وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام طهارت (وضو، غسل و ...) :

نماز عید قربان چگونه است

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و…

 1. نمازهای واجب را نام ببرید
 2. زمان خواندن نماز صبح
 3. وقت خواندن نماز ظهر و عصر
 4. اشتباه خواندن نماز ظهر و عصر
 5. زمان نماز جمعه
 6. وقت نماز مغرب و عشا
 7. جابجا خواندن نماز مغرب و عشا
 8. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود
 9. راه اطمینان به داخل شدن وقت نماز
 10. خواندن نماز در آخر وقت
 11. نماز اول وقت بهتر است یا نماز جماعت
 12. نماز در اول وقت با تیمم هنگام عذر داشتن
 13. حکم نماز کسی که شکیات را نمی داند
 14. خواندن نماز یا تطهیر مسجد و حرم

“نیت نماز و موارد جواز تغییر نیت”

 1. تغییر نیت در نماز عصر یا ظهر
 2. تغییر نیت نماز عشا به مغرب
 3. تغییر نیت نماز احتیاطی به واجب
 4. برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا
 5. عدول نیت در نماز چگونه است(رهبری)

“نماز نشسته روی صندلی /نمازمستحبی،نافله،غفیله…”

 1. قبله‏
 2. نماز نافله چگونه است
 3. نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد
 4. نماز غفیله چیست و چگونه خوانده می شود
 5. نماز خواندن بر روي صندلي
 6. نماز بیماری که روی تخت دراز می کشد
 7. خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن

“قبله / لباس نماز گزار(چرم، غصبی، طلا…)”

 1. اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست
 2. قبله‏ (رهبری)
 3. اشتباه در جهت قبله
 4. شرایط لباس نمازگزار
 5.  نجس بودن لباس نمازگزار (جامع)
 6. اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود
 7. فراموش کند که لباس یا بدن نجس بوده
 8. بعد از نماز بفهمد لباس نجس است
 9. نماز خواندن بدون لباس چگونه است(نماز برهنگان)
 10. نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد
 11. نماز در لباسی که خمس آن داده نشده
 12. لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد
 13. لباس نمازگزار از حیوان حرام گوشت نباشد
 14. استفاده از طلا در نماز چگونه است
 15. حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم
 16. نماز خواندن در لباس شهرت
 17. احکام متفرقه لباس نمازگزار
 18. حکم پوشیدن لباس جنس مخالف
 19. نماز بر روی تخت و تشک نجس
 20. مواردی که لازم نیست بدن و لباس پاک باشد
 21. نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد
 22. خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار
 23. حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس
 24. لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس
 25. حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه
 26. مستحبات و مکروهات لباس نمازگزار
 27. دیدن نجاست بعد از خواندن نماز
 28. حكم استفاده از چرم وارداتي
 29. نماز و پوشش در مقابل نامحرم
 30. نماز خواندن با چادر نازک
 31. آب دهان و موی گربه روی لباس نمازگزار
 32. حكم نماز خواندن با مانتو
 33. مقدار پوشش نماز برای زن و مرد
 34. ظاهر شدن موی زن هنگام نماز
 35. لباس نمازگزار(رهبری)

“مکان نماز گزار(غصبی،در حرکت، فاصله با زن،…)”

 1. نماز در مکان غصبی چه حکمی دارد
 2. غصب مکان دیگری در مسجد و نماز در آن
 3. نماز در جایی که نمی داند غصبی است
 4. نماز در ملک مشاع بدون اجازه شرکا
 5. نماز در خانه خمس نداده چه حکمی دارد
 6. نماز درخانه کسی که رضایت قلبی ندارد
 7. نماز در خانه میت که خمس نداده است
 8. نماز در ملک میتی که بدهکار است
 9. نماز در خانه میتی که یتیم دارد
 10. نماز در هتل و مکان های عمومی
 11. نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن
 12. مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد
 13. حکم نماز در قطار و هواپيمای در حال حركت
 14. نماز در جایی که سقف آن کوتاه است
 15. نماز خواندن جلوتر از قبر امام و پیغمبر
 16. نجس بودن مکان نمازگزار
 17. حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم
 18. هم سطح بودن مکان نمازگزار
 19. نماز در اتاقی که نامحرم هست
 20. نماز در جایی که صدای موسقی به گوش می رسد
 21. نماز خواندن داخل کعبه و روی بام آن
 22. نماز در چه مکان هایی مستحب و مکروه است
 23. مکان نمازگزار(رهبری)
 24. شرایط مکان نمازگزار(رهبری)
 25. خواندن نماز یا تطهیر مسجد و حرم
 26. نماز در خانه سازمانی که مدت آن تمام شده
 27. نماز بر سجاده و مهر عکس دار

“احکام مسجد”

 1. احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده
 2. ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي
 3. ورود به مسجد در حال حيض و جنابت
 4. نماز در چه مکان هایی مستحب و مکروه است
 5. نماز خواندن زن در مسجد یا در خانه
 6. نجس شدن مسجد و تطهیر آن
 7. نجس شدن حرم امامان و تطهیر آن
 8. غصب زمین مسجد و نجس کردن آن
 9. حکم تخریب و تعمیر مسجد و ساخت مجدد آن
 10. آیا بردن چیز نجس به مسجد اشکال دارد
 11. نصب تصویر و تابلو در مسجد
 12. احکام متفرقه مسجد
 13. ورود کفار به مسجد و اماکن مقدس

“اذان و اقامه”

 1. اذان و اقامه
 2. اذان در گوش نوزاد چگونه و تا چه زمانی
 3. گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت
 4. در چه مواردی اذان ساقط می شود
 5. احکام متفرقه اذان و اقامه
 6. پخش قرآن و دعا قبل اذان از بلندگو مسجد

“ارکان نماز (تکبیرالاحرام، قیام، قرائت …)”

 1. واجبات و ارکان نماز چیست
 2. نیت نماز چگونه باید باشد
 3. احکام تکبیره الاحرام و نحوه گفتن
 4. دعای مستحب قبل از تکبیره الاحرام نماز
 5. احکام قیام نماز
 6. فراموش كردن ركوع در نماز
 7. حرکت بدن در حال ذکر نماز چه حکمی دارد
 8. کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند
 9. قرائت یک سوره پس از حمد در نماز
 10. نخواندن سوره در نماز بخاطر تنگی وقت
 11. جابجا خواندن حمد و سوره در نماز
 12. فراموش کردن حمد و سوره در نماز
 13. خواندن سوره سجده دار در نماز
 14. شنیدن آیه سجده واجب در نماز
 15. نخواندن سوره در نماز مستحبی
 16. روز جمعه در نماز چه سوره ای مستحب است
 17. تغییر سوره و خواندن سوره دیگر در نماز
 18. بلند یا آهسته خواندن نماز
 19. غلط خواندن حمد و سوره نماز
 20. گرفتن پول و مزد در برابر آموزش نماز
 21. یک کلمه از حمد و سوره را اشتباه بخواند
 22. تسبیحات اربعه یا حمد در رکعت سوم و چهارم
 23. اگر شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده
 24. اگر شک کند که یک آیه یا کلمه را درست گفته
 25. مستحبات قرائت حمد و سوره در نماز

“رکوع”

 1. حكم گفتن ذکر رکوع در سجده يا برعكس
 2. مقدار خم شدن رکوع و گذاشتن دست بر زانو
 3. کسی که نشسته رکوع می کند
 4. ذکر رکوع در نماز چیست
 5. گفتن ذکر رکوع در حال حرکت یا آرامش
 6. کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد
 7. اگر سر از رکوع بردارد و دوباره رکوع کند
 8. قیام بعد از رکوع چیست
 9. اگر رکوع را فراموش کند
 10. مستحبات رکوع

“سجده”

 1. سجده نماز
 2. اگر در نماز سجده کم و زیاد شود
 3. ذکر سجده نماز چیست
 4. گفتن ذکر سجده در حال حرکت یا آرامش
 5. برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده
 6. بلند شدن سهوی سر از سجده
 7. آیا بین دو سجده نشستن لازم است
 8. هم سطح بودن مکان سجده در نماز
 9. سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد
 10. در سجده کف دست و انگشتان بر زمین باشد
 11. قرار دادن سر انگشت پا در سجده روی زمین
 12. سجده کردن به صورت غیر معمول
 13. نجس شدن مهر و محل سجده
 14. کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند
 15. تقیه کردن هنگام سجده
 16. سجده در جایی که بدن روی آن نا آرام است
 17. نماز خواندن روی زمین گل چگونه است
 18. آیا نشستن بعد از سجده دوم واجب است
 19. بر چه چیزهایی می توان سجده کرد
 20. سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی
 21. اگر چیزی برای سجده کردن در دسترس نباشد
 22. اگر مهر به پیشانی بچسبد
 23. اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد
 24. هر گاه بفهمد بر چیز باطل سجده کرده است
 25. سجده برای غیر خدا چه حکمی دارد
 26. مستحبات و مکروهات سجده چیست
 27. سجده های واجب قرآن و احکام آن
 28. شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیون

“تشهد و سلام/ ترتیب و موالات/قنوت/تسبیحات”

 1. ذکر تشهد نماز
 2. اگر تشهد نماز فراموش شود
 3. ذکر سلام نماز چیست
 4. اگر سلام نماز را فراموش کند
 5. رعایت ترتیب و موالات در نماز
 6. اگر رکن یا غیر رکن نماز فراموش شود
 7. قنوت نماز
 8. اگر قنوت نماز را فراموش کند
 9. خواندن دعا به فارسی در نماز چه حکمی دارد
 10. صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نماز
 11. خواندن حمد و سوره بجای تسبیحات در نماز
 12. کشیدن دست به صورت پس از قنوت نماز

“مبطلات نماز”

 1. مبطلات نماز کدام است
 2. حکم آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن
 3. حکم برگرداندن صورت از قبله در نماز
 4. حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز
 5. سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز
 6. بلند کردن صدا در نماز برای اشاره به چیزی
 7. جواب دادن یا خاموش کردن موبایل در نماز
 8. خواندن دعا به فارسی در نماز چه حکمی دارد
 9. آیا تکرار اذکار نماز اشکال دارد
 10. حکم خنده در نماز چیست
 11. گریه در نماز چه حکمی دارد
 12. به هم خوردن صورت نماز
 13. حكم جواب سلام در حال نماز
 14. نجس شدن مسجد در حین نماز
 15. خوردن و آشامیدن در نماز
 16. خوردن غذای لای دندان در نماز
 17. شک در رکعت اول و دوم یا سوم نماز
 18. اگر شخص بعد از نماز شک کند
 19. انجام چه کارهایی در نماز مکروه است
 20. شکستن نماز واجب چه حکمی دارد
 21. شکستن نماز برای خواندن اذان و اقام

“شکیات نماز”

 1. شک هایی که نماز را باطل می کند
 2. اگر در نماز شک باطل کننده پیش آید
 3. شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد
 4. شک در رکوع یا سجده
 5. شک در انجام سجده یا تشهد
 6. شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام
 7. اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده است
 8. اگر بعد از نماز در درستی آن شک کند
 9. حکم کثیر الشک در نماز چیست
 10. شک امام و ماموم در نماز جماعت
 11. شک در نماز مستحبی و نافله ها
 12. شک های صحیح نماز
 13. وظیفه نمازگزار در شک های صحیح
 14. اگر در تشهد یا بعد از ایستادن شک کند
 15. شک در انجام رکن یا غیر رکن نماز
 16. شک در رکعت اول و دوم یا سوم نماز
 17. اگر شخص بعد از نماز شک کند
 18. مسائل متفرقه شکیات نماز

“نماز احتیاط/سجده سهو/ کم و زیاد شدن اجزا و …”

 1. نماز احتیاط چگونه است
 2. حکم گمان در رکعتهای نماز حکم یقین است
 3. در چه مواردی انجام سجده سهو واجب است
 4. حکم کم یا زیاد گفتن تسبیحات اربعه
 5. گفتن سلام نماز در جایی که نباید سلام دهد
 6. اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند
 7. ذکر سجده سهو
 8. سجده سهو چگونه است
 9. قضای سجده و تشهد فراموش شده
 10. کم و زیاد کردن اجزاء نماز به علت ندانستن
 11. اگر در نماز بفهمد وضو یا غسل باطل بوده
 12. در نماز یادش آید که جزئی را فراموش کرده
 13. بعد از نماز معلوم شود رو به قبله نبوده

“احکام نماز مسافر”

 1. نماز مسافر
 2. مسافت شرعی
 3. اعتكاف مسافر و احكام متفرقه اعتكاف
 4. مسافت شرعي چند كيلومتر است
 5. قصد اقامت و مسافت شرعی‏
 6. نكات مسافت شرعي و قصد مسافت
 7. احكام سفر شغلي
 8. احكام سفر معصيت
 9. نكات قواطع سفر ( احكام مسافر )
 10. احكام نماز دانشجويان در سفر
 11. نظر مراجع درباره نماز دانشجو در سفر
 12. احكام وطن مطابق با نظر آيت الله خامنه اي
 13. احكام متفرقه نماز مسافر
 14. قصد اقامت طبق نظر آيت الله خامنه اي
 15. آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد
 16. احكام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان
 17. آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

“احکام نماز قضا”

 1. احکام نماز قضا+ جدول یکسال نماز قضا
 2. اگر تعداد نماز قضا را نمی داند
 3. رعایت ترتیب در نماز قضا
 4. نماز قضاى پدر و مادر
 5. خواندن نماز مستحبی با داشتن نماز قضا
 6. خواندن نماز قضا به جماعت
 7. احکام نماز قضا میت
 8. قیمت نماز و روزه استیجاری امسال
 9. نماز قضاي مسافر
 10. خواندن نماز قضاي شخص زنده
 11. نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود
 12. خواندن نماز قضا در حال استحاضه
 13. آيا نماز آيات در زمان حيض بايد قضا شود
 14. نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد
 15. برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا
 16. عملی بجای نماز قضا و دعای یا سامع الصوت

“احکام نمازجمعه و جماعت “

 1. نماز جمعه چگونه خوانده مي شود
 2. نماز جمعه
 3. احراز عدالت امام جماعت
 4. اتصال به نماز جماعت
 5. نماز جماعت
 6. حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست
 7. امامت شخص ناقص العضو
 8. شک امام و ماموم در نماز جماعت
 9. جهر و اخفات در نماز جماعت
 10. نماز اول وقت بهتر است یا نماز جماعت
 11. گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت
 12. شرکت زنان در نماز جماعت
 13. خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه
 14. خواندن نماز قضا به جماعت
 15. نماز عيد فطر و عيد قربان
 16. رفتن به نماز جمعه در اعتکاف چه حکمی دارد
 17. اقتدا به اهل سنت
 18. حکم آمین گفتن و دست بسته نماز خواندن
 19. احكام و زمان دقيق غسل جمعه چيست
 20. نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت
 21. جهر و اخفات در نماز جماعت
 22. فاصله بین زن و مرد در نماز
 23. قیمت نماز و روزه استیجاری امسال
 24. تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد
 25. اقتدا به امام جماعت نماز واجب و احتیاط
 26. جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم
 27. ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت
 28. اقتدا به امام جماعت زودتر از صفهای جلو
 29. باطل بودن نماز امام جماعت
 30. فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت

“احکام متفرقه نماز”