وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم استفاده از چرم وارداتي

2

حكم استفاده از چرم وارداتي

فهرست این نوشتار:

حكم استفاده از چرم وارداتي

در نوشتار قبل احکام مردار مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود]

مسأله 95 گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است، و هم چنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد (1)، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس می‌باشد.

(1) (نوری:) و بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و احتمال بدهند آن مسلمان رسیدگی کرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است و نیز بداند مسلمان با آن معامله پاکی نموده، پاک است؛ ولی اگر بداند رسیدگی نکرده، نجس می‌باشد.

(اراکی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمانی و یا از بازار مسلمانان گرفته می‌شود، پاک است، هر چند ندانند که به دستور شرع کشته شده یا نه.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود، پاک است و اگر از دست کافر گرفته شود بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود مگر آن که بدانیم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار کفّار از دست کفّار بگیرند، نجس است مگر آن که بدانیم از بلاد اسلام بوده و اگر یکی از اینها در بازار کفّار در دست مسلمان باشد احتیاط واجب اجتناب از آن است مگر آن که مسلمان با آن معامله طهارت کند و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست آورده که در این صورت پاک است.

(خوئی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا این که دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است و نماز در آن چرم جایز نیست و امّا آن چه از بازار مسلمانها یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده، یا این که احتمال آن برود که تحقیق کرده اگر چه از کافر گرفته باشد نماز خواندن در آن چرم و خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است.

(تبریزی:) بلکه احوط نجاست آن است..

(سیستانی:) خوردن آن گوشت و پیه حرام است ولی نماز در آن چرم جایز است..

(سیستانی:) اگر چه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است مشروط بر این که آن مسلمان در آن تصرّفی بکند که مختص ّ گوشت حلال است مانند این که برای خوردن بفروشد.

(فاضل:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که در دست مسلمان باشد پاک است ولی اگر بدانند که آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس نمی‌باشد ولی خوردن آنها حرام است و نماز در لباسی که از آن چرم باشد، جایز نیست.

(زنجانی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته‌اند در چهار صورت پاک است و خوردن آن جایز می‌باشد: 1 در بازار مسلمانان تهیه شده باشد، هر چند از دست کافر گرفته شده باشد. 2 از مکانی در سرزمین اسلام یعنی سر زمینی که مسلمانان بر آن حکومت می‌کنند تهیه شده باشد. در این دو صورت، اگر از بازار غیر اسلامی یا سرزمین غیر اسلامی وارد شده باشد، چنانچه احتمال برود که در پاکی و نجسی آن تحقیق شده، پاک، و گر نه، نجس است. هم چنین در برخی از فرضهای این دو صورت تفصیلی وجود دارد که در مسأله بعد خواهد آمد. 3 اگر کسی که آن چیز در دست اوست به پاک بودن آن خبر دهد با تفصیلی که در مسأله بعد می‌آید. 4 اگر ببیند که مسلمانان در آن نماز می‌خوانند. و در غیر آن چهار صورت، در حکم مردار است و تمام احکام مردار بر آن بار می‌شود، بنا بر این نجس بوده و نماز خواندن در آن چرم جایز نیست و خوردن آن گوشت و پیه حرام است و خرید و فروش آن هم باطل است.

(مکارم:) مسأله گوشت و پوست و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می‌شود، یا مسلمانی برای انسان هدیه می‌آورد پاک است، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی لازم را نکرده است، مستحب ّ است از آن اجتناب شود ولی خوردن آن حرام می‌باشد.

مسأله از 96 و 104 اختصاصی

(زنجانی:) مسأله 96 اگر گوشت و پیه و چرم را از سرزمینی تهیه کرده باشد که بر خلاف نظر شیعه برخی از اقسام مردار را پاک می‌دانند مثلًا از سرزمین حنفیان و شافعیان که عقیده دارند پوست مردار با دبّاغی پاک می‌شود، در صورت اول و دوم که در مسأله پیش گفته شد می‌بایست از فروشنده سؤال شود که آیا این گوشت یا چرم مثلًا از حیوانی که به دستور شرع ذبح شده گرفته شده است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت بود می‌توان احکام پاک بودن را بر آن گوشت و چرم بار کرد، مثلًا از آن گوشت خورد و در آن چرم نماز خواند، ولی نمی‌توان به مجرّد گفته فروشنده، به دیگران خبر داد که این گوشت یا چرم از حیوانی است که به دستور شرع ذبح شده است، و همین طور اگر کسی که این گوشت یا چرم در دست اوست در چنین سرزمینی بگوید که از حیوانی است که به دستور شرع ذبح شده، نمی‌توان به مجرد گفته او این مطلب را به دیگران گفت هر چند می‌تواند احکام پاک بودن را بر این گوشت یا چرم بار کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

 

شک در طهارت چرم و اجزای حیوانات

سؤال۱۰: چرم های طبیعی وارداتی که شک داریم از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، آیا نجس می باشد؟

جواب: اگر بداند یا احتمال دهد حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است، وگرنه محکوم به نجاست است.

س 429: آیا نماز خواندن در کمر بند چرمی که از آلمان خریده ام و شک دارم که از پوست طبیعی است یا مصنوعی و از پوست حیوان تذکیه شده است یا خیر، اشکال شرعی دارد؟ نمازهایی که با آن خوانده ام، چه حکمی دارد؟

ج: اگر شک در این باشد که آن چرم طبیعی است یا مصنوعی، نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر بعد از احراز چرم طبیعی بودن آن، شک در این باشد که آیا از حیوانی است که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس نیست، ولی نماز با آن باطل است، و نمازهای گذشته که در حال جهل به این حکم، خوانده اید، قضا ندارد.

س 431 نماز با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده]

س 431: فردی از مقلدین یکی از مراجع، مدت زمانی نماز خود را با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده و نماز با آن صحیح نیست، می خوانده است. طبق نظر مرجع تقلید او، اگر جزئی از حیوان حرام گوشت همراه او باشد، احتیاط واجب اعاده نماز خوانده شده است، آیا حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، حکم حیوان حرام گوشت را دارد؟

ج: حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن، در حکم میته است، ولی نجس نیست، و نمازهای گذشته اگر با جهل به این حکم، انجام گرفته است، محکوم به صحت است.

س 276: در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بلاد غیر اسلامی تهیه شده، نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

ج: اگر احتمال دهيد که حيوان ذبح اسلامى شده، پاک است و اگر يقين داريد که ذبح اسلامى نشده، محکوم به نجاست است.

س 284: آیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیر مذکّی ساخته شد، همیشه واجب است که پاها قبل از وضو شسته شوند؟ عده‌ای می گویند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده که پا در هر کفشی به مقدار کم یا زیاد، عرق می‌کند. نظر جناب عالی در این باره چیست؟

ج: اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذکیه نشده است و احراز شود که پا در کفش‌های مذکور عرق کرده، شستن پاها برای نماز واجب است، ولی در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذکیه حیوانی که کفش از پوست آن دوخته شده است، محکوم به طهارت است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: در خارج کشور غیراسلامی در منزل استیجاری مبلی داریم که مطمئن نیستیم که چرم آن از کشور اسلامی است یا نه بفرمایید حکم آن چیست نجس است یا پاک است اگر دست خیس به آن بخورد حکمش چیست؟

پاسخ: اگر معلوم باشد که چرم حیوانی باشد یا طبیعی یا اینکه بدانید حیوانی است ولی احتمال می دهید که از حیوانی گرفته شده که ذبح شرعی شده است پاک است . استفتائات آيت الله سيستاني .
 مسئله 65ـ پوستهایی که در برخی کشورهای اروپایی برای فروش عرضه می شود و ما نمی دانیم آنها را از کدام کشور آورده اند. می گویند، آنان، پوستهایی ارزان قیمت از برخی کشورهای اسلامی وارد می کنند و آنها را به شکل صنعتی در می آورند آیا چنین پوستهایی برای ما پاک است و با آنها می توانیم نماز بگزاریم؟ و اصولا به چنین احتمالات ضعسیف می توان اعتماد کرد؟!
جواب: اگر احتمال این که آن پوستها از حیوان تذکیه شده فراهم گشته است، احتمال ضعیفی باشد که عقلا به آن ترتیب اثر نمی دهند مثل احتمال 2 درصد، چنان پوستی محکوم به نجاست است و نمی توان در نماز، از آن استفاده کرد و اما جز در این صورت پاکند و نماز در آنها جایز است. فقه براي غرب نشينان .
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 27 ـ استفاده نمودن از چرمهاى کشورهایى که ذبح شرعى ندارند، مثل کیف، کفشها و جلد دفترهایى که چرم آنها خارجى است، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتى که ذبح شرعى نباشد، خوردن گوشت آن حرام است; ولى چرم آن نجس نیست.

سؤال 28 ـ استفاده از اشیاى چرمى که از کشورهاى خارجى خریدارى مى شود و ذبح اسلامى آن مورد شکّ و تردید است، چه صورتى دارد؟

جواب: اشیاى چرمى، خواه از ذبح اسلامى باشد یا ذبح غیر اسلامى، پاک و خرید و فروش آن جایز است; ولى گوشت و اجزاى خوردنى باید حتماً ذبح اسلامى شود.

نماز خواندن با لباس چرمی

پرسش :نمازخواندن با لباس های چرمی که از بازار مسلمین تهیه شده است چه حکمی دارد؟
پاسخ :با لباس هاى چرمى که از بازار مسلمانان تهیّه مى‏ شود مى‏ توان نماز خواند هر چند شک داشته باشد که از حیوانى است که ذبح شرعى شده یا نه، امّا اگر یقین داشته باشد که چرم را از ممالک غیر اسلامى ‏آورده‏ اند و فروشنده یک انسان لاابالى است که درباره آن تحقیق نکرده است نماز با آن جایز نیست و اگر نداند چرم از بلاد اسلامى است یا غیر بلاد اسلامى، اشکالى ندارد.

چرم مورد معامله در بازار مسلمین

پرسش :چرمی که در بازار مسلمین خرید و فروش می شود که ممکن است از بلاد کفار باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ :استفاده از چرم ها ولو اینکه از بلاد کفار وارد شده باشد پاک است، هر چند نمى‏توان با آن نماز خواند.

 

نماز با لباسی که چرم مصنوعی در آن بکار رفته
پرسش :اگر لباس نمازگزار از چرم مصنوعی تهیه شده باشد، برای نماز چه حکمی دارد؟
پاسخ :این ایّام چرمهاى مصنوعى را به وسیله مواد پلاستیکى و مانند آن مى سازند نماز خواندن با آن اشکالى ندارد و هرگاه شک کند که چیزى چرم مصنوعى است یا چرم واقعى یا از حیوان حرام گوشت، یا حیوان مرده، آن هم اشکالى ندارد.

معامله اشیاء چرمی که ذبح اسلامی بودنش نامعلوم است
پرسش :خرید و فروش و استفاده از اشیاء چرمی که نمی دانیم مربوط به حیوانی است که ذبح اسلامی شده یا نه، چه حکمی دارد؟
پاسخ :اشیاء چرمی خواه ذبح اسلامی باشند یا ذبح غیر اسلامی پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی نمی توان با آن نماز خواند

به همراه داشتن زیور آلاتی که از اجزای حیوان حرام گوشت تهیه شده
پرسش :آیا استفاده از عاج فیل، و همچنین استخوان، دندان و پوست دباغی شده حیوانات حرام گوشت بعنوان لوازم تزیینی از قبیل النگو و گردنبند برای بانوان جایز است؟ نمازخواندن با آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ :استفاده از آن ها اشکالی ندارد ولی در هنگام نماز نباید با نمازگزار باشد.

سؤال 23 ـ ظاهراً بین مسأله 1756 و مسأله سوّم (در رساله هاى چاپ قدیم، و مسأله سى و یکم در رساله هاى چاپ جدید) از مسائل عمومى و مورد ابتلا، که در آخر توضیح المسائل حضرتعالى آمده است، تناقضى به چشم مى خورد; لطفاً بفرمایید: چنانچه حیوانى به غیر از دستور شرعى ذبح شده باشد، آیا پوست و چرم آن حیوان (چنانچه از ممالک غیر اسلامى باشد) پاک است؟

جواب: این دو مسأله با هم منافاتى ندارد; در یک مسأله سخن از حلال و حرام بودن گوشت است و در مسأله دیگر سخن از پاک بودن آن، آرى حیوانى که به صورت غیر شرعى ذبح شده گوشتش حرام، ولى چرم و پوست آن پاک است.

سؤال 29 ـ آیا پوست مار و اشیایى که از پوست مار درست مى شود، نجس است؟

جواب: نجس نیست.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

حکم خون لثه و دندان

حكم خونابه جوش ها چيست

حکم خون لثه و دندان

آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس است

آيا بخار ادرار نجس است

آيا عرق جنب نجس است 

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند

حكم خوردن گوشت وارداتي

آيا عضو قطع و به پوست وصل باشد نجس است

شك در متنجس دوم و سوم بودن

خورد چيز تر با لباسي كه نجس بوده است

آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. حمیدرضا می گوید

  سلام خداقوت

  من یکی گوشی lg دارم که ساخت کشور کره است و درب پشت گوشی از چرم طبیعی ساخته شده ولی خود تولید کننده گفته یک لایه گیاهی شیمایی روی چرم وجود دارد که برای ماندگاری چرم استفاده می شود و دست تماس مستقیم با درب پشت چرمی ندارد .
  حالا من نمی دونم چرمش از کشور مسلمان خریداری شده یا نه ، یا اینکه ذبح شرعی شده یا نشده !
  باتوجه به اینکه پس از استفاده مکرر از گوشی ، درب پشتش سابیده شده و اون لایه شیمیایی از بین رفته .
  با این همه توصیف آیا درب پشت گوشی نجس است ؟ اگر قبلا با این گوشی نماز خوانده باشیم ، نماز قضا دارد ؟
  آیا عرق کمی که کف دست تولید می کند در تماس با آن درب ، دست نجس می شود ؟
  آقای مکارم شیرازی اگر اشتباه نکنم برخلاف بقیه علما درسایتشون گفتند چرمی که حیوانش ذبح شرعی نشده نجس نیست ولی نباید با آن نماز خواند .ولی وقتی با دفتر ایشان در اصفهان تماس می گیریم می گویند که نجس هم هست . سردرگم شدیم :/

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   چون مطمئن هستید ساخت کشور کره هست دیگر از بازار مسلمین هم بخرید ربطی به این مسئله ندارد، چون سازنده معلوم هست، مگر اینکه به سفارش یک مسلمان یا کشور مسلمان و با نظارت آنها باشد.
   نظر حضرت استاد ما آیت الله العظمی مکارم شیرازی اینست که: استفاده از چرم ها ولو اینکه از بلاد کفار وارد شده باشد پاک است، هر چند نمى‏توان با آن نماز خواند.
   وفقکم الله لکل الخیر