وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت

0

گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[ اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند]

مسأله 923 اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند (1)، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید (2).

(1) (مکارم:) برای همه کافی است و بقیه بنا بر احتیاط واجب باید اذان و اقامه را ترک کنند.

(2) (فاضل:) گر چه اذان و اقامه را نشنیده باشد و یا موقع گفتن آن در جماعت حاضر نباشد.

(بهجت:) می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.

(زنجانی:) مسأله کسی که به نماز جماعتی حاضر می شود نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

[مسأله 924 اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجد رود]

مسأله 924 اگر برای خواندن نماز جماعت (1) به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده (2) تا وقتی که صفها به هم نخورده (3) و جمعیت متفرق نشده نمی تواند (4) برای نماز خود اذان و اقامه بگوید (5) در صورتی که برای جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد.

(1) (گلپایگانی، فاضل، سیستانی:) اگر برای خواندن نماز..

(2) (فاضل:) ببیند نماز جماعتی که در مسجد تشکیل شده بود تمام شده..

(3) (مکارم:) احتیاط آن است که برای نماز خود اذان و اقامه نگوید به شرط این که برای جماعت اوّل اذان و اقامه گفته شده باشد.

(4) (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب نمی تواند.. (بهجت:) بنا بر أظهر لازم نیست..

(5) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، سیستانی:) می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. (سیستانی: یعنی گفتن آن دو مستحب ّ مؤکّد نیست، بلکه اگر می خواهد اذان بگوید بهتر آن است که آن را بسیار آهسته بگوید و اگر بخواهد نماز جماعت دیگری اقامه کند نباید اذان و اقامه بگوید).

(زنجانی:) رجوع کنید به ذیل مسأله 925.

[در جایی که عده ای مشغول نماز جماعتند]

مسأله 925 در جایی که عده ای مشغول نماز جماعتند، یا نماز آنان تازه تمام شده و صفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت دیگری که برپا می شود نماز بخواند (1)، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود (2):

اوّل: آن که برای آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند. دوّم: آن که نماز جماعت باطل نباشد. سوّم: آن که نماز او و نماز جماعت در یک مکان باشد (3)، پس اگر نماز جماعت، داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید.

(1) (مکارم:) اذان و اقامه از او ساقط است به شرط این که اذان و اقامه گفته باشند و نماز جماعت صحیح باشد و هر دو نماز در یک مکان و هر دو اداء و مربوط به یک وقت و در مسجد باشد. [پایان مسأله]

(2) (بهجت:) بنا بر أظهر..

(3) (بهجت:) و بنا بر احتیاط باید طوری باشد که ملحق به صف بشود..

(اراکی، گلپایگانی، صافی:) مسأله – (در جایی که عدّه ای مشغول نماز جماعتند، یا نماز آنان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت دیگری که برپا می شود نماز بخواند با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود): اوّل: آن که نماز جماعت در مسجد باشد و اگر در مسجد نباشد، ساقط شدن اذان و اقامه اشکال دارد. دوّم: آن که برای آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. سوّم: آن که نماز جماعت باطل نباشد. چهارم: آن که نماز او و نماز جماعت در یک مکان باشد، پس اگر نماز جماعت، داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقامه بگوید. پنجم: آن که نماز او و نماز جماعت هر دو اداء باشد. ششم: آن که وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد مثلًا هر دو نماز ظهر یا هر دو نماز عصر بخوانند، یا نمازی که به جماعت خوانده می شود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد.

(فاضل:) با پنج شرط..

[در رساله آیت اللّه سیستانی به جای قسمت داخل پرانتز آمده است: «در غیر مورد مذکور در مسأله قبل، با شش شرط اذان و اقامه ساقط می شود»] (خوئی، تبریزی:) اگر در مسجد نباشد، ساقط شدن اذان و اقامه معلوم نیست..

(گلپایگانی، صافی:) اگر در مسجد نباشد، رجاءً بگوید..

(سیستانی:) اگر در مسجد نباشد، اذان و اقامه ساقط نیست..

[شرط اول در رساله آیت اللّه فاضل نیست] (فاضل:) برای نماز جماعت اول اذان و اقامه گفته باشند..

(سیستانی:) پنجم: آن که نماز جماعت اداء باشد ولی شرط نیست که نماز خود او اگر منفرد است هم ادا باشد..

(سیستانی:) و امّا اگر نماز جماعت عصر باشد در آخر وقت و او بخواهد نماز مغرب ادایی بخواند اذان و اقامه ساقط نمی شوند.

(زنجانی:) مسأله اگر در مسجد عده ای مشغول نماز جماعتند یا نماز آنان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است، اگر انسان بخواهد در مسجد فرادی یا با جماعت دیگری که برپا می شود نماز بخواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. این حکم در غیر مسجد جاری نیست. تا تمام افراد حاضر در نماز جماعت متفرق نشده باشند اذان و اقامه ساقط است، پس اگر برخی متفرق شده و برخی دیگر باقی بوده، مشغول تسبیح و مانند آن باشند، اذان و اقامه ساقط است؛ ولی اگر به تعقیبات نماز مشغول نباشند ساقط نیست. و اگر شک داشته باشد که جماعت متفرق شده یا نه، اذان و اقامه ساقط است.

[مسأله 926 شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه]

مسأله 926 اگر در شرط دوم (1) از شرطهایی که در مسأله پیش گفته شده شک کند، یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، اذان و اقامه از او ساقط است ولی اگر در یکی از دو شرط دیگر (2) شک کند مستحب است اذان و اقامه بگوید (3).

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(1) (اراکی، خوئی، تبریزی، سیستانی، فاضل:) شرط سوم..

(2) (خوئی، اراکی، سیستانی، تبریزی:) پنج شرط دیگر.. (فاضل:) چهار شرط دیگر..

(3) (اراکی:) می تواند به قصد رجاء اذان و اقامه بگوید.

(فاضل:) بهتر است به قصد رجاء اذان و اقامه بگوید.

(سیستانی:) بهتر است اذان و اقامه بگوید ولی اگر در جماعت باشد باید به قصد رجا باشد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر در یکی از شرطهایی که در مسأله قبل گفته شد، شک ّ کند چنانچه رجاءً اذان و اقامه بگوید، مطابق با احتیاط عمل کرده است.

(زنجانی:) مسأله اگر به جهت ندانستن خصوصیات خارجی ِ نماز جماعت نداند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، اذان و اقامه ساقط است ولی اگر به جهت تردید در حکم مسأله نداند نماز جماعت صحیح بوده یا نه، مثلًا در وجوب و عدم وجوب سوره شک دارد در نتیجه در نماز جماعتی که بدون سوره خوانده شده شک می کند که آیا صحیح است یا نه، در این صورت اذان و اقامه ساقط نیست.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/fj9OYi

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.