وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي

احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي

فهرست این نوشتار:

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

جاهايى كه فقط قضا واجب است

کسى که در روز ماه رمضان نيّت روزه نمى‌‌کند، يا از روى ريا روزه مى‌‌گيرد ولى هيچ‌يک از کارهايى را که موجب باطل شدن روزه است انجام نمى‌‌دهد، قضاى آن روز بر او واجب است ولى کفاره واجب نيست.

۲۶۰. کسى که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابت يک يا چند روز، روزه بگيرد قضاى آن روزها بر او واجب است.

۲۶۱. اگر در سحر ماه رمضان بدون اينکه تحقيق کند صبح شده يا نه، کارى که روزه را باطل مى‌‌کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، بايد قضاى آن روز را بگيرد. ولى اگر تحقيق کند و بداند که صبح نشده و چيزى بخورد، و بعد معلوم شود که صبح بوده است قضاى آن روز بر او واجب نيست.

۲۶۲. اگر در روز ماه رمضان بخاطر تاريکى هوا يقين کند که مغرب شده يا کسى که خبر او شرعاً حجت است بگويد مغرب شده، و افطار کند سپس معلوم شود که هنوز در آن هنگام مغرب نبوده است، بايد قضاى آن روز  را بجا آورد.

۲۶۳. اگر بر اثر ابر گمان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود که مغرب نبوده است، قضاى آن روز بر او واجب نيست.

۲۶۴. در سحر ماه رمضان تا وقتى يقين به طلوع فجر نکرده است مى‌‌تواند کارهايى را که موجب باطل شدن روزه است انجام دهد ولى اگر بعداً معلوم شد که در آن هنگام صبح شده بوده است حکم آن گفته شد*.

۲۶۵. در روز ماه رمضان تا وقتى يقين به فرا رسيدن مغرب نکرده باشد نمى‌‌تواند افطار کند و اگر با يقين به مغرب افطار کرد بعد معلوم شد که مغرب نشده بوده است، حکم آن در مسائل قبل**گفته شد.

* مسأله ۲۶۱
**مسأله ۲۶۲ و ۲۶۳

۲۶۶. اگر روزه‌دار در هنگام وضو برای نماز واجب  قدرى آب در دهان بگرداند و مضمضه کند،  و آب بى‌اختيار فرو داده شد، روزه‌اش صحيح است و قضا بر او واجب نيست. ولی در غير وضوی نماز واجب، احتياط واجب آن است که قضا نمايد.

………………………………………

احکام قضاى روزه

کسى که يک يا چند روز بيهوش و در حال اغماء بوده و روزه‌ى واجب از او فوت شده، لازم نيست قضاى روزه‌ى آن روزها را به جا آورد.

۲۶۸. کسى که بخاطر مستى روزه از او فوت شده، مانند اينکه بر اثر مستى نيّت روزه نکرده هر چند همه‌ى روز را امساک کرده باشد، قضاى روزه‌ئى که از او فوت شده واجب است.

۲۶۹. کسى که نيّت روزه کرده ولى سپس مست شده و همه يا بخشى از روز را با حال مستى گذارنيده بنا به احتياط بايد روزه‌ى آن روز را قضا کند، مخصوصاً در مستى‌هاى شديد که موجب زائل شدن عقل است. و در اين مسئله و مسأله‌ى قبل فرقى نيست ميان اين‌که صَرف ماده‌ى سکرآور براى او حرام باشد يا به‌خاطر بيمارى يا بى‌اطلاعى از موضوع، حلال بوده باشد.

۲۷۰. زن بايد ايامى‌ را که بخاطر عادت ماهيانه و يا زايمان روزه نگرفته پس از ماه رمضان قضا کند.

۲۷۱. کسى که چند روز از ماه رمضان را بخاطر عذرى روزه نگرفته، و تعداد آن روزها را نمى‌‌داند مثلاً نمى‌‌داند که آيا در روز بيست و پنجم ماه رمضان به سفر رفته تا روزهايى که از او فوت شده مثلاً شش روز باشد يا در روز بيست و ششم رفته که پنج روز باشد، مى‌‌تواند مقدار کمتر را قضا کند و اما در صورتى که هنگام شروع عذر (مثلاً سفر) را مى‌‌داند، مثلاً مى‌‌داند که در روز پنجم ماه به سفر رفته ولى نمى‌‌داند که در شب دهم برگشته تا پنج روز فوت شده باشد يا شب يازدهم برگشته تا شش روز فوت شده باشد، در اين صورت احتياط آن است که مقدار بيشتر را قضا کند.

۲۷۲. اگر از چند ماه رمضان روزه‌ى قضا داشته باشد، قضاى هر کدام را که اول بگيرد مانع ندارد، ولى‌ اگر وقت قضاى آخرين ماه رمضان تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان باقى مانده باشد در اين صورت احتياط آن است که قضاى رمضان آخر را بگيرد.

۲۷۳. کسى که قضاى روزه‌ى ماه رمضان را مى‌‌گيرد در صورتى که وقت قضاى او تنگ نباشد مى‌‌تواند پيش از ظهر روزه‌ى خود را باطل کند، و اگر وقت تنگ است يعنى فقط به عدد روزهاى قضا تا ماه رمضان آينده وقت دارد، احتياط آن است که روزه را در پيش از ظهر هم باطل نکند.

۲۷۴. کسى که به‌خاطر بيمارى روزه ماه رمضان را نگرفته، اگر بيمارى‌اش تا ماه رمضان آينده ادامه يافت، قضاى رمضانِ گذشته از او ساقط مى‌‌شود و بايد براى هر روز يک مدّ طعام بدهد.

۲۷۵. کسى که بخاطر سفر، روزه‌ى ماه رمضان را نگرفته، اگر تا ماه رمضان سال بعد در وضعيت سفر باشد قضاى رمضان گذشته از او ساقط نمى‌‌شود و بايد بعداً آن را به‌جا آورد، و احتياط مستحب آن است که کفاره (يک مدّ طعام برای هر روزه) نيز بدهد.

۲۷۶. اگر در ماه رمضان به‌سبب عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و با اين حال قضاى روزه‌ى خود را بجا نياورد تا ماه رمضان آينده فرا برسد، بايد روزه را قضا کند و براى هر روز يک (مدّ) طعام بدهد.

۲۷۷. اگر قضاى روزه‌ى رمضان را چند سال به تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد و بخاطر تأخير از سال اول کفاره (يک مدّ طعام) بدهد، ولى بخاطر تأخير سال‌هاى بعد چيزى بر او واجب نمى‌‌شود.

۲۷۸. کسى که بايد براى هر روز يک مدّ طعام بدهد مى‌‌تواند کفاره‌ى چند روز را به يک فقير بدهد.

۲۷۹. اگر پدر و نيز بنابر احتياط واجب، مادر روزه‌ى خود را به‌خاطر عذرى ـ غير از سفر ـ به‌جاى نياورده و با اين‌که مى‌‌توانسته آن را قضا کند، قضا نيز نکرده است بر پسر بزرگتر آنان واجب است که پس از مرگ آنان خودش يا بوسيله‌ى اجير، قضاى‌ آن روزه را به‌جا بياورد. و اما آنچه به‌خاطر سفر به‌جا نياورده‌اند واجب است حتى در صورتى که فرصت و امکان قضا را هم نيافته‌اند، آن را قضا کند.

۲۸۰. روزه‌هايى را که پدر و مادر عمداً به‌جا نياورده‌اند بنابر احتياط بايد بوسيله‌ى پسر بزرگتر ـ شخصاً يا با گرفتن اجير ـ قضا شود.

روزه مستحبى و نذرى با داشتن روزه قضا 

۲۸۱. آيا کسى که روزه واجب بر گردن اوست مى‌‌تواند روزه مستحبى بگيرد؟
ج) كسى كه روزه قضای ماه رمضان بر گردن اوست نمى‌‌تواند روزه مستحبى بگيرد.

۲۸۲. کسى که قضاى روزه ماه رمضان بدهکار است، آيا مى‌‌تواند روزه نذر کند؟
ج) اگر قصد داشته باشد که روزه نذرى را بعد از روزه قضا بگيرد نذرش صحيح است.

قضاى روزه‌هاى فوت شده در سفر

۲۸۳. هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براى انجام مأموريت دينى بر عهده‌‏ام مى‌‏باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاى آن‌ها بر من واجب است؟
ج) قضاى روزه‌هاى ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

باطل كردن روزه بر اثر جهل به حكم

۲۸۴.  نظر شريف جناب‌عالى درباره شخصى که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه‌‏اش را افطار کرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اين‌که کفّاره هم بايد بدهد؟
ج) اگر به سبب بى‌اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را باطل مى‌‌کند ـ مثل اين‌که نمى‌‌دانست خوردن دارو نيز مانند ساير خوردنى‌ها روزه را باطل مى‌‌کند و در روز ماه رمضان دارو خورد ـ روزه‌اش باطل است و بايد آن را قضا کند ولى کفّاره بر او واجب نيست.

ندانستن تعداد روزه‌هاى قضا

۲۸۵. کسى که تعداد روزهايى که روزه نگرفته و مقدار نمازهايى را که نخوانده نمى‌‏داند، وظيفه‌‏اش چيست؟ کسى هم که نمى‌‏داند روزه‌‏اش را بر اثر عذر شرعى افطار کرده و يا عمداً آن را خورده است، چه حکمى‌ دارد؟
ج) جايز است که به قضاى آن مقدار از نماز و روزه‌هايش که يقين به فوت آن‌ها دارد، اکتفا نمايد، و در صورت شک در افطار عمدى کفّاره واجب نيست.

شك در گرفتن روزه قضا 

۲۸۶. اگر شک کنم در اين‌که اقدام به گرفتن قضاى روزه‌هايى را که بر عهده‌‏ام بوده، کرده‌‏ام يا خير تکليف من چيست؟
ج) اگر يقين به اشتغال قبلى ذمّه خود داريد، واجب است به مقدارى که موجب يقين به انجام تکليف مى‌‏شود، روزه قضا بگيريد.

قادر نبودن بر قضاى روزه‌هاى فوت شده 

۲۸۷. بعضى از افراد بر اثر تبليغات گمراه کننده کمونيست‌ها چندين سال نماز و واجبات خود را ترک کرده‌‏اند، ولى بعد از پيام تاريخى امام راحل به سران شوروى سابق پى به اشتباه خود بردند و به سوى خداوند توبه نموده‌‏اند، آن‌ها در حال حاضر قادر به قضاى همه آن نمازها و روزه‌ها نيستند، وظيفه آن‌ها چيست؟
ج) بر آنان واجب است که نمازها و روزه‌هاى فوت شده را به هر مقدار که قدرت دارند، قضا و هر مقدارى که قادر نيستند وصيّت نمايند.

فوت روزه بر اثر جهل به علائم بلوغ 

۲۸۸. من حدود شش ماه است که به سن تکليف رسيده‌‏ام. چند هفته قبل از رسيدن به آن سن فکر مى‌‏کردم تنها علامت بلوغ، تمام کردن پانزده سال هجرى قمرى است. ولى اکنون کتابى راجع به علامت‌هاى بلوغ پسران خواندم که در آن علامت‌هاى ديگرى براى بلوغ ذکر شده که در من وجود دارند، ولى زمان پيدايش آن‌ها را نمى‌‏دانم. آيا در حال حاضر قضاى نماز و روزه بر عهده من هست يا خير؟ با توجه به اين‌که من گاهى نماز مى‌‏خواندم و ماه رمضان سال گذشته را به‌طور کامل روزه گرفته‌‏ام، وظيفه من در اين‏باره چيست؟
ج) قضاى همه نمازها و روزه‌هايى که يقين به فوت آن‌ها پس از رسيدن به سنّ بلوغ و تکليف شرعى داريد، واجب است.

۲۸۹. من قبل از سن ۱۴ سالگى محتلم مى‌‌شدم و نمى‌‌دانستم که احتلام نشانه بلوغ است لذا تا سن پانزده سالگى روزه نگرفته‌ام. آيا تنها قضاى روزه کفايت مى‌‌کند يا کفّاره هم دارد؟
ج) قضاى روزه واجب است.

……………………………………..

قضاى روزه ‏بيمار
استمرار بيمارى از ماه رمضان تا رمضان آينده

۲۹۰. من از عينک طبى استفاده مى‌‏کنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف است. هنگامى‌ که به پزشک مراجعه کردم به من گفت که اگر براى تقويت چشمانم تلاش نکنم، ضعيف‏تر خواهند شد، بنا بر اين اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، چه وظيفه‌‏اى دارم؟
ج) اگر روزه براى چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلکه واجب است افطار کنيد و اگر بيمارى شما تا ماه رمضان آينده استمرار پيدا کرد، قضاى روزه بر شما واجب نيست، ولى واجب است که عوض هر روز يک مدّ طعام به فقير بدهيد.

استمرار چند ساله بيمارى و قضاى روزه‌ها

۲۹۱. مادرم تقريباً سيزده سال بيمار بود و به همين دليل نمى‌‏توانست روزه بگيرد. من دقيقاً اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، اميدواريم ما را راهنمايى فرماييد که آيا قضاى روزه‌ها بر او واجب است؟
ج) اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بيمارى بوده، قضا ندارد.

قضاى عبادات مبتلايان به آلزايمر

۲۹۲. کسى که بيمارى آلزايمر داشته و اکنون فوت کرده آيا نماز و روزه بر او واجب بوده است؟ وظيفه‌ى ما در اين باره چيست؟
ج) اگر به حدّى كه عنوان جنون بر آن صدق كند نرسيده، نماز و روزه بر او واجب بوده است و در صورتى كه از او نماز و روزه فوت شده، قضاى آن بر عهده پسر بزرگتر مى‌‌باشد مگر آنكه نسبت به آن وصيّت كرده باشد و از ثلث مال او هم تجاوز نكند كه در اين صورت مى‌‌توانيد براى اين كار شخصى را اجير كنيد.

……………………………………….

قضاى روزه والدين
قضاى روزه پدر و مادر

۲۹۳. اگر فرزند بزرگ ميّت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آيا قضاى نمازها و روزه‌هاى پدر و مادر بر اين پسر واجب است؟
ج) ملاک واجب بودن قضاى نماز و روزه پدر و مادر اين است که فرزند مذّکر از ديگر اولاد ذکور ميّت ـ اگر ميّت اولاد ذکور داشته باشد ـ بزرگتر باشد، و در فرض سؤال قضاى نماز و روزه پدر بر پسر که فرزند دوم پدر است، واجب است و قضاى نماز و روزه‌‏اى که از مادر فوت شده، نيز بنابر احتياط واجب است.

قضاى روزه‌هاى فوت شده عمدى پدر 

۲۹۴. پدرى که همه اعمال عبادى خود را عمداً انجام نداده است، آيا بر پسر بزرگ قضاى همه نمازها و روزه‌هايى را که پدرش انجام نداده و به پنجاه سال مى‌‏رسد، واجب است؟
ج) در اين صورت هم احتياط در قضاى آن‌ها است.

قضاى روزه فوت شده پدر بر اثر سكته مغزى

۲۹۵. پدرم سکته مغزى نموده و مدت دو سال مريض بود و بر اثر سکته قادر به تشخيص خوب و بد نبود، يعنى قدرت تفکر و تعقل از او سلب شده بود. در اين دو سال نماز و روزه خود را انجام نداده است. آيا قضاى نماز و روزه او بر من که پسر بزرگ خانواده هستم، واجب است؟ البته مى‌‏دانم که اگر وى بيمارى‌هاى مذکور را نداشت، قضاى نماز و روزه‌هاى او بر من واجب بود. اميدوارم مرا در اين مسأله راهنمايى فرماييد.
ج) اگر ضعف عقلى وى به حدى که عنوان جنون بر آن صدق کند، نرسيده و در تمام اوقات نماز در حال اغماء نبوده است، قضاى نمازها و روزه‌هاى فوت شده او بر شما واجب است، و گرنه چيزى از بابت آن بر شما نيست.

تقدّم قضاى روزه خود يا پدر 

۲۹۶. اگر قضاى نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضاى نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد، کدام يک مقدّم است؟
ج) در اين صورت مخيّر است و شروع به انجام هر کدام کند، صحيح است.

فوت پسر بزرگتر 

۲۹۷. اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد يا غير بالغ، قبل از پدر فوت کند. آيا قضاى نمازهاى پدر از فرزندان ديگر ساقط مى‌‏شود؟
ج) تکليف قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگى واجب است که هنگام وفات پدر زنده باشد، هرچند فرزند اول يا پسر اول پدر نباشد.

۲۹۸. آيا اگر پسر بزرگ که قضاى نماز پدر بر عهده اوست، فوت نمايد، انجام آن‌ها بر ذمّه وارث پسر بزرگ است يا اين‌که به پسر بعدىِ پدر (برادرِ پسر بزرگ) منتقل مى‌‏شود؟
ج) قضاى نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وى پس از فوت پدرش، بر پسر و يا برادر او واجب نمى‌‏شود.

شک در روزه قضاى پدر

۲۹۹. پدرم چند سال روزه قضا داشت كه نمى‌‏دانم آنها را به جا آورده يا نه و در اين مورد وصيتى هم نكرده است؛ تكليف پسر ارشد خانواده چيست؟
ج) اگر پسر بزرگ‏تر يقين دارد كه پدرش روزه قضا داشته است، بايد آنها را به جا آورد.

۳۰۰. من پسر بزرگ خانواده هستم. آيا واجب است براى گرفتن روزه يا خواندن نمازهاى قضاى پدرم، تا زنده است از او تحقيق کنم يا اين‌که بر او واجب است مرا از مقدار آن آگاه نمايد؟ در صورتى که مرا مطلع نکند، تکليف من چيست؟
ج) تفحص و سؤال بر شما واجب نيست، ولى بر پدر واجب است تا فرصت دارد خودش بخواند و اگر نتوانست وصيت نمايد. به هرحال پسر بزرگ مکلّف است که بعد از فوت پدرش، آن مقدار از نماز و روزه‌هايى را که يقين دارد از پدرش فوت شده است، قضا نمايد.

قضاى روزه پدر براى دختر

۳۰۲. اگر پدر، تنها فرزند دختر داشته باشد، آيا بعد از مرگش قضاى روزه‌هاى او، بر دختر بزرگ‏تر واجب است؟
ج) خير، واجب نيست.

قضاى نماز رو روزه پدر بر فرزند صغير يا ممنوع از ارث

۳۰۴. آيا بر فرزند صغير يا ممنوع از ارث واجب است كه نماز و روزه‌اى را كه از پدر فوت شده قضا كند؟
ج) بر ولى (پسر بزرگتر هنگام فوت پدر) واجب است كه نماز و روزه‌هاى فوت شده پدر را قضا كند؛ و بالغ بودن وى هنگام فوت پدر شرط نيست، پس بر فرزند خردسال هم وقتى بزرگ شد واجب است، همچنان‌كه ارث بردن هم شرط نيست و لذا بر كسى كه ـ به‌خاطر قتل يا كفر و مانند آن ـ ممنوع از ارث هست نيز واجب است.

………………………………..

تأخير و سهل‌انگارى در قضاى روزه
تأخير قضاى روزه از روى جهل 

۳۰۵. اگر شخصى بر اثر جهل به وجوب قضاى روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضاى روزه‌هايش را به تأخير اندازد، چه حکمى‌ دارد؟
ج) فديه تأخير قضاى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى‌‏شود.

حکم سهل انگارى در قضاى روزه

۳۰۶. كسى كه در قضاى روزه ماه رمضان خود، سهل انگارى كرده و اكنون به جهت بيمارى، نمى‌‏تواند آنها را به جا آورد، تكليف چيست؟
ج) اگر در قضاى روزه‌ها سهل انگارى كرده و اكنون نمى‌‏تواند تا رمضان آينده آنها را به جا آورد، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و هر زمان توانايى پيدا كرد، بايد روزه‌ها را قضا كند.

باطل کردن روزه قضا

۳۰۷. آيا كسى كه روزه قضا گرفته، مى‌‏تواند آن را به جهتى باطل كند؟
ج) اگر پيش از ظهر باشد، اشكال ندارد؛ ولى خوردن آن بعد از ظهر جايز نيست و اگر چنين كند، بايد كفّاره بدهد و مقدار آن پرداخت ده مُدّ طعام به فقير (هر نفر يك مُدّ) است و اگر ندارد سه روز روزه بگيرد که بنا بر احتياط واجب پی در پی باشد.استفتائات رهبري.

لينك كوتاه مطلب:  https://hadana.ir/?p=15589

حتما بخوانيدكليد: احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي  احكام روزه قضا آيت الله خامنه اي

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

44 نظرات
 1. سحر می گوید

  با سلام …من روزه قضا زیاد دارم و سحرها برای خوردن سحری بیدار نمیشم اشکال نداره بدون سحری روزه ی قضا بگیرم؟
  و اگر بعد از اذان صبح نیت کنم که روزه میشم باز اشکال نداره؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   روزه بدون سحری اشکال ندارد.
   می توانید بعد از اذان صبح اگر چیزی نخورده باشید تا قبل از اذان ظهر نیت روزه کنید، یا شب قبلش نیت کنید که فردا روزه بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. محمد ایوبی می گوید

  با عرض سلام و ادب ، من ۲۷ سالمه و ۱۳ سال نماز و روزه قضا به گردن دارم .
  میخواهم به مدت دو الی سه سال جبران کنم ، قضای نماز را میدانم ، سوال مهم من اینه قضای روزه را چگونه به جا آورم ۸ ماه ۲۹ روز بود و ۵ ماه ۳۰ روز نگاه تقویم کردم ، میخواهم هر دوماه یکبار به غیر روزهای حرام قضا را به جا بیاورم یعنی ابتدا ۸ تا ۲۹ روز و بعد ۵ تا ۳۰ روز ….. آیا این روش درست است ؟؟؟

  سوال اصلی من در مورد قضای روزه نه کفاره

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر منظور شما این هست که پشت سر هم بگیرید، خب روزه اشکال ندارد.
   قضا کردن روزه شیوه خاصی ندارد، هر طور راحت هستید می توانید انجام بدهید، حتی برای اینکه از نظر جسمی آسیب نبینید توصیه می کنیم با فاصله یکی دو روز با رعایت حال خودتان روزه ها را قضا کنید.
   لازم به ذکر است بحث کفاره روزه احکام خاص به خود را دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. محمد می گوید

  سلام خدا قوت
  میخواستم بپرسم اگر من به خاطر کنکور و چند امتحان پایان ترم روزه نگرفتم(تقریبا ده روز)میخواستم بدونم به فقط قضای روزه واجب است یا کفاره هم باید بدهم؟
  حال اگر یک ماه رمضان رد شد و من قضای روزه ام رو نگرفته ام حکمش چیست؟
  ممنون از خدماتتون.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نگرفتن روزه از رو عمد گناه هست و باید توبه کرد.
   هم قضا واجب است و هم باید کفاره بدهید. و کفاره هر روز باطل کردن روزه ماه رمضان ۶۰ روز روزه یا اطعام ۶۰ فقیر است. که در بحث کفاره روزه در سایت سرچ کنید وشرایط را بیشتر بخوانید.
   اگر از رمضان امسال تا سال بعد قضا را نگرفتید بخاطر هر روز روزه باید کفاره تاخیر بدهید که در سایت سرچ کنید و بیشتر بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. ساسان می گوید

  باعرض سلام.
  دو سوال:

  ۱.بنده برای اولین بار در عمرم تصمیم گرفتم که از دستورات خداوند پیروی کنم و روزه بگیرم.
  حقیقت این است که ۱۲روز از ماه رمضان گذشت و من موقعی که داشتم ناهار میخوردم احساس شرمندگی در برابر خدا کردم و تصمیم گرفتم روزه بگیرم و از روز ۱۳رمضان شروع کردم و روزه گرفتم.
  آیا میتوانم این ۱۲ روز قضا شده را بعد از ماه رمضان انجام دهم؟اگر پاسخ مثبت است، باید روزه قضا را مثل روزهای ماه رمضان انجام دهم؟یعنی به نیت قضای روزه، به مدت ۱۲ روز از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخورم.
  آیا به این ترتیب که گفتم،میتوان قضا را انجام داد؟

  ۲.من ۲۰ سالم هست و تازه امسال شروع به روزه گرفتن کردم.
  توان بجا آوردن قضای این همه سال را ندارم، منظورم از سن تکلیف تا بیست سالگی.چطوری قضایش را انجام دهم؟
  آیا میتوانم در ماه محرم یا مناسبت های دیگر،برنج و خورشت نذر بدهم؟آیا اینطوری میتوانم قضای روزه را ادا کنم؟
  (درضمن من بلوغ زود رَس داشتم و در دوازده سالگی، توان ارضا شدن را داشتم.)
  از ۱۵ سالگی حساب میشه یا از ۱۲ سالگی؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   قدر این توبه را بدانید و بدانید که گردنکشی مقابل خدا و روزه خواری عاقبت خوشی ندارد. پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ چيز نزد خداوند متعال ، محبوب تر از جوانِ توبه كننده نيست . لطف خداست و زمینه های خوبی دارید که متوجه اشتباه شده اید انشاالله خداوند در مسیر دین داری به شما کمک خواهد کرد.
   توجه کنید روزه های امسال هر کدام را که از عمد نگرفته اید باید پس از پایان ماه رمضان تا رمضان سال بعد بگیرید.
   علاوه بر قضا، باید برای هر روز هم کفاره بدهید.
   روزه های سال قبل هم، حتما باید قضا شوند، باید کفاره بدهید، و اگر هر روزه از سال قبل تا بعدش تاخیر شده، یک کفاره تاخیر هم دارد.
   نذری جای کفاره روزه را نمی گیرد.
   قضای روزه هم ساده هست، پس از پایان رمضان امسال مثلا در زمستان که روزها کوتاه و هوا برای روزه مناسب است نیت روزه قضا می کنید و از اذان صبح تا اذان مغرب روزه می گیرید و محرمات روزه را اجتناب می کنید، به همین سادگی.
   لطف کنید در سایت حتما کفاره روزه و کفاره تاخیر را سرچ کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. قریشی می گوید

  سلام از نه سالگی که به سن تکلیف رسیدم تا به حال که ۱۶ سال دارم تعداد زیادی از روزه هایم قضا شده است حدود ۹۰ روزه که با احتمال و حدس شمرده ام.همه روزه هایم هم عمدا قضا شده است.ترتیب قضا شدن را هم نمی دانم.وظیفه من در قبال قضا و کفاره ی روزه هایم چیست؟
  مرجع:امام خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   تمام روزهایی را که روزه نگرفته اید و از عمد بوده قضا کنید و بخاطر هر روز روزه کفاره بدهید.
   کفاره روزه را در سایت سرچ کنید و بخوانید(کفاره یک روز روزه عمد: ۶۰ روز روزه، یا اطعام ۶۰ فقیر).
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. مصطفی می گوید

  سلام
  اگر بر اثر اسمتنا ۵ روز از ماه رمضان را از دست بدهیم
  نحوه ی قضا و کفاره به چه صورت هست؟
  ایا میتوان به صورت نا پیوسته هم انجام داد؟
  مرجع: اقای خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   باید توبه کرد. تمام روزها را باید قضا کرد. می توان این ۵ روز را با فاصله خواند.
   اما در بحث کفاره، برای هر روز ۶۰ فقیر، یا ۶۰ روز روزه باید گرفت. و اگر ۶۰ روز روزه را انتخاب کردید، حتما واجب است ۳۱ روز آن پشت سر هم باشد.
   چهار روز دیگر هم همین حکم را دارد.
   حتما بحث کفاره را در سایت سرچ کنید و بخوانید یا از اینجا کلیک کنید و بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. امیر می گوید

  سلام ببخشید بنده محصل هستم و امتحان دارم با توجه یه اینکه چیزی تا ماه رمضان نماینده و باید قضای روزهایم را بگیرم روزه گرفتم حال تشنگی زیاد مانع از درس خواندن وتحصیل من شده باید چه کنم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر نمی توانید روزه ها را قضا کنید، پس از ماه رمضان این روزه ها را قضا کنید و بخاطر تاخیر روزه برای هر روز روزه ماه رمضان سال قبل که پس از ماه رمضان بعدی می گیرید علاوه بر قضا باید کفاره تاخیر هم بپردازید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. سارا می گوید

  سلام وخسته نباشید
  من روزه قضای ماه رمضان داشتم وودراثرفراموشی هردونفرمان ندانسته نزدیکی داشتیم وبعدازانجام ان یادمان امدکه روزه بودم وسریع غسل کردم میخواستم بدونم حکم روزه من چیست وزمان آن هم بعدازاذان ظهربوده ممنون میشم راهنماییم کنیدچون شدیداعذاب وجدان دارم.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم

   درباره نزدیکی در روزه از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

   اگر از روی فراموشی در روزه قضا نزدیکی داشته باشید، روزه صحیح است، اما هر زمان که متوجه شد باید کنار بکشد، یا روزه اش باطل می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. فاطمه می گوید

  با سلام،دختر دانشجویی که از لحاط جسمی ضعیف است و در زمان امتحانات پایان ترم به دلیل ضعف و کاهش انرژی و درک،روزه نگرفته است این روزه عمد حساب میشود؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   امتحان و درس و بحث مجوز روزه‌خواری نیست ولی دو کار می‌توانید انجام دهید:
   یکی اینکه قبل از ظهر به مسافرت بروید، یعنی حداقل ۲۵ کیلومتر مسافت را از شهر خود به قصد یک سفر شخصی دور شوید و طی کنید، آنجا افطار کنید و برگردید.
   راه دیگر اینکه روزه بگیرید و به درس و مطالعه بپردازید، اگر واقعاً در بین روز ضعف بر شما غالب شد که دیگر واقعاً قابل تحمل نبود یا سخت بود و مشقت داشت، افطار کنید و بعداً قضایش را به جا آورید. اما به صرف اینکه کسی درس دارد یا آزمون دارد، بخواهد روزه‌اش را نگیرید، این کار گناه است و روزه‌ها هم قضا دارد و هم کفاره.
   اما اگر بیمار بوده و مشقت فراوان داشته در این صورت بعد از ماه رمضان قضا کند کافی است اگر بتواند… و اگر تا رمضان بعد خوب نشد و همچنان مریض بود باید ۷۵۰ گرم مد طعام به فقیر بدهد، و غیر عمد است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. aaa می گوید

  سلام نماز روزتون قبول باشه،
  من چند سال پیش در ۱۳ ، ۱۴ سالگی نادانسته باعث باطل شدن روزه ام میشدم، و الان متوجه شدم که در اون دو سال ممکنه چند روزی این کار رو کرده باشم و الان تعداد روزه های قضا رو که به گردنم هست نمیدونم ،شاید ۲ روز باشه شایدم۲۰ روز اصلا یادم نیست.
  اگه میشه راهنماییم کنین ک چند روز باید روزه قضابگیرم

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به مقداری که یقین دارید قضا کنید و اگر از عمد بوده باید کفاره هم بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. کلثوم می گوید

  سلام.من یکساله که ازدواج کردم و منزل من و شوهرم فردیس کرج هست..منزل پدرشوهرم تهرانه و من خودم زادگاه پدری ام یک شهر دیگر است…سوالم اینه که آیامنزل پدرشوهرم نماز و روزه ام کامله یا شکسته؟؟؟ ممنون میشم جواب بدید.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر قصد زندگی در محل زندگی پدر شوهر را ندارید، نماز شما اگر کمتر از ۱۰ روز بروید شکسته است. و روزه هم ندارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. الهه می گوید

  سلام اگر قرصی بخوریم و سپس اذان را بگویند وبعد به علت گیر افتادن قرص در گلو کمی اب بخوریم روزه باطل است؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر وقت نماز داخل شده باشد، خوردن آب باطل کننده روزه است!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. مهسا می گوید

  سلام ببخشید من امسال کنکور دارم و سال ۹۵ روزه ام را گرفتم ولی نتونستم درس بخونم و دوباره امسال موندم اگر امسال به سبب این عذر نتونم بگیرم باید کفاره بدهم ؟در صورتی که نتوانم خودم این کفاره را بدهم میشود بعد یافت توان مالی برداخت کنم؟و یا قضای روزه من چه قدر خواهد شد؟ ممنون

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   روزه نگرفتن گناه بزرگی است!.
   درس خواندن مجوز افطارروزه نمی گردد و چنانچه بتواند، باید ساعت مطالعه خود را تغییر دهد و به فاصله زمانی افطارتا سحر و یا زمانهائی که توان بیشتری برای درس خواندن دارد موکول نماید.

   در غیر این صورت، تنها مجوز افطاراین است که در برخی روزها (مثلا هفته ای ۳-۴ روز) قبل از ظهر به مقدار مسافت شرعی از شهر خارج و در آنجا افطارکند و برگردد. و تا ماه رمضان سال آینده قضای آن را بجا آورد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. fateme می گوید

  سلام..من تو ماه رمضان چون معاشرت با دوستان دارم ناچارا بخاطر اینک احتمال میدادم موقع روزه دهانم بوی نامطلوبی بده اسپری خوشبو کننده دهان خریدم این اسپری بصورت قطرات خیلی ریز پاشیده میشه داخل دهانم و من هم خیلی سعی میکنم توی حلقم نره میخاستم بپرسم بعدش ک اب دهانم ترشح میشه و طعم عصاره اسپری هم طبیعتا اب دهانم میگیره..اگر این اب دهانمو قورت بدم روزم باطل میشه؟؟؟ ممنون میشم خواهش میکنم زود جواب بدید

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   صرف طعم باعث بطلان روزه نیست اما اگر به صورت قطرات ریز در دهان جمع شود و از گلو پایین برود باعث بطلان روزه است.
   بهتر است چیزی را در زمان روزه وارد دهان نکنید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. نوابی می گوید

  سایو شما و نحوه ی پاسخ گویی هایتان عالی است. از زحمات شما بی نهایت سپاسگزارم.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام
   از حسن توجه شما ممنونیم.
   موفق باشید

 16. سجاد می گوید

  با سلام،حضرت پیامبر قبل از تولد حضرت فاطمه چهل روز روزه گرفتند، بنا به همین موضوع توصیه چهل روز روزه قبل از اقدام برای بچه دار شدن شده است،آیا نیت این روزه مستحبی است؟ (چهل روز روزه می گیرم قربه الی ا…)، در صورتیکه در ابتدا نیت چهل روز روزه شود ولی به هر دلیلی در ابتدا یا وسط یا آخر آن بخواهم مجددا چهل روز روزه مستحبی را نیت کنم و دوباره شروع کنم، آیا می تواند نیت قبلی را نیمه کاره رها کنم و مجدد نیت چهل روز کنم یا اینکه باید چهل روز نیت اول را به پایان برسانم بعد نیت چهل روز دیگر را کنم؟ مقلد آقای خامنه ای هستم، باتشکر.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مسئله خیلی ساده هست زیاد سخت نگیرید!.
   برای فرزند می توان ایامی روزه مستحب گرفت، حالا چهل روز بیشتر یا کمتر، مانعی نیست، همینکه قصد روزه مستحبی داشته باشید همین نیت هست نیازی به بر زبان جاری کردن هم نیست!.
   اگر وسط ایام خواست چهل روز را از آن زمان شروع کند، همین هم آغاز چله می شود و مانعی نیست. یعنی می توان چله را در وسط چله دیگر قصد کرد و شروع کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. میلاد می گوید

  سلام. من اهل خوزستان هستم.بدلیل اینکه ماه رمضان مصادف با روزهای گرم اینجا بود نتوانستم روزه بگیرم.البته لازم است بگویم که شغل بسیار سخت و طاقت فرسایی هم داشتم که روزه گرفتن با آن شرایط سخت برایم غیرممکن بود.حالا نیت دارم قبل از ماه رمضان آینده روزه هایم را بگیرم .
  آیا کفاره به من تعلق میگیرد؟
  آیادلیلم برای روزه نگرفتن موجه بوده؟
  آیا میتوانم روزه های قضا را به طور ناپیوسته بگیرم؟
  با سپاس.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   صرف گرم بودن دلیل بر خوردن روزه نیست!، و اگر شخص می توانسته بگیرد و نگرفته باشد باید هم قضا کند و هم کفاره بدهد(۶۰ روز روزه یا ۶۰ فقیر را اطعام کند).
   تنها در صورتی که شخص مریض باشد، یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، می تواند افطار کند.
   بدیهی است در چنین ایامی(ماه رمضان) کمی انسان از حجم کار کم می کند تا بتواند به این عبادت برسد.
   قضای روزه ها را می توانید ناپیوسته بگیرید.
   اما در کفاره اگر ۶۰ روز روزه را انتخاب کردید، برای هر روز لازم هست ۳۱ روز را پشت سر هم بگیرید وبقیه اش را می توانید نا پیوسته بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. زهرا می گوید

  باعرض سلام
  من ساکن سوئد هستم و در اینجا حدود سه الی چهار ساعت هوا روشن است و فاصله بین اذان صبح و اذان مغرب هشت ساعت هست..
  با این وضع من میتوانم روزه بگیرم و چند روزه هم گرفتم
  ایا روزه گرفتن من در این شرایط صحیح هست یا نه ؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   روزه شما در فرض اینکه روز بسیار کوتاه باشد، از اذان صبح تا مغرب صحیح است و می توانید روزه بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. Ali می گوید

  سلام خدمت شما و قبولی عبادات شما: نوجوانی ۱۵ ساله هستم در ماه رمضان سال قبل فکر میکردم که بالغ (به تکلیف)نشده ام بنابر این روزه نگرفتم و نماز هایم هم قضا شد تا به امروز که۲۳’۱۳۹۵است و ماه رمضان امسال هم ۲روز روزه ام را شکستم لطفا من را راهنمایی کنید که چگونه بدون احتساب (به اذای هر روز ۶۰ روز )از حقی که بر گردنم است بیرون بییایم باتشکر

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ۱- اگر اشتباه در محاسبه داشته اید و کوتاهی نکرده اید، نمازها و روزه ها را قضا کنید و کفاره ندارد!.
   ۲- اگر در یادگیری مسئله کوتاهی کرده اید، یعنی می توانستید یادبگیرید و پشت گوش انداخته اید! در این صورت هم نمازها را قضا کنید و هم روزه را قضا کنید، در مورد کفاره هم با دفتر مرجعتان تماس بگیرید!.
   ۳- توجه کنید بلوغ شرعی فقط سنی نیست اگر شما علائم دیگر بلوغ را داشته اید مثل اینکه جنب شده باشید یا اینکه بالای عانه مو روییده باشد! در این صورت باید سن تکلیف را از آنزمان حساب کنید. علایم تکلیف را از اینجا کلیک کنید و ببینید.
   ۴- در مورد ۲ روز روزه ای که شکسته اید ، باید مشخص شود که به چه علی بوده است، اگر بخاطر عذر شرعی بوده بحث فرق می کند اما اگر عمدی بوده است باید برای هر روز روزه علاوه بر قضای آنروز ۶۰ روز روزه بگیرید و یا ۶۰ فقیر را اطعام کنید. اینجا کلیک کنید.
   ۵- اگر شخص با حرام روزه خود را شکسته باشد باید کفاره جمع بدهد. اینجا کلیک کنید.
   ۶- اگر با استمنا و خود ارضایی بوده است، اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

   وفقکم الله لکل الخیر

 20. سمیه می گوید

  سلام روزه های قضای سال گذشته راکه باید تا قبل ماه رمضان امسال میگرفتم به دلیل سهل انگاری نگرفته ام!! الان هم پشیمانم!! حکم ان به چه صورت است؟ چکار کنم؟

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   نگرفتن قضا از یکسال رمضان تا سال بعد بدون دلیل و عذر شرعی گناه هست!.
   الان فقط روزه را قضا کنید و ۷۵۰ گرم به عنوان کفاره تاخیر به فقیر برای هر روز روزه باید بدهید. چند سال هم برای یک روز روزه نگرفته باشید همان یکبار باید برای هر روز روزه کفاره تاخیر بدهید.
   از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

   وفقکم الله لکل الخیر

 21. فاطمه می گوید

  سلام
  ممنون بابت مطلبتون..
  من امسال کنکور دارم و اگه روزه بگیرم نمیتونم یه سری از درسامو تموم کنم..و کنکور امسال هم شدیدا برام سرنوشت سازه و راه جبرانی ندارم..من هرسال روزه میگیرم و با گرفتن روزه مشکلی ندارم .. اگه امسال روزه نگیرم و بعد کنکور جبران کنم باید کفاره بدم؟؟چون واقعا نمیتونم با روزه گرفتن درس بخونم..حتی شب هم بیدار بمونم هرطور حساب کردم به یه سری درسام نمیرسم..ممنون میشم زودتر جواب بدید

 22. مرضیه می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده خودم سطح ۲ حوزه درس خواندم و با توجه به اینکه ۳روز از روزه های قضایم باقی مانده و موقع پریودم است دیروز و امروز را می خواستم روزه بگیرم ولی ترسیدم پریود بشوم ونگرفتم ولی تا حالا پریود نشدم حتی امروز می خواستم بدون سحری روزه بگیرم ولی دیدم تواناییش را ندارم ضمن اینکه بیماری افسردگی هم دارم لطفا راهنماییم کنید که اگر مثلا یک روز از روزه های قضایم باقی بماند باید چه کار کنم با تشکر مقلد ایت الله بهجت هیتم

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   گرفتن روزه قضا واجب فوری نیست، یعنی می توانید بعدا قضا نماییدولی باید توجه کنید اگر از رمضان گذشته فرصت داشته اید و تا رمضان بعد بدون عذر روزه نگرفته اید، (عذر و پریودی این چند روزه فقط ملاک نیست)، علاوه بر قضا برای هر روز روزه ای ای که نگرفته اید باید کفاره تاخیر یعنی یک مد طعام (۷۵۰ گرم) به فقیر بدهید. کفاره تاخیر اگر چند سال هم قضا گرفته نشود فقط برای سال اول و یکبار برای هر روز روزه باید پرداخت شود.
   [مگر اینکه در طول سال بیمار باشید و اصلا نتوانید روزه بگیرید که باید در سایت نوشتار روزه بیمار را مطالعه نمایید]. ولی اگر بر اثر عذر شرعی، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آینده استمرار داشته، فقط قضای آن بر او واجب است و کفاره تأخیر واجب نیست. درباره کفاره تاخیر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر