وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه

اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود .

0

كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه

فهرست این نوشتار:

1-نزديكي و رابطه جنسي زن و شوهر در شبهاي ماه رمضان اشكال ندارد بلكه در شب اول ماه رمضان مستحب مي باشد. اما نزدیکی هنگام روزه حرام است و سبب باطل شدن روزه و واجب شدن قضا و کفاره می شود.

2- جماع (رابطه و نزديكي جنسي) در حال روزه سبب باطل شدن روزه مي شود. اگر كسي روزه اش را با عمل زناشويي باطل كرد  بايد كفاره بدهد و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند. [مقدار کفاره را از اینجا کلیک کنید و بخوانید]. 

3- اگر مرد در حال حیض با همسرش جماع(آمیزش) کند، چون روزه را با عمل حرام باطل کرده است، باید طبق نظر مشهور فقها کفاره جمع بدهد. [از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید].

4-علاوه بر کفاره روزه کفاره جماع در حال حیض نیز واجب می شود. [از اینجا کلیک کنید و بخوانید]. 

5- «جماع» (نزدیکى با همسر از جلو و یا عقب) روزه هر دو را باطل مى کند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید و اگر کمتر از آن باشد و منى هم بیرون نیاید باطل نمى شود.

6- طبق نظر برخي از مراجع با تكرار جماع(رابطه جنسي) كفاره هم تكرار مي شود. مي توانيد نوشتار «تكرار استمنا و جماع و ساير مبطلات روزه» را مطالعه نماييد .

7- حکم ملاعبه زن و شوهر بدون نزدیکی و خروج منی از آنها در نوشتار دیگری مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل

 [اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند]

مسأله 1678 اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد (1)، کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد (2) و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می شود (3).

(1) (تبریزی:) اکراه کرده باشد..

(2) (بهجت:) ولی اگر در اثناء، زن راضی شود، بنا بر احتیاط واجب مرد دو کفاره بدهد و زن یک کفاره..

(سیستانی:) کفاره روزه خودش و بنا بر احتیاط، کفاره روزه زن را باید بدهد..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط واجب علاوه بر کفاره روزه خودش، کفاره روزه زن را نیز باید بدهد..

(3) (فاضل:) و هر یک باید کفاره خودش را بدهد.

(مکارم:) ولی اگر اجبار به مفطرات دیگر کند گناه کرده، اما کفاره بر هیچ کدام واجب نیست، اما آن کسی که روزه اش را خورده باید قضا کند.

[ اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند]

مسأله 1679 اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کند (1) که جماع نماید (2)، یا کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

(1) (تبریزی:) اکراه کند..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

(مکارم:) فقط یک کفاره بر او واجب است و لازم نیست کفاره شوهر را بدهد.

(زنجانی:) واجب نیست به خاطر باطل کردن روزه شوهر کفاره بدهد و بر شوهر او نیز کفاره، واجب نیست.

[اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه دار است جماع کند]

مسأله 1680 اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه دار است جماع کند، چنانچه به طوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته باشد و در بین جماع، زن راضی شود، باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد (1) و اگر با اراده و اختیار عمل را انجام دهد اگر چه مجبورش کرده باشد مرد باید کفاره خودش و زن را بدهد.

(1) (اراکی:) احتیاط واجب است که مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد. [پایان مسأله] (فاضل:) چنانچه در ابتدا زن را مجبور کرده باشد ولی در بین جماع زن راضی شود، بنا بر احتیاط واجب باید مردد و کفاره و زن یک کفاره بدهد. (بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله (1678).

(خوئی، گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر روزه دار در ماه رمضان زن خود را مجبور به جماع کند و در بین جماع، زن راضی شود، بنا بر احتیاط واجب باید مردد و کفاره و زن یک کفاره بدهد.

(تبریزی:) اکراه به جماع کند..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط..

(سیستانی:) بر هر کدام یک کفاره واجب می شود، و احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفاره بدهد.

(مکارم:) مسأله هر گاه زن در آغاز، مجبور بوده و در اثناء راضی شده احتیاط واجب آن است که مرد دو کفاره بدهد و بر زن چیزی جز قضا لازم نیست.

[اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید]

مسأله 1681 اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

[ اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند]

مسأله 1682 اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند به جا آورد، کفاره زن را نباید بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست.

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله (1678). این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست (خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله اگر مرد، زن خود را یا زن، شوهر خود را مجبور کند (تبریزی: اکراه کند) که غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می کند به جا آورد، بر هیچ یک از آنها کفاره (زنجانی: کفاره دیگری) واجب نیست.

[کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد]

مسأله 1683 کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد، نمی تواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع کند (1)، ولی اگر او را مجبور نماید بنا بر احتیاط باید کفاره اش را بدهد (2).

(1) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده. (تبریزی:) اکراه به جماع کند..

(2) (اراکی، گلپایگانی، فاضل، زنجانی، سیستانی، صافی، نوری:) اگر او را مجبور نماید کفاره بر مرد نیز واجب نیست. (تبریزی:) اگر او را اکراه نماید کفاره بر مرد نیز واجب نیست.

(مکارم:) گناه کرده، ولی لازم نیست کفاره او را هم بدهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

جماع زوجين در حال روزه

۹۹٫ س اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضى باشد چه حکمى‌ دارد؟
ج) بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است. استفتائات رهبري .

تبصره:

كفاره افطار عمدى : شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسکين که سهم هر کدام يک مدّ است . و هر مُد طعام حدود 750گرم نان ، برنج، و … است.

328. اگر کسى با آميزش جنسى حرام يا خوردن و نوشيدن حرام، روزه‌ى خود را در ماه رمضان بشکند، بنابر احتياط هر سه کفاره (آزاد کردن برده، شصت روز روزه، غذا دادن به شصت فقير) با هم بر او واجب مى‌‌شود. و اگر هر سه برايش ممکن نباشد هر کدام را که ممکن است بايد ادا کند. اگر چه واجب نبودن اين احتياط بعيد نيست.استفتائات رهبري


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

اگر زن و شوهر جوانی در ماه رمضان در زمانی که روزه هستند ناخاسته و بدون کنترل خود با هم نزدیکی کنند و روزه شان باطل شود چه باید بکنند؟

پاسخ: قضا و کفاره واجب است و کافی است اطعام شصت مسکین هر مسکینی ۷۵۰ گرم گندم یا آرد برای هر یک از زن و شوهر. استفتائات آيت الله سيستاني .

مسأله ۲۰۶۳. اگر روزه ‏دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه‏ دار است جماع كند، چنانچه زن را اکراه کرده باشد، باید كفّاره روزه خودش و بنابر احتیاط واجب، كفّاره دیگری بابت اکراه زن بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر كدام یک كفّاره واجب می‌شود.

مسأله ۲۰۶۴. اگر زنی، شوهر روزه‏ دار خود را بر جماع اکراه نماید، واجب نیست به علت اکراه مرد، كفّاره بدهد و در این صورت، (حالت اکراه)، بر شوهر او نیز کفّاره واجب نیست.

مسأله ۲۰۶۵. اگر روزه ‏دار در ماه رمضان، زن خود را بر جماع اکراه كند و در بین جماع زن راضی شود، بر هر كدام یک كفّاره واجب می‌شود و احتیاط مستحب آن است كه مرد دو كفّاره و زن یک کفّاره بدهد.

مسأله ۲۰۶۶. اگر روزه ‏دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه‏دار خود كه خواب است جماع نماید، یک كفّاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح است و كفّاره هم بر او واجب نیست.

مسأله ۲۰۶۷. اگر مرد، زن خود را، یا زن، شوهر خود را اکراه كند كه غیر جماع كار دیگری كه روزه را باطل می‌كند مثل خوردن و آشامیدن یا ملاعبه‌‌ای که موجب خارج شدن منی می‌شود، به جا آورد، بر هیچ یک از آنها كفّاره واجب نیست.

مسأله ۲۰۶۸. كسی كه به علّت مسافرت یا بیماری روزه نمی‌گیرد، نمی‌تواند زن روزه‏دار خود را اکراه بر جماع كند، ولی اگر او را اکراه نماید، كفّاره بر مرد واجب نیست. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

پرسش: حکم باطل کردن روزه با خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت در ماه رمضان چیست؟

پاسخ: اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب می‏ شود .

و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بدهد .

و اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد ، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‏ کند ، کفاره بر او واجب نیست . و همچنین است کسی که نمی‏ دانسته روزه بر او واجب است ، مانند کودکان در اوائل بلوغ .

و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است ، طعام ـ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ـ بدهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
س31. اگر در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ بي‌سحري‌ بمانيم‌ و مريض‌ هم‌ باشيم‌ و در روز قبل‌ از اينكه‌چيزي‌ بخوريم‌ با زن‌ خود جماع‌ كرديم‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟
ج‌ ـ در صورتي كه‌ مرض‌ مجوّز افطار نداشته‌ايد در فرض‌ سؤال‌ كفاره‌ واجب ‌است‌.
س35. شخصي‌ به‌ حدّ بلوغ‌ رسيده‌ است‌ امّا ندانسته‌ در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ با اينكه‌ روزه‌ است‌(نعوذ باللّه‌) عمل‌ منافي‌ عفت‌ انجام‌ داده‌ حالا كه‌ اين‌ شخص‌ بعد از گذشت‌ چند سال‌، حكم‌ حرام‌ بودن‌ اين‌ عمل‌ را دانسته‌ نمي‌داند كه‌ آيا بايد كفاره‌ جمع‌ دهد يا اصلاً كفاره‌ بدهد يا نه‌ و روزه‌اش‌ چگونه‌ است‌، خواهشمند است‌ حكم‌ اين‌ شخص‌ را بيان‌ فرمائيد و بفرمائيد اين‌ چند سال‌ كه‌ گذشته‌،روزه‌ او كه‌ باطل‌ شده‌، چه‌ حكمي‌ دارد؟

ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌، چنانچه‌ حرام‌ بودن‌ عمل‌ را نمي‌دانسته‌ و در جهل‌ خود هم‌ مقصّر نبوده‌ فقط‌ قضاي‌ آن‌روزه‌ها واجب‌ است‌ و چون‌ در انجام‌ قضا تأخير نموده‌، براي‌ هر روز 10 سير طعام‌ مانند گندم‌ يا آرد بعنوان‌ كفارة ‌تأخير قضا به‌ فقير غير سيّد بدهد و اگر حرام‌ بودن‌ عمل‌ را مي‌دانسته‌ هر چند وجوب‌ كفاره‌ را نمي‌دانسته‌ ويا اينكه‌ در جهل‌ بمسأله‌ مقصّر بوده‌ علاوه‌ بر آنچه‌ گفته‌ شد كفاره‌ عمد هم‌ بر او واجب‌ است‌ و تفصيل‌ آن‌ در توضيح‌المسائل‌ مسأله‌ 1669 مذكور است‌ مراجعه‌ نمائيد. استفتائات معظم له

مسأله ۱۶۷۶. اگر روزه‎دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع كند، بنابر احتياط براي هر دفعه، يك كفاره بر او واجب است، ولي اگر جماع او حرام باشد، براي هر دفعه يك كفاره جمع واجب مي‎شود.

مسأله ۱۶۷۷. اگر روزه‎دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع كار ديگري كه روزه را باطل مي‎كند انجام دهد، براي همه آن‌ها يك كفاره كافي است. رساله آيت الله صافي گلپايگاني .


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مبطل بودن جماع(1345)

مسأله 1345ـ «جماع» (نزدیکى با زن) روزه هر دو طرف را باطل مى کند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید و اگر کمتر از آن باشد و منى هم بیرون نیاید باطل نمى شود و هرگاه شک کند که این مقدار داخل شده یا نه روزه اش صحیح است.

 حکم مردی که همسر خود را مجبور به جماع کرده (1415)

مسأله 1415ـ هرگاه روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه دار است جماع کند چنانچه او را اکراه کرده باشد باید کفّاره روزه خود و همسرش، هر دو را بدهد و قضا بر هر دو واجب است؛ و اگر او راضى شده،  بر هر کدام یک کفّاره واجب مى شود، ولى اگر اکراه به مفطرات دیگر کند گناه کرده، امّا کفّاره بر هیچ کدام واجب نیست، امّا آن کسى که روزه اش را خورده باید قضا کند.

مسأله 1416ـ هرگاه زن روزه دار شوهر روزه دار خود را مجبور به جماع نماید فقط یک کفّاره بر او واجب است و لازم نیست کفّاره شوهر را بدهد.

مسأله 1417ـ هرگاه زن در آغاز، مجبور بوده و در اثناء راضى شده احتیاط واجب آن است که مرد دو کفّاره بدهد و بر زن چیزى جز قضا لازم نیست.

مسأله 1418ـ هرگاه کسى به واسطه مسافرت یا بیمارى روزه نگیرد نمى تواند همسر خود را مجبور به جماع نماید و اگر او را مجبور کند گناه کرده، ولى لازم نیست کفّاره او را هم بدهد. رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .

حتما بخوانيد*- ويژه نامه احكام روزه كليد:  در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزهآ میزش جنسی درماه رمضان عمل نزدیکی با همسر آیا نزدیکی روزه را باطل میکند حکم نزدیکی زن شوهر در ماه رمضان اگر در روز ماه مبارک رمضان زن و شوهر نزدیکی کنند چه حکمی حکم رابطه جنسی و نزدیکی با همسر در ماه رمضان آیا نزدیکی با همسر در ماه مبارک رمضان حرام است؟  آیا رابطه زناشویی روزه را باطل می‌کند آمیزش و رابطه جنسی در ماه رمضان ایا رابطه جنسی روزه را باطل میکند؟؟ ! احکام نزدیکی در ماه رمضان. احکام نزدیکی درماه رمضان، آمیزش جنسیدرماه رمضان  حکم آمیزش در ماه رمضان با همسر چیست  احکام زناشویی  ارتباط جنسی احکام مسائل جنسی (مقاربت)  روزه واجب خود را به وسیله نزدیکی با همسر خود شکسته … نزدیکی با همسر با زبان روزه همبستر همبستري هم بستر شدن ر روزه جماع زن و شوهر جماع خانم و آقا جماع با همسر آميزش٬ آميزش با همسر٬احكام٬ سكس در  روزه احکام نزدیکی در ماه رمضان٬ باطل٬ جماع٬ حکم نزدیکی در ماه رمضان٬ رابطه جنسي٬ رمضان٬ روزه٬زناشویی٬ سكس٬ كفارات٬كفاره٬ نزديكي٬ همسر حكم كفاره اجبار همسر به آميزش كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه  كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه كفاره نزديكي جنسي زن و شوهر در روزه 
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.