وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نزدیکی در حال حیض

0

حكم نزدیکی در حال حیض

 1-نزديكي جنسي در ايام پريودي (حيض) هم براي خانم و هم براي آقا حرام است. البته ساير استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه و معاشقه و حتي بازي با آلت تناسلي از سوي همسر تا جايي كه مني خارج شود، اشكالي ندارد بلكه مستحب است كه در اين ايام همسران نيازهاي جنسي هم را از راه غير مباشرت (جماع) ارضا نمايند. لازم به ذكر است طبق نظر برخي از مراجع اگر در اين ايام نزديكي صورت گيرد كفاره نيز واجب مي شود. که در ادامه می خوانید.

نزديكى در ايام عادت

پرسش 122 . آيا زن و شوهر، مى توانند در زمان حيض به جز نزديكى، ساير استمتاعات را از يكديگر داشته باشند؟

همه مراجع: آرى، جايز است؛ ولى كاميابى از ناف تا زانوى او كراهت دارد، مگر آنكه از روى لباس باشد.

پرسش 123 . حكم مردى كه با همسرش در زمان حيض نزديكى كند، چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: نزديكى، در اين حال بر هر دو حرام است و بنابر احتياط واجب بايد شوهر كفاره بدهد.

آيه اللّه  بهجت: نزديكى در اين حال بر هر دو حرام است و بايد شوهر  كفاره بدهد.[3]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و نورى: نزديكى در اين حال بر هر دو حرام است و  بايد شوهر استغفار كند و بنابر احتياط مستحب كفاره هم بدهد.[4]

آيات عظام صافى، مكارم و وحيد: نزديكى در اين حال بر هر دو حرام است  و بهتر (احتياط مستحب) است، شوهر كفاره بدهد.[5]

تبصره. مقدار كفّاره ياد شده بدين قرار است: اگر نزديكى در ثلث اول  روزهاى حيض باشد، «يك مثقال» (18 نخود) طلا و در ثلث دوم «نيم مثقال» (9 نخود) طلا و در ثلث سوم، «يك چهارم مثقال» (5/4 نخود) طلا  است.

 

پرسش 124 . حكم نزديكى از پشت در زمانى كه زن حائض است، چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، مكارم و نورى: كراهت شديد دارد.[6]

آيات عظام بهجت، تبريزى و وحيد: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.[7]

آيات عظام سيستانى و فاضل: اگر زن راضى باشد، كراهت شديد دارد و اگر راضى  نباشد، بنابر احتياط واجب جايز نيست.[8]

  • [1]. العروة الوثقى، احكام الحيض، السابع.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 450 و 452 و دفتر: خامنه اى.
  • [3]. بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 450 و 452.
  • [4]. سيستانى و تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 450 و 452 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 452 و 454.
  • [5]. مكارم و صافى، توضيح المسائل مراجع، م 450 و 452 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 456 و 458.
  • [6]. نورى، توضيح المسائل، م 452 ؛ امام و صافى، توضيح المسائل مراجع، م 450 ؛ مكارم، تعليقات على  العروة، احكام الحيض، السابع و خامنه اى، استفتاء، س 425.
  • [7]. وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 228 ؛ بهجت، وسيلة النجاه، ج 1، م 268 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج  1، م 228.
  • [8]. فاضل، تعليقات على العروة، احكام الحيض، السابع ؛ سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 450.(احكام روابط زن و شوهر، پرسمان).

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[چند چیز بر حائض حرام است]

مسأله 450 چند چیز بر حائض حرام است:

اول: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود (1)، ولی به جا آوردن عبادتهایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست، مانند نماز میّت، مانعی ندارد.

دوم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.

سوم: جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن (2)، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید (3)، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند (4) و در دبر زن حائض، وطی کردن، کراهت شدیده دارد. (5)

(1) (سیستانی:) که اگر زن حائض این گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد جایز نیست..

(زنجانی:) و در مدتی که حائض می‌باشد، یا شرعاً محکوم به حائض بودن می‌باشد، اگر چنین عبادتهایی را و لو رجاءً به جا آورد معصیت کرده است..

(2) (مکارم:) سوم: نزدیکی کردن، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن. چهارم: طلاق دادن در این حالت نیز باطل و بی اثر است. [پایان مسأله]

(3) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(4) (تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (سیستانی:) و این حکم شامل وطی در دبر نمی‌شود..

(زنجانی:) ظاهراً جایز نیست که مقدار کمتر از ختنه گاه را داخل کند..

(5) (اراکی:) در دُبُر زن حائض، وطی کردن، محل اشکال است.

(خوئی:) بنا بر احتیاط لازم وطی زن در دُبُر، چه حائض باشد چه نباشد، حرام است.

(گلپایگانی، صافی:) در دُبُر زن حائض هم وطی ننماید چون کراهت شدیده دارد.

(فاضل:) وطی کردن در دُبُر زن حائض اگر راضی باشد، کراهت شدیده دارد.

(سیستانی:) بنا بر احتیاط وطی زن در دُبُر اگر راضی نباشد، چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

(زنجانی:) وطی زن در دُبر شدیداً مکروه است و خلاف احتیاط استحبابی است و در حال حیض، احتیاط استحبابی اکید در ترک آن است.

 [جماع (نزدیکی)در روزهایی که حیض زن قطعی نیست]

مسأله 451 جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد حرام است (1). پس زنی که (بیشتر از ده روز خون می‌بیند و (2)) باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید (3).

 این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (زنجانی:) جایز نیست..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(3) (زنجانی:) هم چنین در روزهایی که زن شرعاً می‌تواند برای خود حیض قرار دهد هم چون روزهای استظهار که در مسأله [اختصاصی (487)، صفحه (273)] توضیح داده شده است اگر زن آن روزها را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی کند، و لازم نیست در حیض قرار دادن از شوهر خود اجازه بگیرد، اگر چه احتیاط استحبابی در اجازه گرفتن است.

 [ بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد]

مسأله 467 بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند (1)، ولی (2) احتیاط مستحب ّ آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید (3). اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس ّ خط قرآن (4)، تا غسل نکند بر او حلال نمی‌شود. (5)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) و اولی این است که جماع پس از شستن فرج باشد..

(2) (سیستانی:) ولی احتیاط لازم این است که جماع پس از شستن فرج باشد و..

(3) (زنجانی:) جماع پیش از غسل کراهت شدید دارد..

(4) (زنجانی:) مانند ورود در مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و نیز در سایر مساجد در غیر صورت عبور، و مس ّ خط قرآن..

(5) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب.

(اراکی:) کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده، به جز مس خطّ قرآن و اسم خداوند و مانند آن، پس از قطع خون هر چند غسل نکرده باشد حرام نمی‌باشد ولی مس خط قرآن و اسم خداوند و مانند آن چون بدون طهارت جایز نیست باید غسل کند.

(سیستانی:) کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط طهارت بر او حرام بوده، مانند مس ّ خطّ قرآن، تا غسل نکند، بر او حلال نمی‌شود. و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد.

[نزدیکی در نفاس]

مسأله 514 طلاق دادن زنی که در حال نفاس می‌باشد باطل است و نزدیکی کردن با او حرام می‌باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند احتیاط واجب (1) آن است به دستوری که در احکام حیض (2) گفته شد کفاره بدهد.

(1) (گلپایگانی، اراکی، فاضل، مکارم، زنجانی، صافی، نوری:) احتیاط مستحب ّ..

(2) (بهجت:) مسأله [452]..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله طلاق دادن زنی که در حال نفاس است (تبریزی: باطل) و نزدیکی کردن با او، حرام می‌باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، (خوئی: بدون اشکال) کفاره ندارد.

(سیستانی:) ولی کفاره ندارد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
استفتاء سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري
موضوع: احکام بانوان
شماره استفتاء: 577986

1- کفاره نزدیکی در ایام حیض با همسر چه مقدار است ؟
2- آیا اگر چندین بار تکرار شده باشد، کفاره هم تکرار می شود؟

ج1) در زمان عادت ماهانه، دخول در قُبُل جایز نیست، که اگر نزدیکی در حال حیض در ثلث اول دوران حیض باشد، یک مثقال شرعی طلا است؛ و اگر در ثلث دوم باشد، نیم مثقال؛ و اگر در ثلث آخر است، ربع مثقال طلا می باشد، که به عنوان کفاره به فقیر بدهند.

ج2) در فرض تکرر نیز کفاره با تکرار نزدیکی در اوقات مختلف (مثل آنکه در اول و وسط و آخر حیض باشد) کفاره مکرر می‌شود و همچنین اگر در یک وقت نزدیکی تکرار شود و بعد از هر نزدیکی کفاره‌اش را بپردازد کفاره هم مکّرر می‌شود و اگر بعد از هر نزدیکی کفاره را نپرداخته باشد احتیاط واجب آن است که کفاره مکرر می‌شود.

………………………………………………………

1)در نوشتاري «حكم نزديكي قبل از غسل حيض» را مطرح كرده ايم. از« اينجا» مي توانيد آن را مطالعه نماييد.

2) -هر مثقال شرعی ¾ مثقال بازاری معادل 6 / 3 گرم مى‌باشد. لينك منبع.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

نزدیکی با همسر در حال عادت ماهیانه [آمیزش با همسر در حال حیض]

پرسش :بنا به رساله آیت الله مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه چه حکمی دارد_البته به میزان ختنه گاه_

پاسخ :این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقالشرعی طلا معادل 75 صدم مثقالمعمولی است. 

*-[مثقال شرعي حدود 3.4 (سه و چهار دهم) گرم است]

نزدیکی کردن با همسر در دوران حیض[آمیزش با همسر در حال حیض]

پرسش :حکم نزدیکی کردن انسان با همسرش در حال حیض چیست؟ و آیا نیاز به پرداخت کفاره می باشد؟

پاسخ :این کار حرام است و احتیاط آن است کفاره آن را بپردازید.

استمتاع از همسر در دوران حیض [التذاذ زن و شوهر]

پرسش :نزدیکی در دوران حیض بدون انجام دخول چه حکمی دارد؟

پاسخ :حرام نیست.

تمکین در ساعات پایانی عادت ماهانه [التذاذ زن و شوهر]

پرسش :در صورتی که زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد.؟

پاسخ :در صورتی که هنوز حیض او تمام نشده ، تمکین به معنای آمیزش جنسی جایز نیست ولی تمتعات دیگر مانعی ندارد.

آمیزش با همسر در روز آخر عادت ماهیانه [آمیزش با همسر در حال حیض]

پرسش :آیا نزدیکى در روز آخر عادت ماهیانه در حالى که هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتى که قطع شده ولى هنوز غسل نکرده چه حکمى دارد؟

پاسخ :اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشکالى ندارد. استفتائات حضرت آيت الله مكارم شيرازي. 

مسأله ـ آمیزش جنسى و نزدیکى کردن به هنگام عادت، هم بر زن حرام است و هم براى مرد.
مسأله ـ هرگاه مرد در حال حیض با همسر خود نزدیکى کند مستحبّ است کفّاره دهد؛ و کفّاره آن در ثلث اوّل روزهاى حیض، یک مثقال طلاى سکّه دار، یا قیمت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى‌باشد) و اگر در ثلث دوم باشد، نیم مثقال و اگر در ثلث سوم باشد یک چهارم مثقال است، بنابر این اگر ایّام عادت شش روز است دو روز اوّل یک مثقال، دو روز وسط نیم مثقال، و دو روز آخر یک چهارم مثقال کفّاره دارد.
مسأله ـ هر گاه بخواهد قیمت طلا را بپردازد باید به قیمت روزى که مى‌پردازد حساب کند؛ نه قیمت روزى که آمیزش کرده.
مسأله ـ بازى کردن با همسر در حال حیض حرام نیست، و کفّاره هم ندارد.
مسأله ـ هرگاه نزدیکى را تکرار کند مستحبّ است کفّاره را نیز تکرار کند.
مسأله ـ اگر مرد در حال نزدیکى بفهمد زن حائض شده، باید فورآ از او جدا شود و اگر جدا نشود، گناه کرده و بنابر احتیاط مستحب باید کفّاره نیز بپردازد.
مسأله ـ اگر مرد با زن حائض زنا کند، یا با زن حائض بیگانه‌اى به گمان این که همسر خود اوست نزدیکى نماید، احتیاط آن است که کفّاره دهد.
مسأله ـ کسى که نمى‌تواند کفّاره بدهد بهتر آن است که صدقه‌اى بدهد و اگر نمى‌تواند، باید از گناه خود استغفار کند.
سؤال ـ مردى با همسرش، که در حال عادت ماهیانه است، مشغول ملاعبه مى‌شود، اگر شک کند که بى‌اختیار دخول صورت گرفته یا نه، چه حکمى دارد؟ آیا کار حرامى کرده و باید کفّاره بپردازد؟
جواب : مادام که یقین ندارد، کار حرامى انجام نشده و کفّاره‌اى ندارد.
سؤال ـ آیا حرمت جماع و نزدیکى در حال حیض و کفّاره آن، شامل آمیزش جنسى غیر اختیارى هم مى‌شود؟ اگر از روى فراموشى باشد چطور؟ آیا انزال نیز شرط است؟
جواب : این حکم شامل صورت فراموشى نمى‌شود، و انزال شرط نیست.
سؤال ـ آیا حرمت آمیزش در حال حیض و کفّاره آن، اختصاص به شوهر دارد؟ یا شامل زن هم مى‌شود؟
جواب : حرمت مربوط به هر دو مى‌باشد؛ ولى کفّاره مخصوص مرد است.
سؤال ـ زنى در روزهاى پایانى عادت ماهیانه است، ولى شک دارد که پاک شده یا نه، آمیزش جنسى در چنین صورتى چه حکمى دارد؟
جواب : جایز نیست.
سؤال ـ آیا نزدیکى با همسر در حال عادت ماهیانه، پس از قطع خون و قبل از غسل، جایز است؟
جواب : جایز است؛ ولى احتیاط مستحب در ترک آن است.
سؤال ـ از حضرتعالى نقل شده است که آمیزش با حائض پس از قطع عادت ماهیانه و قبل از غسل جایز است، آیا این حکم در سایر محرّمات حائض (مانند طلاق، مسّ خطّ قرآن، داخل نشدن در مسجد و…) نیز جارى است؟
جواب : موارد مختلف است؛ رفتن به مسجد، مسّ خطّ قرآن و نماز و مانند آن مشروط به غسل است، ولى طلاق مشروط به غسل نیست.
مسأله ـ هر گاه زن بگوید: «حائض هستم» یا «از حیض پاک شده‌ام» حرف او قبول است؛ مگر این که مورد سوءظن باشد. احکام بانوان (جدید).

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی آيت الله مكارم شيرازي .


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

احکام حائض

مسأله ۴۴۸ ـ چند چیز بر حائض حرام است:
اوّل: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود که اگر زن حائض این‌گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد، جایز نیست. ولی بجا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست ـ مانند نماز میت ـ مانعی ندارد.
دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.
سوّم: جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.
مسأله ۴۴۹ ـ جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‏بیند و باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.
4مسأله ۴۵۰ ـ اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گر چه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه‌دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (۱۸) نخود است.

مسأله ۴۵۱ ـ غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

مسأله ۴۵۲ ـ طلاق دادن زن در حال حیض به‌طوری که در احکام طلاق گفته می‌شود باطل است. رساله توضيح المسائل .

پرسش: نزدیکی با زن در هنگام حیض چه حکمی دارد؟

پاسخ: نزدیکی از قبُل (جلو) حرام است و همچنین به احتیاط واجب از پشت چنانچه بدون رضایت زن باشد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانید

*- ويژه نامه احكام زنان

*- ويژه نامه احكام روابط زن و شوهركليد: حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض كليد: حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض حكم نزدیکی در حال حیض نزدیکی با زن در حال حیض حرمت نزديكي با حائض کفاره نزدیکی در حال حیض حکم نزدیکی در دوران قاعدگیحکم  نزدیکی بازن حیض ازدبروقبل عقب جلو …حکم نزدیکی با همسر قبل از پایان عادت ماهیانه  حكم نزديكي در استحاضه كفاره نزديكي در زمان حيض حكم نزديكي از پشت نزديكي در روز آخر عادت

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.