وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چه كارهايي بر زن حائض حرام است

چه كارهايي بر زن حائض حرام است

محرمات حائض

پرسش ۱۲۹ . چه كارهايى بر زن حائض حرام است؟

كارهاى زير بر زن حائض حرام است:

 1. انجام عبادت هايى (مانند نماز) كه بايد با وضو، غسل و يا تيمم به جا آورده شود؛
 2. آميزش جنسى؛
 3. انجام كارهايى كه بر جنب حرام است؛

گفتنى است طلاق دادن زن در حال حيض باطل است.

[۱]. كارهاى ذيل بر جنب حرام است:

 1. گذاشتن چيزى در مسجد،
 2. خواندن آيه هاى سجده واجب، (اين آيه ها در چهار سوره قرآن آمده است: سجده، فصلت، نجم و علق. البته برخى مراجع تقليد خواندن سوره هايى كه سجده واجب در آن است را حرام مى دانند).
 3. رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى (هر چند از يك در وارد شود و از در ديگر بيرون رود).
 4. رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند،
 5. توقف در ساير مساجد و حرم امامان (احتياط واجب )، (ولى اگر از يك در برود و از در ديگر خارج شود، مانعى ندارد.)،
 • [۱](توضيح المسائل مراجع، م ۳۵۵).
 • [۲]. توضيح المسائل مراجع، م ۴۵۰.احكام بانوان،پرسمان.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[چند چیز بر حائض حرام است]

مسأله ۴۵۰ چند چیز بر حائض حرام است:

اول: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود (۱)، ولی به جا آوردن عبادتهایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست، مانند نماز میّت، مانعی ندارد.

دوم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.

سوم: جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن (۲)، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید (۳)، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند (۴) و در دبر زن حائض، وطی کردن، کراهت شدیده دارد. (۵)

(۱) (سیستانی:) که اگر زن حائض این گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد جایز نیست..

(زنجانی:) و در مدتی که حائض می‌باشد، یا شرعاً محکوم به حائض بودن می‌باشد، اگر چنین عبادتهایی را و لو رجاءً به جا آورد معصیت کرده است..

(۲) (مکارم:) سوم: نزدیکی کردن، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن. چهارم: طلاق دادن در این حالت نیز باطل و بی اثر است. [پایان مسأله]

(۳) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(۴) (تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (سیستانی:) و این حکم شامل وطی در دبر نمی‌شود..

(زنجانی:) ظاهراً جایز نیست که مقدار کمتر از ختنه گاه را داخل کند..

(۵) (اراکی:) در دُبُر زن حائض، وطی کردن، محل اشکال است.

(خوئی:) بنا بر احتیاط لازم وطی زن در دُبُر، چه حائض باشد چه نباشد، حرام است.

(گلپایگانی، صافی:) در دُبُر زن حائض هم وطی ننماید چون کراهت شدیده دارد.

(فاضل:) وطی کردن در دُبُر زن حائض اگر راضی باشد، کراهت شدیده دارد.

(سیستانی:) بنا بر احتیاط وطی زن در دُبُر اگر راضی نباشد، چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

(زنجانی:) وطی زن در دُبر شدیداً مکروه است و خلاف احتیاط استحبابی است و در حال حیض، احتیاط استحبابی اکید در ترک آن است.

 [جماع (نزدیکی)در روزهایی که حیض زن قطعی نیست]

مسأله ۴۵۱ جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد حرام است (۱). پس زنی که (بیشتر از ده روز خون می‌بیند و (۲)) باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید (۳).

 این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (زنجانی:) جایز نیست..

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(۳) (زنجانی:) هم چنین در روزهایی که زن شرعاً می‌تواند برای خود حیض قرار دهد هم چون روزهای استظهار که در مسأله [اختصاصی (۴۸۷)، صفحه (۲۷۳)] توضیح داده شده است اگر زن آن روزها را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی کند، و لازم نیست در حیض قرار دادن از شوهر خود اجازه بگیرد، اگر چه احتیاط استحبابی در اجازه گرفتن است.

 [ بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد]

مسأله ۴۶۷ بعد از آن که زن از خون حیض، پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند (۱)، ولی (۲) احتیاط مستحب ّ آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید (۳). اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس ّ خط قرآن (۴)، تا غسل نکند بر او حلال نمی‌شود. (۵)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) و اولی این است که جماع پس از شستن فرج باشد..

(۲) (سیستانی:) ولی احتیاط لازم این است که جماع پس از شستن فرج باشد و..

(۳) (زنجانی:) جماع پیش از غسل کراهت شدید دارد..

(۴) (زنجانی:) مانند ورود در مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و نیز در سایر مساجد در غیر صورت عبور، و مس ّ خط قرآن..

(۵) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب.

(اراکی:) کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده، به جز مس خطّ قرآن و اسم خداوند و مانند آن، پس از قطع خون هر چند غسل نکرده باشد حرام نمی‌باشد ولی مس خط قرآن و اسم خداوند و مانند آن چون بدون طهارت جایز نیست باید غسل کند.

(سیستانی:) کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط طهارت بر او حرام بوده، مانند مس ّ خطّ قرآن، تا غسل نکند، بر او حلال نمی‌شود. و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد.

 [مستحبات در زمان حیض]

مسأله ۴۷۶ مستحب  است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد تیمم نماید و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست.

[محرمات نفاس]

مسأله ۵۱۳ توقّف در مسجد (۱) و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب و مستحب ّ و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب ّ و مکروه می‌باشد.

(۱) (فاضل:) و رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم..

(زنجانی:) داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد پیامبرصلی اللّه علیه و پیامبر صلی و سلم و نیز در سایر مساجد مگر در حال عبور..

(خوئی، تبریزی:) مسأله بنا بر احتیاط توقف در مسجد و کارهای دیگری که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می‌باشد.

(سیستانی:) مسأله آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می‌باشد و بنا بر احتیاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور و عبور از مسجدین (مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم) و خواندن آیات سجده واجب و تماس با خط قرآن و نام خدا بر نفساء حرام است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیزهایی که بر جنب حرام است

احکام غسل جنابت را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[پنج چیز بر جنب حرام است]

مسأله ۳۵۵ پنج چیز (۱) بر جنب حرام است:

اول: رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن یا به اسم خدا، و اسامی مبارکه پیامبران و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد (۲).

دوم: رفتن در مسجد الحرام (و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم، (۳) اگر چه از یک در، داخل و از در دیگر خارج شود. (۴))

سوم: توقّف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان علیهم السلام هم توقف نکند. (۵).

چهارم: گذاشتن چیزی در مسجد (۶).

پنجم: (۷) خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است (۸) اول: سوره سی و دوم قرآن الم تنزیل دوم: سوره چهل و یکم حم سجده سوم: سوره پنجاه و سوّم و النجم. چهارم: سوره نود و ششم اقرء (۹) و اگر یک حرف (۱۰) از این چهار سوره (۱۱) را هم بخواند حرام است (۱۲).

(۱) (اراکی:) چهار چیز..

(۲) (گلپایگانی، نوری:) اول: رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن، یا به اسم خدا و پیغمبران و ائمه علیهم السلام (گلپایگانی: و حضرت زهرا علیها السلام) به طوری که در وضو گفته شد..

(خوئی، سیستانی:) اول: رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا به هر لغت که باشد و بهتر آن است که به اسم پیغمبران و امامان علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام نیز نرساند..

(زنجانی:) اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و بنا بر احتیاط به اسم خدا و صفات خاصه او به هر لغت که باشد مگر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که به اسم پیغمبران و امامان و حضرت زهراء علیهم السلام نیز نرساند..

(تبریزی:) اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن، یا به اسم خدا؛ و بهتر است جایی از بدن را به اسم پیامبران و امامان علیهم السلام نیز نرساند..

(بهجت:) اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن، یا به اسم خدا و بنا بر احتیاط به اسم پیغمبران و امامان و اسم حضرت زهرا علیهم السلام به طوری که در وضو گفته شد..

(صافی:) اول: رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا و سایر اسماء و صفات خاصه خدا، و بنا بر احتیاط رساندن جایی از بدن به نام پیغمبران و ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام به طوری که در وضو گفته شد..

(مکارم:) اول: مس ّ خط قرآن یا اسم خدا و پیامبران و امامان علیهم السلام بنا بر احتیاط واجب همان طور که در وضو گفته شد..

(۳) (زنجانی:) دوم: رفتن یا ماندن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم السلام..

(۴) (بهجت:) و هم چنین داخل شدن به آنجا برای برداشتن چیزی بنا بر أحوط..

(زنجانی:) و مراد از حرم امامان علیهم السلام: محوطه‌ای است که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار دارد نه تمام رواقها یا صحنها..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست.]

(۵) (فاضل:) اگر چه اولی آن است که حکم مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را در حرم امامان علیهم السلام رعایت نماید.. (بهجت:) بلکه عبور نیز ننماید و هم چنین در رواقها..

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه علیهم السلام است اگر چه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود..

(اراکی:) سوم: توقف در مساجد دیگر و حرم امامان علیهم السلام، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) سوّم: توقف در مساجد دیگر و هم چنین بنا بر احتیاط واجب در حرم امامان علیهم السلام ولی اگر (سیستانی: از مسجد عبور کند مثل این که) از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد..

(زنجانی:) سوم: داخل شدن یا ماندن در مساجد دیگر، مگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود..

(۶) (گلپایگانی، صافی:) بلکه بنا بر احتیاط لازم از خارج هم چیزی در مسجد نگذارد..

(خوئی، تبریزی:) یا داخل شدن در آن برای برداشتن چیزی..

(سیستانی:) چهارم: داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی و هم چنین گذاشتن چیزی در آن هر چند خودش وارد مسجد نشود بنا بر احتیاط لازم..

(مکارم:) چهارم: داخل شدن در مسجد برای گذاشتن چیزی در آن..

[مورد چهارم در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(۷) (اراکی:) چهارم:..

(۸) (خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی:) پنجم: خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره است..

(مکارم:) پنجم: خواندن یکی از آیات سجده، ولی خواندن غیر آیه سجده از سوره سجده مانعی ندارد؛ سوره‌هایی که سجده واجب در آن است چهار سوره است:..

(زنجانی:) پنجم: خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره است:

اوّل: سوره سی و دوم قرآن «الم تنزیل (سجده)» آیه پانزدهم؛ دوّم: سوره چهل و یکم «حم سجده (فصلت)» آیه سی و هفتم؛ سوّم: سوره پنجاه و سوم «النجم» آیه آخر؛ چهارم: سوره نود و ششم «اقرء (العلق)» آیه آخر. بلکه بنا بر احتیاط خواندن آیات دیگر یا قسمتی از یک آیه سورهای سجده نیز جایز نیست.

(۹) (خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(۱۰) (بهجت:) اگر یک کلمه..

(۱۱) (گلپایگانی، صافی:) چهار آیه.. (نوری:) اگر یک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره..

(۱۲) (گلپایگانی، صافی:) و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز نخواند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۴۴۸ ـ چند چیز بر حائض حرام است:
اوّل: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود که اگر زن حائض این‌گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد، جایز نیست. ولی بجا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست ـ مانند نماز میت ـ مانعی ندارد.
دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.
سوّم: جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

مسأله ۴۴۹ ـ جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‏بیند و باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

مسأله ۴۵۰ ـ اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گر چه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه‌دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (۱۸) نخود است.

مسأله ۴۵۱ ـ غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

مسأله ۴۵۲ ـ طلاق دادن زن در حال حیض به‌طوری که در احکام طلاق گفته می‌شود باطل است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از رساله توضيح المسائل حضرت آيت الله سيستاني.

 كليد:  چه كارهايي بر زن حائض حرام است چه كارهايي بر زن حائض حرام است چه كارهايي بر زن حائض حرام است چه كارهايي بر زن حائض حرام است    طبق نظر آيت الله خامنه اي سيستاني مكارم شيرازي ، پريود قائدگي   احکام زن حائض در مسجد حیض چند روز است غسل حیض چگونه است زن حائض چیست کارهایی که بر جنب حرام است زمان غسل حیض احکام حیض خامنه ای چند چیز بر حائض حرام است چند چیز بر حائض حرام است چند چیز بر حائض حرام است چند چیز بر حائض حرام است چند چیز بر حائض حرام است چه كارهایی بر زن حائض حرام است چه كارهایی بر زن حائض حرام است چه كارهایی بر زن حائض حرام است چه كارهایی بر زن حائض حرام است چه كارهايي بر زن حائض حرام است چه كارهايي بر زن حائض حرام است چه كارهايي بر زن حائض حرام است

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.