وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

معادشناسی

نامه اعمال مقربان

نامه اعمال مقربان خدا در قرآن، گروه‌های انسانی را در قیامت به سه دسته اصلی سابقون و اصحاب یمین و اصحاب شمال دسته‌بندی کرده…