وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

کافر

کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است.

6

کافر

فهرست این نوشتار:

انواع نجاسات در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید .

رساله توضیح المسائل طهارت

8 کافر

[ کافر یعنی کسی که منکر خدا است]

مسأله 106 کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد، نجس است (1)، و هم چنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد. و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان (2) جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحید یا نبوّت، نجس می‌باشد (3) و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد، گر چه لازم نیست.

(1) (اراکی:) و نیز بنا بر احتیاط واجب از کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود باید اجتناب کرد. [پایان مسأله]

(گلپایگانی، صافی:) و نیز کسی که یکی از ضروریّات دین مبین اسلام را منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است، نجس می‌باشد، و اگر نداند احتیاطاً باید از او اجتناب کرد

(صافی: و نیز کافر کتابی بنا بر قول مشهور نجس است و احتیاط واجب رعایت این قول است).

(نوری:) مگر اهل کتاب، که در آخر مسأله ذکر می‌شود..

(زنجانی:) و انکار چه به قلب باشد و چه به زبان، سبب کفر می‌گردد و هم چنین غُلاه (یعنی کسانی که یکی از معصومین علیهم السلام را خدا خوانده یا بگوید خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی کسانی که اظهار دشمنی با معصومین علیهم السلام کنند) نجس‌اند و لکن نجاست اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و زردشتیان بنا بر احتیاط است. و کسی که یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه را که تمام مسلمانان آنها را جزء دین اسلام می‌دانند انکار کند، چنانچه انکارش عرفاً ظهور در انکار رسالت حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله داشته باشد نجس می‌شود، بلکه اگر ظهور در انکار رسالت هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب باید از وی اجتناب کرد.

(2) (نوری:) یعنی چیزی را که مسلمانان..

(3) (نوری:) و اگر ضروری دین بودن آن را نداند، به طوری که انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوّت برنگردد، بهتر آن است که از او اجتناب کنند. کفاری که مانند یهود و نصاری اهل کتاب می‌باشند، ذاتاً پاک می‌باشند و تا هنگامی که علم به ملاقات بدن آنها با یکی از نجاسات که ذکر شد و می‌شود حاصل نشده است، اجتناب لازم نیست.

(خوئی:) مسأله کافر یعنی کسی که: منکر خدا یا معاد است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد. و هم چنین غلا (یعنی آنهایی که یکی از ائمّه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی آنهایی که به ائمّه علیهم السلام اظهار دشمنی می‌نمایند) نجسند. و هم چنین است کسی که نبوّت یا یکی از ضروریات دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است منکر شود. و امّا اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری) که پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد إبن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارند نیز بنا بر مشهور نجس می‌باشند و این قول، موافق احتیاط است پس اجتناب از آنها نیز لازم است.

(فاضل:) مسأله مشرک، یعنی افرادی که خدایی غیر از خدای یگانه را بپرستند، (بت پرست) یا برای خدا شریک قائل باشند و دو یا چند خدا را بپرستند، نجس می‌باشد ولی کسانی که وحدت خدای سبحان را قبول دارند و یکی از پیامبران الهی را قبول داشته باشند (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئیان) پاک می‌باشند. و اهل کتاب اگر به واسطه تحریف در دین خود مشرک شده باشند حکم سایر مشرکین را دارند و نجس می‌باشند و هم چنین کسانی که بی دین بوده و هیچ خدایی را قبول ندارند نجس می‌باشند. ناصبی‌ها نیز که دشمن ائمه اطهار علیهم السلام هستند نجس می‌باشند. خوارج و نیز مسلمانانی که مشرک شده باشند و حضرت علی علیه السلام را خدا بدانند یا یکی از ضروریات دین را انکار کنند به نحوی که به انکار خدا و رسول خدا برگردد نجس می‌باشند.

(بهجت:) مسأله کسی که منکر خدا، یا برای خدا شریک قائل است یا پیامبری حضرت خاتم الأنبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد و همین طور کسی که ایمان به خدا و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نداشته باشد، کافر و نجس می‌باشد. هم چنین کسی که یکی از ضروریّات دین اسلام مثل نماز یا روزه را با علم به این که ضروری دین است انکار نماید، نجس می‌باشد و اگر از روی تقصیر نداند و انکار نماید، احتیاطاً باید از او اجتناب کرد.

(مکارم:) مسأله کافر یعنی کسی که خدا یا پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارد یا برای خدا شریکی قرار می‌دهد بنا بر احتیاط نجس است، هر چند به یکی از ادیان آسمانی، مانند آئین یهود و نصاری ایمان داشته باشد. کسی که ضروری دین اسلام یعنی چیزی را که همه مسلمانان جزء دین می‌دانند (مانند معاد روز قیامت و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن) را منکر شود، چنانچه ضروری بودن آن را بداند، کافر است و اگر در ضروری بودن آن شک ّ دارد کافر نیست ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از او اجتناب شود.

(تبریزی:) مسأله کافر یعنی کسی که منکر خدا یا نبوّت است و یا معترف به آن نیست و یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، و هم چنین غلاه (یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی: آن‌هایی که با ائمه اطهار علیهم السلام دشمنی می‌نمایند) نجسند و امّا اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری و مجوس) که پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم را قبول ندارند، نیز بنا بر مشهور نجس می‌باشند و این قول موافق احتیاط است و لکن بنا بر اظهر این طوایف پاکند. و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است نجس می‌باشد.

(سیستانی:) مسأله کسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشد و هم چنین غُلاه (یعنی آنهایی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده است) و خوارج و نواصب (یعنی آنهایی که به ائمه علیهم السلام اظهار دشمنی می‌نمایند) نجسند، و هم چنین است کسی که نبوت یا یکی از ضروریات دین مانند نماز و روزه را منکر شود اگر به نحوی باشد که مستلزم تکذیب پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم باشد هر چند فی الجمله. و امّا اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری و مجوس) محکوم به طهارتند.

مسأله از 107 تا 110 اختصاصی

(مکارم:) مسأله 114 کسانی که به خدا و پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان دارند، ولی وسوسه‌هایی برای آنها پیدا می‌شود و به مطالعه و تحقیق می‌پردازند پاکند و این وسوسه‌ها ضرری ندارد.

[ تمام بدن کافر نجس است]

مسأله 107 تمام بدن کافر (1) حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است.

(1) (نوری:) غیر اهل کتاب.. (فاضل:) تمام بدن مشرک..

(مکارم:) مسأله آن چه در باره نجس بودن کافر گفته شد تمام اجزای بدن او حتّی مو و ناخن را شامل می‌شود.

(زنجانی:) مسأله آن چه در مورد نجاست کافر گفته شد تمام اندام کافر، حتّی مو و ناخن و رطوبتهای او را شامل می‌شود.

[اگر پدر و مادر و جدّ بچّه نابالغ کافر باشند]

مسأله 108 اگر پدر و مادر و جدّ (1) بچّه نابالغ کافر باشند (2) آن بچه هم نجس است (3) و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پاک است.

(1) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، فاضل، بهجت، صافی:) جدّ و جدّه..

(2) (نوری:) اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه بچه نابالغ، کافر غیر اهل کتاب باشند،..

(3) (خوئی، تبریزی:) مگر در صورتی که ممیّز و مظهر اسلام باشد..

(سیستانی:) مگر در صورتی که ممیّز و مظهر اسلام باشد که در این صورت پاک است و اگر از پدر و مادر خود رو گردان و به مسلمانها تمایل داشته باشد و یا در حال تحقیق و بررسی باشد، حکم به نجاستش مشکل است و اگر پدر و مادر و جدّ و جدّه، یکی از اینها مسلمان باشد به تفصیلی که در مسأله [اختصاصی 210، صفحه 128] خواهد آمد بچه پاک است.

(زنجانی:) مسأله طفل ممیّز اگر اظهار کفر کند، کافر و اگر اظهار اسلام کند، مسلمان است. و طفل غیر ممیّز و طفل ممیّزی که نه اظهار کفر کرده و نه اظهار اسلام، چنانچه پدر و مادر و نیز جدّ و جدّه نزدیک وی کافر باشند، آن بچّه هم نجس است و اگر یکی از آنان مسلمان باشد، بچّه پاک است.

(مکارم:) مسأله بچّه های کفّار به حکم آنها هستند، و بچّه های مسلمانان حتی بچّه ای که فقط پدرش مسلمان است، پاک است، امّا اگر فقط مادرش مسلمان باشد احتیاط، اجتناب است.

[کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه]

مسأله 109 کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه (1) پاک می‌باشد (2) ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلًا نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد (3) و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.

(1) (فاضل:) اگر چنانچه مسلمان یا کافر بودن آن در گذشته نیز معلوم نباشد..

(سیستانی:) و نشانه‌ای هم بر اسلامش نباشد..

(2) (تبریزی:) و جایز است در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل سایر مسلمانها غسل داد و نماز خواند و دفن کرد.

(3) (گلپایگانی، صافی:) اگر اماره‌ای بر اسلام او نباشد و در بلاد اسلام هم نباشد، احکام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلًا زن مسلمان نمی‌تواند با او ازدواج کند..

(زنجانی:) مسأله کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، چنانچه سابقاً کافر بوده، نجس است و چنانچه سابقاً مسلمان بوده پاک بوده و سایر احکام مسلمان را داراست و چنانچه حالت سابقه او معلوم نباشد، پاک می‌باشد ولی احکام دیگر مسلمان را ندارد، مثلًا نمی‌تواند زن مسلمان بگیرد و باید در قبرستان مسلمانان دفن نشود، مگر آن که در سرزمین اسلام باشد که ظاهراً تمام احکام مسلمان بر وی بار می‌شود.

(مکارم:) مسأله کسی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند و از اعتقادات او خبر نداریم، پاک است و جستجو و تفتیش لازم نیست و نیز در جوامع غیر اسلامی چنانچه افرادی باشند که معلوم نباشد مسلمان هستند یا کافر، پاکند.

[سب النبی صلوات الله علیه]

مسأله 110 اگر مسلمانی (1) به یکی از دوازده امام علیهم السلام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی داشته باشد، نجس است (2).

(1) (بهجت:) اگر کسی اعم ّ از مسلمان و غیر مسلمان..

(2) (نوری:) و هم چنین است غلاه، یعنی کسانی که یکی از ائمه علیهم السلام را خدا می‌خوانند یا می گویند خدا در او حلول کرده است.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله شخصی که به یکی از دوازده امام علیهم السلام (زنجانی: به یکی از معصومین علیهم السلام) از روی دشمنی دشنام دهد، نجس است (زنجانی: بلکه بنا بر احتیاط، از کسی که بدون دشمنی هم دشنام دهد اجتناب شود).

(مکارم:) مسأله هر گاه کسی پناه بر خدا به خدا یا پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا یکی از ائمّه معصومین علیهم السلام یا فاطمه زهرا علیها السلام دشنام و ناسزا گوید یا عداوت داشته باشد کافر است.

مسائل از 111 تا 112 اختصاصی

(فاضل:) مسأله 115 اهل کتاب (یهودی و نصاری و مجوس) پاک می‌باشند.

(فاضل:) مسأله 116 مرتدّ از لحاظ نجس و پاکی حکم گروهی را دارد که به دین آنها درآمده است، بنا بر این اگر مشرک شده باشد نجس و اگر به دین یهودی و نصرانی گرویده باشد محکوم به طهارت است.

(مکارم:) مسأله 120 کسانی که در حق ّ علی علیه السلام و سایر امامان علیهم السلام غلوّ کنند یعنی آن بزرگواران را خدا بدانند یا صفات مخصوص خدایی برای آنها قائل باشند کافرند.

(مکارم:) مسأله 121 کسانی که عقیده به وحدت وجود دارند یعنی می گویند در عالم هستی یک وجود بیش نیست و آن خدا است و همه موجودات عین خدا هستند، و کسانی که معتقدند خدا در انسان یا موجود دیگری حلول کرده، و با آن یکی شده، یا خدا را جسم بدانند احتیاط واجب اجتناب از آنهاست.

(مکارم:) مسأله 122 تمام فرقه‌های اسلامی پاکند مگر آنها که با ائمّه معصومین علیهم السلام عداوت و دشمنی دارند و خوارج و غلاه یعنی غلوّ کنندگان در حق ّ ائمّه علیهم السلام.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

۹. کافر
۱. کسی که توحید یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام، مانند نماز و روزه را انکار کند یا معتقد به نقصی در رسالت رسول اکرم(ص) باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد.
توجه:
 انکار هر یک از ضروریات دین در صورتی باعث کفر می‌شود که به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم(ص) یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود.
۲. کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است.
توجه:
 مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی(ع) بداند و دارای یکی از کتاب‌های الهی که بر انبیا(ع) نازل شده است باشد، مانند یهود، نصاری، زرتشتی‌ها و همچنین صابئین (که ادعای پیروی از پیامبر خدا حضرت یحیی(ع) را دارند و می‌گویند کتاب او نزد ما موجود است).
۳. صرف اعتقاد به رسالت خاتم النبیین صلی‌الله‌علیه‌وآله برای اجرای حکم اسلام کافی نیست، بنابراین آن دسته از اهل کتاب که از جهت اعتقادی، ایمان به رسالت خاتم النبیین(ص)دارند، ولی بر اساس روش و عادت نیاکان خود عمــل می‌کنند مسلمان به حساب نمی‌آیند. بلی اگر از اهل کتاب محسوب شوند محکوم به طهارت هستند.
۴. مسلمان مرتد، کافر و نجس است، نجس هم خواهد بود، ولی صرف ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی‌گردد، و تا زمانی که ارتداد وی احراز نشده است حکم سایر مسلمانان را دارد.
۵. فرقه‌ی«علی اللهی‌ها» اگر اعتقاد داشته باشند که امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) خدا است «تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا» یا او را شریک خداوند بدانند کافر و نجس‌اند.
۶. کسی‌که به یکی‌از امامان معصوم دشنام دهد و اهانت کند کافر و نجس است.
۷. تمام پیروان فرقه‌ی گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نجاست کافر
پرسش :کافر به چه کسی گفته می شود و حکم آن چیست؟
پاسخ :كافر يعنى كسى كه خدا، يا پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) را قبول ندارد، يا براى خدا شريكى قرار مى‏دهد بنابر احتياط واجب نجس است، هرچند به يكى از اديان آسمانى، مانند آيين يهود و نصارى ايمان داشته باشد.

اقسام کفار و احکام آنان [احکام کفار]
پرسش :دین اسلام کفار را به چند گروه تقسیم می کند و حکم هر کدام چیست؟
پاسخ :کفار به چهار گروه تقسیم می شوند :

گروه اول : کفار ذمی آنها اهل کتابی هستند که در کشور اسلامی زندگی می کنند و پیمان ذمه دارند. یعنی با مسلمانان همزیستی مسالمت آمیز دارند و به قوانین اسلام احترام می گذارند و در صورت درخواست حکومت اسلامی، جزیه می پردازند که در شرایط فعلی همان مالیات است و حکومت اسلامی، جان و مال و ناموس آنها را مانند سایر شهروندان حفظ می کند.

گروه دوم : کفار معاهَد کفاری که خارج از کشورهای اسلامی هستند ولی با مسلمانان عهد و پیمان دارند و در زمان حاضر، مبادله سفیر و کاردار و مانند آن نوعی عهد و پیمان محسوب می شود. مسلمانان با این گروه نیز با مسالمت و رعایت حقوق یکدیگر مراوده می کنند.

نکته : کفار مستأمن، که موقتاً از حکومت اسلامی طلب امنیت می کنند و با دریافت ویزا و پذیرش گذرنامه آنها توسط حکومت، وارد کشور می شوند را جزء گروه دوم می شماریم. زیرا استیمان، نوعی عهد و پیمان است هرچند با آنها مبادله سفیر و نماینده نداشته باشیم. بنابراین جهانگردها و امثال آنها حتی از کشورهای محارب، که ویزا می گیرند و وارد کشور می شوند، باید در امنیت کامل باشند.

گروه سوم : کفار مهادِن کفاری که نه با مسلمانان عهد و پیمانی دارند و نه در جنگ هستند؛ مانند بعضی از کشورها که در زمان حاضر هیچ ارتباطی با مسلمانان ندارند، این گروه نیز در امنیت قرار دارند. قرآن مجید می فرماید : «لایَنْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین» آنها مصداق این آیه هستند و به صراحت قرآن (لاینهاکم)، می توان حتی به آنها نیکی کرده، و باید عدالت را درباره آنها رعایت نمود و در امنیت باشند. هرچند عهد و پیمانی با مسلمانان ندارند.

گروه چهارم : کفار محارب کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند یا به محاربین کمک می کنند. در عصر ما بعضی کشورها مانند اسرائیل و برخی دیگر از کشورها مستقیم با مسلمانان در حال جنگ هستند و بعضی ها هم به آنها کمک می کنند. در مورد شهروندان این کشورها، آنهایی که به حکومت کمک می کنند، در حکم محارب هستند مانند مردم اسرائیل که با ساخت شهرک ها و سکونت در آنها و خوشحالی در شکست مسلمانان سبب کمک و تقویت اسرائیل هستند. ما مسئول حفظ امنیت این گروه نیستیم. ولی نباید جز به سربازان و مهاجمین آنها، آن هم در میدان جنگ، آسیب رساند. همان طور که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند : «فرادی که در میدان جنگ نیستند و زنان و پیرمردها و بچه ها را از بین نبرید و اموالشان را آتش نزنید و … » بر خلاف عمل تاسف بار وهابی های تندرو که اقدام به نابودی افراد بی گناه و حتی مسلمانان می کنند. و نیز به همین دلیل، ما اجازه تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی و بمب اتم را نمی دهیم. چون غیر جنگجویان را هم هدف قرار می دهد.

نجاست اجزای بدن کافر [احکام کفار]
پرسش :آیا مو و ناخن کافر که اجزای روح دار نیست نجس است؟
پاسخ :نجس بودن كافر، تمام اجزاى بدن او حتّى مو و ناخن را شامل مى‏ شود.

عدم نجاست ذاتی کفار [احکام کفار]
پرسش :نظر معظم له در مورد نجاست ذاتی کفار چیست؟
پاسخ :کفار ذاتاً نجس نیستند؛ ولی چون از نجاسات ظاهری پرهیز نمی کنند برای آنهایی که نیازی به معاشرت ندارند، احتیاط واجب آن است که آلوده به زندگی آنها نشوند.

بچه های غیر بالغ کفار [احکام کفار]
پرسش :در مورد بچه های غیربالغ که هنوز به فهم درستی نرسیده اند از نظر کفر و اسلام مشهور این است که ملحق به اشرف ابوین هستند؛ یعنی اگر یکی هم مسلمان بود محلق به اوست آیا از نظر شما همین است؟
پاسخ :اگر پدر او مسلمان باشد چنین است و حکم مسلمان را دارد ولی اگر فقط مادر او مسلمان باشد احتیاط مستحب آن است که از او اجتناب کنند تا خودش مستقل شود و به فهم برسد. و اگر پدرش کافر است ولی مادرش و جد و جده ی پدری اش مسلمانند پاک می باشد.

طهارت نوزاد کافری که تحت حضانت والدین مسلمان درآمده [احکام کفار]
پرسش :آیا زن و مرد مسلمان می توانند نوزاد کافر که نجس است را نگهداری کنند؟
پاسخ :در صورتی که حضانت و تربیت او به آنها واگذار شود در طهارت تابع آنها است.

سؤال 32ـ لطفاً در مورد اهل کتاب به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) در خصوص ابزار و وسایل و ادوات و صنایع آنها چگونه باید عمل شود؟

جواب:در مواردى که معاشرت با آنها ضرورتى ندارد، از آنها پرهیز کنید. ولى براى کسانى که در بیرون کشورهاى اسلامى، یا بعضى از مناطق داخل کشورهاى اسلامى، ناچارند با آنها معاشرت داشته باشند، پرهیز لازم نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

۶پرسش: اگر ما خودمان بدانیم که شخص کافر است ولی از نظر عرف مسلمان به حساب بیاید، مثلا در پرسش نامه خود را مسلمان معرفی کند آیا چنین شخصی را باید کافر دانست؟
پاسخ: اگر منکر نبوّت یا چیزی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از طرف پروردگاربه مردم تبلیغ کرده که مستلزم تکذیب پیامبر (صلی الله علیه و آله) بشود هرچند فی الجمله کافر و نجس است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله صافي گلپايگاني
آيت الله صافي گلپايگاني

8. كافر
مسأله107. كافر يعني كسي كه منكر خدا است يا براي خدا شريك قرار مي‎دهد، يا رسالت حضرت خاتم الانبياء محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله را قبول ندارد، نجس است. و نيز كسي كه يكي از ضروريات دين مبين اسلام را منكر شود، چنان‌چه بداند آن چيز ضروري دين است، نجس مي‎باشد، و اگر نداند احتياطاً بايد از او اجتناب كرد. و نيز كافر كتابي بنابر قول مشهور نجس است و احتياط واجب، رعايت اين قول است.

مسأله108. تمام بدن كافر حتي مو و ناخن و رطوبت‎هاي او نجس است.

مسأله109. اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ كافر باشند، آن بچه هم نجس است، و اگر يكي از اين‌ها مسلمان باشد بچه پاك است.

مسأله110. كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، پاك مي‎باشد ولي اگر اماره‎اي بر اسلام او نباشد و در بلاد اسلام هم نباشد، احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثلاً زن مسلمان نمي‎تواند با او ازدواج كند و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود.

مسأله111. اگر مسلماني به يكي از دوازده امام عليهم السلام دشنام دهد، يا با آنان دشمني داشته باشد، نجس است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

 

 

 

حتما بخوانيد

 

 1. حکم نماز و روزه کسی که تازه مسلمان شده
 2. ازدواج مسلمان با غير مسلمان
 3. ازدواج موقت با غیر مسلمان
 4. كافركيست
 5. آيا بودايي ها نجس هستند
 6. نیم خورده سگ و خوک و کافــر
 7. آيا فرقه علی‌اللهی كافرو نجس هستند
 8. آيا فرقه اهل حق كافرو نجس هستند
 9. آيا فرقه اسماعيليه كافرو نجس هستند
 10. آيا صابئه كافرو نجس هستند
 11. كار و دريافت مزد از يهودي و مسيحي
 12. احکام کافرو مقصود از اهل کتاب
 13. نجاست اشياء مشترك بين كفار و مسلمين
 14. آيا با مس ميت كافرغسل واجب مي شود
 15. ارتداد همسر و ادامه زندگی یا طلاق
 16. دست دادن با نامحرم
 17. آيا بهائي ها كافرو نجس هستند
 18. آيا كسي كه نماز نمي خواند كافراست
 19. وارد شدن توريست كافربه مسجد
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

6 نظرات
 1. A_M می گوید

  سلام
  بنده در***
  باید چه کار کنم؟ از آنها دوری کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قرار نیست تحقیق و بررسی کنید و پاک هستند. اگر از جهت اعتقادی آسیبی برای شما نداشته باشد ارتباط اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. میلاد می گوید

  بله باسپاس از شما در قسمت پیشنهادات سایت هدانا که در مورد احکام کافر و مقصود از اهل کتاب امده مطلب مذکور را یافتم که به درستی ططابق داشته بر حرف اساتید در ارتباط برخط سایت makarem.ir. وبنده کاملا توجیح گشته و راحت تر شدم.باز هم از پشتیبانی تان ممنون

 3. M می گوید

  با عرض سلام. بنده چند وقت پیش با ارتباط برخط با سایت ایت الله مکارم توضیحاتی درباره نجاست کافر خواستار شدم. که گفته شد کفار نجس نیستند ولی چون از نجاسات ظاهری پرهیز نمیکنند بهتر است از انهایی که نیازی به معاشرت و ارتباط با انها نیست خودداری شود. اما این مطلب در سایت هدانا نیامده است. و همین باعث شک بنده از تقلید فتفای صادره شده است. که بنده بر سر شکم. لطفا اگر صلاح است و درست اصلاح یا اضافه شود. یا اگر توضیحی وجود دارد. شرح دهید تا دوگانگی ایجاد شده برایم از بین برود.باز هم ممنونم

  1. M می گوید

   با تشکر بنده با جستجو بیشتر در سایت پاسخم را یافتم.ممنون و سپاسگذارم

  2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کفار ذاتا نجس نیستند اما بنابر احتیاط واجب در ارتباط نجس هستند. و باید از آنها اجتناب کرد.
   فتاوای حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به نوشتار ضمیمه شد، تمام فتاوا از استفتائات ایشان اخذ شده است. اگر اختلافی بین آنچه گفته شده و آنچه در اینجا درج شده است مجدد با دفتر ایشان تماس بگیرید و فتاوای ایشان را در اینجا برای آنها بخوانید تا توضیحات کامل را خدمت شما بدهند.
   وفقکم الله لکل خیر