وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز عید قربان چگونه است

نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد … در ادامه احکام مخصوص عید قربان را بخوانید

0

نماز عيد فطر و عيد قربان‏

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[نماز عید فطر و قربان]

مسأله 1407 احتیاط واجب آن است که نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت امام علیه السلام با جماعت نخوانند ولی به قصد رجاء مانع ندارد و نمازهای مستحبی را هم نمی شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند.

(اراکی، گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، نوری:) مسأله نماز مستحب را نمی شود با جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند و نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان امام علیه السلام واجب بوده و به واسطه غائب شدن ایشان مستحب می باشد.

(فاضل:) و هم چنین نماز عید فطر و قربان را نیز می توانند به جماعت بخوانند.

(مکارم:) و نماز عید فطر و قربان که در زمان غیبت امام علیه السلام مستحب است.

(زنجانی:) و نیز کودک غیرِ بالغ که نماز بر وی مستحب است، می تواند آن را به جماعت بخواند؛ ولی نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب است؛ مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام علیه السلام واجب بوده و به واسطه غایب شدن آن حضرت، مستحب می باشد، بنا بر احتیاط به جماعت نخوانند.

(سیستانی:) نماز مستحب را نمی شود در هیچ موردی بنا بر احتیاط با جماعت خواند، ولی نماز استسقاء را که برای آمدن باران می خوانند می توان با جماعت خواند؛ و هم چنین..

(بهجت:) مسأله نمازهای مستحبی را نمی شود به جماعت خواند، ولی خواندن نماز عید فطر و قربان در زمان غیبت امام علیه السلام به جماعت مستحب است در صورتی که شروط وجوب موجود نباشد؛ هم چنین خواندن نماز استسقاء که برای طلب باران می خوانند به جماعت مستحب است و بعید نیست استحباب جماعت در نماز غدیر که به امید مطلوبیّت خوانده شود.

[ نماز عید فطر و قربان]

مسأله 1516 نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است، مستحب می باشد (1) و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند (2)، ولی به قصد رجاء مانع ندارد، و چنانچه ولی ّ فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید اشکال ندارد.

(1) (بهجت:) بنا بر اظهر. [پایان مسأله] (2) (اراکی، گلپایگانی، خوئی، فاضل، نوری، سیستانی، تبریزی، مکارم، صافی:) می شود آن را به جماعت یا فرادی خواند. (صافی: ولی احتیاط این است که به جماعت آن را رجاءً بخواند).

(زنجانی:) بنا بر احتیاط، آن را به جماعت نخوانند (برخی از مسائل آینده که در باره جماعت است، بر فرض مشروعیت جماعت می باشد).

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله 1233 محل دو خطبه در نماز عید فطر و قربان، بعد از نماز است. و هر خطبه بنا بر أحوط باید مشتمل بر همان چیزهایی باشد که خطبه جمعه، مشتمل بر آن است یعنی: حمد و ثنای الهی و شهادتین و سفارش به تقوی و قرائت سوره کوتاه قرآن و نشستن امام بین دو خطبه.

(بهجت:) مسأله 1234 در صورتی که عید فطر، بعد از ظهر ثابت شود، بعید نیست که نماز عید فطر به جماعت در فردای آن روز، بعد از طلوع آفتاب و قبل از ظهر، به امید مطلوبیّت، بدون قصد قضا مستحب باشد.

[وقت نماز عید فطر و قربان]

مسأله 1517 وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.

[ مستحب ّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند]

مسأله 1518 مستحب ّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند (1) و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، (2) بعد نماز عید را بخوانند.

(1) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) و بعد از آن، قربانی کنند و از گوشت قربانی قدری بخورند..

(2) (صافی:) یا جدا نمایند..

(گلپایگانی:) به احتیاط لازم زکات فطره را هم بدهند یا جدا نمایند..

[نماز عید فطر و قربان دو رکعت است]

مسأله 1519 نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره، باید (1) پنج تکبیر بگوید (2) و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام هد.

(1) (بهجت:) بنا بر أحوط..

(2) (زنجانی:) نماز عید فطر و قربان اذان و اقامه ندارد و دو رکعت است در رکعت اول بعد از خواندن حمد مستحب است سوره بخواند و بعد باید پنج تکبیر بگوید..

(سیستانی:) مسأله نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در هر رکعت بعد از خواندن حمد و سوره سه تکبیر بگوید و بهتر آن است که در رکعت اول پنج تکبیر بگوید و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر پنجم، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر چهارم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

[ در قنوت نماز عید فطر و قربان]

مسأله 1520 در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند (1): «اللّهُم َّ اهل َ الکِبرِیاءِ وَ العَظَمَهِ وَ اهل َ الجُودِ وَ الجَبَروت ِ وَ اهل َ العَفوِ وَ الرَّحمَهِ وَ اهل َ التَّقوی وَ المَغفِرَهِ اسأَلُک َ بِحَق ِّ هذا الیَوم ِ الَّذِی جَعَلتَه ُ لِلمُسلِمین َ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّه ُ عَلَیه ِ وَ آلِه ِ (2) ذُخراً وَ شَرَفاً وَ کَرامَهً وَ مَزیداً ان تُصَلِّی َ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ ان تُدخِلَنی فی کُل ِّ خَیرٍ أَدخَلت َ فیه ِ مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ وَ ان تُخرِجَنِی مِن کُل ِّ سُوءٍ اخرَجت َ مِنه ُ مُحَمَّداً و آل َ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک َ عَلَیه ِ وَ عَلیهِم اللّهُم َّ إِنِّی اسألُک َ خَیرَ ما سَأَلَک َ بِه ِ عِبادُک َ الصَّالِحُون َ وَ اعُوذُ بِک َ مِمَّا استَعاذَ مِنه ُ عِبادُک َ المُخلَصُون َ».

(1) (اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل، سیستانی، تبریزی، صافی، زنجانی:) بهتر است این دعا را بخوانند:..

(2) (زنجانی:) ذُخراً وَ مَزِیداً أَن تُصَلِّی َ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ، وَ أَن تُدخِلَنِی فِی کُل ِّ خَیرٍ أَدخَلت َ فِیه ِ مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ و أَن تُخرِجَنِی مِن کُل ِّ شَرٍّ أَخرَجت َ مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ صَلَواتُک َ عَلَیه ِ وَ عَلَیهِم. اللّهُم َّ إِنِّی أَسأَلُک َ خَیرَ ما سَأَلَک َ بِه ِ عِبادُک َ الصّالِحُون َ، وَ أَعُوذُ بِک َ مِمَّا استَعاذَ مِنه ُ عِبَادُک َ الصّالِحُون َ.

[مستحب است در نماز عید فطر و قربان]

مسأله 1521 مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.

(گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1525.

(مکارم:) مسأله مستحب است در نماز عید فطر و قربان امور زیر را به امید ثواب پروردگار رعایت کند: 1 قرائت نماز عید را بلند بخواند.

مسائل اختصاصی

(گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، زنجانی:) مساله (530) (1) (نوری:) مسأله 1521 در زمان غایب بودن امام علیه السلام مستحب است بعد از نماز عید فطر و قربان دو خطبه بخوانند و بهتر آن است که در خطبه عید فطر احکام زکات فطره و در خطبه عید قربان احکام قربانی را بگویند.

(سیستانی:) در زمان غائب بودن امام علیه السلام اگر نماز عید فطر و قربان به جماعت خوانده شود، احتیاط لازم آن است که بعد از آن دو خطبه بخوانند..

[عبارت «بهتر آن است که» در رساله آیت اللّه نوری نیست] (مکارم:) مسأله 1310 مستحب است بعد از نماز دو خطبه بخواند که با خطبه های نماز جمعه تفاوتی ندارد، تنها تفاوتش در این است که در نماز جمعه قبل از نماز و در نماز عید بعد از نماز خوانده می شود (و این خطبه در صورتی است که نماز را با جماعت بخواند).

[ نماز عید سوره مخصوصی ندارد]

مسأله 1522 نماز عید سوره مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در رکعت اول آن سوره شمس «سوره (91)» و در رکعت دوم سوره غاشیه «سوره (88)» (1) را بخوانند (2) یا در رکعت اول سوره سبح اسم «سوره (87)» و در رکعت دوم سوره شمس «سوره (91)» (3) را بخوانند.

(1) (بهجت:) و یا به عکس.. (2) (مکارم:) در رکعت اول سوره «سبّح اسم ربّک الأعلی» و در رکعت دوّم سوره «و الشّمس» بخواند. [پایان مسأله] (3) (بهجت:) یا به عکس..

[مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید]

مسأله 1523 مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید، به خرما افطار کند و در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد.

این مسأله در رساله آیات عظام: گلپایگانی، خوئی، سیستانی، صافی، زنجانی و تبریزی نیست (بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1518.

[مستحب است پیش از نماز عید غسل کند]

مسأله 1524 مستحب است پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که پیش از نماز و بعد از آن در کتابهای دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند (1).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (نوری:) و مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و عمامه سفید بر سر بگذارند.

(اراکی:) مسأله مستحب است پیش از نماز عید غسل کند.

(گلپایگانی، خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) مسأله مستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل کنند و عمامه سفیدی بر سر بگذارند.

[مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند]

مسأله 1525 مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند کنند (1) و نماز را بلند بخوانند (2).

(1) (مکارم، بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(2) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، زنجانی:) کسی که نماز عید می خواند، اگر امام جماعت است یا فرادی نماز می خواند نماز را بلند بخواند.

(سیستانی:) و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باشد چه منفرد.

[ بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر]

مسأله 1526 بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر (1) مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اللّه ُ أَکبَرُ اللّه ُ أَکبَرُ لا إِله َ الَّا اللّه ُ و اللّه ُ اکبَرُ اللّه ُ أَکبَرُ وَ للّه ِ الحَمدُ اللّه ُ أَکبَرُ عَلی ما هَدانا» (2).

(1) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی:) بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عید فطر (گلپایگانی، صافی: بلکه بعد از نماز ظهر و عصر روز عید نیز)..

(زنجانی:) بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عید فطر و نماز ظهر و نماز عصر روز عید فطر..

(2) (زنجانی:) و استحباب این تکبیر در چهار نماز اول و پس از آن، در نماز پنجم (نماز ظهر) بیشتر می باشد.

(فاضل:) بگوید: اللّه اکبر اللّه اکبر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و للّه الحمد اللّه اکبر علی ما هدانا.

(بهجت:) مسأله شب عید فطر بعد از نماز مغرب و عشا و روز عید بعد از نماز صبح و نیز بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید: «اللّه ُ اکبَرُ اللّه ُ أَکبَرُ لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ و اللّه ُ اکبَرُ وَ للّه ِ الحَمدُ عَلی ما هَدانا وَ الحَمدُ للّه ِ عَلی ما أَبلانا».

[مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز]

مسأله 1527 مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسأله پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: «اللّه ُ أَکبَرُ عَلی ما رَزَقَنا مِن بَهِیمَهِ الأنعام ِ وَ الحَمدُ لِلّه ِ عَلی ما ابلانا» (1) ولی اگر عید قربان را در منی باشد، مستحب است (2) بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است، این تکبیرها را بگوید.

(1) (بهجت:) مستحب است در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، این تکبیرها را بگوید «اللّه اکبر، اللّه اکبر، لا اله الا اللّه و اللّه أکبر، اللّه أکبر و للّه الحمد، اللّه اکبر علی ما هدانا، اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الانعام»..

(2) (زنجانی:) مستحب است تا از مِنی کوچ نکرده..

[کراهت اقامه نماز عید در زیر سقف]

مسأله 1528 کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند (1).

(1) (فاضل، نوری:) [و] مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در مکه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) مسأله مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در مکّه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.

(مکارم:) مسأله نماز عید را در فضای باز بخواند نه زیر سقف.

(بهجت:) مسأله مستحب است نماز عید را زیر آسمان بخواند.

مسائل اختصاصی

(گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی:) مساله (1537) (سیستانی:) مسأله 1509 احتیاط مستحب آن است که زنها از رفتن به نماز عید خودداری کنند ولی این احتیاط برای زنهای پیر نیست.

(زنجانی:) مسأله 1537 مستحب، بلکه مطابق احتیاط استحبابی، است که زنها از رفتن به نماز عید خودداری کنند، ولی این امر برای پیر زنها نیست.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی، زنجانی:) مسأله 538 (1) (سیستانی:) مسأله 1510 در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.

(خوئی، گلپایگانی، تبریزی:) مسأله 1539 اگر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته، بعد از آن که امام به رکوع رفت باید آن چه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته، خودش بگوید و اگر در هر قنوت یک «سبحان اللّه» یا یک «الحمد للّه» بگوید، کافی است.

(سیستانی:) و رکوع را درک کند و اگر در هر قنوت یک بار «سبحان اللّه و الحمد للّه» بگوید کافی است و اگر فرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید و اگر به آن مقدار هم فرصت نبود کافی است متابعت کند و به رکوع برود.

(زنجانی:) اگر در هر قنوت یک ذکر یا دعای مختصر، مثل یک سُبحان َ اللّه ِ یا یک العَفوَ یا یک الجَنَّهَ بگوید، کافی است.

(صافی:) اگر در هر قنوت یک «سبحان اللّه» و یک «الحمد للّه» بگوید کافی است.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله 1540 اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، چنانچه بتواند اقتدا کند و تکبیرها و قنوتها را مختصراً اگر چه به یک «سبحان اللّه» باشد بگوید و درک رکوع امام کند اشکالی ندارد و الّا احتیاط آن است که در حال رکوع اقتدا نکند.

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله 1540 (سیستانی:) مسأله 1512 اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، می تواند نیّت کند و تکبیر اوّل نماز را بگوید و به رکوع رود.

[ اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت های آن]

مسأله 1529 اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت های آن، (1) (اگر از محل آن تجاوز نکرده است (2)) بنا بر اقل ّ بگذارد و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال ندارد (3).

این مسأله در رساله آیات عظام: گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی و صافی نیست

(1) (فاضل:) چنانچه از محل آن تجاوز کرده به شک خود اعتنا نکند، ولی..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(3) (بهجت:) و اگر در حال قنوت شک کرد که تکبیر گفته یا نه، بنا بر أظهر به این شک اعتنا نکند.

[اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند]

مسأله 1530 اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت ها را فراموش کند و به جا نیاورد (1) نمازش صحیح است.

این مسأله در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، زنجانی و صافی نیست (1) (فاضل:) و بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید..

(مکارم:) مسأله اگر از روی سهو، قرائت، یا تکبیرها، یا قنوتها را فراموش کند و بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است.

[اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیره الاحرام را فراموش کند]

مسأله 1531 اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیره الاحرام را فراموش کند نمازش باطل می شود.

این مسأله در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، تبریزی، مکارم، بهجت، صافی، زنجانی و سیستانی نیست

[ اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند]

مسأله 1532 اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز آن را رجاءً به جا آورد (1). و اگر کاری کند که برای آن سجده سهو در نمازهای یومیه لازم است احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز رجاءً دو سجده سهو برای آن بنماید (2).

(1) (اراکی:) احتیاط مستحب ((نوری:) احتیاط واجب) آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد.. (2) (اراکی:) احتیاط مستحب ((نوری:) احتیاط واجب) آن است که بعد از نماز دو سجده سهو برای آن بنماید.

(گلپایگانی، صافی، زنجانی:) مسأله اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند، احتیاط آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد و نیز اگر کاری که برای آن سجده سهو لازم است، پیش آید بنا بر احتیاط باید بعد از نماز دو سجده سهو بنماید.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط بعد از نماز..

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند، احتیاط آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد ولی اگر کاری که برای آن در نماز یومیّه سجده سهو لازم است، پیش آید، لازم نیست دو سجده سهو بنماید.

(مکارم:) مسأله اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند، احتیاط واجب آن است که بعد از نماز آن را به جا آورد و اگر کاری کند که در نمازهای روزانه سجده سهو دارد، احتیاط واجب آن است که سجده سهو را بعد از نماز به جا آورد.

(سیستانی:) مسأله اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، لازم است که بعد از نماز آن را به جا آورد و هم چنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش آید، لازم است دو سجده سهو بنماید.

(بهجت:) مسأله اگر کاری کند که در نمازهای یومیّه برای آن سجده سهو لازم است بنا بر اظهر در نماز عید سجده سهو لازم نیست. اگر چه أحوط آن است که سجده سهو به جا آورد.

 

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 633: به نظر جنابعالى، نماز عيد فطر و قربان و نماز جمعه، از کدام نوع از واجبات ‏است؟
ج: در عصر حاضر نماز عيد فطر و قربان واجب نيست، بلکه مستحب است، ولى نماز جمعه واجب تخييرى است.

س 634: آيا کم و زياد کردن قنوت‏هاى نماز عيد باعث بطلان آن مى‏ شود؟
ج: اگر مراد از کم و زياد نمودن، کوتاه يا طولانى خواندن قنوت‏ها است اين کار موجب بطلان نمى‏ شود و اگر مراد کم يا زياد نمودن تعداد آنها است، بايد نماز را همان طور که در کتب فقهى بيان شده، بجا آورد.

س 635: در گذشته معمول بودکه هر امام جماعتى نماز عيد فطر را در مسجد خودش اقامه مى‏ کرد، آيا در حال حاضر اقامه نماز عيد فطر و قربان توسط ائمه جماعات جايز است؟
ج: جايز است نمايندگان ولى فقيه که از طرف وى مجاز در اقامه نماز عيد هستند و همچنين ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عيد را در عصر حاضر به‌صورت جماعت اقامه نمايند، ولى احوط اين است که غير آنان آن را فرادى بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که يک نماز عيد در شهر برگزار شود، بهتر است که غير از امام جمعه منصوب از طرف ولى فقيه، کسى متصدى اقامه آن نشود.

س 636: آيا نماز عيد فطر قضا دارد؟
ج: قضا ندارد.

س 637: آيا نماز عيد فطر اقامه دارد؟
ج: اقامه ندارد.

س 638: اگر امام جماعت براى نماز عيد فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و ساير نمازگزاران چه حکمى دارد؟
ج: به صحّت‏ نماز عيد امام جماعت و مأمومين ضررى نمى‏ رساند.

منبع : اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري

حتما بخوانيد

  1. شک امام و ماموم در نماز جماعت
  2. جهر و اخفات در نماز جماعت
  3. نماز اول وقت بهتر است یا نماز جماعت
  4. گفتن اذان و اقامه فرادی در نماز جماعت
  5. شرکت زنان در نماز جماعت
  6. خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه
  7. خواندن نماز قضا به جماعت

كليد: نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ كليد: نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ كليد: نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ كليد: نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏ نماز عيد فطر و عيد قربان‏

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.