وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

پرسش. زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر بيش از ده روز خون يك جور ببيند، تكليفش چيست؟

0

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2-عادت وقتیه عددیه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

3-عادت مضطربه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

4-احتمال گذشت عادت بيش از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

 

پرسش 50 . زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر بيش از ده روز خون يك جور ببيند، تكليفش چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست ـ به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى بينند ـ نمى تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه بايد در هر ماه هفت روز را ايام عادت و بقيه را استحاضه خود  قرار دهد.

آيه اللّه  بهجت: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد، بايد هفت روز ايام عادت را حيض قرار دهد.[2]

آيه اللّه  سيستانى: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد، بايد با دو شرط شماره عادت برخى از خويشان خود را حيض قرار دهد.

  1. نداند اندازه عادت آن زن (كه از نظر سن و مزاج مماثل اوست) مخالف با اندازه عادت خودش است.
  2. نداند اندازه عادت آن زن با اندازه عادت ديگر خويشانش، تفاوت دارد. اما اگر اين دو شرط حاصل نباشد، مى تواند به اختيار خود از سه تا ده روز هر شماره اى را كه مناسب با سن و مزاج او باشد، ايام عادت و بقيه را استحاضه خود قرار دهد و بهتر آن است كه هفت روز قرار دهد.[3]

آيه اللّه  صافى: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد و احتياط واجب آن است كه اگر عادت آنان از هفت روز كمتر است، پس از پايان مدت عادت خويشانش تا هفت روز را احتياط كند؛ يعنى، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى مستحاضه را به جا آورد و نيز اگر عادت خويشانش از هفت روز بيشتر است، در فاصله بين هفت روز تا پايان عادت آنها، احتياط ياد شده را مراعات كند.  البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست ـ به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى بينند ـ نمى تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه بايد در هر ماه شش يا هفت روز را از اول وقت حيض عادت و بقيه را استحاضه قرار دهد و احتياط آن است كه آنچه را در ماه اول حيض قرار داده، در ماه هاى بعد هم همان مقدار را حيض قرار دهد. البته اگر عادت او در روزهاى وسط يا آخر باشد، بايد شش يا هفت روز وسط يا آخر را كه در عادت است، حيض قرار دهد.[4]

آيه اللّه  فاضل: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست ـ به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى بينند ـ نمى تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه بايد بنا بر احتياط واجب در هر ماه هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.[5]

آيه اللّه  مكارم: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست ـ به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى  هشت روز عادت مى بينند ـ نمى تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه در هر ماه هفت روز را ايام عادت خود قرار دهند.[6]

آيه اللّه  وحيد: اگر خون ها يك جور باشد و نتواند با نشانه ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه آنان يكسان باشد، ولى اگر ميان آنان اختلاف هست ـ به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى بينند ـ نمى تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد، بلكه احتياط واجب آن است كه در هر ماه تا شش يا هفت روز را به اختيار خود، ايام عادت و بقيه را استحاضه قرار دهد.[7]

تبصره 1 . اگر خون ها يك جور نباشد، آنچه كه نشانه حيض را داشته باشد (البته از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد)، حيض و آنچه كه نشانه حيض را ندارد، استحاضه است.

تبصره 2 . در رجوع به عادت خويشان، تفاوتى بين خويشان پدرى يا مادرى و يا زنده و مرده نيست.

  • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 489 و 491 و دفتر: خامنه اى.
  • [2]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 264
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 489 و 491
  • [4]. توضيح المسائل مراجع، م 489 و 491
  • [5]. توضيح المسائل مراجع، م 489 و 491
  • [6]. توضيح المسائل مراجع، م 489 و 491
  • [7]. وحيد، توضيح المسائل، م 495 و 497. (احكام بانوان، پرسمان).

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ زنانى که فقط «عادت وقتیّه» دارند ـ یعنى دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض مى‌بینند و سپس پاک مى‌شوند، ولى شماره روزهاى آن یک اندازه نمى‌باشد ـ باید تمام آن را حیض قرار دهند، به شرط آن که از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد.
مسأله ـ زنى که از خون پاک نمى‌شود، ولى دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون او نشانه‌هاى حیض دارد، امّا شماره روزهاى خونى که نشانه حیض دارد یک اندازه نیست، چنین زنى باید تمام آنچه را نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد.
مسأله ـ زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود، دو مرتبه سه روز یا بیشتر خون ببیند، و مجموع روزهایى که خون دیده از ده روز بیشتر نشود (ولى ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد) چنین زنى نیز باید تمام آنچه را دیده حیض قرار دهد، ولى در روزهاى وسط که پاک است حکم طاهر را دارد.
مسأله ـ زنى که «عادت وقتیّه» دارد اگر در وقت عادت خود، یا دو سه روز قبل، یا بعد از عادت خون ببیند، بطورى که بگویند: «حیض را جلو یا عقب انداخته» باید به حکم زنهاى حائض عمل کند، خواه آن خون نشانه‌هاى حیض داشته باشد، یا نه.
مسأله ـ زنى که عادت وقتیّه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، و نتواند تعداد روزهاى حیض را به واسطه نشانه‌هاى آن تشخیص دهد، باید مطابق تعداد روزهاى عادت زنان خویشاوند خود حیض قرار دهد (اعمّ از خویشاوندان پدرى، یا مادى، زنده یا مرده) و این در صورتى است که همه، یا اکثریّت قریب به اتّفاق آنها یکسان باشند، امّا اگر در میان آنها اختلاف است، مثلا بعضى پنج روز و بعضى هشت روز عادت مى‌بینند، احتیاط واجب آن است که در هر ماه هفت روز را ایّام عادت خود قرار دهد. 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

 ـ صاحب عادت وقتیه:

مسأله ۴۷۷ ـ زن‌هایی که عادت وقتیه دارند و اول عادت آنها معین باشد دو دسته‌اند:
اوّل: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببیند ولی ماه اوّل روز هفتم، و ماه دوّم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اوّل ماه را عادت حیض خود قرار دهد.
دوّم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود، و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی ماه دوّم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز، و در ماه دوّم نُه روز باشد. ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد، که این زن هم باید روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد.

مسأله ۴۷۸ ـ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت خون ببیند، باید به احکامی که برای زن‌های حائض گفته شد عمل نماید، و تفصیل این مطلب در مسأله (۴۷۰) گذشت. و اما در غیر این دو صورت ـ مثل اینکه آن‌قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده، بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده. و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند ـ چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض باشد به احکامی که برای زن‌های حائض گفته شد عمل نماید، و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند، و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‏کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه واجب است انجام دهد، و هم کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید.

مسأله ۴۷۹ ـ زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد، پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه‌های حیض را داشته باشد و بعضی نداشته باشد، و روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار می‏دهد. و اگر چنین خونی با همین شرط دو بار تکرار شود، مثلاً چهار روز خون با نشانه حیض و چهار روز با نشانه استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد، فقط خون اوّل را حیض قرار دهد و مابقی استحاضه است. و اگر خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد آن را حیض قرار دهد و عدد آن را با یکی از دو راه آینده (رجوع به اقارب یا انتخاب عدد) تعیین نماید، و اگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار دهد، و اگر نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد یعنی خون او همه دارای یک نوع نشانه باشد، یا خونی که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر، یا از سه روز کمتر باشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشد و چه مادری، زنده باشد یا مرده، ولی به دو شرط:
اوّل: آنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می‏باشد، مثل آنکه خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد، و آن زن نزدیک به سنّ یأس باشد که مقدار عادت معمولاً کم می‌شود، و همچنین در عکس این صورت، و مثل زنی که دارای عادت ناقصه است که معنی و حکمش در مسأله (۴۸۸) خواهد آمد.
دوّم: آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود ضرر ندارد، و همچنین است حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلّی خون نبیند و لکن در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد.

مسأله ۴۸۰ ـ صاحب عادت وقتیه نمی‌تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اوّل خون می‌دیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک می‏شده، چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و نتواند با نشانه‌های حیض شماره آن را معین نماید باید اوّل ماه را حیض قرار دهد، و در شماره به آنچه در مسأله پیش گفته شد رجوع نماید، و اگر وسط یا آخر عادت او معلوم باشد، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طوری قرار دهد که آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد.

مسأله ۴۸۱ ـ زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند آن را به آنچه در مسأله (۴۷۹) گفته شد معین نماید، مخیر است کـه از سه روز تا ده روز هر شماره‌ای را که مناسب مقدار حیضش می‏بیند حیض قرار دهد، و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند، البته باید شماره‌ای را که حیض قرار می‏دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن‌طوری که در مسأله پیش گفته شد. 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سيستاني.

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان

عادت وقتيه با كمتر از ده روز

كليد: عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز قاعدگي ديدن خون پريودي عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز عادت وقتيه با بيشتر از ده روز قاعدگي ديدن خون پريودي عادت وقتيه با بيشتر از ده روز 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.