وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

0

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2-عادت وقتيه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

3-عادت مضطربه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

4-احتمال گذشت عادت بيش از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

 

خون بيش از ده روز در عادت وقتیه عددیه

پرسش 29 . اگر خون از ده روز بيشتر شود، وظيفه چيست؟

همه مراجع: اگر زن عادت وقتيه و عدديه دارد، بايد به اندازه عادت خود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه هاى حيض باشد يا نه. در غير اين صورت حكم تفاوت مى يابد.

پرسش 37 . زنى كه عادت (وقتيه عدديه) دارد، اگر حداقل سه روز يا بيشتر خون ببيند، آن گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليف او چيست؟ (خون ها در روزهاى عادت نيست)

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانههاى حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود. 

اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول حيض محسوب مى شود و در بقيه تا ده روز بايد احتياط كند؛ يعنى، در ايام پاكى بين دو خون، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى زنان پاك را انجام دهد و در خون دوم تا ده روز محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.[2]

آيات عظام بهجت، تبريزى و سيستانى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز  بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض و ديگرى استحاضه محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول حيض و خون دوم استحاضه محسوب مى شود.[3]

آيه اللّه  صافى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض و ديگرى استحاضه محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول حيض و خون دوم استحاضه محسوب مى شود.[4]

آيه اللّه  مكارم: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر كدام داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، خون اول با خون دوم تا ده روز حيض محسوب مى شود و در هر دو صورت اگر مقدار شماره هاى خون اول از مقدار شماره هاى خونى كه در ايام عادت مشاهده مى كرده، كمتر باشد، از خون دوم كامل نمايد.[5]

آيه اللّه  وحيد: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود و اگر هر دو از نشانه هاى حيض برخوردارند، بايد در هر دو خون احتياط كند؛ يعنى، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد.[6]

آيه اللّه  نورى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود (مانند فرض ياد شده)، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه هر كدام كه داراى صفات و نشانه هاى حيض باشد، بنا بر احتياط خون اول حيض و ديگرى استحاضه محسوب مى شود.[7]

تبصره 1 . فرض مسئله جايى است كه هر يك از دو خون و پاكى وسط از ده روز بيشتر نباشد.

تبصره 2 . فرض پاسخ در جايى است كه هر يك از خون اول و دوم به تنهايى از ده روز بيشتر نشود.

پرسش 38 . زنى كه عادت (وقتيه عدديه) دارد، اگر حداقل سه روز يا بيشتر خون ببيند، آن گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليف او چيست؟ (خون اول در ايام عادت است)

همه مراجع (به جز سيستانى): اگر تمام خون اول يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم در روزهاى عادت نباشد، بايد خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.[8]

آيه اللّه  سيستانى: اگر تمام خون اول يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم در روزهاى عادت نباشد، بايد خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد مگر اين كه خون دوم نشانه هاى حيض را داشته باشد. در اين صورت به اندازه خون اول و پاكى وسط و خون دوم كه در مجموع از ده روز نگذرد حيض و بقيه استحاضه مى باشد [به عنوان مثال اگر سه روز خون ببيند و سه روز پاك شود و سپس پنج روز خون با نشانه هاى حيض مشاهده كند، سه روز اول و چهار روز از خون دوم حيض است].[9]

تبصره 1 . حكم پاكى وسط در عنوان «لكه بينى» بيان شده است.

تبصره 2 . فرض پاسخ در جايى است كه هر يك از خون اول و دوم به تنهايى از ده روز بيشتر نشود.

پرسش 39 . زنى كه عادت (وقتيه عدديه) دارد، اگر حداقل سه روز يا بيشتر خون ببيند، آن گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بيش از ده روز خون ببيند، تكليف او چيست؟ (خون دوم در ايام عادت است)

همه مراجع: اگر خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزها عادت باشد، بايد خون دوم را حيض و خون اول را استحاضه  قرار دهد.[10]

تبصره 1 . حكم پاكى وسط در عنوان «لكه بينى» بيان شده است.

تبصره 2 . فرض پاسخ در جايى است كه هر يك از خون اول و دوم به تنهايى از ده روز بيشتر نشود.

پرسش 40 . خانمى كه عادتش (وقتيه و عدديه) مثلاً شش روز است، اگر در يك ماه به اين مقدار خون ببيند آن گاه دو روز پاك شود و دوباره خون ببيند، تكليفش چيست؟

همه مراجع (به جز سيستانى): اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود، هر دو خون نمى تواند حيض محسوب شود؛ بلكه آن خونى كه در عادت زن قرار گرفته است، حيض و خون دوم استحاضه محسوب مى شود.[11]

آيه اللّه  سيستانى: اگر مجموع دو خون با پاكى بين آن، از ده روز بيشتر شود و نيز پاكى وسط از ده روز بيشتر نشود، خونى كه در عادت زن قرار گرفته است، حيض و خون دوم اگر نشانه هاى حيض را نداشته باشد استحاضه محسوب مى شود ولى اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد، خون روز نهم و دوم نيز حيض است.[12]

پرسش 41 . خانمى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در خارج از وقت خونى با  نشانه هاى حيض ببيند، تكليفش چيست؟

همه مراجع: اگر در وقت عادت نباشد و به اندازه شماره روزهاى حيضش خون ببيند، بايد همان را حيض قرار دهد؛ خواه پيش از وقت عادت ديده باشد يا پس از آن.[13]

 • [1]. العروه الوثقى، ج1، فصل فى الحيض؛ توضيح المسائل مراجع،م481ـ499و وحيد، توضيح المسائل، م484ـ505.
 • [2].  امام، تحرير الوسيله، ج 1، فصل فى غسل الحيض، م 15 و فاضل، تعليقات على العروه، ج 1، فصل فى الحيض، م 18. و دفتر: خامنه اى.
 • [3]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 253 و تبريزى و سيستانى، منهاج الصالحين، غسل الحيض، فصل الخامس و نورى، تعليقات على العروه، ج 1، فصل فى الحيض، م 18.
 • [4]. صافى، هدايه العباد، ج 1، م 235.
 • [5]. مكارم، تعليقات على العروة، ج 1، فصل فى الحيض، م 18.
 • [6]. وحيد، منهاج الصالحين، غسل الحيض، فصل الخامس.
 • [7]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 253.
 • [8]. توضيح المسائل مراجع، م483؛ بهجت، وسيله النجاة، ج1، م253؛ وحيد، توضيح المسائل،م489و دفتر: خامنه اى.
 • [9]. توضيح المسائل مراجع، م 483.
 • [10]. توضيح المسائل مراجع، م483؛ بهجت، وسيله النجاة، ج1، م253؛ وحيد، توضيح المسائل،م489و دفتر: خامنه اى.
 • [11]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، فصل فى غسل الحيض، م 15 و فاضل، مكارم و نورى، تعليقات على العروه، ج 1، فصل فى الحيض، م 18 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 253و تبريزى، سيستانى و وحيد، منهاج الصالحين، غسل الحيض، فصل الخامس و صافى، هداية العباد، ج 1 م 235 و دفتر: خامنه اى.
 • [12]. سيستانى، منهاج الصالحين، غسل الحيض.
 • [13]. توضيح المسائل مراجع، م 484 ؛ العروة الوثقى، ج 1، الحيض، م 16 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 490 و دفتر: بهجت و خامنه اى. احكام بانوان، پرسمان.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/KtWSrw

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. غسل های واجب زنان 
 2. غسل حيض چگونه است 
 3. وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده
 4. غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن
 5. احتمال گذشت عادت بيش از ده روز
 6. اطمينان از ديدن خون پس از پاك شدن
 7. با چه غسل هايى مى توان نماز خواند
 8. آيا تمام موها را بايد در غسل شست
 9. غسل حيض قبل از وقت نماز 


ه روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيستكليد: اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست پريودي  بيشتر از ده روز شود از ده روز بگذرد قاعدگي بيشتر از ده رو 10 اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از د اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيستاگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيستاگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيس پریود بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز قاعدگی بیش از ده روز پریودی بیش از ده روزقاعدگي بيش از ده روز لکه بینی بیش از ده روز علت قاعدگی بیش از ده روز پریود بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز قاعدگی بیش از ده روز پریودی بیش از ده روز اسهال بیش از ده روز قاعدگي بيش از ده روز علت خونریزی بیش از ده روز لکه بینی بیش از ده روز علت قاعدگی بیش از ده روز خونریزی قاعدگی بیش از ده روز قاعدگی بیش از ده روز قاعدگي بيش از ده روز علت قاعدگی بیش از ده روز خونریزی قاعدگی بیش از ده روز درمان قاعدگی بیش از ده روز دلیل قاعدگی بیش از ده روز حکم قاعدگی بیش از ده روز علت خونریزی بیش از ده روز علت قاعدگی بیش از ده روز عادت ماهانه بیش از ده روز عادت ماهیانه بیش از ده روز علت پریودی بیش از ده روز علت پریود بیش از ده روز علل خونریزی بیش از ده روز علت لکه بینی بیش از ده روز احکام عادت ماهیانه بیش از ده روز علت عادت ماهیانه بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز علت خونریزی بیش از ده روز خونریزی قاعدگی بیش از ده روز خون حیض بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز نشانه چیست خون بیش از ده روز درمان خونریزی بیش از ده روز علل خونریزی بیش از ده روز سرما خوردگی بیش از ده روز حکم حیض بیش از ده روز خون حیض بیش از ده روز حیض بیش از ده روز احکام حیض بیش از ده روز حکم قاعدگی بیش از ده روز حکم نماز مسافر بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز نشانه چیست سرماخوردگی بیش از ده روز پریود شدن بیش از ده روز لکه بینی بیش از ده روز علت لکه بینی بیش از ده روز لکه بینی بیش از ده روز علت لکه بینی بیش از ده روز تب بیش از ده روز بیش از ده روز احکام حیض بیش از ده روز احکام عادت ماهیانه بیش از ده روز عادت ماهانه بیش از ده روز عادت ماهیانه بیش از ده روز نماز مسافر بیش از ده روز حکم نماز مسافر بیش از ده روز احکام عادت ماهیانه بیش از ده روز علت عادت ماهیانه بیش از ده روز علت طول کشیدن پریود بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز نشانه چیست نماز مسافر بیش از ده روز حکم نماز مسافر بیش از ده روز علت طول کشیدن پریود بیش از ده روز خونریزی بیش از ده روز درمان قاعدگی بیش از ده روز درمان خونریزی بیش از ده روز دلیل قاعدگی بیش از ده روز پریود بیش از ده روز پریودی بیش از ده روز علت پریودی بیش از ده روز علت پریود بیش از ده روز پریود شدن بیش از ده روز علت طول کشیدن پریود بیش از ده روز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.