وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه تطهیر اشیاء نجس شده

پرسش. اگر چیزى به بول، نجس شود چگونه با آب قلیل پاک مى شود؟

24

راه تطهیر اشیاء نجس شده

در نوشتار قبل « تطهیر ظرف » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند]

مسأله 160 اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می‌شود، ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید (1) بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید (2) و غُساله آبی است که معمولًا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود خود به خود یا به وسیله فشار می‌ریزد.

(1) (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(2) (سیستانی:) در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، پاک می‌شود مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شود و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید..

(مکارم:) مسأله برای تطهیر چیزی که با بول نجس شده با آب قلیل دو مرتبه و در آب کر و جاری و آب لوله کشی یک مرتبه کفایت می‌کند، امّا در غیر بول یک مرتبه با آب قلیل یا کر کافی است. برای شستن لباس و فرش و مانند آن با آب قلیل باید آن را مقداری فشار دهند تا آب از آن خارج شود.

[ اگر چیزی به بول پسر شیر خواری که غذا خور نشده]

مسأله 161 اگر چیزی به بول پسر (1) شیر خواری که غذا خور نشده (2) (و شیر خوک (3) نخورده) (4)، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند (5) (که به تمام جاهای نجس آن برسد) (6) پاک می‌شود (7) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند (8). و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

(1) (مکارم، سیستانی، زنجانی:) یا دختر..

(2) (فاضل:) که دو سال آن تمام نشده و غذا خور نشده..

(3) (گلپایگانی، صافی:) و زن کافره..

(4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، بهجت و زنجانی نیست]

(5) (سیستانی:) یک مرتبه آب، هر چند کم باشد، روی آن بریزند..

(6) (زنجانی:) یا کمی آب روی آن ریخته و با فشار به تمام جاهای نجس آن، آب برسانند..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(7) (بهجت:) و شستن و فشار دادن آن لازم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد و أحوط این است که به وسیله آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا خشک شده باشد.

(8) (مکارم:) احتیاط مستحب ّ آن است که دو مرتبه بریزند..

[اگر چیزی به غیر بول (ادرار) نجس شود]

مسأله 162 اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست (1) یک مرتبه آب روی آن بریزند (2) و از آن جدا شود، پاک می‌گردد (3) و نیز اگر در دفعه اوّلی که آب روی آن می‌ریزند (4) نجاست آن برطرف شود (و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید) (5) پاک می‌شود (6) ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

(1) (خوئی، تبریزی:) چنانچه با برطرف کردن نجاست..

(2) (سیستانی:) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند..

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) ولی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. [پایان مسأله]

(4) (گلپایگانی، صافی:) تا بعد از برطرف شدن نجاست، آب ریختن را ادامه دهند به طوری که پس از زوال نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می‌شود ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

(5) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی و فاضل نیست]

(6) (بهجت:) و اگر با آب قلیل چیزی را می‌خواهند پاک کنند بهتر این است که دو مرتبه آن را بشویند.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 160.

(زنجانی:) مسأله اگر چیزی به غیر بول در غیر مواردی که در مسأله [150 تا 153] گذشت

نجس شود و یک مرتبه آب روی آن بریزند که با آن، نجاست آن برطرف شود و از آن جدا شود پاک می‌گردد؛ ولی در شستن لباس و مانند اینها در آب قلیل بنا بر احتیاط، باید آنها را فشار دهند تا غساله آن بیرون آید و در غیر آب قلیل فشار دادن لازم نیست.

[اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر فرو برند]

مسأله 163 اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده، در آب کر یا جاری فرو برند، (1) بعد از برطرف شدن عین نجاست، پاک می‌شود (2).

(1) (مکارم:) یا زیر آب لوله کشی بگیرند..

(2) (گلپایگانی، صافی:) و اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند، فشار دادن آن لازم نیست و رسیدن آب مطلق به باطن نخهای آن کافی است.

(سیستانی:) ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طوری که ممکن است اگر چه با لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

(بهجت:) اگر آب به همه جای نجس رسیده باشد پاک می‌شود، و اگر با آب قلیل آب بکشند، در هر دفعه که شسته می‌شود بنا بر أحوط باید غساله را خارج کنند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند آب بکشند باید به هر قسم که ممکن است اگر چه به لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

(زنجانی:) مسأله در حصیر نجس که با نخ بافته شده، فشار لازم نیست و رسیدن آب به باطن آنها کفایت می‌کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

شستن نجس

پرسش ۵۳۸ . اگر چیزى به بول، نجس شود چگونه با آب قلیل پاک مى شود؟

همه مراجع (به جز بهجت، سیستانى و صافى): اگر از قبیل بدن و چیزهاى سفت است (که آب در آن نفوذ نمى کند) پس از برطرف شدن عین نجاست (خواه با آب یا وسیله دیگر)، باید دو بار شسته شود و اگر از قبیل لباس و فرش و مانند اینها است، باید بعد از هر بار شستن فشار داده شود تا غساله آن بیرون آید.[۹۸۷]

آیات عظام بهجت و صافى: پس از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه با آب شسته شود کفایت مى کند و در لباس و فرش و مانند آن، فشار یا حرکت دادن لازم است.[۹۸۸]

آیه اللّه سیستانى: اگر آن چیز لباس و بدن باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست (خواه با آب یا وسیله دیگر)، باید دو بار شسته شود و اگر غیر آن باشد، یک مرتبه با آب شسته شود کفایت مى کند. در هر حال در لباس و فرش و مانند آن، فشار یا حرکت لازم است.[۹۸۹]

تبصره. غساله آبى است که در وقت شستن و بعد از آن، از آن چیزى که شسته مى شود خود به خود یا به وسیله فشار و مانند آن، جدا مى شود.

 • [۹۸۷]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۰ و ۱۷۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۱ و ۱۷۱ و دفتر: خامنه اى.
 •  [۹۸۸]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹.
 •  [۹۸۹]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۰ و ۱۷۰.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

به چیزهایی که نجس را پاک می‌کند «مطهرات» می‌گویند.

* الف) آب
۱. طریقه‌ی تطهیر ظروف:
۱. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، ولی در کر و جاری یک‌بار کافی است.
۲. ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می‌شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.
۳. ظرفی که در آن خوک، غذای روان یا آب بخورد باید هفت مرتبه شسته شود، ولی خاکمال آن لازم نیست.
۲. طریقه‌ی تطهیر غیر ظروف:
۱. چیزی که نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن عین نجاست، یک‌بار آن را در آب کر یا جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند به طوری که آب به همه‌ی جاهایی که نجس شده برسد پاک می‌شود، و در فرش و لباس و امثال آن بنابر احتیاط (واجب) باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند. بلی فشار یا تکان لازم نیست خارج آب باشد بلکه داخل آب کافی است.
۲. چیزی که بر اثر تماس با بول[ادرار] نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاک می‌شود، و چیزی که با نجاسات دیگر تماس یافته و نجس شده است، پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یک‌مرتبه شسته شود پاک می‌شود.
۳. چیزی را که با آب قلیل آب می‌کشند، باید آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شود و اگر قابل فشردن است، مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود. رساله آموزشی.

 

حتما بخوانيد

کلید: راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

24 نظرات
 1. Armin می گوید

  هنگامی که شب منی از بدن خارج می شود آیا تخت و بالشت یا جایی که خوابیدیم نجس می شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تا زمانی که یقین به نجاست آنها نکرده اید آنها پاک هستند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. ابراهیم می گوید

  سلام
  اگر جایی از بدن زخم شد چگونه باید تطهیر کرد؟ آیا بعد از زیر آب گرفتن لازمه بررسی کنیم که باز خون می آید؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   با آب کر یک مرتبه تطهیر کنید تا عین نجاست از بین برود.
   بدون اینکه وسواس داشته باشید بررسی کنید که از نجاست پاک شده است یا نه.
   وقکم الله لکل الخیر

 3. نحن می گوید

  سلام و درود
  لطفا تمام فرضيه هاي موجود را با فرض وسواسي بودن نسبی من جواب بدهيد!
  جسمی که باره توسط ما مورد استفاده قرار میگیرد اگر نجس شود مثل نجاست گوش و بینی به مرور زمان پاک خواهد شد؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس اعتنا نکنید، برای جزئیات وسواس با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. Rihana می گوید

  سلام و درود
  لطفا تمام فرضيه هاي موجود را با فرض وسواسي بودن من جواب بدهيد!
  سوال:۱- جاهايي در خانه هست كه نجس هست و يا من نمي دانم يا از يادم رفته؟! حكم طهارت و نجاست چيست؟
  ۲- مدتي پيش كه يكي از اقوام بچه كوچك داشتن در مهماني و من در تعويض پوشك كمك كردم و دستم نجس شد. چون كار خيلي مهمي با لپتاپ داشتم دستم را با دستمال خشك كردم تا نجاست منتقل نشود حالا شك دارم كه نجاست منتقل شده يا نه؟ اگر منتقل شده باشد (چند دقيقه بعد دستم را شستم و پاك كردم) پس بخشي از صفحه لمسي و چند دكمه از لپتاپم نجس شده؟ و چون من نمي توانم نجاست را با شست و شو و آب رفع كنم:
  الف- راهي براي رفع نجاست هست؟
  ب- مدتي وجود اين نجاست احتمالي از يادم رفته بود: ممكن است كل صفحه در اثر عرق دست نجس شده باشد؟
  ج- مادرم (بدون علم به نجاست احتمالي بخشي از صفحه لمسي) با دست خيس به بخش غير نجس دست زد(بعد از مدتي من يادم رفته بود صفحه نجس است) و سپس به گوشي اش دست زد:
  ان قسمت در گوشي نجس شده است؟
  د- اگر نجس باشد! ايا نجاست مي تواند به وسيله عرق دست به كل گوشي منتقل شود؟
  اين بررسي نجاست و عدم نجاست داره منو ديوونه مي كنه. احساس مي كنم نمازم قبول نمي شه. فقط همين يه لپتاپ (در ذهن وسواسي من) داره خونه رو نجس مي كنه!
  از اينكه سوالاي ديني ما رو جواب مي ديد خيلي ممنونم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   حکم شرعی: به وسواس اعتنا نکنید، تمام اشیاء که شک دارید حتی احتمال قوی هم می دهید پاک هستند.
   برای وسواس و مقابله با آن لازم هست به مشاور رجوع کنید تا راه های مقابله با وسواس را یاد بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. اکرم می گوید

  سلام خیلی ممنون که راهنمایی کردید کمک بزرگی به من کردید ببخشیدیه سوال دیگه !درمورد شستن با اب کر چه چیزهایی فشار دادن الزامیست؟ این مسئله برای من گیج کننده است چرا باید وقتی با اب تمیز شسته میشه فشار هم بدهیم واگر فشار ندهیم نجس باقی میماند! من مقلد اقای مکارم هستم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اگر چيز نجسى را با آب كر يا جارى يا آب لوله كشى بشويند تا عين نجاست برطرف شود، يا بعد از برطرف كردن عين نجس در آب كر يا جارى فرو برند پاك مى‏شود، ولى فرش و لباس و مانند آن را بايد فشار يا حركت داد تا آب آن خارج شود و اگر در حین شستشو، آب از آن، خارج و آب جدید جایگزین شده باشد، فشار لازم ندارد.
   پس اگر آب داخل و خارج می شود فشار لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. اکرم می گوید

  سلام ببخشید چرا جواب سوال من رانمی دید؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بابت تاخیر در پاسخ عذرخواهی میکنیم، گاهی حجم سوالات سایر عزیزان زیاد هست.
   پاسخ سوال شما داده شد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. اکرم می گوید

  سلام ببخشید میخواستم بدونم در مورد کفشی که نجس شده ولی عین نجاست ندارد وجنس رویی نخی است باشستن زیر شیر اب کر پاک میشود یا باید فشار هم بدهیم ؟ اگر فشار ندهیم وفقط با اب شستیم نجس باقی میماند با توجه به اینکه بعد ازشستن اب داخل خارج شده ؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر با آب کر می شویید و آب داخل و ا آن خارج میشود پاک است و فشار هم لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. علی می گوید

  سلام ببخشید آیا اگر هر چیز نجسی را داخل ماشین لباس شویی بیاندازیم در صورتی که چیزی که باعث نجاست شده به آن نچسبیده باشد پاک میشود و یا گر بر هر چیز نجس شده ای یک بار آب کر بریزیم پاک میشود؟ و اگر آب کر را بر چیز نجس ریختیم آیا آن آب هم نجس است و هر چیز که با آن بر خورد کند را نجس میکند و اگر قلیل باشد چطور آن آب نجس است یا خیر ودرصورت برخورد نجس میکند یا خیر؟ وآن شی نجس شده پس از با آب شسته و آبش گرفته شد ولی بازهم نمناک است حکم آن چیست ممنون.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اینجا کلیک کنید و حکم مسئله را بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 9. ؟؟ می گوید

  سلام
  ببخشید بر اساس قانون تبعیت وقتی با دست نجس شیر آب و باز کردیم و دستمونو شستیم دیگه لازم نیست روی شیر آب سه بار آب بریزیم، این حرفی که به من گفتن درسته؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   متوجه منظور شما از قانون تبعیت واضح نیست.
   اگر شیر آب نجس شود و عین نجاست در آن نباشد با دو مرتبه آب قلیل ریختن پاک می شود. با شستن دست نجس؛ شیر نجس پاک نمی شود!.
   و نیازی به وسواس هم نیست.
   وفقکم الله لکل خیر

 10. پ می گوید

  بند لباس اگر نجس شود چگونه پاک میشود مثلا لباس را شستیم و آویزان کردیم و بعد از خشک شدن متوجه جرم نجاست میشویم حالا بند اگر ریسمان باشد چگونه تطهیر میشود و اگر سیم باشد چگونه تطهبر میشود؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مانند سایر اشیاء نجس است. با آب کر یک مرتبه یا با آب قلیل دومرتبه می شویند تا عین نجاست از بین برود، در این صورت پاک می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. پ می گوید

    باران و یا آفتاب هم پاک میکند؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     بله پاک می کند، شرایط پاک کردن؛ در سایت و در رساله مراجع مطرح شده است. رجوع کنید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 11. محمد رضا می گوید

  سلام ببخشید این بحث ۲ بار شستن با اب قلیل یعنی چه ؟ مثلا ما یک فرش نجس رو میخواهیم با افتابه که اب قلیل به حساب می اید بشوییم این یعنی اگر ما به مدت ۱۵ ثانیه با افتابه روی ان اب بریزیم و ان را فشار دهیم ۱ بار شستن با اب قلیل به حساب می اید ؟ و باید دوباره این عمل را تکرار کنیم تا ۲ بار شستن با اب قلیل به حساب اید ؟ مگر فرقی میکند با اینکه ۳۰ ثانیه با افتابه روی ان اب بریزیم و ان را فشار دهیم ؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   آنچه در روایت آمده تعبدی است و فرق مسائل احکام صرفا با دیدن شما نیست بلکه پشتوانه علم الهی دارد. مثلا در غسل ابتدا می گویند سروگردن و بعد سمت راست و بعد چپ بدن، خب تمام اینها دستورات الهی است و انسان با علم محدود نمی تواند پی به علت تمام احکام ببرد؛ پشتوانه این دستورات علم الهی است.
   در پاک کردن با آب قلیل دو بار باید آب بریزید و در فرش و مانند آن آب می ریزید و فشار می دهید و دوباره آب می ریزید و این سبب طهارت آن می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر