وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه تطهیر اشیاء نجس شده

پرسش. اگر چیزى به بول، نجس شود چگونه با آب قلیل پاک مى شود؟

26

راه تطهیر اشیاء نجس شده

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل « تطهیر ظرف » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند]

مسأله 160 اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می‌شود، ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید (1) بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غُساله آن بیرون آید (2) و غُساله آبی است که معمولًا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود خود به خود یا به وسیله فشار می‌ریزد.

(1) (زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(2) (سیستانی:) در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد، پاک می‌شود مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شود و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید..

(مکارم:) مسأله برای تطهیر چیزی که با بول نجس شده با آب قلیل دو مرتبه و در آب کر و جاری و آب لوله کشی یک مرتبه کفایت می‌کند، امّا در غیر بول یک مرتبه با آب قلیل یا کر کافی است. برای شستن لباس و فرش و مانند آن با آب قلیل باید آن را مقداری فشار دهند تا آب از آن خارج شود.

[ اگر چیزی به بول پسر شیر خواری که غذا خور نشده]

مسأله 161 اگر چیزی به بول پسر (1) شیر خواری که غذا خور نشده (2) (و شیر خوک (3) نخورده) (4)، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند (5) (که به تمام جاهای نجس آن برسد) (6) پاک می‌شود (7) ولی احتیاط مستحب ّ آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند (8). و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

(1) (مکارم، سیستانی، زنجانی:) یا دختر..

(2) (فاضل:) که دو سال آن تمام نشده و غذا خور نشده..

(3) (گلپایگانی، صافی:) و زن کافره..

(4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، بهجت و زنجانی نیست]

(5) (سیستانی:) یک مرتبه آب، هر چند کم باشد، روی آن بریزند..

(6) (زنجانی:) یا کمی آب روی آن ریخته و با فشار به تمام جاهای نجس آن، آب برسانند..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(7) (بهجت:) و شستن و فشار دادن آن لازم نیست و بنا بر احوط باید شیر کافر و شیر نجس و شیر غیر پسر نیز نخورده باشد و أحوط این است که به وسیله آب ریختن خود بول از بین برود یا این که قبلًا خشک شده باشد.

(8) (مکارم:) احتیاط مستحب ّ آن است که دو مرتبه بریزند..

[اگر چیزی به غیر بول (ادرار) نجس شود]

مسأله 162 اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست (1) یک مرتبه آب روی آن بریزند (2) و از آن جدا شود، پاک می‌گردد (3) و نیز اگر در دفعه اوّلی که آب روی آن می‌ریزند (4) نجاست آن برطرف شود (و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید) (5) پاک می‌شود (6) ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

(1) (خوئی، تبریزی:) چنانچه با برطرف کردن نجاست..

(2) (سیستانی:) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند..

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) ولی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. [پایان مسأله]

(4) (گلپایگانی، صافی:) تا بعد از برطرف شدن نجاست، آب ریختن را ادامه دهند به طوری که پس از زوال نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می‌شود ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

(5) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی و فاضل نیست]

(6) (بهجت:) و اگر با آب قلیل چیزی را می‌خواهند پاک کنند بهتر این است که دو مرتبه آن را بشویند.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 160.

(زنجانی:) مسأله اگر چیزی به غیر بول در غیر مواردی که در مسأله [150 تا 153] گذشت

نجس شود و یک مرتبه آب روی آن بریزند که با آن، نجاست آن برطرف شود و از آن جدا شود پاک می‌گردد؛ ولی در شستن لباس و مانند اینها در آب قلیل بنا بر احتیاط، باید آنها را فشار دهند تا غساله آن بیرون آید و در غیر آب قلیل فشار دادن لازم نیست.

[اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر فرو برند]

مسأله 163 اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده، در آب کر یا جاری فرو برند، (1) بعد از برطرف شدن عین نجاست، پاک می‌شود (2).

(1) (مکارم:) یا زیر آب لوله کشی بگیرند..

(2) (گلپایگانی، صافی:) و اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند، فشار دادن آن لازم نیست و رسیدن آب مطلق به باطن نخهای آن کافی است.

(سیستانی:) ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید به هر طوری که ممکن است اگر چه با لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

(بهجت:) اگر آب به همه جای نجس رسیده باشد پاک می‌شود، و اگر با آب قلیل آب بکشند، در هر دفعه که شسته می‌شود بنا بر أحوط باید غساله را خارج کنند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند آب بکشند باید به هر قسم که ممکن است اگر چه به لگد کردن باشد فشار دهند تا غساله آن جدا شود.

(زنجانی:) مسأله در حصیر نجس که با نخ بافته شده، فشار لازم نیست و رسیدن آب به باطن آنها کفایت می‌کند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

شستن نجس

پرسش ۵۳۸ . اگر چیزى به بول، نجس شود چگونه با آب قلیل پاک مى شود؟

همه مراجع (به جز بهجت، سیستانى و صافى): اگر از قبیل بدن و چیزهاى سفت است (که آب در آن نفوذ نمى کند) پس از برطرف شدن عین نجاست (خواه با آب یا وسیله دیگر)، باید دو بار شسته شود و اگر از قبیل لباس و فرش و مانند اینها است، باید بعد از هر بار شستن فشار داده شود تا غساله آن بیرون آید.[۹۸۷]

آیات عظام بهجت و صافى: پس از برطرف کردن عین نجاست، یک مرتبه با آب شسته شود کفایت مى کند و در لباس و فرش و مانند آن، فشار یا حرکت دادن لازم است.[۹۸۸]

آیه اللّه سیستانى: اگر آن چیز لباس و بدن باشد، پس از برطرف شدن عین نجاست (خواه با آب یا وسیله دیگر)، باید دو بار شسته شود و اگر غیر آن باشد، یک مرتبه با آب شسته شود کفایت مى کند. در هر حال در لباس و فرش و مانند آن، فشار یا حرکت لازم است.[۹۸۹]

تبصره. غساله آبى است که در وقت شستن و بعد از آن، از آن چیزى که شسته مى شود خود به خود یا به وسیله فشار و مانند آن، جدا مى شود.

 • [۹۸۷]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۰ و ۱۷۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۱ و ۱۷۱ و دفتر: خامنه اى.
 •  [۹۸۸]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۹.
 •  [۹۸۹]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۰ و ۱۷۰.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

به چیزهایی که نجس را پاک می‌کند «مطهرات» می‌گویند.

* الف) آب
۱. طریقه‌ی تطهیر ظروف:
۱. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، ولی در کر و جاری یک‌بار کافی است.
۲. ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می‌شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.
۳. ظرفی که در آن خوک، غذای روان یا آب بخورد باید هفت مرتبه شسته شود، ولی خاکمال آن لازم نیست.
۲. طریقه‌ی تطهیر غیر ظروف:
۱. چیزی که نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن عین نجاست، یک‌بار آن را در آب کر یا جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند به طوری که آب به همه‌ی جاهایی که نجس شده برسد پاک می‌شود، و در فرش و لباس و امثال آن بنابر احتیاط (واجب) باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند. بلی فشار یا تکان لازم نیست خارج آب باشد بلکه داخل آب کافی است.
۲. چیزی که بر اثر تماس با بول[ادرار] نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاک می‌شود، و چیزی که با نجاسات دیگر تماس یافته و نجس شده است، پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یک‌مرتبه شسته شود پاک می‌شود.
۳. چیزی را که با آب قلیل آب می‌کشند، باید آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شود و اگر قابل فشردن است، مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود. رساله آموزشی.


حضرت آیت الله العظمی سیستانی
حضرت آیت الله العظمی سیستانی

 

مسأله 79. مخرج ادرار تنها با آب پاک می‌‌شود و یک بار شستن با آب کر یا آب لوله کشی شهری یا آب قلیل کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است که سه بار شسته شود.

تطهیر اشیای غیر ظرف
مسأله 175. اگر شیء نجسی که ظرف نیست را یک مرتبه با آب کر یا جاری یا باران بشویند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می‌‌شود و در فرش و لباس و مانند اینها، فشار یا مانند آن (مثل مالیدن یا لگد کردن) لازم نیست.
البتّه فقط در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به ادرار باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با آب کر و آب باران دو مرتبه شسته شود؛ ولی در آب جاری با یک ‌‌بار شستن پاک می‌‌شود و این حکم اختصاص به لباس و بدن دارد و شامل فرش، موکت، پارچه‌ای که لباس نیست و مانند آن نمی‌شود.
مسأله 176. اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک می‌شود؛
مگر آنکه بدن به ادرار نجس شده باشد که در این صورت، بنابر احتیاط واجب، با آب کر به یک مرتبه پاک نمی‌شود؛ ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست؛ بلکه اگر در زیر آب به آن محلّ دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد کافی است.
مسأله 177. اگر بخواهند غیر ظرف را که به ادرار[1] نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که ادرار در آن شیء نمانده، پاک می‌‌شود؛ مگر در لباس یا بدن که باید دو بار شسته شود تا پاک گردد؛
البتّه در هر حال، برای شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل (بنا بر فتویٰ یا احتیاط واجب)[2] باید آن را فشار دهند تا غسالۀ آن بیرون آید.
مسأله 178. اگر شیئی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذاخور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب – هرچند کم – روی آن بریزند که به تمام قسمت‌های نجس آن برسد و نجاست، داخل آب از بین رفته حساب شود، پاک می‌‌شود،[3] ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبۀ دیگر هم آب روی آن بریزند؛
شایان ذکر است، در لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست و در این حکم، میان تغذیۀ نوزاد با شیر مادر یا شیر خشک یا شیر گاو، فرقی نمی­باشد.
مسأله 179. اگر شیئی که ظرف نیست، به غیر ادرار نجس شود (مانند خون، مدفوع و منی) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد؛
البتّه لباس و مانند آن را (بنا بر فتویٰ یا احتیاط)، باید فشار دهند تا غسالۀ آن بیرون آید.

[1] ادرار انسان یا حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد.
[2] توضیح آن در مسألۀ «160» ذکر شد.
[3] حکم مذکور اختصاص به لباس و بدن و فرش نداشته و شامل سایر اشیاء از جمله زمین، اثاث منزل، ظروف و غیر آن نیز می­شود.

سایر احکام مربوط به تطهیر اشیاء با آب
مسأله 180. هر شیء نجس، تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمی‌شود؛ ولی اگر بو یا رنگ یا مزۀ نجاست در آن مانده باشد، اشکال ندارد؛
به عنوان مثال، اگر لباسی را که متنجّس به خون است، آب بکشند و عین خون از لباس برطرف شود، ولی رنگ خون در آن بماند، لباس پاک می‌باشد و چنانچه بتوانند رنگ را با مواد شوینده برطرف کنند، این کار لازم نیست.
مسأله 181. در مواردی که برای تطهیر چند بار شستن لازم است، پی در پی بودن دفعات شستن لازم نیست. بنابراین، شیئی که نیاز به دو بار شستن دارد، چنانچه در یک روز یک بار و در روز دیگر بار دیگر شسته شود کافی است.
همین طور، در مواردی که برای خارج نمودن غساله، فشار دادن لازم است (مانند تطهیر لباس متنجّس با آب قلیل)، لازم نیست فشار فوراً و بدون فاصله بعد از شستن انجام شود، امّا این کار به قدری تأخیر انداخته نشود که موجب خشک شدن مقدار قابل توجّهی از آب غساله گردد.
مسأله 182. اگر ظاهر برنج و حبوبات و گندم و مانند اینها نجس شود – همانند سایر اشیاء – با ریختن آب بر آن یا فرو بردن در آب، پاک می‌شود؛
امّا اگر باطن آن نجس شود، چنانچه بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به باطن آن برسد و اگر آن شیء رطوبتی داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع می‌شود، باید آن را خشک نمایند و بعداً در آب کر یا جاری بگذارند.
مسأله 183. اگر ظاهر صابون نجس شود، می‌توان آن را تطهیر کرد؛ ولی اگر باطن آن نجس شود قابل تطهیر نیست و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاک می‌‌باشد.
مسأله 184. غذای متنجّسی که بین دندان‌‌ها مانده، اگر آب در دهان بگردانند (هر چند آب قلیل باشد) و معلوم شود آب به تمام اجزای غذای نجس رسیده، پاک می‌شود.
مسأله 185. اگر جسم نجسی مانند اجسام فلزی یا پلاستیکی را ذوب کنند و در اثر ذوب کردن، باطن آن هم نجس شود چنانچه پس از منجمد شدن، آن را آب بکشند، ظاهرش پاک می‌‌شود.
مسأله 186. اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کشیدن – در صورتی که آب مضاف نگردد – پاک می‌‌شود؛ خواه با آب قلیل باشد، یا با آب کر یا آب جاری.
مسأله 187. اگر از شکر نجسِ آب شده، قند بسازند، سپس آن را در آب کر یا جاری بگذارند، پاک نمی‌شود.
مسأله 188. اگر فرد شیئی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکشد تا یقین یا اطمینان پیدا کند که عین نجاست برطرف شده است؛ مگر آنکه آن شخص، مبتلا به وسواس باشد که در این صورت به شکّ خویش اعتنا نکند.
مسأله 189. اگر فرد لباسی را در آب کر یا جاری آب بکشد و بعد، مثلاً لجن آب در آن ببیند، چنانچه احتمال ندهد که لجن از رسیدن آب جلوگیری کرده، آن لباس پاک است.
مسأله 190. اگر فرد، لباس و مانند آن را که نجس می‌‌باشد، آب بکشد و بعد از آن، خوردۀ گِل یا صابون یا از این قبیل چیزها در آن مشاهده کند، چنانچه احتمال ندهد آن چیز، از رسیدن آب جلوگیری کرده است، آن لباس پاک محسوب می‌شود؛
امّا اگر بداند خوردۀ گِل یا صابون و مانند آن مانع از رسیدن آب به محلّ متنجّس شده یا در این مورد شک داشته باشد، آن محل حکم نجس را دارد.
شایان ذکر است، اگر آب نجس به باطن گِل یا صابون رسیده باشد، باطن آنها نجس است، ولی ظاهر گِل و صابونی که بر روی لباس مشاهده می‌‌شود، پاک می‌‌باشد؛ مگر آنکه بداند در هنگام فشار دادن لباس، قسمت نجسِ گل و صابون که باطن و مخفی بوده، ظاهر شده است.
مسأله 191. گوشت و دنبه‏ای که نجس شده، مثل اشیای دیگر آب کشیده می‌شود و همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف نجس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.
مسأله 192. اگر ظرف یا بدن، نجس باشد و بعد طوری چرب شود که از رسیدن آب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آنها برسد.
مسأله 193. زمینی که آب در آن فرو می‌رود مثل زمینی که روی آن شن یا ماسه باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می‌شود، امّا زیر شن و ماسه‌‌ها به علّت برخورد با غسالۀ آب قلیل حکم غساله آب قلیل را دارد که در مسألۀ «40» گذشت.
مسأله 194. اگر زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‌رود، نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد، ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود، و چنانچه آبی که روی آن ریخته‏اند از مجرایی بیرون نرود و در جایی جمع شود، برای پاک شدن آنجا، باید آب جمع شده را با شیء پاکی مثل پارچه‏ یا ظرف بیرون آورند یا با وسیله مکنده‌‌ای جمع کنند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی

 

 

 

حتما بخوانيد

کلید: راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده راه تطهیر اشیاء نجس شده

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

26 نظرات
 1. وحید می گوید

  سلام . مسئله ۱۶۰ از قول جناب سیستانی غلط مطرح شده ، ایشون تو مسئله ۱۵۵ رساله خودشون یک بار آب شستن را با اب قلیل به شرط نماندن بول کافی میدونن .. ولی طوری که شما نوشتید انگار ایشون هم به دو بار قائل هستن .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله سیستانی:
   مسأله 79. مخرج ادرار تنها با آب پاک می‌‌شود و یک بار شستن با آب کر یا آب لوله کشی شهری یا آب قلیل کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است که سه بار شسته شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. Armin می گوید

  هنگامی که شب منی از بدن خارج می شود آیا تخت و بالشت یا جایی که خوابیدیم نجس می شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تا زمانی که یقین به نجاست آنها نکرده اید آنها پاک هستند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. ابراهیم می گوید

  سلام
  اگر جایی از بدن زخم شد چگونه باید تطهیر کرد؟ آیا بعد از زیر آب گرفتن لازمه بررسی کنیم که باز خون می آید؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با آب کر یک مرتبه تطهیر کنید تا عین نجاست از بین برود.
   بدون اینکه وسواس داشته باشید بررسی کنید که از نجاست پاک شده است یا نه.
   وقکم الله لکل الخیر

 4. نحن می گوید

  سلام و درود
  لطفا تمام فرضيه هاي موجود را با فرض وسواسي بودن نسبی من جواب بدهيد!
  جسمی که باره توسط ما مورد استفاده قرار میگیرد اگر نجس شود مثل نجاست گوش و بینی به مرور زمان پاک خواهد شد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس اعتنا نکنید، برای جزئیات وسواس با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. Rihana می گوید

  سلام و درود
  لطفا تمام فرضيه هاي موجود را با فرض وسواسي بودن من جواب بدهيد!
  سوال:۱- جاهايي در خانه هست كه نجس هست و يا من نمي دانم يا از يادم رفته؟! حكم طهارت و نجاست چيست؟
  ۲- مدتي پيش كه يكي از اقوام بچه كوچك داشتن در مهماني و من در تعويض پوشك كمك كردم و دستم نجس شد. چون كار خيلي مهمي با لپتاپ داشتم دستم را با دستمال خشك كردم تا نجاست منتقل نشود حالا شك دارم كه نجاست منتقل شده يا نه؟ اگر منتقل شده باشد (چند دقيقه بعد دستم را شستم و پاك كردم) پس بخشي از صفحه لمسي و چند دكمه از لپتاپم نجس شده؟ و چون من نمي توانم نجاست را با شست و شو و آب رفع كنم:
  الف- راهي براي رفع نجاست هست؟
  ب- مدتي وجود اين نجاست احتمالي از يادم رفته بود: ممكن است كل صفحه در اثر عرق دست نجس شده باشد؟
  ج- مادرم (بدون علم به نجاست احتمالي بخشي از صفحه لمسي) با دست خيس به بخش غير نجس دست زد(بعد از مدتي من يادم رفته بود صفحه نجس است) و سپس به گوشي اش دست زد:
  ان قسمت در گوشي نجس شده است؟
  د- اگر نجس باشد! ايا نجاست مي تواند به وسيله عرق دست به كل گوشي منتقل شود؟
  اين بررسي نجاست و عدم نجاست داره منو ديوونه مي كنه. احساس مي كنم نمازم قبول نمي شه. فقط همين يه لپتاپ (در ذهن وسواسي من) داره خونه رو نجس مي كنه!
  از اينكه سوالاي ديني ما رو جواب مي ديد خيلي ممنونم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حکم شرعی: به وسواس اعتنا نکنید، تمام اشیاء که شک دارید حتی احتمال قوی هم می دهید پاک هستند.
   برای وسواس و مقابله با آن لازم هست به مشاور رجوع کنید تا راه های مقابله با وسواس را یاد بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. اکرم می گوید

  سلام خیلی ممنون که راهنمایی کردید کمک بزرگی به من کردید ببخشیدیه سوال دیگه !درمورد شستن با اب کر چه چیزهایی فشار دادن الزامیست؟ این مسئله برای من گیج کننده است چرا باید وقتی با اب تمیز شسته میشه فشار هم بدهیم واگر فشار ندهیم نجس باقی میماند! من مقلد اقای مکارم هستم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اگر چيز نجسى را با آب كر يا جارى يا آب لوله كشى بشويند تا عين نجاست برطرف شود، يا بعد از برطرف كردن عين نجس در آب كر يا جارى فرو برند پاك مى‏شود، ولى فرش و لباس و مانند آن را بايد فشار يا حركت داد تا آب آن خارج شود و اگر در حین شستشو، آب از آن، خارج و آب جدید جایگزین شده باشد، فشار لازم ندارد.
   پس اگر آب داخل و خارج می شود فشار لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. اکرم می گوید

  سلام ببخشید چرا جواب سوال من رانمی دید؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بابت تاخیر در پاسخ عذرخواهی میکنیم، گاهی حجم سوالات سایر عزیزان زیاد هست.
   پاسخ سوال شما داده شد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. اکرم می گوید

  سلام ببخشید میخواستم بدونم در مورد کفشی که نجس شده ولی عین نجاست ندارد وجنس رویی نخی است باشستن زیر شیر اب کر پاک میشود یا باید فشار هم بدهیم ؟ اگر فشار ندهیم وفقط با اب شستیم نجس باقی میماند با توجه به اینکه بعد ازشستن اب داخل خارج شده ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر با آب کر می شویید و آب داخل و ا آن خارج میشود پاک است و فشار هم لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. علی می گوید

  سلام ببخشید آیا اگر هر چیز نجسی را داخل ماشین لباس شویی بیاندازیم در صورتی که چیزی که باعث نجاست شده به آن نچسبیده باشد پاک میشود و یا گر بر هر چیز نجس شده ای یک بار آب کر بریزیم پاک میشود؟ و اگر آب کر را بر چیز نجس ریختیم آیا آن آب هم نجس است و هر چیز که با آن بر خورد کند را نجس میکند و اگر قلیل باشد چطور آن آب نجس است یا خیر ودرصورت برخورد نجس میکند یا خیر؟ وآن شی نجس شده پس از با آب شسته و آبش گرفته شد ولی بازهم نمناک است حکم آن چیست ممنون.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اینجا کلیک کنید و حکم مسئله را بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 10. ؟؟ می گوید

  سلام
  ببخشید بر اساس قانون تبعیت وقتی با دست نجس شیر آب و باز کردیم و دستمونو شستیم دیگه لازم نیست روی شیر آب سه بار آب بریزیم، این حرفی که به من گفتن درسته؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   متوجه منظور شما از قانون تبعیت واضح نیست.
   اگر شیر آب نجس شود و عین نجاست در آن نباشد با دو مرتبه آب قلیل ریختن پاک می شود. با شستن دست نجس؛ شیر نجس پاک نمی شود!.
   و نیازی به وسواس هم نیست.
   وفقکم الله لکل خیر

 11. پ می گوید

  بند لباس اگر نجس شود چگونه پاک میشود مثلا لباس را شستیم و آویزان کردیم و بعد از خشک شدن متوجه جرم نجاست میشویم حالا بند اگر ریسمان باشد چگونه تطهیر میشود و اگر سیم باشد چگونه تطهبر میشود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مانند سایر اشیاء نجس است. با آب کر یک مرتبه یا با آب قلیل دومرتبه می شویند تا عین نجاست از بین برود، در این صورت پاک می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. پ می گوید

    باران و یا آفتاب هم پاک میکند؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     بله پاک می کند، شرایط پاک کردن؛ در سایت و در رساله مراجع مطرح شده است. رجوع کنید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 12. محمد رضا می گوید

  سلام ببخشید این بحث ۲ بار شستن با اب قلیل یعنی چه ؟ مثلا ما یک فرش نجس رو میخواهیم با افتابه که اب قلیل به حساب می اید بشوییم این یعنی اگر ما به مدت ۱۵ ثانیه با افتابه روی ان اب بریزیم و ان را فشار دهیم ۱ بار شستن با اب قلیل به حساب می اید ؟ و باید دوباره این عمل را تکرار کنیم تا ۲ بار شستن با اب قلیل به حساب اید ؟ مگر فرقی میکند با اینکه ۳۰ ثانیه با افتابه روی ان اب بریزیم و ان را فشار دهیم ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   آنچه در روایت آمده تعبدی است و فرق مسائل احکام صرفا با دیدن شما نیست بلکه پشتوانه علم الهی دارد. مثلا در غسل ابتدا می گویند سروگردن و بعد سمت راست و بعد چپ بدن، خب تمام اینها دستورات الهی است و انسان با علم محدود نمی تواند پی به علت تمام احکام ببرد؛ پشتوانه این دستورات علم الهی است.
   در پاک کردن با آب قلیل دو بار باید آب بریزید و در فرش و مانند آن آب می ریزید و فشار می دهید و دوباره آب می ریزید و این سبب طهارت آن می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر