وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

داروهای گیاهی ضد سرفه، ضد برونشیت، ضد آسم و ضد بیماریهای دیگر اندام تنفسی

0

داروهای گیاهی ضد سرفه، ضد برونشیت، ضد آسم و ضد بیماریهای دیگر اندام تنفسی

داروهای ضد سرفه  ، ضد برونشیت ، ضد آسم و ضد بیماریهای دیگر اندام تنفسی

Drugs Used to treat Cough , Cold and Asthma
نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي
نسخه هاي مركبنسخه  شماره 1- داروی ضد سرفه

نسخه شماره 1- داروی ضد سرفه

گل پنیرک                                       یک قسمت

برگ ختمی                                    یک قسمت

ریشه ختمی                                  دو قسمت

برگ پاخزری                                   یک قسمت

گل ماهور                                      یک قسمت

ریشه شیرین بیان                           دو قسمت

آویشن                                           یک قسمت

دانه انیسون                                    یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 2- داروی ضد سرفه

گلسنگ ایسلندی                          یک قسمت

ریشه شیرین بیان                           یک قسمت

ریشه ختمی                                  دو و نیم قسمت

دانه رازیانه                                     یک قسمت

آویشن                                         سه قسمت

بارهنگ                                       یک و نیم قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری  از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 3- داروی ضد سرفه

گل گیاه گل گندم                             نیم قسمت

گل پنیرک                                       یک قسمت

گل پاخری                                       دو قسمت

گل ماهور                                       یک و نیم قسمت

ریشه علف شیر                              یک قسمت

ریشه شیرین بیان                           یک و نیم قسمت

دانه انیسون ستاره ای                     یک قسمت

گیاه آویشن                                   یک و نیم قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 4- داروی ضد سرفه

ریزوم زنبق                                   نیم قسمت

ریشه ختمی                                چهار قسمت

برگ پاخری                                  دو قسمت

گل غان                                      یک قسمت

ریشه شیرین بیان                        یک و نیم قسمت

میوه انیسون                              یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار ر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 5- داروی سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنش ها

آویشن                                        20 گرم

گل ماهور                                     10 گرم

برگ پاخری                                    10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  دوبار ( صبح و شب ) هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره6- دارو جهت سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنشها

دانه کتان                                یک و نیم قسمت

میوه انیسون                           یک قسمت

میوه رازیانه                              یک قسمت

گیاه آویشن                             یک و نیم قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب چوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبحها و شبها هر بار یک فنجان  میل کنید .

 

نسخه شماره 7- دارو جهت برونشیت

برگ ختمی                        یک قسمت

گل پنیرک                          یک قسمت

ریشه شیرین بیان              یک قسمت

دانه کتان                           دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی 2 تا 3 بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت برونشیت

میوه انیسون                              یک قسمت

ریشه شیرین بیان                        یک قسمت

برگ ختمی                                یک قسمت

میوه رازیانه                               یک قسمت

برگ پاخری                               یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت برونشیت

برگ و گل پنیرک                          یک قسمت

برگ و گل ماهور                          یک قسمت

ریشه ختمی                            یک قسمت

گیاه ختمی                             یک قسمت

برگ پاخری                             یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده سه یا چهار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 10- دارو جهت برونشیت

آویشن                                20 گرم

میوه رازیانه                           10 گرم

میوه انیسون                         10 گرم

برگ پاخری                            10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ی دو بار صبح و شب هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره

برگ پنیرک                               یک قسمت

ریشه ختمی                            یک قسمت

ریشه شیرین بیان                   یک قسمت

گل ماهور                              یک قسمت

گیاه پاخری                            یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه های خشک

ریشه ختمی                          20 گرم

گلسنگ ایسلند                      10 گرم

برگ پاخری                             10 گرم

میوه رازیانه                             10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 2-3 ساعتی یک بار دو قاشق غذا خوری میل کنید

 

نسخه شماره 13- داروی ضد سرفه  و ناراحتی های برنش ها

گل زالزالک                            20 گرم

میوه انیسون                         10 گرم

برگ پاخری                            10 گرم

میوه رازیانه                          10گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا وری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 0 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 1 الی دو ساعت یک بار یک قاشق غذا خوری میل کنید .

 

نسخه شماره 14- دریو ضد سیاه سرفه

افسنطین                               5 قسمت

گل فوفل                                5قسمت

گل شقایق                             15 قسمت

گل نرگس                              15 قسمت

شکوفه هلو                           15 قسمت

ریشه سنبل الطیب                  15 قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط  داروهای فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنراص اف كرده جهت کودکان شیر خوار و اطفال  تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوری روزی سه بار مصرف کنید .

 

نسخه شماره 15- دارو جهت ذات الریه ( برنکوپنومونی )

شیرین بیان                              یک قسمت

تخم کتان                                 یک قسمت

عسل                                     6 قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

شیرین بیان و تخم کتان را ابتدا خرد كرده در یک لیوان مدت نیم ساعت در آب جوش خیسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزی 2تا 3 بار جهت کودکان مصرف کنید .

 

نسخه شماره 16- دارو جهت رفع آسم

شاهبیزک (بلادوزن )                        5 گرم

برگ داتورا                                     5 گرم

برگ بذرالبنج                                  5 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

پس از مخلوط كردن داروهای فوق با یک قاشق مرباخوری از آنرا در مورد ضروری سورانده و دود آنرا  استنشاق بکنید .

 

نسخه شماره 17- داروی ضد سرفه

عصاره بذر البنج                               5 گرم

عصاره تریاک                                   0/2 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را بصورت یک حب درآورده و روزی 1 تا 4 حب میل شود .

توجه : این دارو فقط با دستور پزشک و داروخانه های مجاز قابل تهیه و مصرف می باشد .

 

نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب

عصاره شیرین بیان                            30 گرم

گیاه بنفشه                                    30 گرم

نشاسته                                       10 گرم

کتیرا                                             10 گرم

تخم ختمی                                    10 گرم

میوه رازیانه                                     10 گرم

لعاب دانه کتان                                30 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را کوبیده و الک نموده و سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده میل کنید .

 

نسخه شماره 19- دارو جهت آسم و تنگی نفس

برگ گل فرفره ( پاخری )                   20 گرم

برگ بارهنگ                                   10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هریک الی دو ساعت یک قاشق غذا خوری میل کنید

 

نسخه شماره 20- دارو جهت غرغره

برگ ختمی                                  550 گرم

ریشه ختمی                                250 گرم

ریشه شیرین بیان پوست کنده          150 گرم

گل پنیرک                                      50 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر چهار قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا  کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و مرتب غرغره کنید .

 

نسخه شماره 21- دارو جهت سرفه

کتیرا                                                       10 گرم

صمغ عربی                                               10 گرم

به دانه                                                   10 گرم

عصاره شیرین بیان                                   2  گرم

نشاسته                                                2 گرم

تخم خشخاش                                        2 گرم

روغن بادام                                             4 گرم

قند سفید                                             60 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را که قبلا کوبیده و الک كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بکنید سپس روزی سه بار هر بار 10 گرم میل بکنید.

 

نسخه شماره 22- دارو جهت فع ناراحتیهای تنفسی و سینه درد و سرفه

گل پامچال                                                   40 گرم

گل ماهور                                                     40 گرم

گلسنگ (لیخن)                                           100 گرم

میوه رازیانه                                                 50گرم

ریشه شیرین بیان                                        100 گرم

برگ نعناع                                                  100 گرم

برگ بارهنگ                                                15 گرم

ریشه ختمی                                              200 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه هاي تك دارويينسخه شماره 1- داروی خلط آور

دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adiantum  capillus- veneris )

مقدر مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 2- داروی خلط آور

دارو :  گل علف ماهور ( Verbascum thapsus )

مقدر مصرف :  2 تا 5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 3- داروی خلط آور

دارو :  ریشه زنبق ( Iris germanica )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 4- داروی خلط آور

دارو :  تمام گیاه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 5- داروی ضد آسم

دارو :  تمام گیاه اورمک ( افرادا ) ( Ephedra SPP )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 6- داروی خلط آور ملایم

دارو :  گل یا تمام گیاه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 7- داروی خلط آور  و آرام کننده سینه

دارو :  گل و برگ گیاه پنیرک ( Malva sylvestris )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 8- داروی ضد سرفه

دارو :  ریشه ختمی ( Althaea officinalis )

مقدر مصرف : بزرگسالان  4 تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 9- داروی کم کننده تحریکات سرفه ضد سرفه

دارو :  گل یا تمام گیاه ختمی  ( Althaea officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 10- داروی ضد سرفه

دارو :  گل شبدر ( Trifolium pratense )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 11- داروی ضد سرفه

دارو :  تخم کتان  ( Linum usitatissium  )

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 12- داروی ضد سرفه  و سینه درد

دارو :  گل پنیرک ( Malva sylvestris  )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 13- داروی ضد دارو جهت سرفه خونی و خشک

دارو :  قدومه ( تودری ) ( Alyssum homolocarpum )

مقدر مصرف : 6 تا 9 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 14- داروی جهت معالجه سرفه و عرق زیاد مسلولین

دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis )

مقدر مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 15- داروی ضد برونشیت مزمن

دارو : برگ یا گل اوکالیپتوس ( Eucalyptus globulus )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 16- داروی ضد آسم

دارو : تمام گیاه زوفا    ( Hyssopus officinalis )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 17- داروی ضد آسم

دارو : برگ تاتوره ( داتوره )  ( Datura stramonium )

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود .

نسخه شماره 18- داروی ضد آسم

دارو : ریشه یا برگ شاهبیزک ( Atropa belladona )

مقدر مصرف : 30 تا 100 میلی گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 19- داروی ضد آسم

دارو : برگ بذر البنج ( ژوسیکام )  ( Hyoscyamus niger  )

مقدر مصرف : 130 تا 320 میلی گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 20- داروی ضد درد گلو و ریه ( برونشیت مزمن ، خلط آور )

دارو : صمغ  اوشق   ( کما )    ( Dorema ammoniacum )

طرز تهیه : بصورت حب یا امولسیونهای معطر شده توسط اسانس نعناع میل کنید .

نسخه شماره 21- داروی نرم کننده سینه

دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris )

مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم  تا 50 عدد

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 22- داروی نرم کننده سینه

دارو : میوه سپستان ( Cordia myxa )

مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 23-  داروي ضد سرمخوردگي

دارو :  تمام گیاه پر سیاوش ( Adianthum cappilus -veneris)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 24-  داروي ضد سرمخوردگي

دارو :  سیر ( Allium sativum )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 25- داروي ضد سرمخوردگي

دارو :  برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 26-  دارو جهت باز كردن گرفتگی بینی

دارو :  تمام گیاه  و اسانس گیاه مرزنجوش ( Origanum majorna)

مقدر  و روش استعمال  : اسانس آن  در موقع لزوم در بینی چکانده شود .

برگ : 2-4 گرم آن را که قبل کوبیده شده باشد در یک لیوان آجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 27-  داروي ضد سرمخوردگي

دارو :  گل و ریشه ختمی ( Althaea officinalis )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 28-  داروي ضد سرمخوردگي

دارو :  تمام گیاه شاهتره ( Fumaria spccies )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.