وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین

پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین

رساله توضیح المسائل طهارت

2 زمین

مسأله 183 زمین با سه شرط (1)، کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند (2)

اول: آن که زمین پاک باشد (3).

دوّم: آن که خشک باشد (4).

سوم: (5) آن که اگر عین نجس مثل خون و بول، یا متنجس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد (6) به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین (7) برطرف شود (8). و نیز زمین باید (9) خاک یا سنگ یا آجر فرش (10) و مانند اینها باشد و با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه، کف پا و ته کفش نجس، پاک نمی‌شود (11) و اگر به واسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد پاک شدنش به واسطه راه رفتن اشکال دارد (12).

(1) (سیستانی:) چهار شرط.. (بهجت، فاضل:) پنج شرط..

(2) (گلپایگانی، صافی:) زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش نجس را از نجاستی که به واسطه راه رفتن روی زمین نجس حاصل شده پاک می‌کند و در نجاستی که از خارج به پا یا ته کفش رسیده، احتیاط لازم آن است که در تطهیر آن به راه رفتن روی زمین اکتفاء نکند..

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش را که به راه رفتن نجس شده پاک می‌کند..

(3) (تبریزی:) اوّل: آن که بنا بر احتیاط زمین پاک باشد..

(بهجت:) اول: آن که زمین بنا بر أحوط از عین نجاست و آن چه در حکم نجاست است پاک باشد، بنا بر این، زمینی که آلوده به بول شده و هنوز تطهیر نشده پاک کننده نیست هر چند خشک شده باشد..

(4) (بهجت:) و رطوبتی که سرایت به جای دیگر کند نداشته باشد بنا بر احوط..

(سیستانی:) دوم: آن که زمین، خشک باشد. سوم: آن که بنا بر احتیاط لازم، نجاست از ناحیه زمین حاصل شده باشد..

(5) (سیستانی:) چهارم:..

(6) (زنجانی:) برطرف شود و بنا بر احتیاط به واسطه راه رفتن باید برطرف شود. [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][پایان مسأله]

(7) (بهجت:) یا به هر سبب دیگری..

(8) (سیستانی:) و چنانچه قبلًا عین نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا بر احتیاط لازم پاک نمی‌شود..

(9) (بهجت، فاضل:) چهارم: آن که زمین باید..

(10) (گلپایگانی:) و یا موزائیک.. [عبارت «یا آجر فرش» در رساله آیت اللّه صافی نیست]

(11) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(صافی:) و بنا بر احتیاط با راه رفتن بر زمینی که مفروش به آجر یا چوب یا گچ یا قیر باشد نیز پاک نمی‌شود. [پایان مسأله] (بهجت:) [و] پنجم: آن که کف پا و ته کفش به واسطه راه رفتن نجس شده باشد، پس اگر به واسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد، بنا بر اظهر به واسطه راه رفتن پاک نمی‌شود.

(فاضل:) [و] پنجم: به واسطه راه رفتن نجس شده باشد و اگر به غیر از راه رفتن نجس شده باشد پاک شدن آن با راه رفتن محل اشکال است.

(12) (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب به واسطه راه رفتن پاک نمی‌شود.

(مکارم:) مسأله اگر پای انسان یا ته کفش او بر اثر راه رفتن روی زمین ِ نجس، نجس شود با راه رفتن روی زمین پاک یا کشیدن بر زمین، پاک می‌شود، به شرط این که زمین پاک و خشک باشد و عین نجاست زایل گردد و نیز باید زمین خاک یا سنگ یا آجر فرش یا سیمان و یا مانند آن باشد، امّا با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه کف پا و ته کفش نجس، پاک نمی‌شود.

[ پاک شدن کف پا و ته کفش نجس]

مسأله 184 پاک شدن کف پا و ته کفش نجس، به واسطه راه رفتن روی آسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده (1) محل اشکال است (2). بلکه پاک نشدن اقوی است.

(1) (بهجت:) یا هر چیزی که به آن زمین نگویند..

(2) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) و أظهر، بقاءِ نجاست است.

(مکارم:) مسأله هر گاه روی زمینی که با چوب فرش شده راه برود پاک شدن کف پا و ته کفش نجس مشکل است، ولی با راه رفتن روی آسفالت پاک می‌شود.

(فاضل، نوری:) مسأله کف پا و ته کفش نجس، به واسطه راه رفتن روی آسفالت (فاضل: که با قیر پوشیده شده) و روی زمینی که با چوب فرش شده، پاک نمی‌شود.

(زنجانی:) مسأله کف پا و ته کفش نجس به واسطه راه رفتن روی آن چه معمولًا با آن زمین را فرش می‌کنند مانند آسفالت پاک می‌شود ولی پاک شدن کف پا و ته کفش به وسیله آن چه معمولًا با آن زمین را فرش نمی‌کنند محل اشکال است.

[برای پاک شدن کف پا و ته کفش]

مسأله 185 برای (1) پاک شدن کف پا و ته کفش، بهتر است پانزده قدم یا بیشتر (2) راه بروند، اگر چه به کمتر از پانزده قدم (3) یا مالیدن پا به زمین نجاست (4) برطرف شود.

(1) (بهجت:) بعد از برطرف شدن عین نجاست، بنا بر اظهر تماس کف پا و ته کفش با زمین کافی است، اگر چه راه رفتن و مالیدن صدق ننماید ولی برای..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) پانزده ذراع دست یا بیشتر..

(نوری:) پانزده ذراع (که تقریباً ده گام می‌شود) یا بیشتر..

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی، نوری:) پانزده ذراع..

(4) (بهجت:) عین نجاست..

(زنجانی:) مسأله برای پاک شدن کف پا و ته کفش، بهتر است پانزده ذراع دست یا مانند آن راه بروند، (ذراع دست حدود نیم متر است)، اگر چه به کمتر از این مقدار هم پاک شود.

(مکارم:) مسأله برای پاک شدن ِ کف پا و ته کفش، اگر مختصری راه برود یا پا را بر زمین کشد کافی است، ولی بهتر است لا اقل ّ پانزده ذراع (تقریباً هفت متر و نیم) راه برود.

[لازم نیست کف پا و ته کفش نجس‌تر باشد]

مسأله 186 لازم نیست کف پا و ته کفش نجس، تر باشد بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک می‌شود (1).

(1) (مکارم:) [و] وجود رطوبت غیر مسری در زمین نیز ضرر ندارد.

[بعد از آن که کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد]

مسأله 187 بعد از آن که کف پا یا ته کفش نجس، به راه رفتن پاک شد مقداری از اطراف آن هم که معمولًا به گِل آلوده می‌شود (اگر زمین یا خاک به آن اطراف برسد) (1) پاک می‌گردد.

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، بهجت، سیستانی و فاضل نیست (مکارم:) مسأله مقداری از اطراف پا و کفش که با راه رفتن روی زمین آلوده نجس می‌شود آن هم اگر به زمین برسد پاک می‌گردد.

(زنجانی:) مسأله علاوه بر کف پا یا ته کفش نجس، مقداری از اطراف آن هم که معمولًا به گل آلوده می‌شود با شرایط ذکر شده در مسأله [183] پاک شود.

[ کسی که با دست و زانو راه می‌رود]

مسأله 188 کسی که با دست و زانو راه می‌رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود پاک شدن دست و زانوی او به وسیله راه رفتن محل اشکال است. (1) و هم چنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهارپایان (2) و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها.

(1) (گلپایگانی، صافی، زنجانی:) با راه رفتن پاک می‌گردد..

(2) (گلپایگانی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) مسأله کسی که با دست و زانو راه می‌رود، اگر دست یا زانوی او نجس شود، با راه رفتن پاک می‌گردد. و هم چنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل و گاری و مانند اینها بنا بر اظهر.

(نوری:) مسأله کسی که با دست و زانو راه می‌رود، اگر کف دست یا زانو به وسیله تماس با زمین و حرکت بر روی زمین نجس شود، دست و زانوی او به وسیله راه رفتن پاک می‌شود و اما پاک شدن ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها، محل اشکال است.

[اگر بعد از راه رفتن ذرّه‌های کوچکی از نجاست که دیده نمی‌شود]

مسأله 189 اگر بعد از راه رفتن ذرّه‌های کوچکی از نجاست که دیده نمی‌شود، در کف پا یا ته کفش بماند باید (1) آن ذرّه‌ها را هم برطرف کرد، ولی باقی بودن بو و رنگ اشکال ندارد.

(1) (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب..

(خوئی، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) مسأله اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذرّه‌های کوچکی از نجاست که دیده نمی‌شود، در کف پا یا ته کفش بماند، اشکال ندارد اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که به قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند.

(بهجت:) مسأله اگر بعد از راه رفتن بو یا رنگ نجاست در کف پا یا ته کفش بماند اشکال ندارد، ولی ذرّه‌های کوچک که معلوم باشد اشکال دارد.

(مکارم:) مسأله ذرّات کوچکی از نجاست که جز با آب پاک نمی‌شود هر گاه در کف پا یا ته کفش باقی بماند ضرری ندارد، هم چنین باقی ماندن بو و رنگ.

[توی کفش به واسطه راه رفتن پاک نمی‌شود]

مسأله 190 توی کفش (و مقداری از کف پا که به زمین نمی‌رسد) (1) به واسطه راه رفتن پاک نمی‌شود و پاک شدن کف جوراب به واسطه راه رفتن، محل اشکال است (2)، ولی اگر کف جوراب از پوست باشد به وسیله راه رفتن پاک می‌شود (3).

(1) (فاضل:) آن قسمت از کفش و کف پا که به زمین نمی‌رسد..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، مکارم، زنجانی، تبریزی و سیستانی نیست]

(2) (گلپایگانی، خوئی، زنجانی، تبریزی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(نوری:) مگر این که راه رفتن با آن به جای کفش، معمول و متعارف باشد..

(مکارم:) مگر این که جوراب چرمی و مانند آن باشد که به جای کفش از آن استفاده شود.

(سیستانی:) مگر این که کف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با آن نیز متعارف باشد.

(بهجت:) جورابی که به جای کفش از آن استفاده می‌شود، با راه رفتن پاک می‌شود، اگر چه جوراب از پوست درست نشده باشد.

(3) (اراکی:) اگر جورابی است که به طور متعارف به جای کفش می‌پوشند، به وسیله راه رفتن، پاک می‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نحوه تطهیر اطراف پا و کفش [زمین ]

پرسش : مقداری از اطراف پا و کفش که نجس شده است آیا با راه رفتن تطهیر می شود؟

پاسخ : مقدارى از اطراف پا و کفش که با راه رفتن روى زمین آلوده نجس مى شود اگر به زمین برسد پاک مى گردد.

پاک شدن چرخ وسائل نقلیه توسط زمین [زمین ]

پرسش : آیا زمین، کف چرخ های وسایل نقلیه مانند ویلچر را پاک می کند؟ نوک عصا را چطور؟

پاسخ : زمین کف دست یا زانوی کسی که با دست و زانو راه می رود و پاهای مصنوعی و ته عصا و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل و مانند اینها را نیز پاک می کند.

باقی ماندن ذرات کوچک نجاست [زمین ]

پرسش : اگر علی رغم راه رفتن روی زمین، ذرات کوچکی از نجاست در ته کفش یا پا باقی بماند آیا تطهیر می شود؟

پاسخ : ذرّات کوچکى از نجاست که جز با آب، پاک نمى‏شود هرگاه در کف پا یا ته کفش باقى بماند ضررى ندارد، همچنین باقى ماندن بو و رنگ.

روش تطهیر داخل کفش و کف جوراب [زمین ]

پرسش : آیا داخل کفش هم با راه رفتن تطهیر می شود؟ کف جوراب چه؟

پاسخ : داخل کفش به واسطه راه رفتن پاک نمى‏شود اما کف جوراب به واسطه راه رفتن پاک نمی شود، مگر این که جوراب چرمى و مانند آن باشد که به جاى کفش از آن استفاده شود.

شرایط پاک کنندگی زمین [زمین ]

پرسش : زمین با چه شرایطی و چه چیزهایی را پاک می کند؟

پاسخ : اگر پاى انسان یا ته کفش او بر اثر راه رفتن روى زمین نجس، نجس شود با راه رفتن روى زمین پاک، یا کشیدن بر زمین، پاک مى‏شود، به شرط این‏که زمین پاک و خشک باشد و عین نجاست زایل گردد و نیز باید زمین خاک، یا سنگ، یا آجر فرش، یا سیمان و یا مانند آن باشد. امّا با راه‏رفتن روى فرش و حصیر و سبزه، کف پا و ته کفش نجس، پاک نمى‏شود.

نجس شدن کف کفش غیر از طریق راه رفتن [زمین ]

پرسش : اگر کف پا یا ته کفش بر اثر راه رفتن نجس نشود بر اثر چیز دیگری نجس شود آیا با راه رفتن روی زمین پاک پاک میشود ؟

پاسخ : در فرض سوال؛ پاک کنندگی زمین محل اشکال است.

پاک شدن کف پا با راه رفتن بر موزاییک [زمین ]

پرسش : آيا راه رفتن روى موزاييك كف پا را پاك مى كند؟

پاسخ : آرى پاک مى کند.

پاک شدن ته کفش و پا با راه رفتن روی چوب [زمین ]

پرسش : اگر روی زمینی که با چوب فرش شده راه برویم، کف پا و ته کفش نجس تطهیر می شود؟

پاسخ : هرگاه روى زمینى که با چوب فرش شده راه برود، کف پا و ته کفش پاک نمی شود.

پاک شدن کف پا و کفش با راه رفتن بر آسفالت [زمین ]

پرسش : اگر روی آسفالت راه برویم، کف پا و ته کفش نجس تطهیر می شود؟

پاسخ : آری؛ با راه‏ رفتن روى آسفالت پاک مى‏شود.

پاک کننده نبودن سرامیک [زمین ]

پرسش : اگر ته کفش نجس باشد با راه رفتن روی سرامیک پاک می شود؟

پاسخ : پاک نمی شود.

تعداد قدم ها برای تطهیر [زمین ]

پرسش : چند قدم باید روی زمین راه برویم تا کف پا و ته کفش تطهیر شود؟

پاسخ : براى پاک شدن کف پا و ته کفش اگر مختصرى راه برود یا پا را بر زمین کشد کافى است، ولى بهتراست لااقل پانزده ذراع (تقریباً 5/ 7 متر) راه برود.

عدم لزوم خیس بودن کف پا و زمین برای تطهیر [زمین ]

پرسش : اگر کف پا یا ته کفش و یا زمین، خیس باشد در این صورت پا یا کفش تطهیر می شود؟

پاسخ : لازم نیست کف پا و یا ته کفش، تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد با راه رفتن پاک مى‏شود، وجود رطوبت غیر مسرى در زمین نیز ضرر ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيدکلید: پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمینپاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین  پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.