وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟

پرسش : حکم روزه کسی که به واسطه شغلش (نجات غریق) و برای نجات جان یک انسان مجبور می شود که سر خود را به زیر آب (شیرجه زدن) فرو ببرد چیست؟

0

فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟

فهرست این نوشتار:

حکم اینکه با اجبار یا از شوخی سر روزه دار را مثلا در استخر زیر آب کنند در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید. 

رساله توضيح المسائل فرو بردن سر در آب

[ اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد]

مسأله 1608 اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقی بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد (1). ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد، روزه باطل نمی شود (2).

(1) (خوئی، بهجت:) روزه اش (بهجت: بنا بر أقوی) باطل می شود..

(گلپایگانی، صافی، فاضل:) بنا بر احتیاط واجب ((تبریزی:) بنا بر احتیاط) روزه اش باطل می شود..

(2) (بهجت:) و هم چنین در حالی که مانع و حائل غلیظی دور سر را فرا گرفته و یا سر به چیزی آغشته شده که مانع از رسیدن آب به آن باشد، فرو بردن تمام سر در آب، بنا بر اظهر روزه را باطل نمی کند.

(مکارم:) مسأله روزه دار بنا بر احتیاط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد حتی اگر بقیه بدن بیرون از آب باشد، اما اگر تمام بدن و قسمتی از سر زیر آب برود ولی مقداری از سر بیرون باشد روزه باطل نمی شود.

(زنجانی:) مسأله بر روزه دار حرام است که عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقی بدن او از آب بیرون باشد، ولی چنانچه معصیت کرده و این کار را انجام دهد، ظاهراً روزه اش باطل نمی شود و احتیاط مستحب در روزه واجب، آن است که دوباره به جا آورد و اگر تمام بدن را آب بگیرد ولی تمام یا مقداری از سر بیرون باشد، اشکال ندارد.

(سیستانی:) مسأله فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد.

[اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد]

مسأله 1609 اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد (1)، روزه اش باطل نمی شود (2).

این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) که هیچ وقت تمام سر زیر آب نباشد..

(2) (بهجت:) بنا بر اظهر. (زنجانی:) روزه اش اشکالی ندارد.

[ اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه]

مسأله 1610 اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه اش صحیح است.

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی، مکارم و بهجت نیست

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر قصد داشت که سر را زیر آب فرو ببرد و شک کرد که تمام سر زیر آب رفت یا نه، بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر به قصد این که تمام سر را زیر آب ببرد در آب فرو رود و شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.

(زنجانی:) مسأله اگر شک کند که تمام سر زیر آب می رود یا نه، می تواند سر را زیر آب کند.

[ اگر تمام سر زیر آب برود]

مسأله 1611 اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می شود (1).

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) (مکارم:) روزه اش اشکال دارد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر تمام سر زیر آب برود، اگر چه مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می شود.

(زنجانی:) مسأله جایز نیست روزه دار تمام سر را زیر آب ببرد؛ هر چند مقداری از موها بیرون بماند.

[ احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد]

مسأله 1612 احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد ولی در آبهای مضاف دیگر و در چیزهای دیگر که روان است اشکال ندارد.

این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست

(اراکی:) مسأله احتیاط واجب آن است که سر را در آبهای مضاف فرو نبرد و اما فرو بردن سر در چیزهای دیگر که روان است اشکال ندارد.

(فاضل:) بخصوص گلاب..

(نوری:) گلاب و آبهای مضاف دیگر..

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر سر را در گلاب فرو برد بنا بر احتیاط واجب روزه باطل می شود چنانکه احتیاط واجب آن است که سر را در آبهای مضاف دیگر هم فرو نبرد ولی در چیزهای دیگری که روان است اشکال ندارد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله سر فرو بردن در غیر آب از چیزهای روان مانند شیر به روزه ضرری ندارد بلکه أظهر این است که فرو بردن سر در آب مضاف نیز روزه را باطل نمی کند اگر چه أحوط ترک است.

(مکارم:) مسأله فرو بردن سر در مایعاتی مانند گلاب و آبهای مضاف دیگر حکم آب مطلق را دارد.

(بهجت:) مسأله فرو بردن سر در آب مضاف، بنا بر أحوط روزه را باطل می کند.

(زنجانی:) مسأله احتیاط مستحب آن است که روزه دار سر را در گلاب و آبهای مضاف و مایعات دیگر فرو نبرد.

[ اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد]

مسأله 1613 اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد، یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی شود (1).

این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست

(1) (زنجانی:) اشکال ندارد و روزه او باطل نمی شود.

(مکارم:) مسأله اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد یا او را در آب بیندازند و سر او زیر آب رود یا فراموش کند که روزه است سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی شود، ولی اگر یادش بیاید، بنا بر احتیاط واجب باید فوراً سر را از آب بیرون آورد.

[ اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب می رود]

مسأله 1614 اگر عادتاً با افتادن در آب سرش زیر آب می رود، چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه اش باطل می شود (1).

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت، سیستانی و مکارم نیست (1)

(فاضل:) بنا بر احتیاط واجب.

(اراکی:) مسأله اگر اطمینان داشته باشد که با افتادن در آب سرش زیر آب نمی رود و خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه اش باطل نمی شود.

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله اگر به خیال این که آب، سر او را نمی گیرد خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد، روزه اش اشکال ندارد.

(گلپایگانی، صافی:) اگر با اطمینان به این که..

[مسأله 1615 اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد]

مسأله 1615 اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، یا دیگری به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است، یا آن کس دست خود را بردارد، باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه اش باطل می شود (1).

این مسأله در رساله آیت اللّه سیستانی نیست

(1) (گلپایگانی، صافی، فاضل:) بنا بر احتیاط واجب.

(زنجانی:) چنانچه بیرون نیاورد، معصیت کرده است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله (1613).

[ اگر فراموش کند که روزه است]

مسأله 1616 اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحیح است.

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(زنجانی:) مسأله اگر به جهت عذری به نیت غسل سر را در آب فرو برد؛ مثل این که فراموش کند که روزه است یا بدون تقصیر مسأله را نداند غسل او صحیح است و معصیتی نکرده است.

[ اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد]

مسأله 1617 اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد، چنانچه روزه او، روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد، غسل صحیح و روزه باطل می باشد (1)، ولی اگر واجب معین باشد، اگر به فرو بردن سر در آب، قصد غسل کند، روزه او باطل است و بنا بر احتیاط واجب، غسل او هم باطل است (2) مگر آن که در زیر آب، یا در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او صحیح است و اما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه باطل است مگر (آن که در همان زیر آب توبه نماید و (3)) در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند که در این صورت غسل او صحیح است.

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) (خوئی:) چنانچه روزه او روزه رمضان باشد، روزه و غسل او هر دو باطل است و هم چنین است حکم روزه قضاء رمضان بعد از زوال علی الأحوط و اگر روزه مستحب باشد، یا روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد غسل او صحیح و روزه اش باطل می باشد و ظاهر این است که این حکم در روزه واجب معین نیز جاری است.

(گلپایگانی، تبریزی، صافی:) چنانچه روزه او مثل روزه رمضان، واجب معین باشد، روزه و غسل او هر دو باطل است و اگر روزه مستحب باشد، یا روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد و تمام کردن آن واجب نباشد غسل صحیح و روزه باطل می باشد.

(تبریزی:) و افطار آن جایز است غسل صحیح و روزه باطل می باشد.

(فاضل، نوری:) چنانچه روزه او مثل روزه رمضان واجب معیّن باشد، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره غسل کند و روزه را هم (فاضل: باید بنا بر احتیاط واجب) قضا نماید و اگر روزه مستحب یا روزه واجبی باشد که مثل روزه کفّاره وقت معیّنی ندارد، غسل صحیح و روزه (فاضل: بنا بر احتیاط واجب) باطل می باشد.

(مکارم:) چنانچه بداند روزه واجب معین است بنا بر احتیاط واجب هم روزه را باید قضا کند و هم غسل را دوباره انجام دهد. (2) (اراکی:) روزه و غسل او باطل است..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(زنجانی:) مسأله اگر بداند که روزه است و بدون عذر در روزه واجب معین برای غسل، سر را در آب فرو برد، معصیت کرده و بنا بر احتیاط مستحب غسلش باطل می شود؛ ولی روزه اش صحیح است.

[اگر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد]

اشاره

مسأله 1618 اگر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد، اگر چه نجات دادن او واجب باشد، روزه اش باطل می شود (1).

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب.

(زنجانی:) مسأله سر به زیر آب بردن برای روزه دار همیشه حرام نیست، بلکه ممکن است به جهتی هم چون نجات دادن کسی جایز یا لازم باشد.

(مکارم:) مسأله کسی که برای نجات غریق مجبور است سر را در آب فرو ببرد روزه اش اشکال دارد، ولی به عنوان نجات جان مسلمانی این کار واجب است، و بعداً قضا کند.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله 1368 غوّاصان، اگر سر خود را در کلاهک پنهان کنند و با آن زیر آب روند، روزه آنها صحیح است.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

فرو بردن سر در آب

اگر روزه‌‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتياط واجب روزه‌اش باطل است و بايد روزه‌ى آن روز را قضا کند.

154. در حکم مسأله‌ى قبل فرقى نيست ميان اين‌که در هنگام فرو بردن سر در آب، بدن او نيز در آب باشد يا اين‌که بدن او در بيرون باشد و فقط سر را در آب فرو ببرد.

155. اگر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بيرون بياورد و نصف ديگر سر را در آب فرو کند، روزه‌اش باطل نمى‌‌شود.

156. اگر تمام سر زير آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند، روزه‌اش باطل مى‌‌شود.

157. اگر شک کند که تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه‌اش صحيح است.

158. اگر روزه‌‌دار بى‌اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد روزه‌اش باطل نمى‌‌شود ولى بايد فوراً سر را از زير آب خارج کند و همچنين اگر فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد، روزه‌‌ى او باطل نمى‌‌شود، ولى هر گاه يادش آمد بايد فوراً سر را بيرون بياورد.

فرو بردن سر در آب مضاف 
159. آيا فرو بردن سر در آب مضاف مبطل روزه است؟
ج) مبطل نيست مگر در گلاب كه احتياط واجب آن است كه سر را در آن فرو نبرد.

فرو رفتن در آب با لباس غواصى
160. کسى که با پوشيدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصى) بدون اين‌که بدنش خيس شود، در آب فرو رود، روزه‌‏اش چه حکمى‌ دارد؟
ج) اگر لباس به سر او چسبيده باشد، صحّت‏ روزه‌‏اش محل اشکال است و بنا بر احتياط وجوبى قضاى آن لازم است.

ريختن آب بر سر 
161. از لثه شخص روزه‏ دارى خون زيادى خارج مى‌‏شود، آيا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟ آيا براى او ريختن آب با ظرف بر سرش جايز است؟
ج) با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمى‌‏شود. همچنين ريختن آب بر روى سر توسط ظرف و مانند آن به صحّت‏ روزه ضرر نمى‌‏رساند.

غسل ارتماسى روزه دار بر اثر فراموشى
162. اگر شخص روزه‌‌دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسى نمايد، آيا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسى نموده است، آيا قضاى آن واجب است؟
ج) اگر غسل ارتماسى بر اثر فراموشى و غفلت از روزه‌‌دار بودن باشد، غسل و روزه او صحيح است و قضاى روزه‌‏اش بر او واجب نيست. منبع استفتائات رهبري.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

فرو بردن سر پوشیده به داخل حوض

پرسش : اگر در ماه رمضان دور سر خود پلاستیک ببندد و زیر آب مثلا حوض برود روزه باطل است؟
پاسخ : آری روزه اشكال داردمگر اینکه نایلون بصورت کلاهی در آید که سر در آن آزاد باشد.

فرو بردن تمام بدن در آب برای روزه دار [فرو بردن سر در آب]
پرسش : در محلّى کار مى کنیم که به خاطر موازین بهداشتى مجبوریم هر روز یک یا چند بار در استخر «کلر + آب» فرو رفته و خارج شویم; با توجّه به این که کلّ سر و بدن ما در آب فرو مى رود، روزه هاى ما چه حکمى دارد؟ در ضمن من و دوستانم نمى توانیم تمام ماه رمضان را مرخّصى بگیریم. وظیفه ما چیست؟
پاسخ : بهترین راه آن است که در استخر بروید و سر را زیر آب نکنید; بلکه آب بر سر خود بریزید، یا نیمى از سر را یک بار در آب فرو برید، و نیم دیگر را بار دیگر.

روزه کسی که برای نجات غریق داخل آب شده [فرو بردن سر در آب]
پرسش : حکم روزه کسی که به واسطه شغلش (نجات غریق) و برای نجات جان یک انسان مجبور می شود که سر خود را به زیر آب (شیرجه زدن) فرو ببرد چیست؟
پاسخ : روزه باطل می شود و باید بعداً قضای آن را بجا آورد.

شنا کردن روزه دار [فرو بردن سر در آب]
پرسش : آیا شنا کردن برای فرد روزه دار مانعی دارد؟
پاسخ : اگر سر را زیر آب نکند اشکالی ندارد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روزه

 1. احكام جامع استمنا در حال روزه
 2. كفاره استمنا در روزه چيست
 3. روزه گرفتن با وجود منع پزشك چه حكمي دارد
 4. احكام آميزش جنسي در روزه
 5. اگر باطل شدن روزه اختياري نباشد
 6. كشيدن سيگار
 7. استفاده از مسواك و نخ دندان در روزه
 8. حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه
 9. دروغ روزه را باطل مي كند؟!
 10. احكام روزه با غسل جنابت باطل
 11. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوانكليد: فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آ كليد: فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ فرو بردن سر در آب مبطل روزه است ؟ X اجوبه رسالهX احكام روزهX استخر روزهX حكم فرو كردن سر در آبX رفتن به استخرX رمضانX غواصیX فرو بردن سر در آب 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.