وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عادت عدديه چيست

پرسش . عادت عدديه چيست؟، در ادامه نظر ده مرجع عظام تقلید را بخوانید.

0

عادت عدديه چيست

فهرست این نوشتار:

انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:

 1. انواع عادت ماهانه (شش قسم)
 2. عادت وقتيه و عدديه
 3. عادت وقتیه
 4. عادت مضطربه
 5. مبتدئه
 6. ناسیه

عادت عدديه

پرسش 42 . عادت عدديه چيست؟

همه مراجع: زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد، ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد؛ چنين زنى داراى «عادت عدديه» است؛ مانند اينكه در ماه نخست از روز اول تا هفتم و ماه دوم از روز دهم تا هفدهم خون ببيند. عادت او در اين مثال هفت روز است.

پرسش 43 . زنى كه از خون پاك نمى شود، اگر دو ماه پشت سر هم و به يك اندازه خون با نشانه هاى حيض ببيند، آيا عادت عدديه پيدا مى كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: زنى كه از خون پاك نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم خونى با نشانه هاى حيض مى بيند و شماره روزهايى كه در هر دو ماه خون ديده به يك اندازه باشد، اما وقت آن يكى نيست و باقى آن نشانه هاى استحاضه را داشته باشد، چنين زنى نيز عادت عدديه دارد. به عنوان مثال در ماه نخست از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از دهم تا هفدهم خونى با  نشانه هاى حيض و باقى را با نشانه هاى استحاضه ببيند، عادت او در اين مثال هفت روز است.[2]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى و وحيد: زنى كه از خون پاك نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم خونى با نشانه هاى حيض مى بيند و شماره روزهايى كه در هر دو ماه خون ديده به يك اندازه باشد، اما وقت آن يكى نيست و باقى آن نشانه هاى استحاضه را داشته باشد، چنين زنى عادت عدديه ندارد، چه اينكه عادت با نشانه هاى حيض محقق نمى شود.[3]

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 492 و وحيد، توضيح المسائل، م 498.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 492.
 • [3]. تبريزى، سيستانى، وحيد، منهاج الصالحين، ج 1، م 218 و دفتر: بهجت.احكام بانوان،پرسمان.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

3 صاحب عادت عددیه

[زن‌هایی که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند]

مسأله 492 زن‌هایی که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند: (1)

اول: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می‌شود. مثلًا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‌شود.

دوم: (2) زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می‌بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد (3) و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، اما وقت آن یکی نیست، که در این صورت هر چند روزی که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می‌شود. (4) مثلًا اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم (5)، خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می‌شود.

سوم (6): زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود (7) و شماره روزهای آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می‌شود (8) و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلًا اگر ماه اول، از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم، از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود (9)، عادت او هشت روز می‌شود. (10) (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) دو دسته‌اند..

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(2) [مورد دوم، در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی و سیستانی نیست]

(3) (زنجانی:) دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می‌بیند، نشانه حیض: قرمزی تیره یا سیاهی و بقیه، نشانه استحاضه: قرمزی روشن یا زردی را دارد.. (4) (زنجانی:) عدد عادت او می‌شود.. (5) (زنجانی:) مثلًا اگر یک ماه از اول ماه تا پایان روز پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پایان روز پانزدهم.. (6) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) دوّم:..

(7) (سیستانی:) و شماره روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می‌شود و باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است انجام دهد و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید، مثلًا اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دو باره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند عادت او شش روز می‌شود و امّا اگر در یک ماه مثلًا هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایّام خون با پاکی وسط هشت روز باشد در این صورت این زن صاحب عادت عددیّه نیست بلکه مضطربه حساب می‌شود که حکمش خواهد آمد.

(8) (گلپایگانی، صافی:) تمام روزهایی که به طور متفرق خون دیده عادت او می‌شود و در پاکی در بین، احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و به جا آوردن عبادتهای خود، ولی اگر روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه نباشد، تحقّق عادت عددیه محل ّ اشکال است. و ترک نشود احتیاط به این که در روزهای پاکی، جمع بین وظیفه طاهر و حائض کند و در روزهایی که خون می‌بیند، جمع بین وظیفه حائض و مستحاضه نماید.

(9) (خوئی:) روی هم هشت روز بشود..

(10) (خوئی، تبریزی:) و اگر در یک ماه مثلًا هشت روز خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع ایّام خون با پاکی وسط هشت روز باشد، عادت او هشت روز خواهد بود.

(زنجانی:) سوم: زنی که دو ماه پشت سر هم خون حیض ببیند و مدتی کمتر از ده روز پاک شود و دوباره خون ببیند و وقت دیدن خون در دو ماه فرق داشته باشد و مجموع خونهایی که دیده بدون محاسبه زمانی که پاک بوده در دو ماه به یک اندازه باشد و در هر ماه شرایط حیض را داشته باشد (یعنی از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نشود و سه روز اوّل خون در یک دهه واقع شود) که در این صورت شماره مجموع خونهایی که دیده، عدد عادت او محسوب می‌شود و لازم نیست که روزهایی که در وسط پاک بوده، در هر دو ماه به یک اندازه باشد؛ مثلاً اگر ماه اول، از روز اول تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و سپس سه روز خون ببیند و ماه دوم، روز یازدهم و دوازدهم خون ببیند و چهار روز پاک شود، سپس چهار روز خون ببیند، عادت او شش روز می‌شود. هم چنین است اگر در یکی از دو ماه به طور متصل مقداری خون ببیند و در ماه دیگر به همان مقدار به طور جداگانه خون ببیند و وقت خون دیدن یکی نباشد.

(مکارم:) مسأله زنانی که عادت عددیه دارند یعنی شماره روزهای حیض آنها در دو ماه پشت سر هم یک اندازه است ولی وقت آن تغییر می‌کند، آن‌ها باید در همان چند روز به احکام حائض عمل کنند. زنانی که از خون پاک نمی‌شوند ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی را که می‌بینند نشانه حیض و بقیه نشانه‌های استحاضه دارد و شماره روزهایی که نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، امّا وقت آن یکی نیست، باید آن چند روزی که نشانه حیض را دارد حیض قرار دهند.

[اگر بیشتر از شماره عادت خون ببیند]

مسأله 493 زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر شود، (1) چنانچه همه خونهایی که دیده یک جور باشد باید (2) از موقع دیدن خون به شماره روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد (3)، و اگر همه خونهایی که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن، نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد اگر روزهایی که خون، نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد، از روزهای عادت او بیشتر است فقط به اندازه روزهای عادت او حیض و بقیه استحاضه است و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به اندازه روزهای عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(1) (سیستانی:) زنی که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود تمام آن را حیض قرار دهد و اگر از ده روز تجاوز کند..

(2) (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب باید..

(3) (مکارم:) و اگر چند روز آن نشانه حیض دارد باید همان را حیض قرار دهد و اگر بیشتر از ایّام عادت او باشد از آخر آن کم می‌کند و اگر کمتر از ایام عادت او است، باید آن روزها را با چند روز بعد از آن که روی هم رفته به اندازه عادتش شود حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه.

(گلپایگانی، صافی:) می‌تواند به شماره روزهای عادتش را از اول یا وسط، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد..

(خوئی، تبریزی:) مسأله زنی که عادت عددیّه دارد، اگر با نشانه‌های حیض کمتر یا بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند تمام آنها را حیض قرار دهد اگر چه خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه‌های حیض از ده روز تجاوز کند، و اگر با نشانه‌های حیض از ده روز تجاوز کرد باید از موقع دیدن آن خون به شماره روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(زنجانی:) مسأله زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود، خون ِ یک جور ببیند، پس اگر همه زرد رنگ یا قرمز روشن بود، مستحاضه می‌باشد، و اگر همه قرمز تیره یا سیاه بود، به شماره روزهای عادتش حیض قرار می‌دهد و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و بقیه را استحاضه قرار می‌دهد و بنا بر احتیاط مقدار حیض را از روزهای اول خون، قرار دهد. و اگر خونی که دیده یک جور نبوده است، بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شماره عادت او یک اندازه است، باید همان روزها را حیض قرار داده و مستحب است بعد از آن تا ده روز استظهار نماید و بقیه خونها، استحاضه می‌باشد و اگر خونی که نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او بیشتر است، فقط به اندازه روزهای عادت از خونهای نشانه دار حیض قرار می‌دهد و مستحب است تا ده روز استظهار کند (هر چند خون زرد رنگ باشد) و بقیه را استحاضه قرار می‌دهد؛ و اگر مقدار روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر، ولی حد اقل سه روز باشد، این مقدار را حیض قرار داده و مقداری از خونهای دیگر را نیز حیض قرار می‌دهد تا به اندازه عادت شود (و بنا بر احتیاط اگر می‌تواند مکمل عدد عادت را از بعد حساب می‌کند) و اگر از سه روز نیز کمتر باشد، بنا بر احتیاط واجب به مقدار سه روز به احکام حائض رفتار می‌نماید و بعد از پاک شدن، نماز و سائر عبادتهای واجبی که در این سه روز به جا نیاورده، قضا می‌نماید (بنا بر احتیاط مکمل سه روز را از بعد حساب می‌کند) و در بقیه روزها مستحاضه می‌باشد.

[ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد]

مسأله 500 مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض داشته باشد (یا یقین کنند (1) که سه روز طول می‌کشد (2))، باید (3) عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایی را که به جا نیاورده‌اند قضا نمایند (4) ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‌کشد و نشانه‌های (5) حیض را هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب (6) باید تا سه روز (7) کارهای استحاضه را به جا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند (8) و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند باید آن را حیض قرار دهند.

(1) (گلپایگانی، صافی:) نشانه حیض داشته باشد و یقین کنند..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، مکارم و تبریزی نیست]

(3) (مکارم:) باید فوراً..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) ولی اگر نشانه‌های حیض را نداشته باشد بر طبق حکم مستحاضه عمل می‌کند تا ثابت شود که خون حیض است؛ ولی زنی که عادت «وقتیّه» یا «وقتیّه و عددیّه» دارد به محض دیدن خون در ایّام عادت، عبادت را ترک می‌کند.

(5) (گلپایگانی، صافی:) نشانه..

(6) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(7) (اراکی:) باید تا سه روز احتیاط کرده و..

[عبارت «تا سه روز» در رساله آیات عظام: گلپایگانی و صافی نیست]

(8) (گلپایگانی، صافی:) اگر چه تا ده روز طول بکشد. [پایان مسأله] (زنجانی:) مسأله مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که فقط عادت عددیه دارد اگر خونی ببیند که نشانه حیض را داشته باشد باید به وظایف حائض رفتار نمایند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهای واجبی را که به جا نیاورده‌اند، قضا نمایند، و اگر نشانه حیض را نداشته باشد، باید به وظایف استحاضه عمل نمایند.

[ ملاک تغییر عادت ماهانه]

مسأله 501 زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند (1) که وقت آن یا شماره روزهای آن یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی گردد به آن چه در این دو ماه دیده است. مثلًا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می‌دیده و پاک می‌شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه، خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم، عادت او می‌شود. (2)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

 (1) (مکارم:) عادتش برمی گردد به آن چه در آن دو ماه دیده است. [پایان مسأله]

(2) (زنجانی:) چنانچه دو ماه پشت سر هم از یازدهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاک شود، از یازدهم تا هفدهم عادت او می‌شود.

[مقصود از یک ماه، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز]

مسأله 502 مقصود از یک ماه، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز (1)، نه از روز اول ماه تا آخرِ ماه (2).

 این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

 (1) (خوئی:) مقصود از یک ماه، گذشتن سی روز از ابتدای خون دیدن است..

(2) (زنجانی:) یا از روز نیمه ماه تا نیمه ماه بعد.

(سیستانی:) مسأله مقصود از یک ماه، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه، گذشتن سی روز از ابتدای خون دیدن است، نه از روز اوّل ماه تا آخر ماه. و امّا در مورد تعیین عادت وقتیّه، منظور ماه قمری است نه شمسی.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21867

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. ملاک به هم خوردن عادت ماهانه
  2. تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد
  3. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
  4. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز
  5. اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست
  6. وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند
  7. حكم ترشحات زرد رنگ
  8. حكم لكه بيني بعد از حيض
  9. جلو افتادن عادت ماهانه
  10. عادت عدديه با كمتر از ده روز
  11. عادت عدديه با بيشتر از ده روز
  12. اگر خانم كمتر از عادت خود خون ببيند
  13. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
  14. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

كليد: عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست  عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست ر  عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست  عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست عادت عدديه چيست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.