وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

روش صحیح طهارت در دستشویی

33

روش صحیح طهارت در دستشویی و طریقه شستن آلت و مقعد

استنجا چیست؟ تطهیر مخرج بول (ادرار) و مخرج غائط (مدفوع) را گویند.
چگونگی تطهیر مخرج بول یا همان مخرج ادرار اینگونه است که فقط با آب پاک می شود. اگر با آب کر یا آب لوله کشی شهری بشوید یکبار ریختن کفایت می کند اما اگر آب قلیل مثل آب آفتابه استفاده می کند باید دو مرتبه بریزد.

در تطهیر مخرج غائط یا همان مقعد تعداد آب ریختن مهم نیست بلکه آنقدر باید با آب کر یا قلیل شسته شود تا پاک شود البته می توان با سه سنگ یا  پارچه و کاغذ مخرج را تطهیر نمود ولی در شرایطی نمی توان از سنگ و غیره استفاده کرد و فقط باید با آب باشد که در ادامه می توانید به صورت جامع مطالعه نمایید. ضمنا شستن با دست راست کراهت دارد.

2- محرمات، مکروهات و مستحبات تخلی را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[در سه صورت، مخرج غائط (مقعد) فقط با آب پاک می‌شود]

مسأله 65 در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود:

اول: آن که با غائط، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

دوم: آن که نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد (1).

سوم: آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعداً گفته می‌شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگر چه شستن با آب بهتر است.

(1) (سیستانی:) بجز رسیدن بول به مخرج غائط در زنان..

(مکارم:) مسأله مخرج غائط را می‌توان با آب شست، یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه یا مانند آن تمیز کرد، مگر در صورتی که از حدّ معمول تجاوز کرده و اطراف مخرج را آلوده نموده باشد، یا نجاست دیگری مانند خون با آن بیرون آید، یا از خارج نجاستی به آن برسد، که در این حال فقط با آب پاک می‌شود. در مواردی که می‌توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز کرد، شستن با آب بهتر است.

[مخرج ادرار با غیر آب پاک نمی‌شود]

مسأله 66 مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود (1)، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است، ولی زنها و هم چنین کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می‌آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.

(1) (اراکی:) و باید با آب دو مرتبه شسته شود. [پایان مسأله] (سیستانی:) و یک بار شستن کافی است، گر چه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود و افضل آن است که سه بار شسته شود. [پایان مسأله] (خوئی، تبریزی:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود و در کُر و جاری اگر بعد از برطرف شدن ِ بول یک مرتبه بشویند کافی است ولی با آب قلیل بنا بر احتیاط واجب باید دو مرتبه شست و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود.

(گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط باید..

(بهجت:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود و اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است ولی کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می‌آید و یا این که از مخرج طبیعی می‌آید ولی از محلی که معمولًا نجس می‌شود به جاهای دیگر نیز برسد، احتیاط واجب آن است که بعد از برطرف شدن بول، دو مرتبه بشویند و زن نیز حکم مرد را دارد.

(فاضل:) باید دو مرتبه بشویند خصوصاً اگر بیرون آمدن بول از آن مجرا غیر متعارف باشد.

(نوری:) احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند و نیز زن حکم مرد را دارد و این در صورتی است که با آب قلیل بشویند، ولی با آب جاری و کُر، یک مرتبه شستن کفایت می‌کند.

(مکارم:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود، و اگر با آب قلیل بشویند واجب است دو بار بشویند، امّا با شیلنگهای متّصل به آب لوله کشی که در حکم جاری است یک مرتبه کافی است. در شستن مخرج بول و غائط فرق میان مجرای طبیعی و غیر طبیعی نیست، ولی در مخرج غیر طبیعی غیر آب کفایت نمی‌کند.

(زنجانی:) مسأله مخرج بول با غیر آب پاک نمی‌شود و در غیر آب قلیل اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است ولی با آب قلیل بنا بر احتیاط باید دو مرتبه شست و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود و در هر صورت اگر پس از برطرف شدن عین، آب ادامه داشته باشد، یک مرتبه شستن به حساب می‌آید و لازم نیست برای محاسبه، آب قطع گردد و دوباره بر مخرج بول جریان داشته باشد.

[اگر مخرج غائط را با آب بشویند]

مسأله 67 اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد، و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره‌ای از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

[ هر گاه با سنگ و کلوخ غائط را از مخرج برطرف کنند]

مسأله 68 هر گاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج (1) برطرف کنند (2)، اگر چه پاک شدنش محل ّ تأمّل است ولی نماز خواندن مانعی ندارد (3) و چنانچه چیزی هم به آن برسد نجس نمی‌شود و ذرّه‌های کوچک و لزوجت محل، اشکال ندارد (4).

(1) (بهجت:) با شرائطی که ذکر می‌شود..

(2) (اراکی:) پاک می‌شود و بنا بر احتیاط واجب باید حد اقل با سه قطعه باشد. [پایان مسأله] (3) (فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) بنا بر اظهر مخرج پاک می‌شود و نماز خواندن مانعی ندارد..

(نوری:) پاک می‌شود و نماز خواندن مانعی ندارد و چنانچه چیزی هم به آن برسد، نجس نمی‌شود.

(4) (بهجت:) مگر این که آن مقداری که معمولًا به وسیله سنگ و کهنه از بین می‌رود، باقی بماند.

(گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی:) مسأله با سنگ و کلوخ (خوئی، سیستانی: و پارچه) و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می‌شود مخرج غائط را تطهیر کرد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشند که به مخرج نرسد (سیستانی: که موضع را تر نکند)، اشکال ندارد. (گلپایگانی، صافی: ولی سزاوار است از سه دفعه کمتر نباشد اگر چه أقوی آن است که پاک می‌شود اگر به یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود).

(زنجانی:) مسأله با سنگ و کلوخ و پارچه و دستمال کاغذی و مانند این‌ها می‌شود مخرج غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط باید خشک باشد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج سرایت نکند، اشکال ندارد.

(مکارم:) مسأله هر گاه مخرج غائط را با سه قطعه سنگ یا کاغذ و مانند آن پاک کنند و ذرّات کوچکی که معمولًا جز با آب برطرف نمی‌شود باقی بماند ضرری ندارد و می‌تواند با آن نماز بخواند.

[ لازم نیست با سه سنگ مخرج را پاک کنند]

مسأله 69 لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است؛ بلکه اگر با یک مرتبه هم غائط برطرف شد کفایت می‌کند (1)، ولی با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاک کند محل را، نماز نمی‌تواند بخواند.

(1) (بهجت:) و اگر با سرگین یا استخوان پاک کنند، بنا بر أظهر پاک می‌شود. پاک کردن مخرج غائط با چیزهای مقدّس که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا یا پیامبران علیهم السلام بر آن نوشته شده، حرام است و ممکن است در صورت علم و عمد، موجب کفر شود که در این صورت، به سبب کافر شدن، تمام بدن نجس می‌شود ولی در صورت عدم علم و عمد یا غفلت یا خوانا نبودن نوشته، أظهر حصول طهارت است.

(اراکی:) رجوع کنید به ذیل مسأله 68.

(خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی:) مسأله احتیاط واجب آن است که سنگ (خوئی: و کلوخ) یا پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف می‌کنند، سه قطعه باشد و اگر با سه قطعه برطرف نشود، باید به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملًا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن ذرّه‌های کوچکی که دیده نمی‌شود اشکال ندارد؛ پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است و پاک شدن مخرج با استخوان و سرگین محل ّ اشکال است.

(گلپایگانی، صافی:) معصیت و حرام است..

(گلپایگانی، صافی:) پاک شدن مخرج با استنجاء به سرگین و استخوان محل ّ اشکال است.

(تبریزی:) بنا بر احتیاط با استخوان و سرگین مخرج پاک نمی‌شود.

(سیستانی:) مسأله مخرج غائط را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملًا پاکیزه نماید کفایت می‌کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملًا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن اثری که معمولًا بدون شستن از بین نمی‌رود، اشکال ندارد؛ پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

(زنجانی:) مسأله احتیاط آن است که سنگ یا پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف می‌کنند سه قطعه باشد، بنا بر این تطهیر با سنگی که سه طرف داشته باشد خلاف احتیاط است، هم چنین بنا بر احتیاط می‌بایست با سه مرتبه تطهیر صورت گیرد، هر چند با کمتر از آن مقدار نیز غائط برطرف شود و اگر با سه قطعه برطرف نشد، باید به قدری اضافه کنند تا مخرج کاملًا پاک شود، ولی باقی ماندن ذره‌های کوچکی که دیده نمی‌شود اشکال ندارد. پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نوشته شده حرام است، هم چنین بنا بر احتیاط باید از پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اجتناب نمود ولی اگر با آنها پاک نمود مخرج غائط پاک می‌شود، هر چند احتیاط مستحب در تکرار تطهیر با اشیاء دیگر می‌باشد.

(نوری:) مسأله لازم است با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، با اطراف یک سنگ یا یک پارچه کافی نیست و با استخوان و سرگین پاک نمی‌شود و پاک کردن با چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته شده حرام است و اگر محل را با آن پاک کند، پاک نمی‌شود و نماز با آن نمی‌تواند بخواند.

(مکارم:) مسأله هر گاه با سه طرف یک قطعه سنگ، محل ّ را پاک کند کافی است، هم چنین با سه گوشه یک قطعه کاغذ و پارچه.

(فاضل:) مسأله لازم نیست با سه سنگ یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است، ولی باید از سه دفعه کمتر نباشد، لیکن اگر مخرج را با استخوان و سرگین و یا چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته شده پاک کند نمی‌تواند نماز بخواند.

[ اگر شک ّ کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه]

مسأله 70 اگر شک ّ کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، (اگر چه همیشه (1) بعد از بول یا غائط فوراً تطهیر می‌کرده) (2)، باید (3) خود را تطهیر نماید.

(1) (خوئی، زنجانی، سیستانی:) اگر چه عادتاً همیشه..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(3) (گلپایگانی، اراکی، فاضل، بهجت، صافی:) احتیاط واجب آن است که..

(خوئی، نوری، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) لازم است..

[اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه]

مسأله 71 اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه (1)، نمازی که خوانده صحیح است (2)، ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند.

(1) (خوئی، زنجانی، تبریزی:) در صورتی که (زنجانی: مسأله را می‌دانسته و) احتمال بدهد که پیش از شروع به نماز ملتفت حالش بوده،..

(2) (زنجانی:) و در غیر این صورت، نمازش محکوم به بطلان است و در هر صورت بنا بر احتیاط برای نمازهای بعد باید تطهیر کند.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

استنجا (تطهیر مخرج بول و غایط)
۱. چگونگی تطهیر مخرج بول:
۱. مخرج بول (محل دفع ادرار) جز با آب پاک نمی‌شود.
۲. مخرج بول بنا بر احتیاط واجب با دو بار شستن پاک می‌شود.

۲. چگونگی تطهیر مخرج غایط:
الف) مخرج غایط را به دو گونه می‌توان تطهیر کرد:
۱. آن که با آب بشوید تا نجاست از بین برود، و پس از آن آب کشیدن لازم نیست.
۲. آن که با سه قطعه سنگ یا پارچه‌ی پاک و امثال آن، نجاست را پاک کنند و اگر با سه قطعه، نجاست زایل نشد با قطعات دیگر، آن را کاملاً پاک نمایند، و به جای سه قطعه می‌توانند از سه جای یک قطعه سنگ یا پارچه استفاده کنند.
ب) مخرج غایط در سه صورت فقط با آب پاک می‌شود و با سنگ و امثال آن نمی‌شود آن را تطهیر کرد:
۱. آن که با غایط نجاست دیگری، مثل خون بیرون آمده باشد.
۲. آن که نجاستی از خارج به مخرج غایط رسیده باشد.
۳. آن که اطراف مخرج بیش از مقدار معمول آلوده شده باشد

برخی از مکروهات تخلی
۱. ایستاده ادرار کردن.
۲. ادرار کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران.
۳. ادرار کردن در آب، مخصوصاً آب ایستاده.
۴. خودداری از دفع بول و غایط.
۵. تخلی در جاده‌ها و معابر و زیر درخت میوه دار.

رساله آموزشی .

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/7NhNj4

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. قبله هنگام تخلی و جهت قبله دستشویی
 2. اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست
 3. آيا ترشحات دستشویی نجس است
 4. وضو گرفتن در دستشويي
 5. وسواس در ترشحات ادرار
 6. احكام واجب و حرام دستشويي
 7. رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما
 8. حكم شرعي ايستاده ادرار كردن
 9. نزديكي رو به قبله زن و شوهر
 10. اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست


کلید: روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی روش صحیح طهارت در دستشویی در مورد نحوه شست و شوی صحیح در توالت روش هاى تطهیر مخرج ادرار و مدفوع حکم شستشوی مقعد در دستشویی  آموزش شستن خود در دستشویی نحوه طهارت در توالت فرنگی اموزش طهارت نحوه طهارت گرفتن در دستشویی روش صحیح طهارت گرفتن طهارت با دست راست طهارت بول احکام طهارت خامنه ای

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

33 نظرات
 1. F می گوید

  سلام…اینکه در بالا نوشته شده زن بنابر احتیاط واجب باید مخرج بول رو دوبار بشوره مربوط به آب قلیله؟یعنی با آب کر یکبار کفایت میکنه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله با آب کر یک بار کفایت می کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. هیچکس می گوید

  سلامم خسته نباشین میخواستم بدونم حین شستن خودمون توی دستشویی اون اب بخوره ب زمین بخوره ب لباسمون یا خودمون اون اب نجس یا پاک

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر با آب کر تطهیر می کنید، ترشحات آب کر اگر عین نجاست در آن نباشد و به لباس شما بخورد پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشین من ادم وسواسی هستم و وقتی میرم دستشویی احساس میکنم ادرار به پشتم هم میریزد اما میگم احساسه اما دقتی دست میزنم خیس میشه دستم قبل از ان هم اب نریختم حالا نمیدونم چکار کنم باید بشورم نشورم
  چون از دستشویی که میام لباسم خیس میشه نمیدونم چکار کنم لطفا شما راهنماییم کنین.
  و یک سوال دیگه بعد از دستشویی رفتن باید چند بار دستامون رو بشوریم ممنون میشم جواب بدین.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس اعتنا نکنید. هر گاه شک کردید بنا را بر طهارت بگذارید و نیاز به وارسی نیست.
   با یک بار شستن هم می توان دستها را با آب کر تطهیر کرد.
   حتما برای اینکه بتوانید وسواس را کنار بگذارید با یک مشاور صحبت کنید.

   وفقکم الله لکل الخیر

 4. مسعود می گوید

  درضمن در مورد شکّم که در پیام بالایی گفتم نسبت به اینکه در بیداری اینکارو کرده باشم بیشتره و درصد بیشتری میتونم بدم مثلا۸۰درصد میگم تو بیداری این اتفاق افتاده
  و یک سوال دیگه اینکه کسی اگر لباس زیرش یا لباسش یا بدنش نجس باشه ولی نجاستش خشک باشه (مثل بول) میشه باهاش نماز بخونه؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   با لباس نجس حتی اگر خشک شده باشد و چیزی مشخص نباشد نماز باطل است و نمی توان نماز خواند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. مسعود می گوید

  سلام من به صورت بی احتیار توی خودم ادرار کردم و الان شک دارم که خواب بودم یا توی بیداری اینکارو کردم و چند ساعت بعد هم نگاه کردم ادرار را ندیدم درضمن اگر هم ادرار کرده باشم در این زمان خشک میشه و درضمن من این مشکل ادرار بدون کنترل داشتم حکم من چیست مرجع تقلید آیت الله سیستانی

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک دارید بنا را بر طهارت و پاکی بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. هدایت می گوید

  سلام خسته نباشید.وقتی طهارت میگیریم خودمونو که پاک میکنبم بازهم بول خارج میشود ایاپاک هست

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر استبرا کرده باشید ترشحات خارج شده پاک است.
   استبرا را در سایت سرچ کنید وبیشتر بخوانید
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. ناهید می گوید

  سلام وقت بخیرمن یه فردوسواسی هستم به همه چی شک میکنم ومخصوصاالان که ازدواج کردم زندگی
  برام زهرمارشده زماندسشویی رفتنم۴۰دقیه طول میکشه کلابه همسرم شک دارم نکنه خونه رونجس کرده فلان اگه میشه من راهنمایی کنین هزارباردستم میشورم میگم نکنه نجاست رودستم بمونه ؟آیت اله بهجت

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اصلا مسئله شما شرعی نیست بلکه روانی و شخصیتی است. وقت خودتان را هم با مسائل شرعی پرسیدن در بحث وسواس نگیرید.

   حتما به روانشناس بالینی رجوع کنید، تکنیک های مقابله با وسواس را یاد بگیرید و تمرین کنید.
   شرعا هم اعتنا نکنید. اگر به همین منوال ادامه بدهید زندگی زناشویی شما نیز دچار مشکل می شود.
   نوعا وسواس به خاطر اضطراب، حوادث گذشته و سبک تربیتی غلط والدین است که باید اصلاح کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. نازگل می گوید

  آیا بعد از طهارت مخرج نیاز به تمیز کردن داخل مخرج نیز هست؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   خیر لازم نیست!
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. امیر می گوید

  سلام میخواستم بدونم بعد از تطهیر مخرج غائط با دست چپ،دست چپو باید اب بکشیم یا همین که در اختلال شستشو بوده تمیز شده و‌دیگر لازم نیست آب بکشیم؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر تطهیر شده کافی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. hamid می گوید

  سلام من سه سوال دارم ***من اول با فشار اب جای مدفوع رو میشورم لازمه چون من واقعیتش تو بار اول بدم میاد سریع دست بکشم بعد این موضوعی که الان گفتم رو فقط با اب طبیعتا می تونم حلش کنم ولی با پارچه و سنگ تا الان ازشون استفاده نکردم و مجبور بودم تو اون جور مواقع دستشویی ام رو نگه دارم.
  اگر یه جوری بشکه بتونم احتلام رو کنترل کنم باز هم باید غسل کنم؟
  و سوال اخرم اینکه ایا مایع مزی حکم باطل کردن نماز و روزه رو داره یا خیر؟
  ممنون میشم واسه هر سوالم وقت بزارید.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نیاز نیست که دست بکشید، یا با سنگ و یا پارچه باشد، با همان فشار آب که تطهیم می کنید کافی است و صحیح است.
   اگر منی خارج نشود غسل واجب نیست.
   مزی روزه و نماز را باطل نمی کند و نجس هم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. M می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.بنده خواستم بگم وسواسی هستم و این مسئله که شلنگ دستشویی همیشه به زمینش برخورد میکند و با توجه به نجاست کف زمین دستشویی و اینکه مطمئن هستی قسمتی از شلنگ نجس است و شاید نه قسمتی که به ان دست میزنیم.ولی خوب احتمالش ادم را ازار میدهد. نظرتان و مراجع تقلید راجع به شلنگ دستشویی چیست؟ خاصه ایت الله مکارم مرجع بنده هستن

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   کاملا مشخص هست تا زمانی که به عین نجاست برخورد نکرده است پاک است. هر چیزی به کف دستشویی برخورد کند همین حکم را دارد و پاک است مگر اینکه مطمئن باشید که نجاست به آن برخورد کرده است.
   اصلا به این موارد اینقدر دقت نکنید وسواس شما را بیشتر می کند.
   وفقکم الله لکل خیر

 12. فاطمه می گوید

  با سلام
  ببخشید من دچار وسواس هستم و مثانه ام خوب تخلیه نمیشه و بیشتر وسواسی بودن من به خاطر همین هست که کامل تخلیه نمیشه که برای چند ساعت احساس راحتی داشته باشم و بدنم خشک باشه و مدام مجبورم بشورم هر بار داخل دستشویی تا فک می کنم تمام شده و خودم رو خشک کنم دوباره تا روی بدنم احساس ادرار رو حس می کنم و اب می گیرم و چند باره دست می کشم و همه بدنم رو رطوبت گرفته . خیلی حالم بده من که ی روز نمازم و قرانم عقب نمی شد کامل گذاشتم کنار و همش مشغول لباس عوض کردن شدم چکار کنم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   کاملا مشخص است که دچار وسواس هستید، شرعا به این حس اعتنا نکنید. هر جا شک کردید اصلا نیاز به بررسی کردن هم نیست بنا را بگذارید بر اینکه خارج نشده است.
   خوب است با یک مشاور هم درباره وسواس مشورت نمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 13. یکی می گوید

  سلام من چند قطره بول روی لباس زیرم ریخت و در ان لحظه امکان دسترسی به طهارت نبود از طرفی مجبور بودم روی صندلی اتوبوس بنشینم که امکان اطلاع به ان راننده را نداشتم و اینکه برخورد با افردادی را داشتم که نمی توانستم به انها اطلاع دهم که به من برخورد نکنند البته یکسری افراد راکه با انها برخورد کردم را شک دارم که ان قسمت لباس نجس من به انها برخورد کردهمن دوباره این افراد را میبینم ایا لباس انها نجس است من باید چه کار کنم والبته من یک مدت از وسواس رنج می برم
  اقای خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس اعتنا نکنید، تا یقین به نجاست نکرده اید وظیفه ای ندارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. زری می گوید

  و اینکه بعد از طهارت مخرج غایط باید حتما دستمال گذاشت و بررسی کرد که کامل پاک شده یا نه?
  و اینکه اگر جای زخم را بشوریم. و اثر خون نبینیم باید دستمال کاغذی گذاشت تا مطمعن شویم?

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نیازی به این کارها نیست و این ها از وسواس هست و نباید به وسواس اعتنا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. زری می گوید

  سلام.من مقلد ایت الله مکارم هستم و مدتی هست که در تطهیر مخرج بول و غایط دچار شک میشوم.یعنی موقع تطهیر دقت زیاد و با وسواس خودمو طهارت میکنم و با اطمینان و یقین پاکی شیر اب رو میبندم ولی همین که از توالت خارج میشوم شک میکنم خودمو تطهیر کردم یا نه یا تطهیر رو درست انجام داده ام یا نه.بخاطر همین مسعله خیلی دچار اضطراب و وسواس شده ام.نمیدانم بهش بی اعتنایی کنم یا دوباره تطهیر کنم?

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   به هیچ عنوان اعتنا نکنید، و بعد از تطهیر اگر شک کردید بنا را بر طهارت بگذارید تا ان شاالله وسواس شما برطرف شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. امید می گوید

  سلام روش صحیح طهارت در توالت فرنگی را لطفا بنویسیسد

 17. ی بنده خدا می گوید

  سلام ببخشید میخواستم بدونم وقتی که در هنگام شوخی های جنسی اندازه بسیارکمی منی از بدن خارج بشه ایا نماز های یومیه رو باطل میکنه یا نه؟
  لطفا جواب رو به ایمیلم ارسال کنین باتشکر.

  1. مهدي يوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر منی خارج شود، باید غسل کند و نماز بخواند، نماز در حال جنابت باطل هست.
   اما رطوبتی که هنگام ملاعبه جنسی خارج می شود و به حالت اوج لذت جنسی نمیرسد و علائم منی را هم ندارد، پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر