وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم

0

حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم

فهرست این نوشتار:

 

رساله توضيح المسائل نماز

[باید زن عقب تر از مرد بایستد]

مسأله 886 بنا بر احتیاط مستحب باید زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقب تر باشد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله مکروه است زن در نماز جلوتر از مرد یا مُحاذی با او بایستد و بهتر است طوری بایستد که جای سجده او کمی از جای ایستادن مرد عقب تر باشد.

(خوئی، تبریزی:) «شرط ششم»: باید بین مرد و زن در حال نماز اقلّا مقدار یک وجب فاصله باشد و (تبریزی: فرقی نمی کند زن جلوتر بایستد یا مرد و یا مساوی هم بایستند ولی رعایت فاصله در شهر مکّه لازم نیست؛ و نیز در غیر مکّه) نماز خواندن در فاصله کمتر از ده ذراع مکروه است.

(فاضل:) مسأله شرط پنجم: مرد بر زن مقدّم باشد. در نماز زن باید عقب تر از مرد بایستد و بهتر است جای سجده زن از جای ایستادن مرد کمی عقب تر باشد بنا بر این اگر زن جلوتر یا مساوی مرد بایستد نماز باطل است و در این حکم بین محرم و نامحرم یا زن و شوهر تفاوتی نیست، و همین طور بین نماز واجب و مستحب ّ فرق ندارد.

(زنجانی:) مسأله در غیر مکه مکرمه اگر زن و مرد در کنار هم نماز بخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز بخواند شایسته است که بین آنها بیش از ده ذراع فاصله باشد و چون ذراعهای متعارف با یکدیگر تفاوت دارند بزرگترین ذراع متعارف را در نظر بگیرند، و نماز خواندن در کمتر از این فاصله مکروه است و اگر فاصله از یک وجب کمتر باشد کراهت بیشتری دارد و این مسأله در مسجد الحرام بی تردید جاری نیست و در سایر اماکن مکه شایسته است این مسأله رعایت شود.

(بهجت:) مسأله نماز خواندن زن جلوتر از مرد یا مُساوی و همدوش با مرد مکروه است بنا بر اظهر، مگر این که بین آن دو، چیزی مانند پرده و مانند آن حائل بشود و یا این که بین آن دو به مقدار حدّ اقل یک وجب و حدّ اکثر ده ذراع که حدود پنج متر می شود فاصله باشد که در این صورت کراهت کم و یا برداشته می شود.

(سیستانی:) شرط ششم: باید بنا بر احتیاط لازم زن عقب تر از مرد بایستد، اقلًا به مقداری که جای سجده او برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد.

(مکارم:) شرط چهارم تقدّم مرد بر زن: باید در نماز، زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای سجده مرد کمی عقب تر باشد و الّا نماز باطل است؛ در این حکم محرم و غیر محرم تفاوتی ندارند ولی اگر میان مرد و زن دیوار یا پرده و مانند آن باشد یا به اندازه ده ذراع (تقریباً پنج متر) فاصله باشد اشکال ندارد.

[مسأله 887 اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد]

مسأله 887 اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است که نماز را دوباره بخوانند (1).

(1) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخوانند و هم چنین است اگر یکی زودتر از دیگری به نماز بایستد. (بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 886.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد نماز هر دو صحیح است چه با هم وارد نماز شوند یا به ترتیب. بلی، ثواب نماز هر کدام که بعد مشغول نماز شده اند کمتر است (صافی: ولی بنا بر احتیاط مؤکد، سزاوار است در صورتی که هر دو با هم وارد نماز شوند، هر دو؛ و در صورتی که به ترتیب وارد شده باشند کسی که بعد وارد شده نماز را اعاده نماید).

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر زن برابر مرد یا جلوتر در کمتر از یک وجب بایستد و با هم وارد نماز شوند باید نماز را دوباره بخوانند ولی اگر یکی زودتر از دیگری به نماز بایستد فقط کسی که بعد مشغول نماز شده باید نمازش را دوباره بخواند.

(تبریزی:) اگر یکی زودتر از دیگری به نماز بایستد، نماز او بنا بر اظهر صحیح است و کسی که بعد مشغول نماز شده، باید نمازش را دوباره بخواند.

(فاضل، مکارم:) مسأله اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است امّا اگر یکی قبلًا وارد نماز شده باشد نماز او صحیح و نماز دوّمی باطل است.

(زنجانی:) مسأله اگر زن برابر مرد یا جلوتر، بدون رعایت فاصله مناسب بایستد، و با هم وارد نماز شوند احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره بخوانند و اگر یکی بعد از دیگری به نماز بایستد احتیاط مستحب آن است که نمازش را دوباره بخواند.

[مسأله 888 اگر بین مرد و زن، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد]

اشاره

شاید این مطالب را هم بپسندید:

مسأله 888 اگر بین مرد و زن، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد (1) نمازشان صحیح است و احتیاط مستحب هم در دوباره خواندن نیست.

(1) (گلپایگانی، صافی:) که یکدیگر را نبینند، یا بین آنان اقلّا ده ذراع که تقریباً پنج ذرع می شود فاصله باشد، چنانچه زن برابر مرد یا جلوتر از او باشد نماز هر دو صحیح است و کراهت هم ندارد و هم چنین است اگر مکان یکی از آنان به قدری بلند باشد که نگویند: زن جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده است.

(فاضل:) که یکدیگر را نبینند یا بین آنها ده ذراع که تقریباً پنج متر است فاصله باشد نمازشان صحیح است.

(زنجانی:) که یکدیگر را نبینند یا مکان یکی از آنان به قدری بلند باشد که نگویند زن جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده است، نماز هر دو بی اشکال صحیح است.

(مکارم، بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 886.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستاده اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز می خوانند دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبینند نماز هر دو صحیح است اگر چه بین آنها یک وجب هم فاصله نباشد.

(سیستانی:) یا آن که فاصله بیش از ده ذراع باشد نماز هر دو صحیح است.

مسأله اختصاصی

(فاضل:) مسأله 906 اگر زن در طبقه دوّم نماز بخواند گر چه جلوتر یا مساوی مرد باشد نمازش صحیح است حتی ّ اگر ارتفاع، کمتر از ده ذراع یعنی کمتر از پنج متر باشد.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و محشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 374: آیا این گفته که باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند، صحیح است؟
ج: بنا بر احتياط واجب لازم است بين زن و مرد در حال نماز، حداقل يک وجب فاصله باشد و در اين صورت اگر زن و مرد محاذى يکديگر بايستند يا زن جلوتر از مرد بايستد نماز هر دو صحيح است. اجوبه الاستفتائات .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

لزوم تقدم مرد بر زن در نماز [شرط چهارم: تقدم مرد بر زن در آن مکان ]

پرسش : اگر در نماز، زن مساوی مرد یا جلوتر از او بایستد حکم نماز آنها چیست و آیا در این حکم میان محرم و نامحرم فرق می باشد؟

پاسخ : باید در نماز، زن عقب تر از مرد بایستد و جاى سجده او از جاى سجده مرد کمى عقب تر باشد و الّا نماز باطل است و اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و باهم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است، امّا اگر یکى قبلًا وارد نماز شده، نماز او صحیح و نماز دومى باطل است و در این حکم محرم و غیر محرم تفاوتى ندارند، البته اگر میان مرد و زن دیوار یا پرده و مانند آن باشد، یا به اندازه ده‏ ذراع (تقریباً 5 متر) فاصله باشد اشکال ندارد، و در مکانهای شلوغ که اجرای این حکم مشقّت دارد رعایت آن لازم نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم نماز خواندن زن کنار مرد فاصله زنان و مردان در نماز حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم پیش نماز زن برای مردان و نماز خواندن زنان و مردان در کنار هم

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.