وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز

بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز

فهرست این نوشتار:

بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز

در نوشتار قبل «وضو و نماز در صورت خروج پی در پی باد معده» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[ اگر انسان مرضی دارد که بول (ادرار) او قطره قطره می‌ریزد]

مسأله ۳۰۶ اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد (۱) یا نمی‌تواند از بیرون آمدن ِ غائط خودداری کند (۲)، چنانچه یقین دارد (۳) که از اول وقت نماز (۴) تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می‌کند، باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا می‌کند بخواند و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب ّ آن مانند اذان و اقامه و قنوت (۵) را ترک نماید (۶).

(۱) (زنجانی:) که به وی مسلوس گفته می‌شود..

(۲) (زنجانی:) که به وی مبطون گفته می‌شود..

(۳) (مکارم:) چنانچه می‌داند..

(۴) (فاضل:) چنانچه از اوّل وقت نماز..

(۵) (زنجانی:) بلکه سوره..

(۶) (بهجت، نوری:) کارهای مستحب ّ آن مانند اذان و اقامه را ترک نماید، (بهجت: اگر در مراقبت آن وقت، عسر و حرج و مشکلی برای او پیش نیاید).

مسأله اختصاصی

(زنجانی:) مسأله ۳۱۴ کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد و به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند می‌تواند با همین حالت نماز بخواند و خروج بول با این کیفیت وضوی او را باطل نمی‌کند، بلکه وضو به سبب حدث به نحو متعارف؛ هم چون خوابیدن یا بول یا غائط کردن مثل سایر مردم و.. باطل می‌شود.

[ اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند]

مسأله ۳۰۷ اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند و در بین نماز چند دفعه بول (۱) از او خارج می‌شود (۲)، (وضوی اوّل کافی است، ولی چنانچه مرضی دارد که در بین نماز چند مرتبه غائط از او خارج می‌شود (۳)) که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست (۴)، باید (۵) ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط (۶) از او خارج شد وضو بگیرد (۷) و بقیه نماز را بخواند (۸).

(۱) (خوئی، گلپایگانی، صافی، بهجت:) یا غائط..

(۲) (تبریزی:) اظهر آن است که اگر همان نماز را با یک وضو بخواند کفایت می‌کند و اگر غائط او پی در پی خارج می‌شود در صورتی که وضو گرفتن سخت نباشد بعد از خارج شدن در اثناءِ نماز فوراً وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند و باید از قبله منصرف نشود و مبطل دیگری از نماز را مرتکب نشود. [پایان مسأله]

(۳) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، صافی، مکارم و بهجت نیست]

(۴) (بهجت:) و عسر و حرج در کار نیست و کاری که نمازش را باطل می‌کند پیش نمی‌آید..

(۵) (خوئی:) احتیاط این است که.. (مکارم:) باید بنا بر احتیاط واجب..

(۶) (خوئی، گلپایگانی، صافی، بهجت:) بول یا غائط.. (مکارم:) هر وقت چیزی..

(۷) (گلپایگانی، خوئی، بهجت، صافی:) فوراً وضو بگیرد..

(۸) (خوئی:) اگر چه اظهر آن است که اگر همان نماز را با یک وضو بخواند کفایت می‌کند.

(اراکی، بهجت:) و احتیاط مستحب ّ آن است که نماز را دوباره با یک وضو بخواند (بهجت: و اگر در بین آن نماز وضوی او باطل شد اعتنا نکند).

(گلپایگانی، صافی:) و احتیاط واجب آن است که کسی که نمی‌تواند خود را از بول یا خارج شدن غائط، نگاه دارد و وضو در بین نماز موجب به هم خوردن موالات نماز شود، همان نماز را دوباره با یک وضو بخواند و اگر در بین آن نماز وضوی او باطل شد اعتنا نکند.

(مکارم:) امّا اگر چنان پی در پی از او خارج می‌شود که این کار برای او مشقّت بار است یک وضو کافی است.

(فاضل:) مسأله اگر به مقدار وضو و نماز وقت پیدا نمی‌کند و در بین نماز چند دفعه بول از او خارج می‌شود اگر برای او حرجی نیست یعنی سختی که معمولًا تحمل نمی‌شود در آن نباشد باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت بول از او خارج شد بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند و نیز اگر مرضی دارد که در بین نماز چند مرتبه غائط از او خارج می‌شود، اگر برای او حرجی نیست باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.

(زنجانی:) مسأله کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط جلوگیری کند و به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند، چنانچه در بین نماز یک یا چند دفعه غائط از او خارج می‌شود، به طوری که وضو گرفتن بعد از هر بار خروج غائط برای او حرجی نیست، باید آبی در کنار خود قرار دهد و بعد از هر دفعه خروج غائط فوراً با رعایت شرایط نماز؛ هم چون رو به قبله بودن، وضو گرفته و نماز را از جایی که قطع کرده ادامه دهد و اگر این کار برای او حرجی است، می‌تواند با همان حال نماز بخواند و تنها حدث به نحو متعارف وضوی او را باطل می‌کند.

(سیستانی:) مسأله اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا می‌کند و در بین نماز یک دفعه یا چند دفعه بول یا غائط از او خارج می‌شود، احتیاط لازم آن است که در مهلتی که دارد وضو گرفته و نماز بخواند ولی در میان نماز لازم نیست به سبب بول یا غائط خارج شده وضو را تجدید کند.

[کسی که غائط(مدفوع) طوری پی در پی از او خارج می‌شود]

مسأله ۳۰۸ کسی که غائط (۱) طوری پی در پی از او خارج می‌شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت است، اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند، باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.

(۱) (اراکی، گلپایگانی، بهجت، صافی:) بول یا غائط..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۳۱۲.

(فاضل:) مسأله کسی که غائط پی در پی از او خارج می‌شود اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند، باید بعد از هر دفعه وضوی خود را تکرار کند تا وقتی که برای او حرجی باشد.

(مکارم:) مسأله چنان که گفته شد هر گاه بول یا غائط طوری پی در پی از او خارج شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او بسیار مشکل است یک وضو کافی است، بلکه می‌تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد.

(زنجانی:) مسأله کسی که نمی‌تواند از خروج بول یا خروج باد جلوگیری کند لازم نیست برای هر نماز وضو بگیرد، هم چنین در مورد کسی که نمی‌تواند از خروج غائط جلوگیری کند و وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او حرجی است. ولی اگر حرجی نیست باید برای هر نماز وضو گرفته و فوراً مشغول نماز شود.

[کسی که بول پی در پی از او خارج می‌شود]

مسأله ۳۰۹ کسی که بول پی در پی از او خارج می‌شود اگر بین دو نماز، قطره بولی از او خارج نشود می‌تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره‌هایی که بین نماز خارج می‌شود اشکال ندارد (۱).

این مسأله در رساله سایر آیات عظام نیست

(۱) (فاضل:) گر چه سزاوار است احتیاط مراعات شود.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله ۳۳۱ هر گاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.

[خواندن  چند نماز را با یک وضو ]

مسأله ۳۱۰ کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می‌شود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، می‌تواند چند نماز را با یک وضو بخواند (۱)، مگر اختیاراً بول یا غائط کند یا چیز دیگری که وضو را باطل می‌کند پیش آید.

این مسأله، در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، زنجانی و سیستانی نیست.

(۱) (گلپایگانی، اراکی، بهجت، صافی:) احتیاط واجب آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد (بهجت: و اگر با تیمّم می‌تواند مقداری از نماز را با تیمّم بخواند، تیمّم هم بنماید).

(مکارم:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی (۳۳۱) در همین صفحه.

[اگر مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند]

مسأله ۳۱۱ اگر مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند، (۱) باید به وظیفه کسانی که نمی‌توانند از بیرون آمدن غائط (۲) خودداری کنند عمل نماید.

(۱) (زنجانی:) خروج باد، وضو را باطل نمی‌کند و می‌تواند با همان حال نماز بخواند.

(۲) (خوئی، گلپایگانی، سیستانی، بهجت، مکارم، صافی:) بول و غائط..

[ کسی که غائط پی در پی از او خارج می‌شود]

مسأله ۳۱۲ کسی که غائط (۱) پی در پی از او خارج می‌شود، باید برای هر نمازی وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود، ولی برای به جا آوردن سجده و تشهّد فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتی که آنها را بعد از نماز فوراً (۲) به جا بیاورد، وضو گرفتن لازم نیست.

(۱) (گلپایگانی، بهجت، مکارم، صافی:) بول یا غائط..

(۲) [کلمه «فوراً» در رساله آیت اللّه بهجت نیست] (خوئی:) مسأله کسی که بول او طوری پی در پی از او خارج می‌شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت است برای هر نمازش بدون اشکال یک وضو کفایت می‌کند، بلکه اظهر این است که یک وضو برای چندین نماز نیز کافی است مگر این که محدث به حدث دیگری گردد و بهتر آن است که برای هر نمازیک وضو بگیرد، ولی برای سجده و تشهد قضا شده و نماز احتیاط وضوی دیگری لازم نیست.

(تبریزی:) کسی که بول او پی در پی از او خارج می‌شود..

(سیستانی:) کسی که بول یا غائط طوری پی در پی از او خارج می‌شود که به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌کند یک وضو برای چندین نمازش کافی است. مگر این که چیز دیگری که وضو را باطل می‌کند مانند خواب از او سر بزند و یا بول و غائط بطور طبیعی از او خارج شود..

(تبریزی:) و این چنین است اگر غائط از او پی در پی خارج شود و تجدید وضو سخت باشد.

(زنجانی:) مسأله سجده و تشهد قضا شده و نماز احتیاط حکم اجزای نماز را دارد، بنا بر این برای کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط جلوگیری کند اگر در ضمن سجده یا تشهدِ قضا شده یا نماز احتیاط غائط از وی خارج شود، چنانچه حرجی نیست، باید وضو گرفته و بقیه عمل را انجام دهد.

مسائل اختصاصی

(خوئی، تبریزی:) مسأله ۳۱۶ (سیستانی:) مسأله ۳۰۹ کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می‌شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، اگر چه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید.

(خوئی، تبریزی:) مسأله ۳۱۷ سیستانی (:) مسأله ۳۱۰ کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می‌شود، بعد از وضو گرفتن جایز است که نوشته قرآن را مس ّ نماید، اگر چه در غیر حال نماز باشد.

[ کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد]

مسأله ۳۱۳ کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد باید برای نماز به وسیله کیسه‌ای (۱) که در آن، پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می‌کند، خود را حفظ نماید و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد (۲)، و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند، چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد (۳)، برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد (۴).

(۱) (زنجانی:) کیسه پاکی..

(۲) (فاضل:) و کیسه را هم بنا بر احتیاط واجب تطهیر نماید..

(بهجت:) مخرج بول و کیسه‌ای را که نجس شده آب بکشد یا عوض کند..

(زنجانی:) باید برای هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد و نیز کیسه را که نجس شده آب کشیده یا آن را تعویض نماید. ولی اگر نماز ظهر و عصر را با هم بخواند لازم نیست برای نماز عصر مخرج بول و کیسه را تطهیر نموده و می‌تواند با همان حال نماز عصر را هم بخواند. و هم چنین است اگر نماز مغرب و عشا را با هم بخواند، و در هر حال تا می‌تواند باید از سرایت نجاست به جاهای دیگر بدن جلوگیری کند..

(۳) (فاضل:) اگر حرجی نیست..

(۴) (زنجانی:) در صورت امکان برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد و اگر در وسط نماز هم غائط بیرون آید بنا بر احتیاط اگر مشقت ندارد مخرج غائط را آب بکشد.

(مکارم:) مسأله کسی که بول یا غائط از او بی اختیار خارج می‌شود باید برای نماز به وسیله کیسه و مانند آن از آلودگی جاهای دیگر بدن جلوگیری کند و احتیاط آن است که پیش از هر نماز مخرج را آب بکشد.

[کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند]

مسأله ۳۱۴ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند (۱) در صورتی که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد باید به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیری نماید و بنا بر احتیاط واجب اگر چه خرج داشته باشد، بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود، خود را معالجه نماید.

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) در صورتی که ممکن باشد به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیری نماید، بهتر آن است که جلوگیری نماید (خوئی، سیستانی: اگر چه خرج داشته باشد) بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود بهتر آن است (تبریزی: احوط آن است) که خود را معالجه کند.

(مکارم:) اگر به آسانی قابل معالجه باشند واجب است معالجه کنند و اگر نکنند، برای آنها اشکال دارد. [پایان مسأله (اراکی، گلپایگانی، بهجت، فاضل، نوری، زنجانی، صافی:) مسأله کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط (زنجانی: و باد) خودداری کند، در صورتی که ممکن باشد، باید به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط (زنجانی: و باد) جلوگیری کند اگر چه خرج داشته باشد، بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود، احتیاط واجب آن است که خود را معالجه کند.

(اراکی، بهجت، نوری:) و مشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد..

(بهجت:) و خرج آن به او ضرر زیادی نزند..

(فاضل:) اگر چه متضمن مخارجی باشد و بنا بر احتیاط واجب اگر مرض او معالجه شود خود را معالجه کند. (بهجت:) یعنی بدون عُسر شخصی..

(زنجانی:) احتیاط مستحب.

[ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند]

مسأله ۳۱۵ کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط (۱) خودداری کند، بعد از آن که مرض او خوب شد، لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه‌اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید (۲) نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

(۱) (زنجانی:) یا باد..

(۲) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط لازم..

(مکارم:) باید بنا بر احتیاط واجب.. (بهجت:) باید بنا بر احتیاط مستحب..

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۱۲۸: وضو و نماز کسی که پی در پی از او باد به مقدار کم خارج می‌شود، چه حکمی دارد؟

ج: اگر نتواند وضوی خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجدید وضو در اثناء نماز هم برای او خیلی دشوار باشد، می‌تواند با هر وضوئی یک نماز بخواند، یعنی برای هر نماز به یک وضو اکتفا کند، هر چند وضوی او در بین نماز باطل شود.

اجوبه الاستفتائات.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وظیفه ی سلسل البول والریح و الغائط [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : کسی که نمی تواند از خروج بول و غائط و باد خودداری کند وظیفه اش چیست

پاسخ : چنانچه می داند که از اول تا آخر وقت نماز، به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می کند باید نماز را در همان وقت مهلت بخواند و به واجبات نماز، قناعت کند. والا وظیفه آن است که یک وضو بگیرد و فورا مشغول نماز شود و اگر در وسط نماز چیزی خارج شد اعتنا نکند و نماز را بخواند ان شاءالله صحیح است حتی اگر بین دو نماز فاصله زیادی نیندازد با همان یک وضو می تواند هر دو نماز را بخواند.

خواندن دو نماز با یک وضو برای سلسل البول [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : شخص سلسل البول که نمی تواند بعد از هر نماز وضو بگیرد تکلیفش چیست؟

پاسخ : هرگاه بول یا غائط طورى پى در پى از او خارج شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او بسیار مشکل است، یک وضو کافى است، بلکه مى‏تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد.

وظیفه سلسل البولی که دفع بول و غائط اختیاری دارد [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : اگر افراد سلسل البول با اختیار خود بول و غائط انجام بدهند،وظیفه ی آنها چیست؟

پاسخ : هرگاه این گونه افراد با اختیار خود بول یا غائط کنند باید وضو بگیرند.

فوریت نماز بعد از وضو برای افراد سلسل البول و الریح [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : آیا برای افرادی که سلسل البول و الریح هستند خواندن نماز بعد از وضو فوریت دارد؟

پاسخ : کسى که بول یا غائط پى در پى از او خارج مى‏شود باید بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى به جا آوردن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده، وضو گرفتن دیگرى لازم نیست، به شرط این‏که میان نماز و این کارها فاصله ‏اى نیندازد.

جلوگیری از سرایت نجاست به جاهای دیگر بدن در افراد سلسل البول [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : وظیفه افراد سلسل البول در مورد جلوگیری از سرایت نجاست به بدن چیست؟

پاسخ : کسى که بول یا غائط از او بى اختیار خارج مى‏ شود باید براى نماز به وسیله کیسه و مانند آن از آلودگى جاهاى دیگر بدن جلوگیرى کند و احتیاط واجب آن است که پیش ‏از هر نماز مخرج را آب بکشد.

لزوم معالجه افراد سلسل البول و الغائط و الریح [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : در چه زمانی معالجه برای افراد سلسل البول واجب می شود؟

پاسخ : کسانى که داراى چنین بیمارى هستند، اگر به آسانى قابل معالجه باشند واجب است معالجه کنند و اگر نکنند عبادات آنها بنابر احتیاط واجب باطل است.

کافی بودن نمازهایی که در دوران بیماری سلسل البول خوانده شده [وضوی معلولین و بیماران ]

پرسش : آیا کسی که در حال بیماری سلسل البول نماز خوانده پس از بهبودی باید نمازهای آن دوران را قضا نماید؟

پاسخ : کسانى که به چنین بیمارى مبتلا هستند پس از بهبودى لازم نیست نمازهایى را که در وقت بیمارى طبق دستور خوانده‏ اند قضا نمایند، ولى اگر قبل از پایان وقت نماز بهبودى یابند باید نمازى را که وقتش باقى است اعاده کنند (بنابر احتیاط واجب).

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

  1. حكم مانيکور ناخن‌ براي وضو و غسل
  2. حكم استفاده از لاك ناخن در وضو و غسل
  3. حکم اکستنشن مژه (کاشت مژه مصنوعی) چیست
  4. مداد چشم و ريمل در وضو
  5. حكم وضو و غسل با كرم پوست
  6. كاشت مو و استفاده از كلاه گيس در وضو
  7. حكم استفاده از واكس و روغن و ژل مو در وضو
  8. آيا رنگ مو براي وضو و غسل اشكال دارد
  9. آيا رنگ خودكار مانع وضو است


کلید: بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز عدم کنترل ادرار  سوند

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.