وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد

0

اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضيح المسائل

[اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند]

مسأله 1619 اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند (1)، یا اگر وظیفه او تیمم است عمداً تیمم ننماید (2)، روزه اش باطل است (3).

(1) (مکارم:) بنا بر احتیاط واجب روزه اش باطل است ولی اگر توانایی بر غسل ندارد یا وقت تنگ است تیمم نماید، اما اگر از روی عمد نباشد روزه اش صحیح است.

(اراکی:) اگر جنب در روزه رمضان و قضاء آن تا اذان صبح غسل نکند..

(2) (گلپایگانی، صافی:) در روزه ماه رمضان و قضاء آن..

(3) (گلپایگانی:) و در غیر این دو، روزه باطل نمی شود.

(صافی:) و در غیر این دو أحوط باقی نماندن بر جنابت است تا صبح.

(خوئی، تبریزی، بهجت، زنجانی:) مسأله اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند روزه اش باطل است و کسی که وظیفه اش تیمم است و عمداً تیمم ننماید روزه اش نیز باطل است و حکم قضای ماه رمضان بعداً خواهد آمد.

(سیستانی:) یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است هم روزه آن روز از ماه رمضان را به قصد ما فی الذمه انجام دهد و هم روزی که به جای آن روز، روزه می گیرد، و قصد قضا نکند.

(زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(فاضل:) مسأله کسی که بخواهد روزه ماه مبارک رمضان یا قضای آن را بگیرد نباید تا اذان صبح عمداً در حال جنابت باقی بماند بنا بر این اگر عمداً غسل نکند و در تنگی وقت تیمم نیز نکند روزه اش باطل است. بقای عمدی بر جنابت در روزه های دیگر چه واجب باشد یا مستحب ضرری برای روزه ندارد.

 [ اگر در روزه واجبی بدون تعمد … ]

مسأله 1620 اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است (1) تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید (2) روزه اش صحیح است (3).

(1) (فاضل:) اگر در روزه ماه رمضان و قضای آن..

(2) (- فاضل، نوری:) ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری نگذارد غسل و تیمّم کند..

(بهجت:) ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری به اجبار نگذارد غسل و تیمّم کند و ناچار شود..

(3) (بهجت:) ولی در صورت فراموش کردن، روزه ماه رمضان باطل است.

(زنجانی:) خصوصاً اگر عمداً نباشد، مگر در قضای ماه رمضان که حکم آن در مسأله [1634] خواهد آمد. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1636.

(اراکی:) مسأله اگر در روزه واجب غیر رمضان عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید روزه اش بنا بر احتیاط واجب باطل است.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری نگذارد غسل و تیمم کند روزه اش صحیح است.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر در روزه غیر ماه رمضان و قضای آن از روزه های واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معیّن است جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند أظهر این است که روزه اش صحیح است.

(سیستانی:) مسأله در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن از اقسام روزه های واجب و مستحب اگر جنب عمداً تا اذان صبح بر حال جنابت باقی بماند، می تواند آن روز را روزه بگیرد.

[ کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد]

مسأله 1621 کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد (1) که مثل روزه رمضان وقت آن معین است (2)، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است (3).

 (1) (گلپایگانی:) در روزه رمضان، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، معصیت کرده ولی واجب است تیمم کند و روزه اش صحیح است و در قضاء رمضان که وقتش تنگ شده أحوط آن است که تیمم کند و روزه بگیرد و بعد هم آن را به جا آورد و در قضاء موسع، روزه باطل است.

(2) (فاضل:) می خواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد..

(3) (بهجت:) باید با تیمم روزه بگیرد و روزه او بنا بر أظهر صحیح است.

(نوری:) ولی معصیت کار است. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1636.

(خوئی:) مسأله کسی که در شب ماه رمضان جنب است چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، بنا بر احتیاط واجب باید تیمم کند و روزه بگیرد و قضای آن را هم به جا آورد.

(زنجانی:) چنانچه بدون عذر..

(تبریزی، سیستانی:) باید تیمم کند و روزه بگیرد (سیستانی: و روزه اش صحیح است).

(زنجانی:) باید تیمم کند و روزه بگیرد و به احتیاط مستحب قضای آن را هم به جا آورد.

(صافی:) مسأله کسی که جنب است و می خواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، معصیت کرده و أحوط آن است که تیمم کند و روزه بگیرد و بعد هم آن را به جا آورد و در قضاء موسع، روزه باطل است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح
کسى که در شب ماه رمضان دچار جنابت است بايد تا پيش از اذان صبح غسل کند. اگر جنب عمداً تا آن هنگام غسل نکند روزه‌اش باطل است. اين حکم در مورد روزه‌ى قضاى ماه رمضان ـ حتی در حالت غير عمد ـ نيز جارى است.

102. اگر در شب ماه رمضان جنب شود و بدون تعمد تا اذان صبح غسل نکند، مثل اينکه در خواب جنب شود و خواب او تا بعد از اذان صبح ادامه يابد، روزه‌اش صحيح است. استفتائات رهبری.

[اگر شخص روزه دار جنب باشد]

س 737: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسی نماید، آیا روزه اش باطل می شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسی نموده است، آیا قضای آن واجب است؟

ج: اگر غسل ارتماسی بر اثر فراموشی و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحیح است و قضای روزه اش بر او واجب نیست. اجوبه الاستفتائات.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: حکم باطل کردن روزه با خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت در ماه رمضان چیست؟

پاسخ: اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب می‏ شود .

و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه گفته شد باطل کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بدهد .

و اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد ، در حالی که عقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی‏ کند ، کفاره بر او واجب نیست . و همچنین است کسی که نمی‏ دانسته روزه بر او واجب است ، مانند کودکان در اوائل بلوغ .

و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است ، طعام ـ یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها ـ بدهد.

۱۰پرسش: در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح به منظور انجام غسل جنابت به حمام رفتم . کمی بعد از شروع غسل اب بطور غیر معمول سرد شد طوریکه از ادامه غسل باز ماندم و اذان گفته شد . بعد از آن با تهیه شدن مقداری اب گرم غسل را ادامه دادم و بعد اب حمام هم گرم شد و غسل را به پایان رساندم ولی هوا روشن شده بود . لطفاً بفرمائید : ۱ _ آیا گناهی مرتکب شده ام؟ ۲ _ روزه این روز چه حالتی پیدا می کند ؟
پاسخ: اگر یقین داشتید که تیمم در این حالت واجب نیست روزه مزبور صحیح است و در چنین حالتی وظیفه تیمم است و بعد غسل انجام می دهد و نماز را بعد از غسل می خواند .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

روزه و احكام بقاء بر جنابت

  1. احكام روزه با غسل جنابت باطل
  2. احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان
  3. فرو بردن سر در آب مبطل روزه است
  4. احكام جامع استمنا در حال روزه
  5. مبطلات روزه طبق نظر آيت الله خامنه اي
  6. حكم فرو بردن آب دهان و خلط گلو در روزه
  7. باقی ماندن زن بر حیض و نفاس تا اذان صبح
  8. آيا استفاده از عطر در روزه اشكال دارد


کلید:  اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد اگر شخص جنب بدون غسل یا تیمم روزه بگیرد روزه و بقاء بر جنابت 7- باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح اگر کسی در ماه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.