وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

پیامبر اعظم

حلف الفضول چیست

حلف الفضول چیست پيمانى است كه پيامبر بيست سال پيشاز بعثت، با عدّه اى از جوانان هم قسم شدند از حقوق افتادگان و مظلومين دفاع كنند.…