وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه

پرسش . دخترى كه براى اولين بار خون مى بيند، وظيفه اش چيست؟

0

وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:

  1. انواع عادت ماهانه (شش قسم)
  2. عادت وقتيه و عدديه
  3. عادت وقتیه
  4. عادت عدديه
  5. عادت مضطربه
  6. ناسیه

حيض دختران

پرسش 6 . دخترى كه براى اولين بار خون مى بيند، وظيفه اش چيست؟

همه مراجع: اگر دختر به حد بلوغ رسيده و به مقدار ده روز يا كمتر  خون ديده، همه اش حيض است.

اگر بيشتر از ده روز باشد و همه اش يك جور نباشد، خون هايى كه به نشانه هاى حيض باشد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد، حيض محسوب مى شود و باقى استحاضه است؛

ولى اگر همه يك جور باشد؛ يعنى، همه داراى نشانه هاى حيض باشد، مطابق عادت خويشان و بستگان خود (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) عمل كند؛ يعنى، روزهاى عادت آنها را معيار قرار داده و حيض بداند و باقى را استحاضه محسوب كند.

  • . توضيح المسائل مراجع، م 496 و وحيد، توضيح المسائل، م 502 و دفتر: خامنه اى.(احكام بانوان،پرسمان).

رساله توضیح المسائل احکام زنان

5 مُبتَدِئه

[تعریف مبتدئه]

مسأله 496 مبتدئه یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست (1)، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد (2)، باید عادت خویشان خود را (به طوری که در وقتیه گفته شد (3)) حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد (4).

(1) (مکارم:) اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است و..

(2) (خوئی، تبریزی:) همه خونهایی که دیده دارای نشانه‌های حیض باشد..

(زنجانی:) پس اگر همه زرد یا قرمز روشن بود، استحاضه است و اگر همه سیاه یا قرمز تیره باشد، به مقدار عادت بعضی از خویشان خود از خونی که دیده حیض قرار می‌دهد (و بنا بر احتیاط از اولین روزی که خون می‌بیند حساب کند) و مستحب است تا ده روز استظهار کند و باید پس از آن به احکام مستحاضه عمل نماید.

(سیستانی:) باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد به دو شرطی که در مسأله [488] گذشت و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد به دستوری که در مسأله [489] بیان شد.

(3) (بهجت:) به طوری که در مضطربه گفته شد..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی و صافی نیست]

(4) (خوئی، تبریزی:) و اگر خویشی نداشته یا عادت خویشانش مختلف باشد ماه اول را شش یا هفت روز حیض قرار داده و تا ده روز احتیاط کند و در ماه های بعد سه روز حیض قرار داده و تا شش یا هفت روز احتیاط کند.

[ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند]

مسأله 497 مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد (1) کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد (2)، همه آن حیض است (3) ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند باید از اوّل ِ خون ِ اوّل، که نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد، رجوع به خویشاوندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. (4)

(1) (زنجانی:) کمتر از سه روز باشد، بنا بر احتیاط واجب تا سه روز به احکام حائض عمل کرده، بعد از پاک شدن نماز و سایر عبادتهای واجبی را که ترک کرده، قضا نماید (بنا بر احتیاط اگر می‌تواند مکمل سه روز را از بعد از خون نشانه دار قرار دهد) و بقیه خونها استحاضه می‌باشد.

(2) (مکارم:) آن خون حیض و بقیه استحاضه است و اگر کمتر از سه روز باشد باید آن چه را نشانه حیض دارد بگیرد و باقی مانده را به عادت خویشاوندان خود مراجعه کند، هم چنین اگر آن چه نشانه حیض دارد بیش از ده روز باشد به تعداد عادت خویشاوندان خود حیض قرار می‌دهد و بقیه استحاضه است.

(3) (فاضل:) خونی که نشانه حیض دارد حیض می‌باشد و خونی که نشانه حیض ندارد استحاضه می‌باشد..

(4) (خوئی:) باید خون وسطی را استحاضه قرار دهد و در دو طرف آن احتیاط کند چنان که در مضطربه گذشت.

(گلپایگانی، صافی:) باید در هر دو خون که نشانه حیض دارد احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و انجام کارهای مستحاضه.

(سیستانی:) باید خون اول را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد، چنانکه در مضطربه گذشت. (تبریزی:) باید خون اولی را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

[مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند]

مسأله 498 مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد (1)، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد (2)، باید (3) از اولی که خون نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(1) (خوئی:) ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر باشد همه خونهایی که دیده استحاضه است. [پایان مسأله] (سیستانی:) ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد باید به دستوری که در ابتدای مسأله [495] گفته شد عمل نماید.

(تبریزی:) ولی خونی که نشانه حیض دارد، از سه روز کمتر باشد، بنا بر احتیاط از اوّل دیدن خون به مقدار عادت خویشانش بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید و اگر خویشی نداشت یا عادت آنها مختلف بود، در ماه اوّل تا ده روز احتیاط نماید و در ماههای دیگر مبتدئه ای عمل کند که در مسأله [496] گذشت.

(2) (گلپایگانی، صافی:) باید عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر خویشانش عادت ندارند یا مختلف هستند به دستوری که در مسأله [(491)] گذشت رفتار کند.

(صافی:) در ماه اول حیض خود را هفت روز قرار می‌دهد و پس از آن تا روز دهم احتیاطاً بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید و در بعد از ماه اول، حیض را سه روز قرار دهد و سپس تا روز ششم یا هفتم احتیاط مذکور را انجام دهد. (3) (فاضل:) باید بنا بر احتیاط.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 497.

(زنجانی:) مسأله مبتدئه اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض را دارد، دوباره خون ببیند که آن هم نشانه حیض داشته باشد؛ مثل آن که پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و چند روز خون سیاه ببیند، پس اگر مجموع خونهای نشانه دار از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر از ده روز شود، به مقدار ده روز از خونهای نشانه دار را حیض قرار می‌دهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول ِ خون اوّل حساب می‌کند) و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و بعد از آن مستحاضه می‌باشد.

[ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد]

مسأله 500 مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض داشته باشد (یا یقین کنند (1) که سه روز طول می‌کشد (2))، باید (3) عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایی را که به جا نیاورده‌اند قضا نمایند (4) ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‌کشد و نشانه‌های (5) حیض را هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب (6) باید تا سه روز (7) کارهای استحاضه را به جا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند (8) و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند باید آن را حیض قرار دهند.

(1) (گلپایگانی، صافی:) نشانه حیض داشته باشد و یقین کنند..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، مکارم و تبریزی نیست]

(3) (مکارم:) باید فوراً..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) ولی اگر نشانه‌های حیض را نداشته باشد بر طبق حکم مستحاضه عمل می‌کند تا ثابت شود که خون حیض است؛ ولی زنی که عادت «وقتیّه» یا «وقتیّه و عددیّه» دارد به محض دیدن خون در ایّام عادت، عبادت را ترک می‌کند.

(5) (گلپایگانی، صافی:) نشانه..

(6) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(7) (اراکی:) باید تا سه روز احتیاط کرده و..

[عبارت «تا سه روز» در رساله آیات عظام: گلپایگانی و صافی نیست]

(8) (گلپایگانی، صافی:) اگر چه تا ده روز طول بکشد. [پایان مسأله] (زنجانی:) مسأله مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که فقط عادت عددیه دارد اگر خونی ببیند که نشانه حیض را داشته باشد باید به وظایف حائض رفتار نمایند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهای واجبی را که به جا نیاورده‌اند، قضا نمایند، و اگر نشانه حیض را نداشته باشد، باید به وظایف استحاضه عمل نمایند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ «مبتدئه» یعنى زنى که دفعه اوّل خون دیدن اوست، اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است، و اگر بیشتر از ده روز ببیند و همه‌اش یک جور باشد باید عادت خویشاوندان خود را، بطورى که در مسأله قبل گفته شد، حیض قرار دهد و بقیّه را استحاضه.

مسأله ـ اگر «مبتدئه» بیشتر از ده روز خون ببیند که چند روز آن نشانه حیض دارد، چنانچه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، آن خون حیض و بقیّه استحاضه است، و اگر کمتر از سه روز باشد باید آنچه را نشانه حیض دارد بگیرد و باقیمانده را به عادت خویشاوندان خود حیض قرار دهد، و همچنین اگر آنچه نشانه حیض دارد بیش از ده روز باشد به تعداد عادت خویشاوندان خود حیض قرار مى‌دهد، و بقیّه استحاضه است. احكام بانوان حضرت آيت الله مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

ـ مبتدئه:

مسأله ۴۸۵ ـ مبتدئه یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک‌جور باشد، باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، به دو شرطی که در مسأله (۴۷۹) گذشت، و اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار دهد، به دستوری که در مسأله (۴۸۱) بیان شد.

مسأله ۴۸۶ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض، و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد چنانکه در مضطربه گذشت.

مسأله ۴۸۷ ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله (۴۷۹) گفته شد عمل نماید.

رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني.

 

حتما بخوانيد

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ |آنلاين|حرفه اي و دقيق

چرا دختران زودتر به سن تكليف مي رسند

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف

منظور از سن تمييز دختر و پسر چيست

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است 

احكام بانوان در اعتكاف

مبتدئه چيست  وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه  وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه مبتدئه چيست  وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه  وظيفه شرعي دختران در اولين عادت ماهانه  تعريف مبتدئه چيست مبتدئه به چه كسي گويند اگر دختر براي اولين بار خون حيض ببيند نمي داند وظيفه اش چيست مقلد آيت الله خامنه اي  وظيفه شخص مبتدئه  مبتدئه به چه معناست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.