وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد

2

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد

قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد

قی کردن به معنی استفراغ و بالا آوردن هست. در نوشتار قبل حکم استفراغ در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

1-  اگر روزه دار آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است.چنانچه عمداً آن را فرو ببرد ، روزه اش باطل است.

رساله توضيح المسائل

[هر گاه روزه دار عمداً قی کند]

مسأله 1646 هر گاه روزه دار عمداً قی کند اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد روزه اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد (1).

 (1) (بهجت:) ولی نباید آن را عمداً فرو ببرد.

(مکارم:) مسأله قی کردن از روی عمد روزه را باطل می کند، هر چند برای نجات از مسمومیّت و درمان بیماری و مانند آن باشد ولی قی کردن بدون اختیار یا از روی سهو روزه را باطل نمی کند.

[ اگر در شب چیزی بخورد]

مسأله 1647 اگر در شب چیزی بخورد که می داند به واسطه خوردن آن، در روز بی اختیار قی می کند احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید (1).

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) روزه باطل نمی شود ولی احتیاط مستحب این است که چنین کاری نکند و اگر کرد، روزه را قضا نماید. (فاضل:) به احتیاط واجب روزه او باطل می شود.

(زنجانی، سیستانی:) روزه اش صحیح است (زنجانی: ولی احتیاط مستحب آن است که روزه آن روز را قضا نماید).

[اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند]

مسأله 1648 اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید (1).

 (1) (سیستانی:) اگر به طبع خود حادث شده است لازم نیست از آن جلوگیری کند.

(زنجانی:) مسأله اگر مقدمات قی کردن برای روزه دار، بی اختیار حاصل شود و روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر یا مشقّت شدید نداشته باشد، بنا بر احتیاط مستحب از آن خودداری کند.

(مکارم:) مسأله واجب نیست روزه دار با فشار آوردن به خود، از قی کردن خودداری کند، ولی اگر ضرر و مشقتی نداشته باشد بهتر است جلوگیری کند.

[ اگر مگس در گلوی روزه دار برود]

مسأله 1649 اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است و اگر به این مقدار پایین نرود (1) باید آن را بیرون آورد اگر چه موجب شود که قی کند (2) و روزه اش باطل شود و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود و بنا بر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی و بهجت نیست

(1) (فاضل:) و بیرون آوردن آن ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و اگر باعث قی کردن شود روزه او باطل می شود.

(نوری:) و بداند که بواسطه بیرون آوردن آن قی می کند واجب نیست بیرون آوردن و روزه اش صحیح است.

(2) (سیستانی:) مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر یا مشقت زیادی داشته باشد؛ و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد روزه اش باطل می شود و اگر آن را با قی کردن خارج کند نیز روزه اش باطل می شود.

(گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی:) مسأله اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و روزه اش باطل نمی شود ولی اگر بداند که به واسطه بیرون آوردن آن، قی می کند واجب نیست بیرون آورد و روزه اش صحیح است.

(زنجانی:) و روزه او صحیح است؛ ولی اگر مجبور باشد که یا آن را ببلعد یا با قی کردن آن را بیرون آورد، واجب است آن را بیرون آورد و در هر دو صورت: بلعیدن و بیرون آوردن، روزه او باطل می شود.

(مکارم:) مسأله اگر خرده های غذا یا حشره ای مانند مگس، بی اختیار در گلوی روزه دار برود چنانچه به قدری پایین برود که نمی توان آن را بیرون آورد روزه اش صحیح است و اگر بتواند آن را بیرون آورد باید چنین کند و بیرون آوردنش ضرری برای روزه ندارد، بلکه اگر در این حال فرو برد روزه اش باطل است.

[ اگر سهواً چیزی را فرو ببرد]

مسأله 1650 اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است (1)، چنانچه به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمی گویند لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است (2).

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون آورد و روزه اش صحیح است.

(خوئی، تبریزی:) بیرون آوردن آن لازم نیست و روزه او صحیح است.

(2) (فاضل:) و اگر به وسط یا ابتداء حلق رسیده باشد باید آن را بیرون آورد و در این مورد قی کردن صدق نمی کند. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1649.

(زنجانی:) مسأله اگر سهواً چیزی را فرو ببرد اگر به قدری فرو رفته باشد که به آن خوردن بگویند، بیرون آوردن آن لازم نیست؛ ولی اگر به قدری فرو رفته است که به آن خوردن نمی گویند پس اگر می تواند، نباید آن را بخورد؛ بلی، چنانچه بیرون آوردن آن قی کردن بحساب می آید اگر بیرون آورد روزه اش باطل می شود، هم چنان که خوردن آن نیز روزه را باطل می کند.

[اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می آید]

مسأله 1651 اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون می آید (1) نباید (2) عمداً آروغ بزند (3) ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

(1) (زنجانی:) به گونه ای که به آن قی کردن می گویند..

(سیستانی:) چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند..

(2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بنا بر احتیاط نباید..

(3) (گلپایگانی، صافی:) بلکه اگر احتمال بدهد، بنا بر احتیاط واجب آروغ نزند.

(زنجانی:) و اگر احتمال آن را بدهد آروغ زدن، خلاف احتیاط استحبابی است و اگر این احتمال را هم ندهد آروغ زدن هیچ اشکالی ندارد؛ هر چند آروغ زدن باعث قی گردد.

[اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید]

مسأله 1652 اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید (1)، باید آن را بیرون بریزد (2) و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است (3).

(1) (خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید.. (2) (مکارم:) و اگر عمداً فرو ببرد روزه اش باطل است ولی اگر بی اختیار فرو رود اشکالی ندارد.

(3) (بهجت:) و در صورت فرو بردن عمدی، روزه اش باطل و قضا و کفاره بر او واجب می شود.

(فاضل:) اگر بی اختیار فرو رود، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که قضای آن را نیز به جا آورد.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 1328 اگر روزه دار با علم و عمد قصد انجام فعلی را بنماید که روزه را باطل می کند، روزه اش باطل است ولی کفاره ندارد.

 [حکم کفاره اگر روزه دار آروغ بزند…]

مسأله 1671 اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید (1)، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد (2)، روزه اش باطل است. و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب می شود (3) و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلًا موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده، به دهان او بیاید (4) و عمداً آن را فرو برد (5)، باید قضای آن روزه را بگیرد و بنا بر احتیاط، کفاره جمع هم بر او واجب می شود (6).

شاید این مطالب را هم بپسندید:

 این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) نباید آن را فرو ببرد، و الّا روزه او باطل می شود و قضا و کفاره دارد، ولی کفاره جمع لازم نیست.

(2) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه آن را فرو ببرد..

(3) (سیستانی:) بنا بر احتیاط واجب، روزه اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفّاره هم بدهد..

(4) (تبریزی، زنجانی:) موقع آروغ زدن، خون به دهان او بیاید..

(5) (سیستانی:) بهتر است کفاره جمع بدهد.

(6) (اراکی، گلپایگانی، زنجانی، صافی:) باید قضای آن روزه را بگیرد و کفاره جمع هم بر او واجب می شود.

[روزه دار در روز ماه رمضان عمداً قی کند]

مسأله 1688 در چند صورت (1) فقط قضای روزه بر انسان واجب است (2) و کفاره واجب نیست:

اول: آن که روزه دار در روز ماه رمضان عمداً قی کند (3)… .

 (1) (سیستانی:) در چند مورد غیر از مواردی که قبلًا به آنها اشاره شد..

(2) (مکارم:) لازم است..

(3) [مورد اول بجز رساله آیت اللّه نوری در رساله بقیه آیات عظام نیست]

[هدانا/تذکر: ادامه مسئله 1688 را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید].

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

قى كردن عمدى

345. آيا قى كردن عمدى موجب كفّاره است؟
ج) قَى موجب كفّاره است.

قى (استفراغ) كردن 

هرگاه روزه‌‌ دار عمداً قَى کند اگر چه به‌واسطه‌ ى بيمارى و مانند آن ناچار به اين کار باشد، روزه‌اش باطل مى‌‌شود ولى اگر سهواً يا بى‌اختيار قى کند اشکال ندارد.

167. اگر در هنگام آروغ زدن چيزى در دهانش بيايد بايد آن را بيرون بريزد و اگر بى‌اختيار فرو رود روزه‌اش صحيح است.

قى کردن در حالت تهوع
168. اگر روزه‌دار به جهت حالت تهوّع، قَى كند؛ روزه‌‏اش چه حكمى‌ دارد؟
ج) اگر بى‌اختيار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى‌‏كند.
قى کردن در حال روزه

س: اگر روزه ‏دار به جهت حالت تهوع ، قى كند؛ روزه ‏اش چه حكمى دارد؟
ج) اگر بى‌اختيار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى‏ كند.

منبع: استفتائات مقام معظم رهبري .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم قی کردن روزه دار [قی کردن]

پرسش : چنانچه فرد روزه دار استفراغ نماید، روزه ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ : قى کردن ( استفراغ)از روى عمد روزه را باطل مى ‏کند، هرچند براى نجات از مسمومیّت و درمان بیمارى و مانند آن باشد، ولى قى کردن بدون اختیار یا از روى سهو روزه را باطل نمى ‏کند.

حکم روزه در صورت خوردن چیزی در شب که سبب استفراغ در روز می شود [قی کردن]

پرسش : چنانچه فرد روزه دار بداند اگر در شب چیزی بخورد که در روز سهوا استفراغ می کند، روزه ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ : اگر در شب چیزى بخورد که مى ‏داند در روز بى‏ اختیار قى مى ‏کند روزه باطل نمى ‏شود، ولى احتیاط مستحب این است که چنین کارى نکند و اگر کرد، روزه را قضا نماید.

حکم جلوگیری از قی کردن [قی کردن]

پرسش : آیا لازم است فرد روزه دار خود را نگه داشته و از استفراغ جلوگیری نماید؟

پاسخ : واجب نیست روزه دار با فشار آوردن به خود از قى کردن خود دارى کند، ولى اگر ضرر و مشقّتى نداشته باشد بهتر است جلوگیرى کند.

حکم آروغ زدن روزه دار [قی کردن]

پرسش : چنانچه فرد روزه دار آروغ بزند، روزه ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه یقین دارد که به واسطه آروغ زدن چیزى از گلو بیرون مى ‏آید که به آن قى کردن مى ‏ گویند نباید عمداً آروغ بزند، ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد و هر گاه بر اثر آروغ زدن بدون اختیار چیزى در گلو یا دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و اگر عمداً فرو ببرد روزه ‏اش باطل است، ولى اگر بى‏ اختیار فرو رود اشکالى ندارد.

حکم مسافرت با یقین به وقوع استفراغ [قی کردن]

پرسش : کسی که می داند اگر سفر کند استفراغ می کند چنانچه سفر برود حکم روزه اش چیست؟

پاسخ : سفر کردن مانعی ندارد.

حکم کفاره در صورت قی کردن عمدی [قی کردن]

پرسش : اگر فردی به طور عمد در ماه رمضان قی کند(مانند فرو بردن انگشت در دهان) و موجب باطل شدن روزه شود آیا فرد باید کفاره آن روز را بپردازد یا نه، فقط قضا کافیست؟

پاسخ : اگر عمداً باشد علاوه بر قضا کفاره هم دارد.

حکم انجام کاری که سبب استفراغ سهوی می شود [قی کردن]

پرسش : بتازگى خداوند فرزندى به من عنایت کرده است، با توجّه به این که فرزند اوّل من است به هنگام شستن کهنه هایش حالت تهوّع و قى کردن به من دست مى‌دهد، و گاهى نیز قى مى‌کنم، اگر در حال روزه این حالت پیش آید چه حکمى دارد؟

پاسخ : در صورتى که عمدآ این کار را نکنید اشکالى ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

 1. – اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را ندارد
 2. – كفاره تاخير و فديه روزه چيست
 3. – اگر شكستن روزه جايز شود كفاره چگونه است
 4. – كفاره روزه پدر و مادر بعد از فوت
 5. – كفاره زن باردار
 6. – كفاره خانم شيرده
 7. – حكم كفاره باطل كردن روزه قضا


کلید: استفراغ در روزه  قی کردن قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد قی کردن در روزه چیست و چه حکمی دارد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. امیر می گوید

  سلام علیکم بنده از کسی شنیده بودم که رهبری میگن قی کردن عمدی کفاره نداره من هم یه بار این کار رو کردم الان باید کفاره بدم!؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   قی کردن کفاره دارد . عین فتوای رهبر در نوشتار بالا منتشر شده است.
   وفقکم الله لکل الخیر