وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عده ازدواج موقت چقدر است

پرسش . عده زن صيغه اى چقدر است؟

12

عده ازدواج موقت چقدر است

فهرست این نوشتار:

عده ازدواج موقت چقدر است

در نوشتار قبل « نحوه خواندن صیغه موقت+ احکام آن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

عده زن صيغه اى

نکته : 1-اگر پس از خواندن عقد ازدواج موقت و دائم نزدیکی جنسی رخ نداده باشد، نیازی به نگه داشتن عده نیست.

2- اگر خانمی به عقد موقت شخصی درآید و مدت تمام شود اگر بخواند دوباره عقد موقت با همان شوهر بخواند دیگر نیاز به نگه داشتن عده ندارد.

3-هرگاه زنى را که در عدّه دیگرى است براى خود عقد کند چنانچه مرد و زن یا یکى از آنان بداند زن در عدّه است و نیز بداند عقد کردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام ابدى مى شود، خواه با او نزدیکى کرده باشد یا نه، ولى اگر هیچ کدام نمى دانسته اند زن در عدّه است، یا نمى دانسته اند عقد کردن زن در عدّه حرام است، اگر باهم نزدیکى کرده باشند زن بر او حرام ابدی مى شود و اگر نزدیکى نکرده باشند حرام نمى شود. (چون این مسئله اختلافی است نظر مراجع را از اینجا کلیک کنید و ببینید).

3-مهم:  اگر بدون اذن پدر ازدواج موقت کند(مطابق نظر مراجعی که اذن را شرط می دانند)، و زن معتقد بوده که عقدش صحیح است  و با مرد نزدیکی (دخول) کند در این صورت باید عده وطی به شبهه نگه دارد!، اینجا کلیک کنید.

4- زنی که یائسه هست نیاز نیست عده نگه دارد. (اینجا کلیک کنید)

عده زن در ازدواج موقت

پرسش 210 . عده زن صيغه اى چقدر است؟

همه مراجع (به جز فاضل): عده ازدواج موقّت ـ بعد از تمام شدن مدت يا بخشش آن از طرف شوهر ـ چنانچه عادت ماهيانه مى بيند، به مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نمى بيند، 45 روز است

آيه اللّه  فاضل: عده ازدواج موقت ـ بعد از تمام شدن مدت يا بخشش آن از طرف شوهر ـ چنانچه عادت ماهيانه مى بيند، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار  دو حيض كامل يا به مقدار دو پاكى (هر كدام كه بيشتر است) عده نگه دارد و اگر عادت نمى بيند، 45 روز است.[2]

پرسش 211 . زنى كه مرتب براى افراد متعدد در عقد نكاح موقت قرار مى گيرد، نياز به عده دارد؟

همه مراجع: اگر يائسه نباشد و با او نزديكى شده باشد، عده دارد.[3]

پرسش 212 . شخصى خانمى را براى مدتى، به عقد موقّت خود در مى آورد و با او نزديكى مى كند. سپس بعد از تمام شدن مدت عقد، دوباره او را صيغه مى كند و اين بار با او نزديكى نمى كند. آيا اين خانم بايد بعد از تمام شدن عقد دوم، عدّه نگه دارد؟

همه مراجع: آرى، براى ازدواج با شخصى ديگر، بايد عدّه نگه دارد.[4].

[تبصره:فرض مسئله در جایی است که زن پس از ازدواج اول که نزدیکی داشته است، عده را نگه نداشته و بلافاصله عقد دوم خوانده شده است، اما اگر پس از ازدواج اول عده نگه دارد و پس از آن به عقد همان شوهر قبل و یا شخص دیگری درآید و نزدیکی رخ نداده باشد، پس از پایان مدت دیگر نیازی به نگه داشتن عده نیست].

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 2515 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2579 و دفتر: خامنه اى.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 2515.
 • [3]. صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1438 ؛ امام، فاضل، نورى و سيستانى، تعليقات على العروة، ج 2، الفصل الرابع، م 1.
 • [4]. وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، 1311؛ خامنه اى، استفتاء، س 163 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1311؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، م 249؛ امام، تحرير الوسيله، ج2، النكاح المنقطع، م 11؛ صافى، هداية العباد، ج 2، النكاح المنقطع، م 11؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 694؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1255 و دفتر: بهجت و مكارم. (احكام ازدواج،پرسمان).

 

رساله توضيح المسائل زن و شوهر
[مسأله 2515]

مسأله 2515 زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثلًا یک ماهه یا یک ساله ، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت را به او ببخشد (1) در صورتی که حیض می بیند باید به مقدار دو حیض و اگر حیض نمی بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید.

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست.

(1) (اراکی ): باید عدّه نگه دارد پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض و اگر نمی بیند، چهل و پنج روز از شوهر کردن خود داری نماید.

(گلپایگانی )، (صافی ): باید عدّه نگه دارد، پس اگر حیض می بیند، واجب است به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد، و اگر حیض نمی بیند، باید چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید

( (صافی ): و اگر آبستن باشد بنا بر احتیاط لازم هر کدام از زائیدن و چهل و پنج روز را که بیشتر است عدّه قرار دهد).

(خوئی )، (تبریزی ): باید عدّه نگه دارد پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض عده نگه دارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید و در صورتی که آبستن باشد احتیاط واجب آن است که به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عدّه نگه دارد.

(سیستانی ): باید عدّه نگهدارد، پس اگر حیض می بیند، باید به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد و شوهر نکند و یک بار حیض دیدن بنا بر احتیاط واجب کافی نیست . و اگر حیض نمی بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عدّه نگه دارد.

(فاضل ): در صورتی که حیض می بیند بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض کامل عدّه نگه دارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید. و در صورتی که آبستن باشد، با وضع حمل یا سقط جنین ، عدّه او تمام می شود هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز، یا دو حیض کامل که بیشتر است ، عدّه نگهدارد.

(مکارم ): مسأله عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت ، در صورتی که عادت ماهانه می بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمی بیند چهل و پنج روز تمام است .

(زنجانی ): مسأله زنی که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر به ازدواج موقّت کسی درآید، چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدّت ازدواج تمام شود یا به جهتی همچون بخشیدن شوهر، یا شیر خوردن ، ازدواج وی فسخ گردد باید عدّه نگهدارد،

پس اگر حیض می بیند باید به مقدار یک حیض کامل عدّه نگهدارد، و مستحب ّ بلکه مطابق احتیاط استحبابی آن است که دو حیض کامل صبر کند و شوهر نکند، و اگر حیض نمی بیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید و در هر حال اگر زن آبستن است با بدنیا آمدن بچه یا سقط بچه عدّه اش تمام می گردد چنانچه در مسأله قبل گذشت .

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

س: متمتع‌بها اگر مستقيمة‌الحيض نباشد و فاصله دو حيض او چندين ماه طول بكشد، آيا در حكم ممن‌لاتحيض است كه بايد 45 روز عدّه نگهدارد و يا در حكم من‌تحيض است كه بايد دو حيض ببيند؟

ج) اگر حيض مى‌بيند ولو با فاصله طولانى بايد تا عادت صبر كند.

عده عقد موقت

در ازدواج موقت، پس از پایان مدت عقد یا بخشش باقیماندۀ مدت توسط شوهر، در صورتی که آمیزش هر چند از پشت انجام شده باشد، زن باید به مدت دو حیض کامل، عده نگه دارد؛ بنابر این، اگر در حال حیض، مدت عقد موقت تمام شود یا شوهر باقیماندۀ مدت را ببخشد، باید علاوه بر این حیض به مدت دو حیض کامل، عده نگهدارد.
اگر زن با وجود اینکه در سِنی است که باید حیض ببیند حيض نمى‏بيند، عده ‏اش 45 روز است.
عده زنی که باردار است پس از وضع حمل یا سقط جنین، تمام می شود.

زن یائسه، عده ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

عده عقد موقت و دائم در عادت نامنظم [عدّه طلاق]
پرسش : خانمی که عادت نامنظم دارد و ممکن است دو ماه پشت سر هم عادت نشود، عده طلاق و عده عقد موقت به چه صورتی است؟
پاسخ : اگر در عده عقد موقت تا 45 روز و در عده طلاق تا سه ماه عادت نبیند عده منقضی شده است.
لزوم عده در وطی از دبر [عدّه طلاق]
پرسش : آیا عده مطروحه در موارد مختلف ازدواج(دائم یا موقت) مشروط به حصول نزدیکی متعارف می باشد یا در صورت وطی غیرمتعارف(دبراً) نیز لازم می باشد؟
پاسخ : وطی دبرنیز موجب عدّه است بنابر احتیاط واجب.

چگونگی محاسبه عدّه عقد موقت [عده عقد موقت]
پرسش : زمان عدّه در عقد موقت دو ماه کامل است یا به اندازه اینکه دو ماه عادت ماهیانه شدن؟
پاسخ : زمان عدّه آن، دو دوره عادت ماهیانه است.

عده زنی که در ایام عادتش مدت عقد تمام شده و یا بخشیده شده [عده عقد موقت]
پرسش : زنی در ایام حیض مدت عقد موقتش تمام شده و یا اینکه مرد در ایام عادتش باقیمانده مدتش را بخشیده آیا این عده را می تواند جزو ایام عده حساب کند ؟
پاسخ : پایان یافتن مدت عقد موقت و یا بخشیدن باقیمانده مدت در ایام عادت زن مانعی ندارد ولی این حیض او جزو عده محسوب نمی شود .
جلو انداختن حیض با استفاده از قرص در ایام عده [عدّه طلاق]
پرسش : اگر زنی در دوران عده نگه داشتن قرصی مصرف کند که زود حیض شود با این شرایط که حداقل 10روز بین هر حیض فاصله شود وهر حیض حداقل 3روز باشد و دیگر علایم حایض آیا با این شرایط زن پس از دیدن سومین حیض از عده خارج میشود؟
پاسخ : آری، مقدار عدّه در مورد زنانى که عادت مى شوند احتیاط آن است که بقدرى صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود هنگامى که حیض سوم را دید عدّه او تمام است و در مورد مصرف قرص درصورتیکه ضرر مهمی نداشته باشد اشکالی ندارد.
عدّه زن یائسه [عده عقد موقت]
پرسش : ازدواج با زن یائسه چه حکمی دارد؟ آیا عدّه باید نگه داشته شود؟
پاسخ : اشکالی ندارد، نیازی به عدّه نیست.

زنی که در مدت کمتر از 45 روزه دو حیض دیده است [عده عقد موقت]
پرسش : اگر زن در کمتر از 45 روز، 2 بار خون حیض ببیند آیا عده اش تمام شده و یا اینکه حتماً باید 45 روز را صبر کند؟
پاسخ : عده اش تمام شده است.

عدّه زنی که در عدّه ازدواج موقت متعه شده [عده عقد موقت]
پرسش : اگر زن و مردی با هم متعه کنند و بعد از نزدیکی مرد بذل مدت نماید یا مدت صیغه تمام گردد و بعد از چند روز و در طول عدّه زن، مرد به متعه خود رجوع نماید و دوباره زن را متعه نماید و در طول مدت صیغه ی جدید، نزدیکی صورت نگیرد و زن سه بار یا بیشتر عادت ماهانه ببیند، اگر مرد مجدداً بذل مدت نماید با توجه به اینکه نزدیکی صورت نگرفته آیا باز هم زن بعد از بذل مدت باید عدّه نگه دارد؟
پاسخ : بعد از اتمام عقد دوم باید عدّه عقد اول را ادامه دهد.
ازدواج در عدّه بدون دخول [عدّه طلاق]
پرسش : اگر زنی قبل از آنکه عدّه اش تمام شود با مرد دیگری ازدواج موقت نماید در حالی که دخول محقق نشود و لذت های دیگر را از یکدیگر ببرند، آیا در این صورت نیز زنا کرده اند و بر یکدیگر حرام ابدی می شوند؟
پاسخ : این کار حرام و گناه بوده ولی با توجه به اینکه دخول صورت نگرفته به یکدیگر حرام ابد نمی شوند.

ازدواج موقت زن در عدّه طلاق رجعی [عده عقد موقت]
پرسش : اگر در طلاق رجعی به جای رجوع در عدّه با زن صیغه موقت کند، پس از پایان عدّه در ضمن آن زمان مدت صیغه هم بگذرد آیا مطلقه رجعیه می تواند با مرد دیگری ازدواج کند یا نیاز به عدّه دیگر دارد؟ اگر در زمان صیغه موقت مدخوله نشده باشد چطور؟
پاسخ : باید عدّه عقد موقت را نیز نگه دارد سپس می تواند با مرد دیگری ازدواج کند ولی اگر در زمان عقد موقت دخولی صورت نگرفته عدّه عقد موقت لازم نیست.
عدم آگاهی از حرمت ازدواج در عدّه [عدّه طلاق]
پرسش : آیا می توانم در مورد مسئله شخصی که به احکام عدّه آشنا نبوده و در این دوران ازدواج کرده به شما مرجع عالیقدر رجوع کنم؟
پاسخ : مانعی ندارد ولی اگر صیغه عقد را خودشان خوانده باشند و آمیزش حاصل شده باشد راهی برای ازدواج آنان با هم وجود ندارد.

عده زنی که در ازدواج موقت حامله شده [عده عقد موقت]
پرسش : زنى متعه شده، و مدّت عقد و عدّه وى سپرى شده است، ولى از همان مرد حامله شده، و فرزندى در شکم دارد. آیا همان شخص تا قبل از وضع حمل، مى تواند دوباره او را صیغه نماید؟
پاسخ : شوهر اوّل مى تواند مجدّداً او را متعه کند، ولى شخص دیگرى حقّ ندارد با او ازدواج کند تا وضع حمل کند.
عده نگهداشتن زنانی که باردار نمی شوند [عده عقد موقت]
پرسش : یکى از موانع و مشکلات، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت مى باشد. که عملا استفاده از آن را، در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر علماى دین و زعماى امّت اسلامى است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنى اسلامى، و به ویژه با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، راهکارهاى مناسب و عملى ـ که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد ـ در این راستا ارائه نمایند، و با ایفاى نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگیرى نمایند. پیشرفتهاى علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها، یا به دلیل انگیزه هاى شخصى ممکن ساخته، و شخص مى تواند پس از این عمل بدون هیچ گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، وى بى شکّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین زنى در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضا، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟
پاسخ : از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت. و یکى از علل آن حفظ حريمزوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یکساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است; در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.
عده زن مسیحی [عده عقد موقت]
پرسش : آیاعده بر زن مسیحی لازم است؟
پاسخ : آنها باید مطابق مذهب خودشان عمل کنند. و اگر آن زن به عقد موقت مسلمانی درآمده باید عدّه نگه دارد.

زنا در عده عقد موقت [عده عقد موقت]
پرسش : زنا در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آیا موجب حرمت ابدى مى شود؟ فتواى امام(قدس سره) در این مورد چیست؟
پاسخ : زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود بنابراین اجراى صیغه عقد پس از گذشت عدّه اشکال ندارد و فتواى امام(رحمه الله) در تحریرالوسیله و توضیح المسایل نیز همین است. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: زمان نگه داشتن عده در ازدواج موقت چقدر است ؟
پاسخ: دو حیض است و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی کند .

پرسش: آیا بدون نردیکی کردن باز هم باید زن عده نگه دارد ؟
پاسخ: لازم نیست .

پرسش: اگر مردی پس از اتمام زمان صیغه موقت مجددا با همان زن صیغه بخوانند ولی اینبار نزدیکی نکنند آیا زن باید عده نگه دارد ؟
پاسخ: اگر مقصود این است که در مرحله اول نزدیکی کرده است در عقد دوم نزدیکی نکرده باشد که لازم است برای عقد با شخص دیگری عده اول به اتمام برساند.

پرسش: اگر مردی با زنی صیغه عقد موقت جاری ساخته باشند و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل از جاری ساختن عقد دائم زن می بایستی عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا برای تبدیل عقد موقت به دائم میان یک زن و مرد واحد نیز می بایستی توسط زن مدت عده رعایت شود؟
پاسخ: عده لازم نیست ولی عقد را نمی توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقی است باید مرد باقیمانده را ببخشد.

پرسش: ایا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
پاسخ: بله لازم است مگر اینکه در دین آنها عده لازم نباشد.

پرسش: آیا ازدواج زن در دوران عدّه درست است؟
پاسخ: ازدواج در دوران عدّه باطل است.

پرسش: اگر مرد و زنی مدت زیادی از هم جدا زندگی کنند و بعد از سه سال طلاق صورت بگیرد عده لازم است ؟
پاسخ: باید عده نگه دارد .
پرسش: آیا مردی که خانمی را به صیغه خود در آورده و مدت تمام شده باید مراقب او باشد که در مدت عده با مرد دیگر ازدواج نکند یا خیر ؟
پاسخ: لازم نیست .

پرسش: آیا به زنان بدکاره و فاحشه عده تعلق می گیرد ؟
پاسخ: زنا عده ندارد .
پرسش: آیا نگه داشتن عده برای زنان اهل کتاب واجب است ؟ اگر مطمئن باشید که عده نگه نمی دارد چطور ؟
پاسخ: در مواردی که ازدواج با اهل کتاب جایز است ، عده لازم نیست .

پرسش: آیا نگاه داشتن عده بر زنی که لوله های رحم او بسته شده لازم است ؟
پاسخ: لازم است . استفتائات آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=27431

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

 1. ازدواج در زمان عده
 2. زنانی که عده ندارند
 3. مدت عده طلاق چقدر است 
 4. عده زن حامله چقدر است
 5. آیا زنی که حامله نمی شود عده دارد
 6. عده وفات شوهر چقدر است

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

کلید: عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است  عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده عقد موقت عده در ازدواج موقت چگونه است و معنای دو حیض کامل در این عده لطفا حکم و مدت عده در ازدواج موقت را بیان بفرمایید مدت عده عقد موقت و دائم   عده ازدواج موقت بدون دخول عده ازدواج موقت خامنه ای  عده ازدواج موقت چند روز است؟ عده ازدواج دائم مدت زمان عده عده صیغه موقت خامنه ای عده بدون دخول عده زن یائسه عده نگه داشتن خانمها در ازدواج موقت چند روزه عدّه برای خانم ها در ازدواج موقت چقدر است؟ عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است  عده ازدواج موقت چقدر است  عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

12 نظرات
 1. زینب می گوید

  سلام. اگر خانمی عقد موقت آقایی شود.. فقط بدون دخول
  و درحد معاشرت عاشقانه.ایا عده باید نگه دارد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر دخول رخ نداده است عده ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. مریم می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  خانومی عقد موقت بوده و دخول داشته و امروز محرمیتش تموم شده و در حال حاضر هم پریود هست روز پنجم آیا عده از همین پریود شروع میشه یا از پریود بعدی؟
  مرجع آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در پریود بودن عقد تمام شده این دوره جزو عده حساب نمی شود. و ملاک پریود بعدی است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. sahar می گوید

  سلام اگردر عقدموقت که نزدیکی صورت گرفته بعدازاتمام مدت عقد مدت دوحیض گذشته اما زن در این زمان فقط یکبار حیض شده است عده تمام است یا باید یکبار دیگرهم حیض ببیند؟ (عادت نامنظم دارد)
  مدت دوحیض چندروز است؟
  اگربعدازتمام مدت عقد تا۴۵روز حیض نبیندعده بخشیده میشود؟
  روزبعد از پاکی حیض دوم میتواند صیغه بخواند؟
  ببخشید که طولانی شد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   چون عادت ماهانه دارید باید به اندازه دو حیض صبر کنید حتی اگر کمی بیشتر از ۴۵ روز طول بکشد و پس از آن با دیگری ازدواج کنید.
   اگر غیر از این بوده است با دفتر مرجعتان تماس بگیرید تا حکم ازدواج دوم شما مطابق نظر مرجعتان به شما گفته شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. Kasra می گوید

  سلام علیکم
  اگر در عقد موقت، مدت بخشیده بشود و طرفین بخواهند دوباره صیغه محرمیت بخوانند باید عده رعایت شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر با همان شخص است نیاز به رعایت عده برای همین شوهر نیست و می توانند مجدد بدون عده صیغه بخوانند.
   وفقکم الله لکل خیر

 5. M می گوید

  سلام
  کانال‌های تلگرامی وجود دارند که در موضوع صیغه فعالیت می‌کنند که از نظر فقهی ظاهراً تمام احکام رو رعایت می‌کنند و خانم‌های جوانی که معرفی میکنند بنام موارد عدم دخول معرفی می‌شوند و چون متعه کردن خانم جوان بدون دخول موجب عدم تعلق عده برای آن خانم است بنابراین مانعی برای متعه‌های ساعتی پیاپی بوجود نمی‌آید
  اما مسئله اینجاست که بعضاً گزارش شده این خانم تحت عنوان عدم دخول معرفی و به متعه آقایی درآمده و به ایشان دخول صورت گرفته و البته این خانم گفته که متعه صحیح بوده
  در این شرایط و در نگاه کلی به این مسئله آیا متعه کردن با این خانم‌هایی که معرفی می‌گردند از نظر شرعی حرام است یا خیر؟ و آیا کلام خانم‌هایی که در این مجموعه‌ها فعالیت میکنند و می‌گویند که در عده نیستند مورد قبول است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نظر مراجع متفاوت است. اما مشهور فقها اجازه می دهند که ازدواج کنید. توجه کنید اگر شک دارید که شوهر دارد یا نه، یا شک دارید که در عده است یا نه، سؤال و تجسّس لازم نیست. اما اگر می داند که شوهر داشته و شک دارد که طلاق گرفته یا نه، یا می داند در عده بوده و شک دارد که عده اش تمام شده یا نه، باید سؤال کند و در این فرض همین که زن بگوید طلاق گرفته ام و عده ام تمام شده، کفایت می کند و تجسّس لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. محمد می گوید

  سلام آیا برای هر عقد با یک شخص بصورت جدا عده نگه داشت؟منظور بنده اینه که لازمه برای هر عقدی که دخول صورت گرفته عده نگه داشت یا یک عده برای چندین عقد که دخول انجام گرفته با یک شخص خاص باید نگه داشته بشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در ازدواج موقت اگر زمان تمام شد و زن نزدیکی جنسی داشته است اگر بخواهد با همین مردی که صیغه کرده مجدد صیغه کند نیازی به عده نیست. اما اگر بخواهد با مردان دیگر ازدواج کند واجب است عده ازدواج موقت را نگه بدارد و برای هر ازدواج موقتی همین حکم جاری است.
   وفقکم الله لکل الخیر