وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

زمان دقيق پرداخت فطريه چه موقع است

کسی که نماز عید فطر می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

0

زمان دقيق پرداخت فطريه چه موقع است

فهرست این نوشتار:

1-زکات فطره و یا  فطریه یکی از فروع دین اسلام است كه زمان كنار گذاشتن و يا پرداخت آن در غروب شب عيد فطر است. (شبي كه فردايش عيد است و اول ماه شوال محسوب مي شود).

2- شرایط واجب شدن زکات فطره را از اینجا کلیک کنید و در تکمیل مطلب ذیل مطالعه نمایید.

لگو احکام فطره

[پرداخت فطره تا پیش از نماز عید فطر]

مسأله 2029 کسی که نماز عید فطر می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد (1) ولی اگر نماز عید نمی خواند، می تواند دادن فطره را (2) تا ظهر تأخیر بیندازد (3).

(1) (گلپایگانی )، (صافی ): و یا جدا نماید .. (تبریزی ): یا آن را عزل کند ..

(مکارم ): وقت ادای زکات فطره روز عید فطر قبل از انجام نماز است ، بنا بر این کسی که نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد ..

(2) (تبریزی ): یا عزل آن را ..

(3) (بهجت ): و ابتدای وقت ِ واجب شدن فطره ، وقت رؤیت هلال عید است .

(زنجانی ): مسأله کسی که نماز عید فطر می خواند، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند، به احتیاط واجب در روز عید فطر، زکات فطره را بدهد، و اگر کسی پرداخت زکات فطره را از نماز عید فطر یا از روز عید فطر به تأخیر بیندازد، و آن را هم کنار نگذاشته باشد، معصیت کرده و به احتیاط مستحب ّ پس از آن به نیّت رجاء زکات بدهد.

[نیّت فطره]

مسأله 2030 اگر به نیّت فطره ، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ّ ندهد، احتیاط واجب (1) آن است که هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید.

(1) (اراکی ): احتیاط مستحب ّ .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی ): مسأله اگر به نیّت فطره ، مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ّ ندهد [( من زنجانی): اشکال ندارد و ..] هر وقت آن را می دهد نیّت فطره نماید.

[( من سیستانی): و تأخیر، اگر برای غرض عقلائی باشد، اشکال ندارد.] (مکارم ): مسأله اگر دسترسی به فقیر ندارد می تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و برای مستحقی که در نظر دارد یا برای هر مستحق ّ کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می دهد نیّت فطره نماید.

[فطره را ندهد و کنارهم نگذارد! ]

مسأله 2031 اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است ، فطره را ندهد و کنارهم نگذارد (1) احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد (2)

(1) (اراکی ): باید به قصد قربت و بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

(گلپایگانی )، (تبریزی )، (صافی ): بعداً باید بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

(خوئی )، (زنجانی ): بعداً بنا بر احتیاط، بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد.

(2) (فاضل ): به قصد قربت بدهد.

(بهجت ): احتیاط مستحب ّ آن است که بعداً قضا کند، ولی أظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست ولی معصیت کرده است .

(مکارم ): احتیاط آن است که بعداً به نیّت ما فی الذمه یعنی بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را بدهد.

[استفاده از فطریه کنار گذاشته شده]

مسأله 2032 اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(مکارم ): مسأله مالی را که به قصد فطره کنار گذارده ، نمی تواند آن را با مال دیگری عوض کند، بلکه باید همان را برای فطره بدهد.

[مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است ]

مسأله 2033 اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد (1)

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(1) (تبریزی ): و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین کند. (سیستانی ): بنا بر احتیاط واجب ، کافی نیست .

[فطریه از بین برود]

مسأله 2034 اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته (1) باید عوض آن را بدهد (2) و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست (3) مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

(1) (سیستانی ): یا در نگهداری آن کوتاهی کرده ..

(2) (بهجت ): و همچنین است اگر دسترسی به فقیر نداشته ولی در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد نیز بنا بر احتیاط واجب ضامن است .

(3) (اراکی )، (گلپایگانی )، (خوئی )، (فاضل )، (تبریزی )، (صافی ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(زنجانی ): مسأله اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه در نگاهداری مال کوتاهی کرده ، باید عوض آن را بدهد، و اگر کوتاهی نکرده ، ضامن نیست ، البتّه اگر می توانسته زکات را به مصرف برساند، ولی دادن زکات را به تأخیر انداخته ، احتیاط مستحب ّ آن است که عوض آن را بدهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

زمان كنار گذاشتن فطره

234. زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟

جواب: از غروب شب عید فطر می تواند فطریه را بپردازد یا کنار بگذارد و بنابر احتیاط واجب، مکلف باید فطریه را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادن فطریه را تا ظهر تأخیر بیاندازد و در صورتی که دسترسی به فقیر دارد کنار گذاشتن فطریه، کافی نیست.
اما اگر تا ظهر دسترسی به فقیر نداشت، فطریه را کنار بگذارد و هر گاه دسترسی پیدا کرد به فقیر بدهد و اگر کنار نگذاشته باشد نیز بنا بر احتیاط واجب ساقط نمی شود و باید با قصد قربت و بدون نیت ادا و قضا، فطریه را بپردازد.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۶۷۸. كسی كه قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد.

مسأله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زكات محسوب نشود، اشكال ندارد. بنابراین اگر زكات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی كنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممكن نباشد مثل اینكه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زكات فطره را به تأخیر بیاندازد.

مسأله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و كنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینكه نیّت ادا و قضا كند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد.

مسأله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را كنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني

مسأله ۲۰۰۳ ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر بجای آن پول هم بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سيستاني.


آيت الله صافي گلپايگاني
آيت الله صافي گلپايگاني

– كسي كه نماز عيد مي‎خواند، بنابر احتياط واجب، بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد و يا جدا نمايد، ولي اگر نماز عيد نمي‎خواند، مي‎تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.

س. زمان پرداخت زكات فطره چه موقع است؟آيا مي‎توان براي رساندن به فقير خاصي پرداخت زكات را به تأخير انداخت؟
ج. زمان پرداخت زكات فطره در روز عيد فطر است و براي پرداخت به فقير خاصي مي‎توان به تأخير انداخت؛ اما نبايد در پرداخت آن مسامحه و كوتاهي گردد و مي‎توانيد به وسيله پست يا بانك براي او ارسال نماييد.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی صافي گلپايگاني.


آيت الله مكارم شيرازي
آيت الله مكارم شيرازي

وقت أداى زکات فطره (1725)
مسأله 1725ـ وقت اداى زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز است; بنابراین، کسى که نماز عیدفطر را مى خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولى اگر نماز عید را نمى خواند مى تواند تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.
کسى که دسترسى به فقیر ندارد (1726)
مسأله 1726ـ اگر دسترسى به فقیر ندارد مى تواند مقدارى از مال خود را به نیت فطره جدا کرده و براى مستحقى که در نظر دارد یا براى هر مستحق کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را مى دهد نیت فطره نماید.

منبع: استفتاء سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مكارم شيرازي.

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.