وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز

0

تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

 [ تغییر استحاضه قلیله یا متوسطه به کثیره]

مسأله 400 اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود (1) باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا غسل دیگری به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود، باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید (2).

(1) (سیستانی:) و به این حال باقی بماند، باید احکامی را که در مسأله [396] گفته شد نسبت به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء رعایت نماید. [پایان مسأله]

(2) (زنجانی:) و اگر بعد از نماز ظهر و پیش از نماز عصر کثیره شود، باید برای نماز عصر غسل کند و برای نماز مغرب و عشا هم غسل دیگری بنماید، هم چنین اگر بعد از نماز مغرب و پیش از نماز عشا کثیره شود، باید برای نماز عشا غسل نماید و در تمام صورتها بنا بر احتیاط واجب برای هر نماز وضو بگیرد.

(فاضل:) و همین طور برای نماز صبح روز بعد، مگر این که قبل از غسل شب، تبدیل به استحاضه قلیله شود یا کاملًا قطع شود. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 399.

[اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز شود]

مسأله 420 اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، (متوسطه یا) (1) کثیره شود باید کارهای (متوسطه یا) (2) کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه، کثیره شود باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد (3) و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد فایده ندارد و باید دوباره برای کثیره غسل کند (4).

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) و (2) – [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(3) (بهجت:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(4) (تبریزی:) و در این صورت قبل از غسل یا بعد از آن وضو نیز لازم نیست.

(زنجانی:) چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل هم کرده باشد، بنا بر احتیاط باید دوباره برای کثیره غسل کند.

[اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود]

مسأله 421 اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه (1) زن کثیره شود، باید نماز را بشکند و برای استحاضه کثیره غسل کند و وضو بگیرد (2) و کارهای دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند (3). (و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد، باید دو تیمّم کند، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو و اگر برای یکی از آنها وقت ندارد؛ باید عوض آن تیمّم کند و دیگری را به جا آورد، ولی اگر برای تیمّم هم وقت ندارد نمی‌تواند نماز را بشکند) (4) و باید نماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب قضا نماید و هم چنین است اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود (5).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (زنجانی:) استحاضه قلیله..

(2) (زنجانی:) بنا بر احتیاط وضو هم بگیرد..

[عبارت «و وضو بگیرد» در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، نوری، فاضل و سیستانی نیست]

(3) (خوئی:) و بنا بر احتیاط استحبابی ((بریزی:) و بنا بر احتیاط) قبل از غسل وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت ندارد (خوئی: لازم است) وضو گرفته و عوض غسل تیمم کند، و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد بنا بر احتیاط نماز را نشکند و به همان حال تمام کند، ولی لازم است در خارج وقت قضا نماید، و هم چنین است اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود و لکن غسل استحاضه متوسطه کفایت از وضو نمی‌کند چنانکه گذشت.

(سیستانی:) و بنا بر احتیاط استحبابی قبل از غسل وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تیمّم کند و اگر برای تیمّم نیز وقت ندارد به احتیاط مستحب نماز را نشکند و به همان حال تمام کند ولی لازم است در خارج وقت قضا نماید و هم چنین است اگر در بین نماز استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود باید نماز را بشکند و برای استحاضه متوسطه یا کثیره کارهای آن را انجام دهد.

(نوری:) و بنا بر احتیاط استحبابی، قبل از غسل وضو بگیرد و اگر برای غسل وقت ندارد باید عوض آن تیمم کند؛ اگر برای تیمم نیز وقت ندارد نمی‌تواند نماز را بشکند و باید نماز را تمام کند و بنا بر احتیاط واجب قضا نماید و هم چنین است اگر در بین نماز استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود؛ مگر این که غسل استحاضه متوسطه باشد که کفایت از وضو نمی‌کند چنانکه گذشت.

(زنجانی:) اگر برای غسل وقت ندارد یک تیمم بدل از غسل کند، و اگر برای وضو هم وقت نداشته باشد بنا بر احتیاط تیمم دیگری بدل از وضو بکند، و اگر برای تیمم هم وقت ندارد، بنا بر احتیاط مستحب نماز را نشکند و آن را تمام نماید ولی باید آن را قضا کند هم چنین است اگر در بین نماز استحاضه متوسطه زن کثیره شود و برای استحاضه متوسطه غسل نکرده باشد؛ و اگر برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد، بنا بر احتیاط باید نماز را تمام کند و برای استحاضه کثیره غسل کند و وضو بگیرد و کارهای دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را دوباره بخواند، و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد دو تیمم کند: یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو، و اگر برای یکی از آنها وقت ندارد عوض آن، تیمم کند و دیگری را به جا آورد. ولی اگر برای تیمم هم وقت ندارد دوباره خواندن نماز لازم نیست و بنا بر احتیاط باید نماز را قضا نماید.

(4) [در رساله آیت اللّه فاضل، به جای قسمت داخل پرانتز آمده است: و اگر برای غسل وقت ندارد باید تیمم کند و وضو هم بگیرد و اگر برای وضو هم وقت ندارد یک تیمم دیگر بکند و اگر برای تیمم هم وقت ندارد نمی‌تواند نماز را بشکند]

(5) (فاضل:) ولی اگر استحاضه متوسطه بود باید علاوه بر غسل، وضو هم بگیرد.

(مکارم:) مسأله اگر در بین نماز استحاضه قلیله زن، کثیره شود، باید نماز را رها کند و غسل نماید و از نو بخواند و در صورتی که برای غسل وقت ندارد تیمّم کند، ولی اگر برای تیمّم هم وقت ندارد باید همان نماز را تمام کرده و بنا بر احتیاط واجب قضا نماید.

[ اگر در بین نماز خون بند بیاید]

مسأله 422 اگر در بین نماز، خون، بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه (1)، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره به جا آورد. (2)

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(1) (سیستانی:) یا نداند پاکی به اندازه تحصیل طهارت و نماز یا بخشی از نماز مهلت می‌دهد یا نه به احتیاط واجب باید بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته یا غسل نموده و نماز را دوباره به جا آورد.

(فاضل:) مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده بوده، بنا بر احتیاط واجب باید وضو و غسل و نماز را دوباره به جا آورد.

(2) (خوئی، تبریزی:) چنانچه بعد از نماز بفهمد به کلّی قطع شده بوده و وقت وسعت این را داشته باشد که در حال پاکی نماز را دوباره بخواند لازم است بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته یا غسل نماید و نماز را دوباره به جا آورد.

[اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود]

مسأله 423 اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید (برای نماز اول عمل کثیره و (1)) برای نمازهای بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلًا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند (2) و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد (3)، ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید برای نماز عصر غسل نماید و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند، باید برای نماز مغرب غسل کند. و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد، باید برای عشا غسل نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی و تبریزی نیست]

(2) (زنجانی:) و بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد..

(خوئی، تبریزی، نوری:) باید برای نماز ظهر وضو گرفته و غسل کند..

(3) (بهجت، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

[اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود]

مسأله 424 اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره (1) قطع شود و دوباره بیاید برای هر نماز باید یک غسل بجا آورد (2)، ولی اگر بعد از غسل و پیش از نماز قطع شود چنانچه وقت تنگ باشد که نتواند غسل کند و نماز را در وقت بخواند با همان غسل می‌تواند نماز را بخواند و همین طور است حکم وضو.

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم و بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) و یا متوسطه..

(2) (اراکی، گلپایگانی، صافی، فاضل، سیستانی، زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط برای هر نماز باید یک غسل به جا آورد. [پایان مسأله]

[ اگر استحاضه کثیره قلیله شود]

مسأله 425 اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید برای نماز اول، (1) عمل کثیره (2) و برای نمازهای بعد عمل قلیله را انجام دهد (3). و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود باید برای نماز اول، عمل متوسطه و برای نمازهای بعد عمل قلیله را به جا آورد.

(1) (مکارم:) غسل کند و برای نمازهای بعد وضو بگیرد. [پایان مسأله]

(2) (گلپایگانی، صافی:) باید برای نماز اول، وضو و غسل..

(3) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/izNYue

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. استحاضه
 2. تغيير استحاضه قليله به متوسطه یا کثیره
 3. غسل استحاضه (متوسطه/کثیره) پيش از وقت اذان
 4. وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب 
 5. پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز
 6. وارسی و تشخیص استحاضه چیست
 7. فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز
 8. جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز
 9. غسل استحاضه پيش از وقت
 10. استمرار استحاضه كثيره
 11. اگر زن نوع استحاضه را تشخيص ندهد
 12. دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه
 13. استحاضه و قرائت سوره سجده دار
 14. تغيير استحاضه متوسطه به كثيره
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.