وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تطهیر ظرف سگ

0

تطهیر ظرف سگ

رساله توضیح المسائل طهارت

[ظرفی را که سگ لیسیده، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده]

مسأله 150 ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، بلکه در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است، اگر چه ارجح در کر و جاری یک مرتبه است (1)، ولی ظرفی را که سگ لیسیده، یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اول با خاک پاک، خاک مال کرد و بعد بنا بر احتیاط واجب، دو مرتبه در کر یا جاری یا با آب قلیل شست (2) و هم چنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته بنا بر احتیاط واجب (3) باید پیش از شستن خاکمال کرد.

(1) (نوری:) اگر چه أقوی کفایت یک مرتبه است..

(اراکی، گلپایگانی، صافی:) با آب قلیل باید سه مرتبه شست و در کُر و جاری یک مرتبه کافی است (اراکی: گر چه احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه شسته شود)..

(2) (اراکی:) باید ابتدا با خاکی که مقداری آب بر آن ریخته شده خاکمال کرده و بعد یک مرتبه در کر یا جاری یا دو مرتبه با آب قلیل شست..

(گلپایگانی:) باید اول با خاک پاک، خاکمال کرد و بعد یک مرتبه در کر یا جاری یا دو مرتبه با آب قلیل شست..

(صافی:) باید اول با خاک پاک خاکمال کرد و بعد با آب قلیل دو مرتبه و با کُر و جاری نیز احتیاطاً دو مرتبه شست..

(فاضل:) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ولی در آب کُر و جاری یک مرتبه کافی است و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روانی خورده باید اوّل با خاک پاک خاکمال کرد و می‌توان خاک را با آب مخلوط کرد به نحوی که عرفاً از خاک بودن خارج نشود آن گاه ظرف را خاکمالی نمود، و بعد دو مرتبه با آب قلیل شست، و احتیاط واجب این است که اگر با آب کُر و یا جاری شسته می‌شود باز دو مرتبه باشد ولی با آب باران یک مرتبه کافی است..

(3) (اراکی:) بنا بر احتیاط مستحب ّ..

(خوئی:) مسأله ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و در کر و جاری یک مرتبه کافی است، ولی ظرفی را که سگ از آن آب یا چیز روان دیگر خورده باید اول با خاک با ریختن مقداری آب پاک خاکمالی کرد و بنا بر احتیاط خاک باید پاک باشد. سپس آب بریزند که خاک او زایل شود و بعد یک مرتبه در کر یا جاری یا دو مرتبه قلیل شست و هم چنین ظرفی را که سگ لیسیده بنا بر احتیاط واجب باید پیش از شستن خاکمالی کرد و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد خاکمالی لازم نیست.

(تبریزی:) باید اول با ریختن خاک و مقداری آب پاک خاکمال کرد..

(سیستانی:) مسأله داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و هم چنین با آب کر و جاری و باران بنا بر احتیاط واجب، و ظرفی را که سگ از آن آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اول با خاک پاک خاکمالی کرد سپس خاک او را زایل نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کر یا جاری شست، و هم چنین ظرفی را که سگ لیسیده باید پیش از شستن خاکمالی کرد، و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد یا جایی از بدنش به آن اصابت کند، بنا بر احتیاط لازم باید آن را خاکمالی کرد و بعد سه مرتبه با آب شست.

(مکارم:) مسأله ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، ولی در آب کُر یا جاری یک مرتبه کافی است، هر چند سه مرتبه بهتر است (آب‌های لوله کشی در حُکم آب جاری است).

هر گاه سگ ظرفی را لیسیده، یا از آن، آب یا مایع دیگری، خورده باشد، اوّل باید آن را با خاک پاک که مخلوط با کمی آب باشد خاکمال کرد و بعد دو مرتبه در آب قلیل، یا یک مرتبه در آب کر یا جاری شست و اگر آب دهان سگ در ظرفی بریزد، احتیاط مستحب ّ آن است که همین کار انجام شود، امّا اگر جای دیگری از بدن سگ با رطوبت به ظرف ملاقات کند خاک مال کردن واجب نیست بلکه باید آن را در آب قلیل سه مرتبه و در آب کر یا جاری یک مرتبه شست.

(بهجت:) مسأله ظرفی که به غیر بول نجس شده اگر یک مرتبه شسته شود پاک می‌شود حتّی اگر با آب قلیل باشد بنا بر اقوی. ولی ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا چیز مایع دیگر خورده أظهر این است که اگر با خاک ممزوج با آب، خاک مالی شود و بعد از آن دو مرتبه با آب قلیل، یا یک مرتبه با آب کر یا جاری شسته شود کافی است و أحوط آن است که قبل از همه اینها با خاک تنها خاک مالی شود. و هم چنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته شود بنا بر احتیاط باید پیش از شستن خاکمال کرد.

(زنجانی:) مسأله داخل کاسه نجس و مانند آن از سایر ظروف شُرب را با آب قلیل باید سه مرتبه شست و بنا بر احوط در کُر و جاری نیز سه مرتبه معتبر است و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ظرف، آب یا چیز روان دیگر خورده، باید اوّل با خاک، خاک مالی کرده و بنا بر احتیاط، خاک باید پاک باشد، سپس دو مرتبه با آب قلیل بشویند و بنا بر احتیاط در آب کُر و جاری نیز بعد از خاکمالی، دو مرتبه با آب بشویند. و غیر ظرف مانند دست انسان که سگ لیسیده یا از آن چیز روان خورده، در حکم ظرف است و هم چنین چیزی را که آب دهان سگ در آن ریخته، بنا بر احتیاط باید پیش از شستن خاک مالی کرد.

[ اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد]

مسأله 151 اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده، تنگ باشد (1) و نشود آن را (2) خاک مال کرد، چنانچه ممکن است باید کهنه به چوبی به پیچند و به توسط آن خاک را به آن ظرف بمالند (3) و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد (4).

(1) (فاضل:) و نشود آن را به هیچ وجه خاکمال کرد در این صورت ظرف قابل پاک شدن نیست. [پایان مسأله] (خوئی، تبریزی، سیستانی:) باید خاک را در آن بریزند و (خوئی، تبریزی: مقداری آب ریخته) با شدّت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد و بعد به ترتیبی که ذکر شد، بشویند. [پایان مسأله] (زنجانی:) باید خاک را در آن بریزند و مقداری آب ریخته و به وسیله‌ای مانند داخل کردن چوب یا تکان شدید، آن را به تمام ظرف برسانند و بعد به ترتیبی که ذکر شد بشویند. [پایان مسأله]

(2) (اراکی:) به طور معمول.. (بهجت:) به راحتی..

(3) (اراکی:) خاک را به اطراف آن ظرف بمالند.. (بهجت:) خاک را درون آن ظرف بمالند..

شاید این مطالب را هم بپسندید:

(مکارم:) خاک را با کمی آب به آن ظرف بمالند و اگر ممکن نشود مقداری خاک و کمی آب در آن بریزند و تکان دهند سپس طبق دستور [مسأله قبل] آب بکشند.

(4) (اراکی، گلپایگانی، صافی:) و اگر ممکن نیست باید خاک را در آن بریزند و (گلپایگانی، صافی: به شدّت) حرکت دهند تا به همه آن ظرف برسد.

(بهجت:) ولی ممکن است خاک مالی را با حرکت دادن شدید خاک ممزوج با آب در همه اطراف داخل ظرف انجام داد.

[ظرفی را که خوک از آن چیز روانی بخورد]

مسأله 152 ظرفی را که خوک از آن، چیز روانی بخورد (1)، با آب قلیل باید هفت مرتبه شست و در کر و جاری نیز هفت مرتبه باید شست به احتیاط واجب (2)، و لازم نیست آن را خاک مال کنند (3)، اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که خاک مال شود (4)، و نیز لیسیدن خوک ملحق است به آب خوردن آن به احتیاط واجب.

(1) (گلپایگانی، اراکی:) یا بلیسد..

(خوئی، سیستانی، تبریزی:) یا بلیسد یا این که در آن موش صحرایی مرده باشد..

(صافی:) ظرفی را که خوک بلیسد یا از آن، چیز بخورد..

(2) (اراکی، گلپایگانی:) در کُر و جاری یک مرتبه کافی است (اراکی: گر چه احتیاط مستحب آن است که هفت مرتبه شسته شود)..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) با آب قلیل یا کُر یا جاری باید هفت مرتبه شست..

(صافی:) در کُر و جاری نیز احتیاطاً هفت مرتبه بشویند..

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(4) (اراکی، گلپایگانی، صافی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) مسأله ظرفی را که خوک از آن، چیز مایعی را خورده باید هفت مرتبه با آب شست و لازم نیست آن را خاک مال کنند و در لیسیدن خوک و مردن موش صحرایی در آن نیز بنا بر احتیاط واجب باید هفت مرتبه شست.

(زنجانی:) مسأله اگر خوک کاسه و مانند آن از ظروف شُرب را بلیسد یا از آن چیز روانی بخورد، یا این که در آن موش صحرایی مرده باشد، باید هفت مرتبه با آب قلیل شست و در آب غیر قلیل نیز بنا بر احتیاط، هفت مرتبه شستن لازم است و در هر حال لازم نیست آن را خاک مالی کنند.

(بهجت:) مسأله ظرفی را که خوک از آن چیز مایع بخورد، با آب قلیل بنا بر احتیاط باید هفت مرتبه شست و در کر و جاری نیز بنا بر احتیاط واجب هفت مرتبه باید شست، و بنا بر اظهر لازم نیست آن را خاکمال کنند، و نیز بنا بر احتیاط واجب لیسیدن خوک مانند آب خوردن آن است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نحوه تطهیر وسایلی که با بدن سگ تماس داشته [روش تطهیر با آب ]

پرسش : از آنجا كه يكى از راه هاى پاكسازى درون زندان ها از موادّ مخدّر استفاده از سگ هاى موادياب است، و اين امر موجب مى شود كه در حين بازرسى سگ ها با وسايل و اشياى زندانيان نموده و تماس مستقيم داشته باشند. ظروف و اشياى مورد برخورد سگ ها چگونه تطهير مى شود؟

پاسخ : هرگاه سگ ها با رطوبت به چیزى غیر از ظروف تماس پیدا کنند با یک بار شستن پاک مى شود. و اگر با ظروف تماس پیدا کنند و چیزى از آن ننوشند باز با یک بار شستن در زیر شیر آب پاک مى شود و خاکمال کردن در اینجا لازم نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.