وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مقالات:

آخرین نوشتارهای بخش اعتقادات و شبهات :

سنخیت خالق و مخلوق

سنخیت خالق و مخلوق آيا ميان خدا و معلولات سنخيت وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه سنخيتى است؟سنخيت علت و معلول ترديدى نيست كه هر…

انگيزه هاى انكار معاد

انگيزه هاى انكار معاد آيا منكر قيامت وجود دارد؟انگيزه هاى انكار معادبا وجود اين كه عقل، هيچ مانعى براى امكان معاد نمى…

آيا فطرت قابل اثبات است؟

آيا فطرت قابل اثبات است؟ اصل «فطرت» در وجود انسان به سه روش قابل اثبات مى باشد:الف) روش نقلىب) روش شهودى و وجدانىج)…

آيا فطرت خطا پذير است؟

آيا فطرت خطا پذير است؟ گرايش هاى انسان مسبوق به گزارش هاى علمى او است، انسان به چيزى گرايش دارد كه آن را بفهمد، چه با علم حصولى و…

آرزوی محتضر در لحظه مرگ

آرزوی محتضر در لحظه مرگ اگر در پایان عمر باشید و لحظات مرگ فرا رسیده باشد، چه کار می‌کنید؟ آیا با زن و بچه خداحافظی می‌کنید؟…

اعتقادات و شبهات:

تاریخ اسلام:

مسیحیت شناسی:

یهود شناسی:

بهائیت شناسی:

انسان شناسی: