وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام اموات و تقسیم ارث و میراث:

وصیت به تساوی دختر و پسر در ارث

وصیت به تساوی دختر و پسر در ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به تساوی دختر و پسر در ارث  پرسش :اگر میت وصیت کند که دختر…

وصیت به محروم کردن از ارث

وصیت به محروم کردن از ارثحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به محروم کردن از ارث  پرسش :مرحوم پدرم به علّت عدم آگاهى از مسائل…

واجب شدن وصیت برای امانتدار

واجب شدن وصیت برای امانتدارحضرت آیت الله مکارم شیرازیواجب شدن وصیت برای امانتدار  پرسش :هرگاه کسی که امانتدار است…

مواردی که وصیت کردن واجب است 

مواردی که وصیت کردن واجب استحضرت آیت الله مکارم شیرازیمواردی که وصیت کردن واجب است  پرسش :نوشتن وصیت و وصیت کردن در چه…

دفن مییت در قبرستان متروکه

دفن مییت در قبرستان متروکهحضرت آیت الله مکارم شیرازیمحدوده صدق متروکه بودن قبرستان  پرسش :آیا در بحث متروک بودن قبرستان و…

خرید و فروش قبرهاى موقوفه 

خرید و فروش قبرهاى موقوفهحضرت آیت الله مکارم شیرازیخرید و فروش قبرهاى موقوفه  پرسش :خرید و فروش قبر هایی که موقوفه هستند…

اشاره به وقف در وصیت نامه

اشاره به وقف در وصیت نامهحضرت آیت الله مکارم شیرازیخبر به وقف در وصیت نامه  پرسش :اگر در وصیت نامه میت عبارتی باشد که از…

وصیت به وقف

وصیت به وقفحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به وقف  پرسش :آیا وصیت به وقف صحیح است و اگر وصیت به وقف با وصایای دیگر بیشتر…
 1. احکام جامع مس میت / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 3. آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد
 4. مس ميت با دستكش
 5. آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است
 6. آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

“احكام اموات”

 1. احکام محتضر / رساله ۱۰ مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله ۱۰ مرجع
 8. غسل ميت توسط محارم 
 9. روش تيمم ميت
 10. غسل ارتماسي ميت
 11. احکام کفن میت / رساله ۱۰ مرجع
 12. احکام حنوط / رساله ۱۰ مرجع
 13. نماز میت / رساله ۱۰ مرجع
 14. احکام دفن / رساله ۱۰ مرجع
 15. دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس
 16. تلقین میت
 17. حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت
 18. احکام نبش قبر
 19. نماز شب اول (نماز وحشت)
 20. احکام شهید و کسانی که غسل ندارند