پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام اموات و تقسیم ارث و میراث:

مواردی که وصیت کردن واجب است 

مواردی که وصیت کردن واجب استحضرت آیت الله مکارم شیرازیمواردی که وصیت کردن واجب است  پرسش :نوشتن وصیت و وصیت کردن در چه…

دفن مییت در قبرستان متروکه

دفن مییت در قبرستان متروکهحضرت آیت الله مکارم شیرازیمحدوده صدق متروکه بودن قبرستان  پرسش :آیا در بحث متروک بودن قبرستان و…

خرید و فروش قبرهاى موقوفه 

خرید و فروش قبرهاى موقوفهحضرت آیت الله مکارم شیرازیخرید و فروش قبرهاى موقوفه  پرسش :خرید و فروش قبر هایی که موقوفه هستند…

اشاره به وقف در وصیت نامه

اشاره به وقف در وصیت نامهحضرت آیت الله مکارم شیرازیخبر به وقف در وصیت نامه  پرسش :اگر در وصیت نامه میت عبارتی باشد که از…

وصیت به وقف

وصیت به وقفحضرت آیت الله مکارم شیرازیوصیت به وقف  پرسش :آیا وصیت به وقف صحیح است و اگر وصیت به وقف با وصایای دیگر بیشتر…

ساختن بارگاه در قبرستان عمومی 

ساختن بارگاه در قبرستان عمومیحضرت آیت الله مکارم شیرازیساختن بارگاه در قبرستان عمومی  پرسش :شخصى در قبرستان عمومی دفن شده…

تکلیف رهن بعد از مرگ راهن

تکلیف رهن بعد از مرگ راهنحضرت آیت الله مکارم شیرازیتکلیف رهن بعد از مرگ راهن  پرسش :اگر راهن فوت شود آیا رهن باطل می گردد…
 1. احکام جامع مس میت / رساله 10 مرجع
 2. آيا تماس با جنين سقط شده غسل مس ميت دارد
 3. آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد
 4. مس ميت با دستكش
 5. آيا دست زدن به استخوان ميت سبب غسل است
 6. آيا با مس ميت كافر غسل واجب مي شود

“احكام اموات”

 1. احکام محتضر / رساله 10 مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله 10 مرجع
 8. غسل ميت توسط محارم 
 9. روش تيمم ميت
 10. غسل ارتماسي ميت
 11. احکام کفن میت / رساله 10 مرجع
 12. احکام حنوط / رساله 10 مرجع
 13. نماز میت / رساله 10 مرجع
 14. احکام دفن / رساله 10 مرجع
 15. دفن مسلمان در قبرستان کفار و بلعکس
 16. تلقین میت
 17. حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت
 18. احکام نبش قبر
 19. نماز شب اول (نماز وحشت)
 20. احکام شهید و کسانی که غسل ندارند