تکلیف ورثه در صورتی که میت حج واجب را انجام نداده باشد

تکلیف ورثه در صورتی که میت حج واجب را انجام نداده باشد

لگو احکام حج و عمره

1- استنابه براى ميت‏

99- اگر كسى حج بر او مستقر شود و به‏ جا نياورد تا فوت كند، بايد از تركه او در همان سال اول، برايش حج بجا آورند و تأخير جايز نيست؛[1] و تا حج او را ندهند، ورثه نمى‏توانند در تركه تصرّف نمايند؛ و در صورتى كه تركه نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمى‏شود.

كفايت حج ميقاتى‏

در فرض مذكور، حج ميقاتى كفايت مى‏كند؛ ولى اگر در همان سال، استيجار ممكن نباشد مگر از بلد، لازم است‏[2] از بلد اجير بگيرند و از اصل تركه خارج مى‏شود؛[3] و همچنين اگر در سال اول از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به زيادتر از اجرت متعارف، لازم است اقدام كنند و تأخير نيندازند.[4]  اگر وصى يا وارث، در استيجار براى حج ميت، اهمال و تأخير كنند تا تركه از بين برود، ضامن مى‏باشند.

 

[1] ( 1). آية اللَّه بهجت: تأخير در اداى دَيْن بدون عذر جايز نيست.
[2] ( 2). آية اللَّه سيستانى: احوط اين است كه فوراً براى فارغ شدن ذمّه او اقدام نمايند، هرچند با استيجار ازتركه، و اگر در همان سال استيجار از ميقات ميسّر نشد، به احتياط واجب بايد از بلد استيجار كنند و تأخير نيندازند هر چند بدانند در سال بعد، از ميقات ميسّر مى‏شود، ولى در اين صورت مازاد بر اجرت حج از ميقات را، از سهم صغار ورثه به حساب نياورند.( مناسك، مسأله 79).
[3] ( 3). آية اللَّه خامنه‏ اى: مگر آنكه وصيت كرده باشد كه مخارج حجّ از ثلث پرداخت شود، و در اين صورت عمل به آن، بر وصاياى مستحب اولويت دارد و اگر ثلث مالش براى انجام آن كافى نباشد، كمبود آن از اصل مال برداشته مى‏شود.

آية اللَّه سيستانى: مگر اين كه وصيّت كند از ثلث خارج شود و ثلث كافى باشد و اگر كافى نباشد از ساير تركه بايد تكميل شود.

آية اللَّه مكارم: مگر اين‏كه وصيّت كند از ثلث خارج شود.
[4] ( 4). آية اللَّه بهجت: دين مقدم است حتى بر وصيت ولى در زايد بايد با اجازه ورثه باشد و بنابر احتياط زايد را بين غير صغار تقسيم نمايند.

آية اللَّه سيستانى: بنابراحتياط واجب، ولى مازاد بر اجرتِ متعارف را از سهم‏ صغار ورثه به حساب نياورند.

 

ميزان استقرار حج بر ميت‏

100- چنانچه شخصى فوت كند و در حال حيات، خرج عيال‏[1] و رفت و برگشت به حج را داشته؛ و در برگشتن هم، درآمد لايقِ به حال خود و خانواده را داشته و مى‏ توانسته به مكّه برود[2] و تأخير انداخته، مستطيع بوده و چنانچه وصيت نكرده، حج از اصل تركه خارج مى‏گردد.[3]

[1] ( 1). آية اللَّه بهجت: يعنى و نفقه عيالاتش در نبود او.
[2] ( 2). آية اللَّه بهجت: و اگر نمى توانسته ولى مى‏توانسته استنابه كند، حكم آن در مسأله 86 گذشت و نيز براى« مراد از رجوع به كفايت» به مسأله 76 مراجعه شود.

آية اللَّه خويى: بلكه اگر دارا و ثروتمند بوده و توانايى مباشرت اعمال حج را نداشته يا دشوار و با مشقت بوده و در نايب گرفتن تأخير كرده حج بر ذمه‏اش مى‏باشد مگر اين‏كه احتمال داده شود در حال حيات در مورد استطاعت خود غافل قاصر بوده كه در اين صورت لازم نيست براى او حج بجا آورند.

آية اللَّه سيستانى: بلكه اگر تمكن مالى داشته و توانايى مباشرت اعمال حج را نداشته يا دشوار و با مشقّت بوده و در نايب گرفتن تأخير كرده است حج بر ذمّه‏اش مى‏باشد( مناسك، مسأله 63).
[3] ( 3). آية اللَّه تبريزى: و همچنين بنابر احتياط اگر ثروتمند بوده و توانايى مباشرت اعمال حج را نداشته يا دشوار بوده و در نايب گرفتن تأخير كرده، حج بر ذمه ‏اش مى ‏باشد.

فوت حج‏ گزار بعد از احرام و سقوط حج‏

101- اگر حج ‏گزار بعد از احرام و دخول حرم‏[1] فوت كند، حج از او ساقط مى‏شود؛ و اگر قبل از دخول حرم فوت نمايد، چنانچه سال اول استطاعت او بوده،[2] حج بر وى واجب نشده است.

[1] ( 4). آية اللَّه سيستانى: به مسأله 158 مراجعه شود.

آية اللَّه مكارم: اگر بعد از احرام فوت كند حج از او ساقط است. خواه در حرم فوت كرده باشد و يا در خارج حرم.
[2] ( 5). آية اللَّه بهجت: يعنى سال اول استطاعت شرعيه نه فقط ماليّه.

آية اللَّه خويى: بلكه در اين فرض حتى اگر حج بر ذمّه‏ اش مستقر نبوده ولى قبل از احرام يا دخول حرم بميرد، ظاهراً قضا از او واجب شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

     

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.