وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

ازدواج موقت

چرا ازدواج موقت

چرا ازدواج موقت چرا ازدواج موقّت و تعدّد زوجات؟ موقیعت های اجتماعی و اقتصادی و روانی انسانها طوری است که افراد به عللی از جمله:…