وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نیت نماز چگونه باید باشد

2

نیت نماز چگونه باید باشد

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز

[ انسان باید نماز را به نیت قربت انجام دهد]

مسأله 943 انسان باید نماز را به نیت قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم (1) به جا آورد، و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلًا به زبان بگوید که چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربهً إلی اللّه (2).

(1) (سیستانی:) برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم..

(زنجانی:) برای خداوند عالم..

(2) (گلپایگانی، صافی:) بلکه در نماز احتیاط، احتیاط لازم، نگفتن به زبان است.

(مکارم:) همین اندازه که اگر سؤال کنند چه می کنی، بتواند جواب دهد که برای خدا نماز می خوانم کافی است.

(بهجت:) بلکه همین قدر که انگیزه انسان از این کار نماز خواندن برای خدا باشد در

(مکارم:) مسأله 943 در احکام رکوع فرقی بین نماز واجب و مستحب ّ نیست حتّی زیادی رکوع بنا بر احتیاط واجب. تحقّق نیّت کافی است. ولی بهتر و أفضل این است که نیّت نماز را از قلب خود بگذراند مگر این که نزدیک به حدّ وسوسه برسد.

[ اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند]

مسأله 944 اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و معین نکند، ظهر است یا عصر (1)، نماز او باطل است (2). و نیز کسی که مثلًا قضای نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازی را که می خواند، در نیت معیّن کند (3).

(1) (بهجت:) و تصمیم هیچ کدام از این دو را نداشته باشد..

(2) (سیستانی:) ولی کافی است نماز ظهر را به عنوان نماز اوّل و نماز عصر را به عنوان نماز دوّم تعیین کند..

(3) (بهجت:) بنا بر أحوط.

(مکارم:) مسأله در موقع نیّت باید قصد کند که نماز ظهر را می خواند یا عصر، یا نمازهای دیگر و اگر فقط نیّت کند چهار رکعت نماز می خوانم کافی نیست، بلکه نمازی را که می خواند باید در نیّت خود معیّن کند و احتیاط واجب آن است که قضاء و اداء بودن آن را نیز معیّن نماید.

(زنجانی:) مسأله در نیت نماز باید ظهر یا عصر بودن نماز را معین کند و لو به نحو اجمال، مثل آن که نیت کند: ” آن چه بر من اول واجب شده به جا می آورم “؛ پس اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و به نحو اجمال هم معین نکند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است. و نیز کسی که مثلًا قضای نماز ظهر بر او واجب است اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازی را که می خواند در نیت معین کند.

[ انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد]

مسأله 945 انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد، پس اگر در بین نماز به طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می کنی، نداند چه بگوید، نمازش باطل است.

[انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند]

مسأله 946 انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم (1) نماز بخواند، پس کسی که ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است (2) خواه فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

(1) (سیستانی:) برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم.. (زنجانی:) برای خداوند عالم..

(2) (بهجت:) بنا بر احوط..

(مکارم:) مسأله هر کس برای ریا یعنی نشان دادن به مردم نماز یا عبادت دیگری را انجام دهد، علاوه بر این که عبادتش باطل است، گناه کبیره نیز انجام داده است و اگر خدا و مردم را هر دو در نظر بگیرد، باز عملش باطل و گناه کبیره است.

[مسأله 947 اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا به جا آورد]

اشاره

مسأله 947 اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا به جا آورد، نماز باطل است، (چه آن قسمت، (1) واجب باشد مثل حمد و سوره، چه مستحب باشد مانند قنوت (2))، بلکه اگر تمام نماز را برای خدا به جا آورد (3) ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت، یا به طرز مخصوصی، مثلًا با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل است (4).

(1) (فاضل:) چه آن قسمت ریایی..

(2) (گلپایگانی، صافی:) و لکن در مستحب ّ، احتیاط لازم آن است که نماز را تمام و دوباره اعاده نماید..

(مکارم:) بنا بر احتیاط واجب. هر گاه اصل نماز را برای خدا می خواند ولی به قصد ریا آن را در مسجد یا در اوّل وقت یا با جماعت انجام می دهد، نمازش باطل است، ولی اگر برای ریا نیست بلکه نماز خواندن در اوّل وقت یا در مسجد برای او راحت تر است، اشکالی ندارد.

(بهجت:) و چه از افعال نماز باشد یا از قبیل دعا و ذکر باشد، مگر این که از چیزهایی باشد که شرط صحیح بودن نماز است ولی قصد قربت در انجام آن لازم نیست مثل پوشاندن عورت. [پایان مسأله [] قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی و تبریزی نیست]

(3) (سیستانی:) اگر قسمتی از نماز را برای غیر خدا به جا آورد، چه آن قسمت، واجب باشد مثل حمد یا مستحب ّ باشد مثل قنوت، اگر آن قصد غیر خدائی به تمام نماز سرایت کند مثلًا قصد ریا در عملی باشد که مشتمل بر آن جزء است یا آن که از تدارک آن قسمت، زیادی مُبطل لازم آید نمازش باطل است و اگر نماز را برای خدا به جا آورد..

(4) (خوئی:) و بنا بر احتیاط، اگر جزءِ مستحبّی را نیز مثل قنوت برای غیر خدا به جا آورد نمازش باطل است.

(تبریزی:) و بنا بر احتیاط، اگر جزءِ مستحبّی را نیز مثل قنوت برای غیر خدا به جا آورد آن را تمام کرده بعد نماز را اعاده کند.

(زنجانی:) مسأله اگر قسمتی از نماز را برای خداوند عالم انجام ندهد، چنانچه به جهت نشان دادن به مردم باشد نمازش باطل است؛ خواه آن قسمت واجب باشد مثل «حمد»، یا مستحب باشد مثل «قنوت»، و چنانچه به جهت مباحی؛ مانند اعلام مطلبی به غیر باشد، آن قسمت باطل است، پس اگر آن قسمت را عمداً زیاد کرده باشد نمازش باطل است، در غیر این صورت فقط همان قسمت باطل می شود پس اگر آن قسمت را دوباره بخواند یا آن قسمت، مستحبی باشد نمازش صحیح است. و اگر تمام نماز را برای خدا به جا آورد ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت، یا به طرز مخصوصی مثلًا با جماعت نماز بخواند نمازش باطل است؛ ولی اگر به خاطر کار مباحی، مثل خنک بودن مسجد یا خنک بودن هوا در اول وقت یا نخواندن حمد و سوره در جماعت باشد، اشکالی ندارد هم چنان که اگر نماز را برای خدا بجا آورد لکن برای اعلام مطلبی به دیگری با صدای بلند بخواند نمازش صحیح است.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله 784 اگر کسی مثلا خواست نماز ظهر بخواند ولی موقع شروع در نماز اشتباهاً به جای لفظ ظهر، لفظ عصر به زبان او آمد یا این که در قلبش به جای ظهر مثلًا عصر اشتباهاً خطور کرد، ولی انگیزه او از این عمل نماز ظهر بود مانعی ندارد و نماز او صحیح است.

(بهجت:) مسأله 785 عدول نیّت از نافله به فریضه و بالعکس جایز نیست و در صورت عدول در مورد اول، نماز نه نافله حساب می شود و نه فریضه، ولی در مورد دوّم بعضی از موارد استثناء شده است، چنانچه در مسائل نماز جماعت خواهد آمد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/iSllUm

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باشد نیت نماز چگونه باید باش

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. سید عباس نامی می گوید

  بنده سؤالی دارم
  آیا قران به تنهائی برای سعادت و خوشبختی ما کافی است؟ اگر بفرمائید از ائمه اطهار باید کمک گرفت، می پرسم مگر قرآن ناقص فرستاده شده، مگر قرآن للعالمین نیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قرآن کریم راهنمای بشر هست، و در خود قرآن کریم بارها به مسیر اهل البیت علیهم السلام و مفسر بودن اهل البیت اشاره شده است. قرآن کریم می فرماید: أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (نحل/۴۴)
   لتبین، مقام تبین و تفسیر قرآن کریم با اهل البیت و مخصوصا رسول الله است.
   بحث سر نقص نیست، این شیوه قرآن و روش قرآن است که اهل البیت را برای ما حجت قرار داده است. مثلا بحث عصمت پنج تن آل عبا در آیه تطهیر آمده است یا بحث آیه اولوالامر که راهبران اجتماعی-سیاسی را خداوند، رسول او،و امیر المومنین علی علیه السلام می داند. اهل البیت مفسران قرآن کریم هستند و از خود چیزی بر قرآن نمی افزایند تا نقص قرآن را برطرف کنند العیاذ بالله، بکه مفسر آن هستند و لایه ها و اسرار آن را بر اساس دستور خداوند بیان می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر