وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نقدی بر مقاله «صدای جمهور، صدای معصوم» /جمهوریت مورد اشاره حجاریان همان کودتا بر علیه حضرت علی علیه اسلام و جریان غدیر خم و انقلاب اسلامی است

جمهوریت مورد اشاره حجاریان همان کودتا بر علیه حضرت علی علیه اسلام و جریان غدیر خم و انقلاب اسلامی است که عده ای از غاصبان خلافت نص های مختلف پیامبر ص را در امامت علی علیه السلام زیر پا گذاشتند و با «جمهوریت شمیشیر» جریان خلافت را از مسیر الهی آن تغییر دادند و امروز هم آقای حجاریان هم صدا با آن افرادی که به بیت وحی حمله کردند به امامت شیعه حمله می کند و آتش قلم برافروخته پشت درب وحی همراه غاصبان ایستاده و به شیعه حمله می کند.

0

نقدی بر مقاله «صدای جمهور، صدای معصوم» /جمهوریت مورد اشاره حجاریان همان کودتا بر علیه حضرت علی علیه اسلام و جریان غدیر خم و انقلاب اسلامی است

سعید حجاریان  به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام، در مقاله ای با عنوان”صدای جمهور، صدای معصوم” در روزنامه سازندگی، به رابطه “دولت مدرن” و “جمهوریت” اشاره کرده و می نویسد:” ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺩﯾﺪ.” ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ تامل برانگیز فارغ از چرایی مطرح شدن آن در این روزهای کم کاری دولت از این منظر قابل بررسی است ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ سوالی که باید آن را در تاریخ پرفراز و نشیب صدر اسلام جست و جو کنید.

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﮑﺘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﯽ ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ اهل سنت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻣﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ نظریه ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ یعنیﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﻌﻠﯽ که در جریان انتخاب خلیفه دوم رخ داد، انتخابی که به گواه تاریخ با اعتراض بزرگان صحابه و مردم مواجه شد ولی ابوبکر بدون توجه به نظریه جمهوریت آقای حجاریان عمربن خطاب را بدون دخالت جمهوریت و به صورت غاصبانه خلیفه کرد!.

 

ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻮﺭﺍ که با وصیت عمربن خطاب انتخاب خلیفه سوم به شورای از پیش تعیین شده و بدون نظر مردم به عثمان سپرده شد ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ و فرزند خبیث او نظریه پردازی های طنزآور آورده اند که هیچ کدام ادعای جمهوریت ایشان را اثبات نمی کند.

جمهوریت مورد اشاره حجاریان همان کودتا بر علیه حضرت علی علیه اسلام و جریان غدیر خم است که عده ای از غاصبان خلافت نص های مختلف پیامبر ص را در امامت علی علیه السلام زیر پا گذاشتند و با «جمهوریت شمیشیر» جریان خلافت را از مسیر الهی آن تغییر دادند و امروز هم آقای حجاریان هم صدا با آن افرادی که به بیت وحی حمله کردند به امامت شیعه حمله می کند و آتش قلم برافروخته پشت درب وحی همراه غاصبان ایستاده و به شیعه حمله می کند. مشابه همین کودتا ها را در فتنه 78 یا فتنه 88 از سمت همفکران اصلاح طلب ایشان شاهد هستیم.

نظریه امامت ﺷﯿﻌﻪ بر اساس دستور خدا در غدیر خم پی ریزی شده و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻗﺮﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﺋﻤﻪ ﮐﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ استورا است و هیچ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﻟﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻭ ﺗﺎﻭﯾﻞ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻏﺼﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. شما هم اکنون اگر نگاهی به کشورهای عربی سنی منطقه بیندازید می بینید جمهوریت حاکم بر این کشورها رویایی بیش نیست و حاکمان اینها سرسپردگان و نوکران غرب می باشند و این همان جمهوریت مد نظر آقای حجاریان و دوستان اصلاح طلب ایشان است.

ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﻟﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻭ ﺗﺎﻭﯾﻞ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻏﺼﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

 

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﺟﻨﺎﺏ ﺣﺠﺎﺭﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺳﻼﻣﯿﺖ “ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ”ﺭﺍﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯ ﯾﺎ ﻻ ﺍﻗﻞ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻣﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻧﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ . ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩ:”ﺟﺎﻫﻞ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ. ”

ﻓﺮﻣﻮﺩ:”ﺟﺎﻫﻞ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ. ” ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﺪﺋﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﯾﮑﻄﺮﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮊﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ “ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ”ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.