وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نشانه‌ و علامت خون حیض

0

نشانه‌ و علامت خون حیض

فهرست این نوشتار:

قبلا در نوشتاري «شرايط خون حيض چيست» بيان شد در تكميل آن نوشتار زير را مطالعه نماييد.

 

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 نشانه‌ها و علامت هاى خون حیض

محرّمات حائض

مسأله ـ خون حیض شرایط خاصّى دارد که با فراهم آمدن همه آنها، احکام حیض جارى مى‌شود؛ خون مذکور با هفت شرط ـ به شرح ذیل‌ـ خون حیض است. 

 
الف) بلوغ

مسأله ـ خونى که دختر پیش از تمام شدن نُه سال قمرى، و زن بعد از یائسه شدن مى‌بیند حکم حیض ندارد، و اگر مربوط به زخم و جراحتى نباشد، استحاضه است که احکام آن خواهد آمد.
مسأله ـ دخترى که شک دارد نُه سال قمرى او تمام شده یا نه، اگر خونى ببیند که نشانه‌هاى حیض نداشته باشد، حیض نیست. و اگر نشانه‌هاى قاعدگى داشته باشد، و اطمینان حاصل کند که حیض است، دلیل بر این است که نُه سالش تمام و بالغ شده است.
سؤال ـ آیا فقط تمام شدن نُه سال قمرى از شرایط قاعدگى محسوب مى‌شود، یا سایرعلامتهاى بلوغ نیزازشرایط‌قاعدگى است، هر چند نُه سال قمرى او تمام نشده باشد؟
جواب : اگر خونى قبل از نُه سالگى دیده شود، خون حیض نیست.
 

ب) نرسیدن به سن یائسگى

مسأله ـ زنان سیّده و غیر سیّده هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى(1)  یائسه  مى‌شوند، یعنى اگر در این سنّ و سال خونى ببینند خون حیض نیست، مگر این که آنچه مى‌بینند تمام شرایط حیض را داشته باشد، که در این صورت باید مطابق آن عمل کنند.
سؤال ـ حضرتعالى در توضیح المسائل، مسأله 428، در مورد سنّ یائسگى تفاوتى بین زنان سیّده و غیر سیّده نگذاشته، و فقط زنان قبیله قریش را استثناء کرده‌اید، لطفآ تفاوت زنان قریش را با سایر زنان سیّده بیان فرمائید. آیا در کشور ما زنان قریش وجود دارند، یا زنان سیّده کشور ما در این حکم با سایر زنان تفاوتى ندارند؟
جواب : در کشور ما زنانى از قبیله قریش وجود ندارند، قبیله قریش یک قبیله عربى خاصّى است، و رابطه این زنان از آن قبیله قطع شده است.
مسأله ـ زنى که شک دارد یائسه شده یا نه، هرگاه خونى ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که حیض است و هنوز یائسه نشده است.
مسأله ـ زنان باردار، یا زنانى که بچّه شیر مى‌دهند، ممکن است حائض شوند.
 

ج) کمتر از سه روز نباشد

مسأله ـ مدّت حیض کمتر از سه روز نمى‌شود، حتّى اگر مختصرى کمتر باشد حیض نیست.
مسأله ـ لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را خون ببیند، ولى باید در شب دوم و سوم قطع نشود و ادامه داشته باشد.

مسأله ـ اگر کمتر از سه روز خونى ببیند و پاک شود، بعدآ سه روز یا بیشتر ـ با نشانه‌هایى که گفته شد ـ خون ببیند، فقط خون دوم حیض است.
سؤال ـ در بعضى از اوقات، عادت ماهانه زنان در اثر مصرف دارو دچار اختلال مى‌شود، از جمله این که در ایّام عادت خون کمرنگ و گاهى به صورت لک مشاهده مى‌کنند، در این صورت وظیفه آنها نسبت به نماز و روزه و طواف چیست؟ 
جواب : خون کمرنگ و لک در ایّام عادت، اگر سه روز متوالى ادامه یابد، در حکم عادت است، ولى اگر سه روز متوالى ادامه نیابد حکم استحاضه را دارد.
سؤال ـ خانمى که عادت وقتیّه و عددیّه دارد، در وقت معیّن عادت ماهیانه‌اش شروع مى‌شود، ولى در روز دوم یا سوم با خوردن قرص، از ادامه عادت جلوگیرى مى‌کند، با توجّه به این که در ایّام عادت ماهیانه همیشگى است، و به اختیار خود مانع ادامه عادت ماهیانه شده، چه حکمى دارد؟
جواب : حکم استحاضه بر آن جارى مى‌شود.

 
د) بیشتر از ده روز نباشد

مسأله ـمدّت‌حیض‌بیشترازده روزنمى‌شود،بنابراین اضافه بر ده روزاستحاضه است.
مسأله ـ هر گاه سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و ایّامى که خون دیده روى هم رفته از ده روز بیشتر نشود، تمام روزهایى را که خون دیده حائض است، ولى روزهایى را که در وسط پاک بوده، حکم زنان پاک را دارد.
سؤال ـ حضرتعالى معتقد هستید که زن حائض اگر در بین روزهاى ایّام عادت پاک شود، باید عبادتهاى خویش را پس از غسل انجام دهد، هرچند بداند دوباره خون مى‌بیند. آیا پاکى مذکور (طُهر متخلّل) از نظر زمانى حدّاقلّى دارد؟ مثلاً اگر زن حائض سه ساعت در بین عادت پاک شود، و این مسأله بعد از اذان ظهر رخ دهد، آیا باید نماز ظهر و عصر  را بخواند؟
جواب : آرى، هرگاه زمان مذکور به اندازه غسل و نماز باشد، باید عبادت خود را به جا آورد.

سؤال ـ زنى براى جلوگیرى از بچّه دار شدن از دستگاه استفاده مى‌کند، به همین علّت روزهاى عادتش کم و زیاد شده و موقع معیّنى ندارد، وظیفه او چیست؟ آیا عباداتى که انجام داده باطل است؟ توضیح این که: قبل از استفاده از دستگاه، ایّام عادت او هفت روز بوده است. آیا بعد از هفت روز مى‌تواند غسل کند، و عباداتش را انجام دهد؟
جواب : اگر چند مرتبه در مواقع مختلف، یا ایّام مختلف، بر خلاف عادت اوّل خون ببیند جزء مضطربه است، و در این حال اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است، و اگر بیش از ده روز ببیند چنانچه نشانه حیض داشته باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد حیض محسوب مى‌شود، و اگر همه‌اش یک جور باشد مطابق عادت خویشاوندان خود عمل مى‌کند.
سؤال ـ همانطور که در مسأله 432 توضیح المسائل حضرتعالى آمده، خون حیض بیشتر از ده روز نمى‌باشد، آیا منظور ده شبانه روز مى‌باشد، یا فقط روزها معیار است؟ در صورت دوم، اگر خون تا شب یازدهم ادامه داشته باشد، چه حکمى دارد؟ 
جواب : روزها معیار است و شب آخر جزء نیست، و باید طبق احکام استحاضه رفتار کند.
سؤال ـ برخى از خانمها براى جلوگیرى از بچّه دار شدن از دستگاههاى درون رحمى استفاده مى‌کنند، این دستگاهها در بعضى از بانوان باعث خونریزى اضافى مى‌گردد. اگر عادت ماهیانه چنین خانمى بخاطر وجود دستگاه فوق در رحم، بیش از ده روز شود چه حکمى دارد؟
جواب : هر گاه خون مزبور بر اثر جراحتى باشد که بخاطر آن دستگاه حاصل مى‌شود هیچ حکمى جز آب کشیدن محل ندارد.و اگر عادت ماهیانه را تحریک و طولانى کند احکام عادت ماهیانه بر آن جارى مى‌شود، ولى در هر حال بیش از ده روز خون حیض محسوب نمى‌شود. حتّى اگر عادت او کمتر از ده روز باشد، باید همان را عادت قرار دهد. مگر این که بر اثر گذشت زمان مقدار زمان عادت او عوض شود.
 

 

ه ) استمرار

مسأله ـ سه روز اوّل حیض باید پشت سر هم باشد، بنابراین اگر مثلا دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره خون ببیند، حیض نیست. و این که مى‌گوییم باید پشت سر هم باشد، معنایش این نیست که در تمام سه روز خون بیرون آید، بلکه اگر خون در فضاى داخل فرج باشد، کافى است.
 

و ) موالات

سؤال ـ آیا «توالى» در سه روز اوّل حیض، که در بعضى از کتابها آمده، همان «استمرار خون در سه روز اوّل» است، یا معناى دیگرى دارد؟ لطفآ توضیح فرمائید.
جواب : منظور همان استمرار خون در سه روز اوّل است.

 
ز ) بین دو حیض باید حدّاقل ده روز فاصله باشد

مسأله ـ زنى که معمولا ماهى یک مرتبه خون مى‌بیند اگر در یک ماه دوبار خون ببیند و آن خون نشانه‌هاى حیض داشته باشد، چنانچه روزهایى که در وسط پاک بوده کمتر از ده روز نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.
مسأله ـ هرگاه سه روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه‌هاى حیض دارد، سپس ده روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه‌هاى استحاضه دارد، و مجدّدآ خونى ببیند که نشانه حیض دارد، باید تمام خون هایى که نشانه حیض داشته است حیض قرار دهد.
سوال ـ چنانچه زنى در روز دهم ماه از عادت ماهیانه پاک شود، و روز نوزدهم همان ماه مجدّدآ خونى ببیند که تمام شرایط حیض را داشته باشد، و مثلا شش روز ادامه پیدا کند، خون دوم را از چه روزى عادت ماهانه محسوب کند؟
جواب : بعد از گذشتن ده روز از پایان عادت اول، خون حیض محسوب مى‌شود.
 

(1) . پنجاه سال قمرى تقریبآ 543 روز و 18 ساعت، یعنى هجده ماه و سه روز، کمتر از پنجاه سال شمسى است، بنابراین سنّ یائسگى به سال شمسى 48 سال و 6 ماه مى‌شود.

منبع: احكام بانوان حضرت آيت الله مكارم شيرازي .

 

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام بانوان 

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ |آنلاين|حرفه اي و دقيق

چرا دختران زودتر به سن تكليف مي رسند

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

حكم پوشش دختران قبل از سن تكليف

منظور از سن تمييز دختر و پسر چيست

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است 

احكام بانوان در اعتكاف

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.