وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

كفاره نزديكی در زمان حيض

1- کفاره نزدیکی در ایام حیض با همسر چه مقدار است ؟
2- آیا اگر چندین بار تکرار شده باشد، کفاره هم تکرار می شود؟

0

كفاره نزديكی در زمان حيض

فهرست این نوشتار:

1-نزدیکی در زمان حیض هم بر مرد و هم بر زن حرام و گناه است. 

2- حکم حرمت نزدیکی در ایام حیض را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[کفاره نزدیکی در حیض با توجه به روز نزدیکی]

مسأله 452 اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن، با زن خود در قُبُل جماع کند، بنا بر احتیاط واجب باید (1) هیجده نخود طلا کفّاره به فقیر بدهد (2) و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند، باید (3) چهار نخود و نیم بدهد. مثلًا زنی که شش روز خون حیض می‌بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اوّل و دوم با او جماع کند باید (4) هیجده نخود طلا بدهد و در شب یا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید (5) چهار نخود و نیم بدهد.

(1) (گلپایگانی، صافی:) مستحب ّ بلکه أحوط است..

(نوری:) بنا بر احتیاط مستحب باید..

(2) (فاضل:) اگر با هم سر حائض خود جماع در «قُبُل» کند، بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد و مقدار آن به ترتیب زیر می‌باشد: شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد اگر در قسمت اوّل آن جماع کند، هیجده نخود طلا کفّاره به فقیر بدهد..

(3) [کلمه «باید» در رساله آیات عظام: گلپایگانی، فاضل و صافی نیست]

(4) (گلپایگانی، صافی:) مستحب بلکه أحوط است..

(5) [کلمه «باید» در رساله آیات عظام: گلپایگانی، فاضل و صافی نیست] (خوئی، تبریزی:) مسأله اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند (خوئی: چه از قُبُل باشد چه از دُبُر) لازم است استغفار کند و احتیاط مستحب ّ آن است که کفاره بدهد. کفاره نزدیکی در حال حیض، در قسمت اول آن هیجده نخود طلای سکه دار و در قسمت دوم، نه نخود و در قسمت سوم چهار نخود و نیم است مثلًا زنی که شش روز خون حیض می‌بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند هیجده نخود طلا و در شب یا روز سوم و چهارم نُه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم چهار نخود و نیم بدهد.

(سیستانی:) مسأله اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گر چه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه دار و در وسط آن نصف مثقال و در آخر آن یک چهارم مثقال است و مثقال شرعی (18) نخود است.

(مکارم:) مسأله هر گاه مرد در حال حیض با هم سر خود نزدیکی کند مستحب است کفاره دهد و کفاره آن، در ثلث اول روزهای حیض، یک مثقال طلای سکه دار، یا قیمت آن است (مثقال شرعی هیجده نخود می‌باشد) و اگر در ثلث دوم باشد نیم مثقال و اگر در ثلث سوم باشد یک چهارم مثقال است، بنا بر این اگر ایّام عادت شش روز است دو روز اول یک مثقال، دو روز وسط نیم مثقال و دو روز آخر یک چهارم مثقال کفاره دارد.

(زنجانی:) مسأله اگر مرد با زن خود در حال حیض از قُبل نزدیکی کند لازم است استغفار کند و مستحب، بلکه مطابق احتیاط مستحب است که در نزدیکی با زن در حال حیض چه از قبل باشد چه از دُبر کفاره بدهد. کفاره نزدیکی در حال حیض صدقه دادن به فقیر است، به این ترتیب که: اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، کفاره نزدیکی در قسمت اول آن: یک دینار شرعی (حدود (22) نخود طلای سکه دار) و در قسمت دوم: نیم دینار (حدود (11) نخود)، و در قسمت سوم: ربع دینار (حدود پنج نخود و نیم) است؛ مثلًا زنی که شش روز خون حیض می‌بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند، یک دینار شرعی و در شب یا روز سوم و چهارم نیم دینار، و در شب یا روز پنجم و ششم ربع دینار بدهد. و بهتر آن است که در قسمت سوم هم نیم دینار بدهد و از آن بهتر آن است که در هر سه قسمت یک دینار بدهد و اگر نتواند کفاره بدهد، به یک مسکین صدقه بدهد.

مسائل اختصاصی

(خوئی، تبریزی:) مسأله 459 (سیستانی:) (451) غیر از نزدیکی کردن با زن حائض سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

(زنجانی:) سایر بهره گیری‌های جنسی..

(زنجانی:) ولی بهره گیری از ما بین ناف تا زانو مکروه و خلاف احتیاط استحبابی است.

(مکارم:) مسأله 441 بازی کردن با هم سر در حال حیض، حرام نیست و کفاره هم ندارد.

(نوری:) مسأله 454 بر مرد لازم است چنانکه گفته شد با زن خود در حال حیض در قُبُل نزدیکی نکند و اگر نزدیکی کرد مرتکب گناه شده است باید استغفار کند؛ ولی دادن کفاره که ذکر می‌شود بنابر احتیاط مستحبی است.

[ کفاره در نزدیکی از پشت حائض]

مسأله 453 وطی در دبر زن حائض، کفاره ندارد.

(1) این مسأله، در رساله آیات عظام: گلپایگانی، صافی، بهجت، نوری و مکارم نیست

(1) (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب کفاره دارد.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) رجوع کنید به ذیل مسأله 452.

[ لازم نیست طلای کفّاره را از طلای سکه دار بدهد]

مسأله 454 لازم نیست طلای کفّاره را از طلای سکه دار بدهد، ولی اگر بخواهد قیمت آن را بدهد باید قیمت سکه دار بدهد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: اراکی، بهجت و فاضل نیست (سیستانی، مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 452.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله بهتر آن است که طلای کفّاره را سکه دار بدهد، ولی اگر ممکن نباشد قیمت آن کافی است.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر طلای سکه دار ممکن نباشد قیمت آن را بدهد.

(زنجانی:) مسأله اگر طلای سکه دار ممکن نباشد، پولی به قیمت آن داده شود.

[تغییر قیمت در کفاره]

مسأله 455 اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می‌خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد، باید (1) قیمت وقتی را که می‌خواهد به فقیر بدهد حساب کند.

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) [کلمه «باید» در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی و زنجانی نیست]

[تکرار نزدیکی در روزهای مختلف حیض]

مسأله 456 اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوّم حیض، با زن خود جماع کند (1)، باید (2) هر سه کفّاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم می‌شود بدهد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: مکارم، سیستانی و بهجت نیست

(1) (زنجانی:) هر سه کفاره را که یک دینار و سه چهارم (حدود سی و هشت نخود و نیم) می‌شود بدهد. (2) (گلپایگانی، صافی:) مستحب ّ بلکه احوط است..

(نوری:) بهتر است.. [کلمه «باید» در رساله آیات عظام: خوئی و تبریزی نیست]

[ اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده]

مسأله 457 اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفّاره آن را داده دوباره جماع کند باز هم باید (1) کفّاره بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی و بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) مستحب ّ بلکه احوط است.. (نوری:) بهتر است..

[اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند]

مسأله 458 اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند (و در بین آنها کفّاره ندهد (1)) احتیاط واجب (2) آن است که برای هر جماع یک کفّاره بدهد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، تبریزی، زنجانی و مکارم نیست]

(2) (گلپایگانی، صافی:) احتیاط مستحب ّ..

(خوئی، تبریزی، زنجانی، نوری:) بهتر.. (مکارم:) مستحب ّ..

[ اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده]

مسأله 459 اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود (1) و اگر جدا نشود بنا بر احتیاط واجب باید کفّاره بدهد. (2)

این مسأله، در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، تبریزی، صافی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(2) (خوئی، زنجانی:) احتیاط مستحب ّ این است که کفاره بدهد.

(نوری:) بنا بر احتیاط مستحب باید کفاره دهد.

(مکارم:) اگر جدا نشود گناه کرده و بنا بر احتیاط مستحب ّ باید کفاره نیز بپردازد.

[اگر مرد با زن حائض زنا کند]

مسأله 460 اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی به گمان این که عیال خود اوست جماع نماید، احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد (1).

این مسأله، در رساله آیات عظام: سیستانی و بهجت نیست

(1) (فاضل:) بلکه باید کفاره بدهد.

(اراکی، تبریزی:) کفاره واجب نمی‌شود (اراکی: اگر چه احتیاط مستحب ّ است).

(گلپایگانی، خوئی، صافی:) احتیاط مستحب ّ این است که کفاره بدهد.

(نوری:) احتیاطاً کفاره بدهد. (مکارم:) احتیاط آن است که کفاره دهد.

(زنجانی:) مسأله اگر مرد العیاذ باللّه با زن حائض نامحرم به گمان این که عیال خودش است جماع کند، احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد.

[کسی که نمی‌تواند کفّاره بدهد]

مسأله 461 کسی که نمی‌تواند کفّاره بدهد (بهتر آن است که صدقه‌ای به فقیر بدهد و اگر نمی‌تواند (1)) بنا بر احتیاط واجب باید استغفار کند (2)، و هر وقت توانست باید کفاره را بدهد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست.]

(2) (مکارم:) اگر نمی‌تواند باید از گناه خود استغفار کند.

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) رجوع کنید به ذیل مسأله 452.

(نوری:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی (454)، صفحه (261).

(گلپایگانی، صافی:) مسأله کسی که نمی‌تواند کفّاره بدهد، استغفار کند و هر وقت توانست احتیاط مستحب ّ آن است که کفاره را بدهد.

(فاضل:) مسأله کسی که نمی‌تواند کفّاره بدهد، بنا بر احتیاط باید به اندازه سیر شدن یک فقیر گرسنه، صدقه بدهد و اگر نمی‌تواند، استغفار کند.

مسائل اختصاصی

اشاره

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله 466 کسی که از روی نادانی یا فراموشی با زن در حال حیض نزدیکی کند کفاره ندارد.

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله 467 اگر مرد به اعتقاد این که زن حائض است با او نزدیکی کند و بعداً معلوم شود که حائض نبوده است کفاره ندارد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
استفتاء سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري
موضوع: احکام بانوان
شماره استفتاء: 577986

1- کفاره نزدیکی در ایام حیض با همسر چه مقدار است ؟
2- آیا اگر چندین بار تکرار شده باشد، کفاره هم تکرار می شود؟

ج1) در زمان عادت ماهانه، دخول در قُبُل جایز نیست، که اگر نزدیکی در حال حیض در ثلث اول دوران حیض باشد، یک مثقال شرعی طلا است؛ و اگر در ثلث دوم باشد، نیم مثقال؛ و اگر در ثلث آخر است، ربع مثقال طلا می باشد، که به عنوان کفاره به فقیر بدهند.

ج2) در فرض تکرر نیز کفاره با تکرار نزدیکی در اوقات مختلف (مثل آنکه در اول و وسط و آخر حیض باشد) کفاره مکرر می‌شود و همچنین اگر در یک وقت نزدیکی تکرار شود و بعد از هر نزدیکی کفاره‌اش را بپردازد کفاره هم مکّرر می‌شود و اگر بعد از هر نزدیکی کفاره را نپرداخته باشد احتیاط واجب آن است که کفاره مکرر می‌شود.

منبع : استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری

………………………………………………………

1)در نوشتاري «حكم نزديكي قبل از غسل حيض» را مطرح كرده ايم. از« اينجا» مي توانيد آن را مطالعه نماييد.

2) -هر مثقال شرعی ¾ مثقال بازاری معادل 6 / 3 گرم مى‌باشد. لينك منبع.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 107: آمیزش جنسى و نزدیکى کردن به هنگام عادت، هم بر زن حرام است و هم براى مرد.

مسأله 108: هرگاه مرد در حال حیض با همسر خود نزدیکى کند مستحبّ است کفّاره دهد; و کفّاره آن در ثلث اوّل روزهاى حیض، یک مثقال طلاى سکّه دار، یا قیمت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى باشد) و اگر در ثلث دوم باشد، نیم مثقال و اگر در ثلث سوم باشد یک چهارم مثقال است، بنابر این اگر ایّام عادت شش روز است دو روز اوّل یک مثقال، دو روز وسط نیم مثقال و دو روز آخر یک چهارم مثقال کفّاره دارد.

مسأله 109: هر گاه بخواهد قیمت طلا را بپردازد باید به قیمت روزى که مى پردازد حساب کند; نه قیمت روزى که آمیزش کرده.

مسأله 110: بازى کردن با همسر در حال حیض حرام نیست و کفّاره هم ندارد.

مسأله 111: هرگاه نزدیکى را تکرار کند مستحبّ است کفّاره را نیز تکرار کند.

 

نزدیکی با همسر در حال عادت ماهیانه [آمیزش با همسر در حال حیض]

پرسش :بنا به رساله آیت الله مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه چه حکمی دارد_البته به میزان ختنه گاه_

پاسخ :این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقال شرعی طلا معادل 75 صدم مثقال معمولی است. 

*-[مثقال شرعي حدود 3.4 (سه و چهار دهم) گرم است]

 

حکم کفاره حیض در صورت تکرار نزدیکی

پرسش :چنانچه نزدیکی در ایام عادت ماهانه تکرار شود حکم کفاره ی آن چیست؟

پاسخ :هرگاه نزديكى را تكرار كند مستحب است كفّاره را نيز تكرار كند.

استحباب پرداخت کفاره برای نزدیکی در حیض

پرسش :با توجه به حرمت نزدیکی با زن در ایام عادت ماهانه، این کار کفاره هم دارد؟

پاسخ :چنانچه در ایام عادت ماهانه نزدیکی صورت بگیرد علاوه بر این که زن و مرد مرتکب گناه شده اند، بهتر است مرد کفاره بدهد (اختصاص به مرد دارد) و كفّاره آن، در ثلث اوّل روزهاى حيض، يك مثقال طلاى سكّه‏ دار، يا قيمت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى‏ باشد) و اگر در ثلث دوم باشد نيم مثقال و اگر در ثلث سوم باشد يك چهارم مثقال است. بنابر اين، اگر ايّام عادت شش روز باشد دو روز اوّل يك مثقال، دو روز وسط نيم مثقال و دو روز آخر يك چهارم مثقال شرعی كفّاره دارد.

تکلیف زن نسبت به کفاره نزدیکی در حیض

پرسش :چنانچه زن حائض به مرد اطلاع ندهد که حیض شده و نزدیکی صورت بگیرد یا هر دو طرف رضایت به نزدیکی داشته باشند، تکلیف زن نسبت به کفاره چیست؟

پاسخ :کفاره تنها بر مرد مستحب می باشد و زن باید از گناه خود توبه نماید.

حکم نزدیکی در ایام عادت ماهانه در صورت فراموشی [کارهایی که بر حائض حرام است ]
پرسش :آیا حرمت نزدیکى در حال حیض و کفّاره ی آن، شامل آمیزش غیر اختیارى و از روی فراموشی هم می شود؟

پاسخ :این حکم شامل صورت عمد است و شامل فراموشی و غیر اختیاری نمی باشد.

 شرط نبودن انزال در حرمت نزدیکی در حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :آیا حرمت نزدیکی در زمان حیض، مشروط به انزال منی می باشد؟

پاسخ :در فرض سؤال، خروج منی شرط نمی باشد و چنانچه به مقدار ختنه گاه و بیشتر دخول شود مرتکب امر حرام شده اند.

 حکم شک در دخول در زمان حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :شک در دخول در زمان عادت ماهانه چه حکمی دارد؟

پاسخ :مادامی که یقین به دخول ندارند، کار حرامى انجام نشده و کفّاره‌اى ندارد.

 حکم نزدیکی در صورت شک در پاکی از حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]
پرسش :زنى در روزهاى پایانى عادت ماهیانه است، ولى شک دارد که پاک شده یا نه؛ آمیزش جنسى در این صورت چه حکمى دارد؟

پاسخ :در فرض سؤال نزدیکی جایز نیست.

 

 
 حکم نزدیکی در حال حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :نزدیکی با همسر در حال حیض چه حکمی دارد؟

پاسخ :نزديکي(دخول) با همسر در ايام عادت ماهيانه (حتي اگر لکه کمرنگي ببيند) بر مرد و زن حرام است اما لذتهاي ديگر و بازی کردن با همسر مانعي ندارد و کفاره هم ندارد.
 

حکم وطی در دبر در ایام عادت ماهانه [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :نزدیکی از پشت با همسر در ایام عادت ماهانه چه حکمی دارد؟

پاسخ :وطی در دُبُر در حالت حیض، بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد.

پرسش :یک مثقال شرعی چند گرم است؟
پاسخ :مثقال شرعی حدود (سه و چهار دهم) گرم است.

 چگونگی مصرف کفّاره نزدیکی در حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :کفاره ی نزدیکی در حیض را به چه کسی می توان داد؟ پرداخت آن به سادات چه حکمی دارد؟

پاسخ :کفاره ی نزدیکی در حیض را باید به فقراء و نیازمندان بدهند و با توجه به مستحب بودن آن، می توان به سادات یا واجب النفقه نیز پرداخت نمود.

 چگونگی محاسبه طلا در کفاره ی نزدیکی در حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :چنانچه مرد بخواهد کفاره ی نزدیکی در حیض را به قیمت طلا بدهد، چگونه قیمت آن را محاسبه نماید؟

پاسخ :هرگاه بخواهد قيمت طلا را بپردازد بايد به قيمت روزى كه مى‏ پردازد حساب كند. برای اطلاع از قیمت دقیق آن می توانید به زرگرها مراجعه نمایید.

 
 وظیفه مرد در صورت علم به حائض بودن همسر در حین نزدیکی [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :اگر مرد در حین نزدیکی متوجه شود زن حائض شده است، تکلیف او چیست؟
پاسخ :اگر مرد در حال نزديكى بفهمد زن حائض شده، بايد فوراً از او جدا شود و اگر جدانشود، گناه كرده و بنابر احتياط مستحب بايد كفّاره نيز بپردازد، البته اگر خود زن نیز متوجه شد باید اطلاع بدهد تا او جدا شود.
 

وظیفه مرد در صورت عدم توانایی در پرداخت کفاره حیض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :چنانچه بر مردی کفاره ی نزدیکی در حیض واجب شده باشد اما توانایی پرداخت ندارد، وظیفه ی او چیست؟

پاسخ :كسى كه نمى ‏تواند كفّاره بدهد بهتر آن است كه صدقه‏ اى بدهد و اگر نمى ‏تواند، بايد از گناه خود استغفار كند.

 حکم کفاره در صورت زنا یا وطی به شبهه با زن حائض [کارهایی که بر حائض حرام است ]

پرسش :اگر مردی با زن حائض، زنا یا وطی به شبهه نماید باید کفاره بدهد؟
پاسخ :اگر مرد با زن حائض زنا كند، يا با زن حائض بيگانه ‏اى به گمان اين كه همسر خود اوست نزديكى نمايد، احتياط مستحب آن است كه كفّاره دهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

حتما بخوانيد

 1. چه كارهايي بر زن حائض حرام است
 2. چه كارهايي بر زن حائض مكروه است
 3. چه كارهايي بر زن حائض مستحب است
 4. احكام ورود حائض به حرم امام و امامزاده
 5. ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي
 6. حكم طلاق در حال حيض 
 7. غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن
 8. احتمال گذشت عادت بيش از ده روز
 9. اطمينان از ديدن خون پس از پاك شدن
 10. با چه غسل هايى مى توان نماز خواند
 11. آيا تمام موها را بايد در غسل شست
 12. غسل حيض قبل از وقت نماز 
 13. غسل حيض قبل از وقت نماز

کلید: كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض  حكم نزديكي از پشت نزديكي قبل از غسل حيض نزديكي در دوران پريود از نظر شرعی کفاره نزديكي در دوران قاعدگي نزديكي در روز آخر عادت ماهانه غسل جنابت در حال حیض حکم نزديكي در دوران قاعدگي عوارض نزديكي در زمان عادت ماهانه كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض كفاره نزديكی در زمان حيض 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.