وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

داروهای گیاهی ضد رماتیسم و نقرس

0

داروهای گیاهی ضد رماتیسم و نقرس

داروهای ضد رماتیسم و نقرس              Drugs used to treat  rheumatic and gout
نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي
نسخه هاي مركبنسخه شماره 1-دارو ی ضد رماتیسم

پوست بید                           ده قسمت

گیاه بومادران                      سه قسمت

برگهای لبلاب (دردوست )     پنج قسمت

پوست سیا توسه                دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

پوست بید                    سه قسمت

گل بابونه                      دو قسمت

ریشه شیرین بیان          یک قسمت

گیاه دم اسبی               دو قسمت

مغز دانه لوبیا                 دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد پس از صاف كردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

پوست بید                     چهار قسمت

ریشه شیرین بیان          سه قسمت

گل بابونه                      چهار قسمت

میوه ابهل                     یک قسمت

برگ سنا                      یک قسمت

گیاه بنفشه                سه قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت رماتیسم و نقرس

افسنطین                               10 گرم

دم اسب                                10 گرم

گزنه                                     10 گرم

ریشه قاصدک (کاسنی زرد)      10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 5- داروی ضد نقرس و رماتیسم

میوه سرو کوهی (پیرو )                 10 گرم

گزنه                                           10 گرم

برگ غان                                      10گرم

میوه نسترن                                 10 گرم

نعناع                                         10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت  باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 6-  داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

بومادران                                   10 گرم

دم اسب                                   10 گرم

پوست بید                                10 گرم

برگ غان                                  10 گرم

ریشه قاصدک (کاسنی زرد)         10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف نموده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 7- داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

سپستان                         50 گرم

ریشه بادیان                      30 گرم

ریشه کاسنی                   30 گرم

میوه رازیانه                       15 گرم

سورنجان                         10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای  فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل كرده و به مدت  نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت دردهای مفاصل

هلیله زرد                      10 گرم

هلیله سیاه                  10 گرم

مقل ارزق                   10 گرم

سنبل الطیب               20 گرم

تخم کرفس                10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را پس از کوبیدن با هم مخلوط كرده مقدرزی از مخلوط فوق را با عسل یا مربا بصورت حب ( اندازه یک نخود ) درآورده و روزی 6 حب هر بار 2 حب میل کنید .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت دردهای مفاصل

زنجبیل                      30 گرم

زیره                          30 گرم

سورنجان                   30 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزی دو بار ره بار یک قاشق غذاخوری آنرا با آب میل کنید .

 

نسخه شماره 10- دارو جهت  دردهای مفاصل

بذر البنج                  25 گرم

گل سرخ                  25 گرم

زنجبیل                   25 گرم

سورنجان               25 گرم

روغن کنجد             300 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن کنجد مخلوط و سپس بجوشانید تا سفت شود سپس آنرا در یک بطری نگهدرید و روزی دوبار مفصل دردناک را با آن ماساژ دهید .
نسخه هاي تك دارويينسخه شماره 1-   داروی ضد دردهای روماتیسمی                        دارو :  سیر  Allium sativum

مقدر مصرف : 2  تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 2-   دارو جهت رفع عوارض روماتیسمی                        دارو :  پیاز Allium cepa

مقدر مصرف : 40 تا 80 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق را  روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 3-   دارو ی ضد دردهای مفصلی حاد ومزمن  دارو :  پوست یا برگ گیاه بید  ( Salix specied)

مقدر مصرف :3 تا 6  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4-    داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو :  اکلیل الملک ( ناخنک )   ( Melilotus officinalis)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-    داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو :  مرغ ( شیندان )   ( Agropyrum repence)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6-       داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو :  برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)

مقدر مصرف : 3 تا 6  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7-   داروی ضد دردهای روماتیسمی و نقرسی

دارو :  دانه های خردل سیاه و سفید  ( Brassica nigra and alba)

طرز تهیه و مصرف : از خارج به شکل ضماد و مشمع و محلولهای مالیدنی مصرف کنید .

نسخه شماره 8-   داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو :  پوست و جوانه های سپیدر ( Populus nigar)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : تمام گیاه بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10-داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : شاه بلوط هندی  ( Aesculus hippocastanum )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11- داروی ضد دردهای روماتیسمی                     دارو : برگ  و میوه برگ بو ( Laurus nobilis)

مقدر مصرف :  3 تا 6  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 12- داروی ضد دردهای روماتیسمی        دارو : ریشه و روغن کرچک ( Ricinus communis )

مقدر مصرف :  2 تا 4  گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

جهت استفاده از روغن کرچک به مقدر کافی از آن روزی چند بار به موضع دردناک مالیده شود .

نسخه شماره 13-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : تمام گیاه ترشک اسفناجی  ( Rumex patientia )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 14- داروی ضد دردهای روماتیسمی     دارو : پوست گیاه نارون قرمز  ( Ulmus campestris )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 15-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس )   ( Betula alba )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 16- داروی ضد دردهای روماتیسمی

دارو : تمام گیاه گلدار اکلیل کوهی ( Rosmarinus officinalis )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره7 1-داروی ضد نقرس                       دارو : پیاز و دانه سورنجان ( Colchicum luteum)

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

سخه شماره 18-داروی ضد نقرس                       دارو : تره ( Allium porrum )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره19-داروی ضد نقرس                       دارو : پوست بید  ( Salix species )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 21-داروی ضد نقرس                       دارو : ریشه بابا آدم    ( Arctium lappa  L  )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 22-داروی ضد نقرس                دارو : ریشه گل قاصد ( قاصدک )  (  Taraxacum officinalis )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 23-داروی ضد نقرس                       دارو : تمام گیاه پونه ( Mentha pulegium )

مقدر مصرف :  1 تا 2 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا  میل کنید .

توجه : این دارو کمی سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود .

نسخه شماره24-داروی ضد نقرس                       دارو : دانه سبوس برنج  ( Oriza sativa  )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 25-داروی ضد نقرس      دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior )

مقدر مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 26-داروی ضد نقرس                       دارو : پوست دانه لوبیا ( Phasaeolus vulgaris )

مقدر مصرف :  7 تا 25 گرم  در روز

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 27-داروی ضد نقرس                       دارو : تمام گیاه مامیران ( Chelidonium majus )

مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 28- داروی ضد نقرس        دارو : میوه کاکنج ( عروسک پشت پدره )  ( Physalis alkekengi)

مقدر مصرف :  5 تا 10 عدد

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 29-داروی ضد نقرس

دارو : ریزم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی )   ( Arnica montana )

طرز تهیه و استعمال : بصورت مرهم به مقدر 0/4 گرم به همراه بادام تلخ کوبیده شده بر روی پارچه مالیده و در محل درد قرار دهید این عمل هر روز انجام شود .

نسخه شماره30 -داروی ضد نقرس                       دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis )

مقدر مصرف :  2 تا  4 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 31-داروی ضد نقرس       دارو : برگ یا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس )  ( Betula alba)

مقدر مصرف :  4 تا 8 گرم

طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان  بعد از غذا میل کنید .

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.