وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام آب باران چیست

0

احکام آب باران چیست

رساله توضیح المسائل طهارت

4 آب باران

[حکم آب باران]

مسأله 37 اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران به بارد جائی که باران به آن برسد، پاک می‌شود (1) و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست، (2) ولی باریدن دو سه قطره فائده ندارد، بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می‌آید (3).

(1) (سیستانی:) مگر بدن و لباسی که به بول نجس شده باشد که در این دو بنا بر احتیاط واجب دو مرتبه لازم است..

(2) (تبریزی:) بنا بر احتیاط فشار لازم است..

(3) (اراکی:) باید به مقداری باشد که اگر بر زمین سخت به بارد جاری می‌شود.

(بهجت:) باید بنا بر احوط، طوری باشد که بگویند باران می‌آید و به حدّ جریان برسد؛ و اگر زمین طوری است که آب، به آن جریان پیدا نمی‌کند، کافی است به حدّی به بارد که اگر زمین سخت بود، بر آن جاری می‌شد.

(صافی:) باید طوری باشد که بگویند باران می‌بارد و در زمین سخت جریان دارد. و اگر ظرف به ولوغ سگ نجس شده باشد أقوی این است که اول خاکمال شود و سپس یک مرتبه در زیر باران بگذارند پاک می‌شود اگر چه احتیاط لازم این است که دو مرتبه با آب باران شسته شود.

(مکارم:) مسأله آب باران در حکم آب جاری است و به هر چیز نجسی برسد، آن را پاک می‌کند، خواه زمین باشد یا بدن یا فرش و یا غیر اینها، به شرط این که عین نجاست در آن نباشد و غساله یعنی آبی که با آن شسته شده جدا شود. بارش چند قطره کافی نیست بلکه باید به مقداری به بارد که به آن «باران» گویند.

[اگر باران به عین نجس به بارد]

مسأله 38 اگر باران به عین نجس به بارد و به جای دیگر ترشح کند (1)، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است (2). پس اگر باران بر خون به بارد و ترشح کند، چنانچه ذرّه‌ای خون (3) در آن باشد، یا آن که بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می‌باشد.

(1) (مکارم:) احتیاط واجب اجتناب از آن است. [پایان مسأله]

(2) (زنجانی:) بو یا رنگ یا مزه آن به سبب ملاقات با نجاست تغییر نکرده باشد، پاک است. [پایان مسأله]

(3) (گلپایگانی، صافی:) ذرّه‌های خون..

[اگر بر سقف عمارت عین نجاست باشد]

مسأله 39 اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن (1) عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می‌بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‌ریزد (2) پاک است و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‌ریزد به چیز نجس رسیده است، نجس می‌باشد.

(1) (زنجانی، بهجت:) اگر بر روی بام عمارت.. (فاضل:) اگر روی سقف ساختمان..

(2) (بهجت:) در صورتی که صفات عین نجس را نداشته باشد و مضاف نشده باشد..

(مکارم:) مسأله هر گاه روی زمین یا پشت بام عین نجس باشد و باران روی آن به بارد احتیاط واجب اجتناب است امّا آن مقدار که روی نجس نباریده پاک است، و اگر با هم مخلوط شود و از ناودان جاری گردد آن هم پاک است.

[زمین نجسی که باران بر آن به بارد پاک می‌شود]

مسأله 40 زمین نجسی که باران بر آن به بارد پاک می‌شود. و اگر باران بر زمین جاری شود. و (1) به جای نجسی که زیر سقف است برسد، آن را نیز پاک می‌کند (2).

(1) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی:) و در حال باریدن..

(بهجت:) و در موقع آمدن باران..

(2) (اراکی:) به شرط آن که باران قطع نشده باشد.

(بهجت:) اگر مضاف یا متغیّر به نجاست نشده باشد.

(مکارم:) مسأله هر گاه آب باران جاری شود و به زیر سقف یا جایی که باران نمی‌بارد برسد، آن را پاک می‌کند، به شرط این که باران قطع نشده باشد.

[ خاک نجسی که به واسطه باران گِل شود]

مسأله 41 خاک نجسی که به واسطه باران گِل شود (1) و آب آن را فرا گیرد پاک است (2)، اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمی‌شود.

این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) و علم به رسیدن باران به وصف اطلاق به تمام اجزاء آن حاصل می‌شود پاک است ولی حصول علم به آن مشکل است.

(2) (اراکی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(خوئی، تبریزی، زنجانی، بهجت:) مسأله خاک نجسی که به واسطه باران گِل شود پاک است (بهجت: اگر آب باران به همه خاک برسد، و بنا بر أحوط موقع مخلوط شدن با خاک، مضاف نشده باشد).

(سیستانی:) مسأله خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک می‌شود. به شرط آن که معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک، مضاف شده است.

[هر گاه آب باران در جایی جمع شود]

مسأله 42 هر گاه آب باران در جایی جمع شود، اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه موقعی که باران می‌آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک می‌شود.

(زنجانی:) مسأله هر گاه آبی در جایی جمع شود اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه موقعی که باران بر آن می‌بارد چیز نجسی را در آن بشویند و بو یا رنگ یا مزه آب به سبب ملاقات با نجاست تغییر نکند، آن چیز نجس پاک می‌شود.

(مکارم:) مسأله هر گاه آب باران در جایی جمع شود و متّصل به باران باشد حکم آب باران را دارد، و هر چیز نجسی را پاک می‌کند هر چند کمتر از کر باشد.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

[ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران به بارد]

مسأله 43 اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران به بارد و بر زمین نجس جاری شود (1)، فرش نجس نمی‌شود و زمین هم پاک می‌گردد (2).

(1) (گلپایگانی، صافی:) باران به بارد و در حال باریدن، به زمین نجس برسد..

(سیستانی:) باران به بارد و در حال باریدن از فرش به زمین نجس برسد..

(زنجانی:) باران به بارد و به آن زمین برسد..

(2) (بهجت:) مگر این که آب، مضاف یا متغیّر شود.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله 48 هر گاه باران بر حوضی که آب آن نجس است به بارد و با آن مخلوط گردد پاک می‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

شرط پاک شدن نجاست با باران [آب باران]

پرسش : آب باران چه چیزهایی را با چه شرایطی تطهیر می کند؟

پاسخ : آب باران در حکم آب‏جارى است و به هر چیز نجسى برسد آن را پاک مى‏کند، خواه زمین باشد، یا بدن، یا فرش و یا غیر اینها، به شرط این‏که عین نجاست در آن نباشد و غساله یعنى آبى که با آن شسته شده جدا شود.

مقدار لازم در باریدن باران برای تطهیر نجاست [آب باران]

پرسش : چه مقدار باریدن ملاک است تا شیئ نجس با آب باران پاک بشود؟

پاسخ : بارش چند قطره کافى نیست، بلکه باید به مقدارى ببارد که به آن «باران» گویند.

چگونگی پاک شدن جایی که باران بر آنجا نمی بارد [آب باران]

پرسش : جایی مثل سقف که باران در آنجا نمی بارد را می توان با آب باران پاک کرد؟

پاسخ : هرگاه آب باران جارى شود و به زیر سقف یا جایى که باران نمى‏بارد برسد آن را پاک مى‏کند، به شرط این‏که باران قطع نشده باشد.

حکم آب بارانی که در یکجا جمع شده [آب باران]

پرسش : هنگام بارندگی در برخی قسمت های گودی زمین آب جمع می شود حکم این آب چیست؟

پاسخ : هرگاه آب باران در جایى جمع شود و متّصل به باران باشد، حکم آب باران را دارد و هرچیز نجسى را پاک مى‏کند هرچند کمتر از کر باشد.

باريدن باران بر زمين نجسي که فرش پاکي روي آن است [آب باران]

پرسش : اگر فرش پاكى روى زمين نجس باشد و باران بر آن ببارد آیا نجس می شود؟

پاسخ : چنانچه آب باران از زیر آن جارى شود، آن فرش نجس نمى‏شود، بلکه زمین هم پاک مى‏شود.

ترشحات آب باران [آب باران]

پرسش : اگر باران به چیز نجسی ببارد آیا ترشحات آن نجس است؟

پاسخ : هرگاه باران روى عین نجسى ببارد و به جاى دیگر ترشح کند، احتیاط واجب اجتناب از آن است؛ و اگر روى زمین یا پشت بام عین نجس باشد و باران روى آن ببارد احتیاط واجب اجتناب است، امّا آن مقدار که روى نجس نباریده پاک است و اگر باهم مخلوط شود و از ناودان جارى گردد آن هم پاک است.

تطهیر آب نجس توسط باران [آب باران]

پرسش : اگر مقداری آب نجس در جایی باشد و باران بر آن ببارد آیا پاک می شود؟

پاسخ : هرگاه باران بر حوضى که آب آن نجس است ببارد و با آن مخلوط گردد پاک مى‏شود.

سرایت نجاست در اثر جریان آب باران [آب باران]

پرسش : روستای ما طوری است که به یک طرف شیب دارد و اگر باران ببارد همه آب ها از بالای روستا به طرف پایین سرازیر می شود. با توجه به این مطلب اگر در بالای روستا قسمتی از زمین نجس شود (مثلاً با خون) و بعد باران ببارد به طوری آب جاری شود ولی به قدری نباشد که عین نجاست را برطرف کند، با توجه به اینکه بعد از قطع ریزش باران هم مقداری آب جاری است و این آب گل آلود است، اگر این آب از روی عین نجاست هم عبور کند آیا به هرجا می رود زمین را نجس می کند؟ یعنی تمام خیابان از بالا تا پایین نجس می شود؟

پاسخ : خیر، نجس نمی شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

  1. آب مطلق و مضاف چیست
  2. فرق آب كر با آب قليل در چيست
  3. آب جاری چیست
  4. آب کر چند لیتر است
  5. تعريف آب راكد چيست
  6. اگر قسمتي از آب كر يخ ببندد
  7. احکام آبهاآیت الله خامنه ای
  8. احكام آبها طبق نظر آيت الله سيستاني


کلید:  احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست احکام آب باران چیستاحکام آب باران چیست  احکام آب باران چیست احکام آب باران چیست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.