وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آموزش تصویری وضو گرفتن

0

آموزش تصویری وضو گرفتن

فهرست این نوشتار:

آموزش تصویری وضو گرفتن + فیلم

احکام تفصیلی وضو را می توانید در لینک های زیر بخوانید و در ادامه می توانید آموزش تصویری را بخوانید:

 1. شستن صورت در وضو
 2. شستن صورت در وضو با دست چپ
 3. چند بار شستن دست و صورت در وضو
 4. نحوه شستن دستها در وضو
 5.  محل مسح سر و مقدار مسح در وضو
 6. مسح پا چگونه است
 7. وضوی ارتماسی 
 8. دعای وضو

1-لازم به ذکر است وضوی زن و مرد با هم تفاوت ندارد، اما مستحبات را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2-مطابق نظر آیت الله خامنه ای واجب است مسح پا از سر انگشتان باشد نه از روی آن.

[ واجبات وضو]

مسأله 236 در وضو واجب است (1) صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند.

(1) (بهجت:) با نیّت..

شستن صورت
شستن صورت

[ بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‌آید]

مسأله 237 در ازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‌آید تا آخر چانه شست و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست (1) قرار می‌گیرد باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است (2). و برای آن که یقین کند این مقدار کاملًا شسته شده باید کمی اطراف آن را هم بشوید (3).

(1) (بهجت:) (یعنی انگشت میانی که وسطی و انگشت بزرگ که ابهام است)..

(2) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (سیستانی:) اگر انسان یقین نکند که این مقدار کاملًا شسته شده باید برای این که یقین کند، کمی اطراف آن را هم بشوید.

شستن دست راست
شستن دست راست

[ بعد از شستن دست راست باید دست چپ را بشوید]

شستن سمت چپ
شستن سمت چپ

[ بعد از شستن صورت باید دست راست]

مسأله 245 بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشوید (1).

(1) (بهجت:) به طوری که دستها کاملًا شسته شود.

[برای آن که یقین کند آرنج را کاملًا شسته]

مسأله 246 برای آن که یقین کند آرنج را کاملًا شسته باید مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید.

این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست

(سیستانی:) مسأله اگر انسان یقین نکند که آرنج را کاملًا شسته، باید برای آن که یقین کند، مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید.

مسح سر
مسح سر

 [مسح سر]

مسأله 249 بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند. (1) و لازم نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح نماید. (2)

(1) (بهجت:) [و] اگر تری در دست نمانده باشد وظیفه‌اش در مسأله [257] بیان خواهد شد..

(2) (اراکی:) بنا بر احتیاط واجب باید با دست راست باشد و لازم نیست که از بالا به پایین مسح نماید، هر چند موافق احتیاط است.

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط واجب آن است که با دست راست مسح نماید و نیز احتیاط آن است که مسح از بالا به پایین باشد اگر چه أقوی جواز مسح از پایین به بالا است.

(خوئی:) احتیاط واجب ((سیستانی:) احتیاط مستحب) آن است که با کف دست راست مسح نماید و مسح را از بالا به پایین انجام دهد.

(زنجانی:) احتیاط آن است که با داخل دست راست مسح نماید و مسح را از بالا به پایین انجام دهد.

(بهجت:) احتیاط واجب در مسح سر از بالا به پائین است و مسح کردن با دست راست بهتر است.

(نوری:) احتیاط واجب آن است که با دست راست باشد هر چند لازم نیست که از بالا به پائین مسح نماید.

(تبریزی، مکارم:) احتیاط واجب آن است که با دست راست مسح نماید (مکارم: و بهتر این است که از بالا به پایین دست بکشد، ولی عکس آن یعنی از پایین به بالا نیز اشکال ندارد).

[محل مسح]

مسأله 250 یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است (1) جای مسح می‌باشد و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است (2) اگر چه احتیاط مستحب ّ (3) آن است که از درازا به اندازه درازای یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته، مسح نماید (4).

(1) (بهجت:) جلوی سر (یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است)..

(2) (زنجانی:) هر جای این قسمت را مسح کند، کافی است و بنا بر احتیاط از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. [پایان مسأله]

(3) (اراکی:) اگر چه بهتر..

(4) (بهجت:) و واجب است در صورت امکان، مسح با کف دست باشد نه با پشت آن.

(مکارم:) مسأله جلو سر، که بالای پیشانی است جای مسح است و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که از درازا به اندازه درازای یک انگشت، از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت مسح نماید.

[جای مسح باید خشک باشد]

مسأله 256 جای مسح باید خشک باشد (1). و اگر به قدری‌تر باشد که رطوبت کف دست (2) به آن اثر نکند مسح باطل است (3). ولی اگر تری آن به قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می‌شود بگویند فقط از تری کف دست است اشکال ندارد.

(1) (مکارم:) ولی اگر مختصری رطوبت داشته باشد به طوری که آب دست هنگام مسح بر آن غلبه کند، اشکال ندارد. [پایان مسأله]

(2) (سیستانی:) رطوبت دست..

(3) (سیستانی:) ولی اگر نمناک باشد یا آن که‌تری آن به قدری کم باشد که در رطوبت دست مستهلَک باشد اشکال ندارد.

مسح پا
مسح پا

[ مسح پا]

مسأله 252 بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح کند (1).

(1) (خوئی، تبریزی:) و احتیاط واجب آن است که تا مفصل مسح نماید. و (خوئی: کما این که احتیاط واجب آن است که) پای راست را با دست راست و (تبریزی: بعد) پای چپ را با دست چپ مسح نماید.

(گلپایگانی، اراکی، صافی:) و احتیاط واجب آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

(بهجت، مکارم:) و احتیاط مستحب ّ این است که تا مفصل مسح نماید.

(زنجانی:) و احتیاط آن است که تا مفصل را هم مسح نماید.

(سیستانی:) از سر یکی از انگشتها تا مفصل مسح نماید و احتیاط مستحب ّ آن است که پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مسح نماید.

[ پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است]

مسأله 253 پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است (1)، ولی بهتر، بلکه أحوط (2) آن است با تمام کف دست، روی پا را مسح کند.

(1) (اراکی، گلپایگانی، نوری، مکارم، بهجت، صافی، تبریزی:) ((مکارم:) از نظر عرض، کافی است به اندازه یک انگشت مسح کند) ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید و بهتر از آن، مسح تمام روی پا (اراکی، مکارم، تبریزی: با تمام کف دست) است.

(خوئی، سیستانی:) ولی بهتر آن است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پا را با تمام دست مسح نماید.

(2) (فاضل:) ولی احتیاط مستحب ّ..

(زنجانی:) مسأله احتیاط آن است که مسح پا به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد و بهتر آن است که تمام روی پا را با تمام داخل دست مسح نماید.

آیت الله خامنه ای: اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاى نمازهاى خوانده شده، واجب است.

[در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب]

مسأله 248 در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز (1) و مرتبه سوّم و بیشتر از آن، حرام می‌باشد (2) و اگر با یک مشت آب، تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بریزد یک مرتبه حساب می‌شود چه قصد بکند یک مرتبه را، یا قصد نکند.

(1) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، بهجت:) مرتبه دوّم مستحب..

(تبریزی:) مرتبه دوّم مستحب است بنا بر مشهور ولی احتیاط واجب در دست چپ، ترک مرتبه دوّم است..

(2) (خوئی، اراکی، گلپایگانی، صافی:) و این که کدام شستن اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسی است که وضو می‌گیرد، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلًا ده مرتبه آب بصورت بریزد، اشکال ندارد و همه آنها شستن اوّل حساب می‌شود و اگر به قصد این که سه مرتبه بشوید، سه مرتبه آب بریزد، مرتبه سوّم آن حرام است.

(تبریزی:) و این که کدام شستن اوّل یا دوّم یا سوّم است مربوط به قصد کسی است که وضو می‌گیرد، پس اگر به قصد وضو آب به صورت بریزد که تمام آن را فرا بگیرد مرتبه اوّل حساب می‌شود و لو با چند مرتبه آب ریختن باشد.

(بهجت:) و مقصود از هر مرتبه، شستن تمام عضو است. [پایان مسأله] (سیستانی:) و شستن مرتبه اوّل وقتی تمام می‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به قصد شستن مرتبه اوّل مثلًا ده مرتبه آب به صورت بریزد تا این که آب همه آن را فرا بگیرد، اشکال ندارد. و تا وقتی که قصد وضو و شستن صورت مثلًا نکند شستن اوّل محقّق نمی‌شود، پس می‌تواند چند مرتبه همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می‌ریزد قصد شستن وضویی نماید، ولی اعتبار قصد در شستن دوّم خالی از اشکال نیست و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اوّل صورت و یا دستها را نشوید اگر چه به قصد وضو هم نباشد.

(نوری:) و این که کدام شستن اول یا دوم یا سوم است، بستگی به قصد گیرنده وضو دارد، نه به تعداد دفعاتی که آب به صورت می‌ریزد.

(زنجانی:) مسأله در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوّم جایز و بیشتر از آن، حرام نمی‌باشد و این که کدام شستن، اول یا دوم یا سوم است مربوط به شستن تمام عضو همراه با قصد وضو می‌باشد، پس اگر به قصد وضو دو بار به طور کامل شست، شستن بعدی حرام است و اگر به قصد وضو چند بار آب بریزد، هر گاه به تمام دست و صورت رسید، یک مرتبه حساب می‌شود و ما زاد بر آن، مرتبه بعد حساب می‌آید هر چند قصد مرتبه اول داشته باشد.

(مکارم:) مسأله برای وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب است و احتیاط واجب، ترک مرتبه دوّم است و امّا سوّم و بیشتر حرام است، منظور از مرتبه اوّل آن است که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشد یا چندین مشت، وقتی که تمام شد یک مرتبه حساب می‌شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/LMrAAL

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. وضو با آب نجس و مضاف
 2. آب وضو مباح باشد
 3. وضو گرفتن با آب غصبی
 4. شرایط ظرف آب وضو
 5. پاک بودن اعضای وضو
 6. تنگ بودن وقت برای وضو
 7. اگر در اعضای وضو زخم یا بریدگی باشد
 8. نیت وضو
 9. رعایت ترتیب و موالات در وضو
 10. کمک گرفتن در وضو
 11. اگر در استفاده از آب برای وضو مانعی باشد
 12. مانع وضو
 13. شك وضو
 14. شک در وضو بعد از نماز
 15. شک در باطل شدن وضو
 16. بی اختیاری ادرار و مدفوع و وضو و نماز 
 17. چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت


کلیدک آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن آموزش تصویری وضو گرفتن ر آموزش وضو + تصویری[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.