پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید

۲۵/اسفند/۱۳۹۴|خمس|

پرداخت خمس بدون اجازه مرجع تقلید پرسش 115 . خمس را بايد به چه كسى پرداخت كنيم؟ امام: بايد به [...]