وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حج

شك در شروع طواف از محل قطع شده‏

شك در شروع طواف از محل قطع شده‏شك در شروع طواف از محل قطع شده‏699- اگر طواف كننده- به خاطر بوسيدن و لمس بيت‏ اللَّه الحرام و مانند آن- از مسير خود منحرف شده و نمى‏داند در بازگشت، آيا طواف را از همان نقطه كه رها كرده،…

شك در 7 و 8 قبل از حجَر

شك در 7 و 8 قبل از حجَر696- اگر قبل از رسيدن به حجرالاسود، شك كند كه اين دور، هفتم است يا هشتم، طوافش باطل است.( 2)- آية اللَّه بهجت: احوط بطلان طواف است.آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: ظاهر اين است كه طوافش…

شك در صحت بعد از طواف‏

شك در صحت بعد از طواف‏694- اگر بعد از طواف، در صحت آن شك كند، مثلًا احتمال بدهد محدث بوده، يا از داخل حجر اسماعيل عليه السلام طواف كرده، يا شانه او منحرف شده، اعتنا نكند، و طوافش صحيح است اگرچه در محلِ طواف باشد و از آنجا منصرف…

شك در عدد و صحت طواف

شك در عدد و صحت طوافد- احكام شك در عدد و صحت طواف‏ شك در عدد اشواط بعد از طواف‏693- اگر بعد از تمام شدن طواف و انصراف از آن، در كم و زيادى اشواط طواف شك كند، اعتنا نكند و طوافش صحيح است؛ ولى صورت دوم (شك در نقيصه)، خالى از…

رعايت موالات در طواف

رعايت موالات در طوافموالات در طواف و ميزان ازاله آن‏691- رعايت موالات عرفيه در طواف، بنابراحتياط واجب، لازم است؛ يعنى اگر به جهتى در بين طواف متوقّف شد، آن قدر طول ندهد كه از صورت يك طواف، خارج شود.( 4)- آية…

طوافش ناقص بوده ولى تا بعد از مراجعت به وطن متوجه نشود

طوافش ناقص بوده ولى تا بعد از مراجعت به وطن متوجه نشودنقصان طواف و مراجعت به وطن‏690- اگر حج‏ گزار طوافش ناقص بوده ولى تا بعد از مراجعت به وطن متذكر نشود، احتياط آن است كه بازگردد؛ واگر نتوانست يا مشكل بود، نايب بگيرد.…

در حال سعى يادش آمد كه طواف را ناقص به‏ جا آورده

در حال سعى يادش آمد كه طواف را ناقص به‏ جا آوردهتذكر نقصان طواف در سعى‏689- اگر در حال سعى يادش آمد كه طواف را ناقص به‏ جا آورده، سعى را رها نمايد و طواف را از محل نقصان، تكميل كند و بعد از آن باقيمانده سعى را به‏جا آورد و طواف…

كم كردن سهوى طواف‏

كم كردن سهوى طواف‏كم كردن سهوى طواف‏688- اگر سهواً از طواف كم كند:اگر از نصف گذشته‏ و فعل كثير انجام نداده، بنابر اقوى از همان‏جا طواف را تمام كند؛ و در صورت فعل كثير، احتياط واجب، اتمام و اعاده است؛ و اگر از نصف نگذشته،…

انجام برخی از کارها در بین طواف و از بین رفتن موالات

انجام برخی از کارها در بین طواف و از بین رفتن موالاتكم كردن از طواف و فوت موالات‏687- اگر طواف كننده بعد از كم كردن از طواف، كارهاى بسيارى انجام دهد كه موالات فوت شود، حكمش حكم قطع طواف است كه مى‏آيد.( 8)- آية…

كم كردن از طواف‏

كم كردن از طواف‏ج- كم كردن از طواف‏ 686- اگر از طواف واجب، يك دور يا كمتر يا بيشتر عمداً كم كند، واجب است آن را اتمام كند؛ و اگر نكند- بنابر احتياط واجب‏- حكمش حكم كسى است كه طواف را عمداً ترك كرده كه گذشت؛ و حكم جاهل‏ به مسأله، حكم عالم…

قصد قران و تحقق زياده‏

قصد قران و تحقق زياده‏قصد قران و تحقق زياده‏684- اگر يك دور يا كمتر يا بيشتر، بر طواف زياد كند: اگر از ابتدا يا در اثناى‏ طواف اول، قصد داشته باشد كه زيادى را جزو طوافِ ديگر قرار دهد، حرام و داخل در قران است‏ و احتياط واجب آن…

تكرار طواف از روى احتياط بدون خواندن نماز طواف

تكرار طواف از روى احتياط بدون خواندن نماز طوافتكرار احتياطى طواف بدون نماز683- تكرار طواف از روى احتياط بدون خواندن نماز طواف، موجب بطلان طواف نمى‏شود هرچند داخل در قِران حرام است.( 5)- آيات عظام بهجت، صافى،…

انجام طواف پشت سر طواف دیگر بدون نماز

انجام طواف پشت سر طواف دیگر بدون نمازب- قران در طواف‏ قران در طواف واجب و مستحب682- در طواف واجب، قران جايز نيست؛ يعنى جايز نيست بدون آن‏كه بين دو طواف، نماز طواف فاصله شود، طواف واجب را با طواف ديگر دنبالِ هم آورد، و در طواف…

بعد از اتمام طواف سهواً يك يا چند شوط اضافه كرده

بعد از اتمام طواف سهواً يك يا چند شوط اضافه كردهترديد در عدد اشواط اضافى و حكم به بطلان‏681- اگر شخصى بعد از اتمام طواف، سهواً يك يا چند شوط زياد كرده است و در عدد اشواط اضافى مردّد است، طواف او باطل است‏ و بايد طواف و نماز را…