وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا اگر كسى غيبت كند تا چهل روز نمازش اثر ندارد؟

آيا اگر كسى غيبت كند تا چهل روز نمازش اثر ندارد؟ آيا اگر كسى غيبت كند يا كسى را مسخره نمايد در پشت سرش نماز او تا چهل روز اثر ندارد؟ حتى اگر استغفار نمايد؟ الآن مدتى است كه حضور قلبم را از دست داده ام آيا بايد تا چهل روز صبر كنم؟ چون هر چه استغفار مى طلبم فايده ندارددر زمينه شدت گناه غيبت در…
ادامه مطلب ...