وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام مسافر

نماز در حد ترخص

نماز در حد ترخص نماز در حدّ ترخّص س۱. مسافری که به وطن خود می رود، وقتی به حدّ ترخّص برسد، نمازش چگونه است؟ ج.…