وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز میت چگونه خوانده می شود

نماز خواندن بر میّت شیعه اثنا عشری واجب است بلکه بر هر مسلمان که شهادتین می گوید تا وقتی که چیزی که منافات با شهادتین دارد از او صادر نشده باشد بنا بر اقوی واجب است

0

نماز میت چگونه خوانده می شود

فهرست این نوشتار:

نماز شب اول قبر میت یا همان نماز وحشت را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

احکام نماز میت

[ نماز خواندن بر میّت مسلمان]

مسأله 594 نماز خواندن بر میّت مسلمان، اگر چه بچه باشد واجب است، ولی باید پدر و مادر آن بچه (1) یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.

(1) (فاضل:) پدر و مادر و جدّ و جدّه آن بچه..

(خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی:) مسأله نماز خواندن بر میّت مسلمان یا بچه ای که محکوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد واجب است.

(مکارم:) مسأله واجب است بر هر میّت مسلمان و بالغ نماز بخوانند و بر بچه نابالغ اگر کمتر از شش سال نداشته باشد نیز احتیاط واجب آن است که نماز بخوانند.

(بهجت:) مسأله نماز خواندن بر میّت شیعه اثنا عشری واجب است بلکه بر هر مسلمان که شهادتین می گوید تا وقتی که چیزی که منافات با شهادتین دارد از او صادر نشده باشد بنا بر اقوی واجب است و خواندن نماز میّت بر کسانی که محکوم به کفر هستند مثل غُلاه و خوارج و نواصب جایز نیست. نماز میّت بر بچه اگر شش سالش تمام شده باشد واجب است بلکه بنا بر احتیاط اگر عارف به نماز باشد و کمتر از شش سال هم داشته باشد باید بر او نماز بخوانند ولی باید پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و اگر عارف به نماز نیست باید شش سالش تمام شده باشد.

مسائل اختصاصی

(خوئی، تبریزی، زنجانی:) مسأله 601 نماز خواندن بر بچه ای که شش سال او تمام نشده، رجاءً مانعی ندارد ولی نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده، مستحب نیست.

(گلپایگانی، صافی:) مستحب است..

(بهجت:) مسأله 515 نماز بر میّت دیوانه ای که پدر یا مادرش مسلمان هستند واجب است؛ و هم چنین است نماز بر مرده ای که در بلاد اسلامی پیدا شود و همین طور است مرده ای که در بلاد کفر پیدا شود و در آنجا مسلمانان هم زندگی کنند و احتمال برود که این میت مسلمان باشد و یا از مسلمان متولد شده باشد.

(بهجت:) مسأله 516 نماز میت واجب کفائی است، که با خواندن یک نفر از دیگران ساقط می شود به شرط آن که نمازگزار شیعه اثنی عشری و بنا بر احوط بالغ باشد.

(سیستانی:) مسأله 584 بنا بر احتیاط واجب نماز خواندن بر بچه ای که شش سال او تمام نشده ولی نماز را می فهمیده، لازم است و اگر نمی فهمیده خواندن نماز بر او رجاءً مانعی ندارد و امّا نماز خواندن بر بچه ای که مرده به دنیا آمده مستحب ّ نیست.

[ نماز میّت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود]

مسأله 595 نماز میّت باید بعد از غسل (1) و حنوط و کفن کردن او خوانده شود (2) و اگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند (3)، اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد کافی نیست.

(1) (زنجانی:) یا تیمّم..

(2) (بهجت:) و اگر وظیفه غیر از غسل و حنوط و کفن است، آن چه وظیفه است انجام بگیرد و بعد از آن نماز خوانده شود.. (3) (صافی:) اگر پیش از اینها بخوانند..

[مسأله 596 کسی که می خواهد نماز میّت بخواند]

مسأله 596 کسی که می خواهد نماز میّت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد (و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد (1))، اگر چه احتیاط مستحب ّ (2) آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است (3) رعایت کند. (1) (گلپایگانی، صافی:) ولی احتیاط لازم آن است که تکلم و خنده و پشت به قبله کردن و کارهایی را که مانند اینها نماز را باطل می کند ترک نماید.

(بهجت:) ولی احتیاط در این است که اگر غسل بر او واجب است بدون غسل و اگر وظیفه اش تیمم بدل از غسل است بدون تیمم نماز نخواند.

(زنجانی:) اگر لباس او غصبی هم باشد، نمازش صحیح است..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست] (2) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر چه بهتر.. (3) (سیستانی:) معتبر است..

مساله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 519 نماز خواندن زن بر میت با شرایطش مجزی است و از دیگران ساقط می شود.

[کسی که به میّت نماز می خواند]

مسأله 597 کسی که به میّت نماز می خواند، باید رو به قبله باشد و نیز واجب است میّت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نماز گزار باشد.

[مکان نماز گزار]

مسأله 598 مکان نماز گزار باید (1) از جای میّت پست تر یا بلندتر نباشد ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد (2).

(1) (گلپایگانی، صافی:) مکان نمازگزار باید غصبی نباشد و نیز باید..

(خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط (زنجا (نی:) بنا بر احتیاط مستحب) مکان نمازگزار باید غصبی نباشد و نیز باید..

(2) (سیستانی:) و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار غصبی نباشد.

(بهجت:) مسأله مکان نمازگزار نباید از جای میّت به قدری پست تر یا بلندتر باشد که عرفاً نماز بر این میّت صدق نکند ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد.

[نماز گزار باید از میّت دور نباشد]

مسأله 599 نماز گزار باید از میّت دور نباشد (1)، ولی کسی که نماز میّت را به جماعت می خواند اگر از میّت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متّصل باشند اشکال ندارد.

(1) (بهجت:) نمازگزار نباید به قدری از میّت دور باشد که عرفاً نماز بر این میّت صدق نکند..

[نمازگزار باید مقابل میّت بایستد]

مسأله 600 نمازگزار باید مقابل میّت بایستد (1)، ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف میّت بگذرد، نماز کسانی که مقابل میّت نیستند اشکال ندارد.

(1) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی:) ولی در جماعت نماز کسانی که مقابل میت نیستند اشکال ندارد.

مسأله اختصاصی

(بهجت:) مسأله 524 اگر کسی موقعی به نماز جماعت میّت رسید که بعضی از تکبیرات آن خوانده شده، می تواند اقتدا کند ولی باید در هر تکبیر به وظیفه خود عمل کند، یعنی دعای مربوط به همان تکبیر را خودش بخواند و بعد از فراغ امام بقیه تکبیرات را تمام کند.

[ بین میّت و نمازگزار باید پرده نباشد]

مسأله 601 بین میّت و نمازگزار، باید (1) پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها نباشد (2) ولی اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) بنا بر احتیاط باید..

(2) (بهجت:) بین میّت و نمازگزار نباید پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها باشد، به طوری که نماز بر آن میّت عرفاً صدق نکند..

[ در وقت خواندن نماز، باید عورت میّت پوشیده باشد]

مسأله 602 در وقت خواندن نماز، باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست باید (1)، عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اینها باشد به پوشانند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (خوئی، تبریزی:) بنا بر احتیاط باید..

[نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند.]

مسأله 603 نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند. و در موقع نیّت، میّت را معیّن کند، مثلًا نیّت کند نماز می خوانم بر این میّت قربهً إلی اللّه (1).

(1) (سیستانی:) و احتیاط واجب آن است که استقراری که در قیام نماز یومیه معتبر است رعایت شود.

[ اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند]

مسأله 604 اگر کسی نباشد که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند (1)، می شود نشسته بر او نماز خواند (2).

(1) (فاضل:) و امکان انتظارهم نباشد یا مأیوس باشند که کسی بیاید و بتواند ایستاده نماز بخواند..

(2) (بهجت:) و چنانچه بعد از خواندن تمام نماز و یا قسمتی از آن بطور نشسته، شخصی که قادر بر نماز خواندن به طور ایستاده است پیدا شود، بنا بر احتیاط واجب باید نماز اعاده شود.

(زنجانی، فاضل:) و اگر بعد از خواندن نماز نشسته پیش از دفن کسی پیدا شود که بتواند نماز میّت را ایستاده بخواند نماز میت واجب است.

[ اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخواند]

مسأله 605 اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخواند، احتیاط واجب آن است که آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد (1) و بر ولی ّ هم بنا بر احتیاط واجب، واجب است که اجازه بدهد. (2)

(1) (خوئی، تبریزی، نوری:) احتیاط مستحب ّ آن است که آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد. [پایان مسأله] (سیستانی:) لازم نیست آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد، گر چه بهتر است.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط آن شخص از ولی ّ میت اجازه بگیرد و ولی ّ میّت هم اجازه بدهد.

(مکارم:) عمل به وصیّت او واجب است و لازم نیست از ولی ّ اجازه بگیرد، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که اجازه بگیرد.

(صافی:) احتیاط آن است که آن شخص از ولی ّ میّت اجازه بگیرد..

(2) (اراکی، گلپایگانی:) بر ولی ّ هم واجب است که اجازه بدهد.

(صافی:) ولی ّ هم اجازه بدهد.

(بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 549.

[ مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند]

مسأله 606 مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند (1)، ولی اگر میّت اهل علم و تقوی باشد (2) مکروه نیست.

(1) (بهجت:) در صورتی که هر دو نماز از هر نظر مثل هم باشند..

(مکارم:) بلکه اگر یک نفر چند مرتبه بخواند محل ّ اشکال است..

(2) (مکارم:) اهل علم و فضل و تقوی باشد..

(بهجت:) اگر میّت صاحب فضیلت ایمانی مانند حضرت حمزه و فاطمه بنت اسد و سهل بن حنیف باشد..

(سیستانی:) مسأله به نظر بعضی از فقهاء مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند ولی این مطلب ثابت نیست و اگر میت اهل علم و تقوا باشد بدون اشکال مکروه نیست.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله 529 اگر چند میّت با هم حاضر بودند، می تواند برای همه یک نماز بخواند ولی در دعاهایی که بعد از تکبیر چهارم خوانده می شود، باید ضمایر به صورت جمع گفته شود، و می تواند برای هر کدام یک نماز بخواند.

(بهجت:) مسأله 532 در صورت مزاحمت نماز فریضه با نماز میت هر کدام که وقتش تنگ است مقدم است، و اگر وقت هر دو وسعت دارد مخیر است و در صورتی که وقت هر دو تنگ شده باشد، به طوری که در تأخیر دفن، خوف بر میت وجود دارد، اظهر تقدیم فریضه و نماز خواندن بر قبر میّت بعد از دفن او است.

[ میّت را بدون نماز یا با نماز باطل دفن شود]

مسأله 607 اگر میّت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود، نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است (1) تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، واجب است با شرطهایی که برای نماز میّت گفته شد به قبرش نماز بخوانند.

(1) (مکارم:) واجب است با همان ترتیب به قبرش نماز بخوانند. [پایان مسأله] (سیستانی:) جایز نیست برای نماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند ولی مانعی ندارد که تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، رجاءً با شرطهایی که برای نماز میّت گفته شد بر قبرش نماز بخوانند.

(بهجت:) اگر خارج کردن میّت از قبر ممکن نیست یا موجب بی احترامی به او می شود واجب است به قبر او نماز بخوانند و گر نه احتمال دارد مثل غسل دادن و کفن کردن میت، بیرون آوردن میّت و خواندن نماز بر بدن او واجب باشد. و امّا اگر بعد از نماز خواندن به قبر میت بدن او به سببی مثل سیل و نظیر آن خارج شد، بنا بر احتیاط واجب، این نماز اعاده شود.

رساله توضیح المسائل طهارت

دستور نماز میت

[ نماز میّت پنج تکبیر دارد]

مسأله 608 نماز میّت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید کافی است:

بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید: «اشهَدُ ان لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَ ان َّ مُحَمَّداً رَسُول ُ اللّه ِ صلی اللّه علیه و آله و سلم»

و بعد از تکبیر دوم بگوید: «اللّهُم َّ صَل ِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ»

و بعد از تکبیر سوم بگوید: «اللّهُم َّ اغفِر لِلمُؤمِنین َ وَ المُؤمِنات ِ»

و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: «اللّهُم َّ اغفِر لِهذَا المَیِّت ِ» و اگر زن است بگوید: «اللّهُم َّ اغفِر لِهذِه ِ المَیِّت ِ»

و بعد تکبیر پنجم را بگوید.

و بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید: «اشهَدُ ان لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَحدَه ُ لا شَرِیک َ لَه ُ وَ اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ ارسَلَه ُ بِالحَق ِّ بَشیراً وَ نذِیراً بَین َ یَدَی ِ السَّاعَهِ (1) (:) و بعد از تکبیر دوم بگوید: «اللّهُم َّ صَل ِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ بارِک عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ ارحَم مُحَمَّداً وَ آل َ مُحَمَّدٍ کَافضَل ِ ما صَلَّیت َ وَ بارَکت َ وَ تَرَحَّمت َ (2) عَلی ابراهِیم َ وَ آل ِ إِبراهیم َ انَّک َ حَمیدٌ مَجیدٌ وَ صَل ِّ عَلی جَمیِع الأَنبیاءِ وَ المُرسَلین َ (وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقین َ وَ جَمیِع عِبادِ اللّه ِ الصّالِحین َ (3))» و بعد از تکبیر سوم بگوید: «اللّهُم َّ اغفِر لِلمُؤمِنین َ وَ المُؤمِنات ِ وَ المُسلِمین َ وَ المُسلِمات ِ أَلأَحیاءِ مِنهُم وَ الأَموات ِ تابِع (4) بَینَنا وَ بَینَهُم بِالخَیرات ِ (انَّک َ مُجیب ُ الدَّعَوات ِ (5)) انَّک َ عَلی کُل ِّ شَی ءٍ قَدِیرٌ».

و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید: «اللّهُم َّ إِن َّ هَذا عَبدُک َ (6) وَ ابن ُ عَبدِک َ وَ ابن ُ امَتِک َ نَزَل َ بِک َ وَ انت َ خَیرُ مَنزول ٍ بِه ِ (7) اللّهُم َّ انّا لا نَعلَم ُ مِنه ُ الّا خَیراً وَ انت َ اعلَم ُ بِه ِ مِنّا اللّهُم َّ ان کان َ مُحسِناً فَزِد فِی احسانِه ِ وَ ان کان مُسِیئاً فَتَجاوَز عَنه ُ وَ اغفِر لَه ُ (8) اللّهُم َّ اجعَله ُ عِندَک َ فی اعلی عِلِّیّین َ وَ اخلُف عَلی اهلِه ِ فِی الغابِرِین َ وَ ارحَمه ُ بِرَحمَتِک َ یا ارحَم َ الرَّاحِمین َ» و بعد تکبیر پنجم را بگوید، ولی اگر میّت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: «اللّهُم َّ إِن َّ هذِه ِ امَتُک َ (9) و ابنَهُ عَبدِک َ وَ ابنَهُ امَتِک َ نَزَلَت بِک َ وَ انت َ خَیرُ مَنزُول ٍ بِه ِ اللّهُم َّ انَّا لا نَعلَم ُ مِنها الّا خَیراً وَ انت َ اعلَم ُ بِهَا مِنَّا اللّهُم َّ ان کانَت مُحسِنَهً فَزِد فِی احسانِها و ان کانَت مُسِیئهً فَتَجاوَز عَنها وَ اغفِر لَها اللّهُم َّ اجعَلها عِندَک َ فِی اعلی عِلِّیِّین َ وَ اخلُف عَلی اهلِها فی الغابِرین َ وَ ارحَمها بِرَحمَتِک َ یا ارحَم َ الرَّاحِمین َ».

(1) (فاضل:) بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید: اشهَدُ ان لا إِله َ الَّا اللّه ُ وَحدَه ُ لا شَرِیک َ لَه ُ إِلهاً واحِداً احَداً صَمَداً فَرداً حَیّاً قَیُّوماً دائِماً ابَداً لَم یَتَّخِذ صاحِبَهً وَ لا وَلَدَاً وَ اشهَدُ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ ارسَلَه ُ بِالهُدی وَ دین ِ الحَق ِّ لِیُظهِرَه ُ عَلَی الدّین ِ کُلّه ِ وَ لَو کَرِه َ المُشرِکُون َ بشیراً وَ نَذیراً بَین َ یَدَی ِ السّاعَه..

(2) (زنجانی:) رَحِمت َ..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(4) (زنجانی:) تابِع ِ اللّهُم َّ.. (5) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(6) (فاضل:) اللّهُم َّ إِن َّ هذَا المُسَجّی قُدّامَنا عَبدُک َ..

(7) (فاضل:) اللّهُم َّ إِنَّک َ قَبَضت َ رُوحَه ُ الَیک َ وَ قَدِ احتاج َ الی رَحمَتِک َ وَ انت َ غَنِی ٌّ عَن عَذابِه ِ.. (8) (فاضل:) وَ اغفِر لَنا وَ لَه ُ..

(9) (فاضل:) اللّهُم َّ إِن َّ هذِه ِ المُسَجّاهَ قُدّامَنا امَتُک َ..

[باید تکبیرها و دعاها را پشت سر هم بخواند]

مسأله 609 باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت خود خارج نشود (1).

(1) (مکارم:) و احتیاط واجب آن است که در وسط نماز با کسی سخن نگویند.

(بهجت:) و اگر مأموم عمداً یا سهواً در غیر تکبیر اول از امام جلو افتاد، مستحب ّ است همان تکبیر را با امام اعاده کند.

[ کسی که نماز میّت را به جماعت می خواند]

مسأله 610 کسی که نماز میّت را به جماعت می خواند باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند (1).

(1) (اراکی:) و می تواند از روی کتاب یا نوشته بخواند. (خوئی، سیستانی:) اگر چه مأموم باشد.

(مکارم:) مسأله مستحب ّ است نماز میّت را با جماعت بخوانند ولی کسی که نماز میّت را با جماعت بخواند باید تمام تکبیرها و دعاهای آن را بخواند و همان گونه که گفته شد، خواندن دعاهای مفصّل بالا مستحب ّ است و اگر کسی آن را حفظ ندارد، می تواند از روی کتاب بخواند.

مستحبّات نماز میّت

[چند چیز در نماز میّت مستحب ّ است]

مسأله 611 چند چیز در نماز میّت مستحب ّ است:

اول: کسی که نماز میّت می خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد و احتیاط مستحب ّ (1) آن است در صورتی تیمّم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا (بترسد که (2)) اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میّت نرسد. (3)

دوم: اگر میّت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می خواند مقابل وسط قامت او بایستد (4) و اگر میّت زن است مقابل سینه اش بایستد (5).

سوم: پا برهنه نماز بخواند.

چهارم: در هر تکبیر، دستها را بلند کند. (6)

پنجم: فاصله او با میّت به قدری کم باشد که اگر باد، لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.

ششم: نماز میّت را به جماعت بخواند.

هفتم: امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می خوانند، آهسته بخوانند.

هشتم: در جماعت اگر چه مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد. (7)

نهم: نمازگزار به میّت و مؤمنین زیاد دعا کند.

دهم: پیش از نماز (8) سه مرتبه بگوید «الصَّلاه».

یازدهم: نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند.

دوازدهم: زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت می خواند در صفی تنها بایستد. (9)

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، زنجانی:) احتیاط..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

(3) (مکارم:) علاوه بر این، مستحب ّ است امور دیگری [که در ذیل آمده] را به امید ثواب پروردگار در نماز میّت رعایت کند..

(4) (بهجت:) مقابل وسط قامت یا سینه او بایستد..

(5) (بهجت:) مقابل سینه یا سر او بایستد..

(6) (بهجت:) بنا بر اظهر.. (7) [مورد هشتم در رساله آیت اللّه مکارم نیست] (8) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) پیش از نماز در جماعت.. (9) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) تنها بایستد و در صف نمازگزاران نایستد.

[خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است]

مسأله 612 خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است ولی در مسجد الحرام مکروه نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(مکارم:) مسأله بهتر است نماز میّت را در مسجد نخوانند، مگر در مسجد الحرام.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/9g2PNM

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. احکام محتضر / رساله 10 مرجع
 2. آيا رو به قبله نمودن محتضر واجب است
 3. دعا و سوره برای راحت جان دادن محتضر
 4. مستحبات بعد از مرگ
 5. وجوب غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان
 6. اجازه ولی یا وصی میت در دفن میت
 7. احکام غسل میت / رساله 10 مرجع
 8. روش تيمم ميت
 9. غسل ارتماسي ميت
 10. مادر حين زايمان فوت كند تكليف جنين چيست
 11. احکام اموات‏ (نظر رهبری)
 12. استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم
 13. نبش قبر و انتقال اجساد چه حكمى دارد
 14. حكم قبر چند طبقه


کلید: نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می شود نماز میت چگونه خوانده می ش

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.