وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز خواندن بدون لباس چگونه است

3

نماز خواندن بدون لباس چگونه است

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل مقدار پوشش نماز برای زن و مرد مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.

رساله توضيح المسائل نماز

[اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند]

مسأله 796 اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند چنانچه احتمال دهد که پیدا می کند، بنا بر احتیاط واجب (1) باید (2) نماز را تأخیر بیندازد، و اگر چیزی پیدا نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند (3).

(1) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب » در رساله آیت اللّه اراکی نیست ]

(2) (خوئی ) بهتر این است که ..

(3) (اراکی ) مطابق وظیفه اش که در مسأله بعد خواهد آمد نماز بخواند.

(تبریزی ) مسأله اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند می تواند نمازش را در اوّل وقت به طوری که در مسأله بعدی ذکر می شود، به جا آورد ولی اگر تا آخر وقت پوشاک پیدا کند، لازم است آن نماز را اعاده کند.

(سیستانی) مسأله اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند چنانچه مأیوس از پیدا کردن آن نباشد، احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیند از دو اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند و اگر مأیوس باشد می تواند در اوّل وقت طبق وظیفه اش نماز بخواند و در این صورت اگر نماز را در اول وقت بخواند و پس از آن عذرش برطرف گردد لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

(زنجانی) مسأله اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن به پوشاند چنانچه مأیوس از پیدا کردن آن تا آخر وقت باشد می تواند در اول وقت نماز بخواند؛ ولی اگر اتفاقاً تا آخر وقت پیدا شد باید نماز خود را اعاده کند، و اگر احتمال دهد پیدا می کند می تواند نماز خود را به تأخیر بیندازد و در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند و می تواند در اول وقت رجاءً نماز بخواند که اگر تا آخر وقت عذرش باقی بود نماز خوانده شده صحیح ، و گر نه باید آن را اعاده کند.

(مکارم) مسأله هر گاه برهنه است و چیزی برای پوشاندن بدن در نماز ندارد، چنانچه احتمال می دهد تا آخر وقت پیدا کند، احتیاط آن است که نماز را به تأخیر اندازد و اگر پیدا نکرد، چنانچه کسی او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را به این وسیله به پوشاند و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و بنا بر احتیاط واجب عورت را با دست به پوشاند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر بیاورد.

(بهجت ) مسأله تهیه ساتر برای نماز واجب است اگر چه به خریدن باشد و یا اجاره ای که مضر به حالش نباشد؛ و اگر مضر به حالش باشد یا موجب خواری و تحمل منت باشد لازم نیست ؛ و أحوط تأخیر نماز است تا آخر وقت برای تهیه ساتر، مگر آن که از تهیه آن تا آخر وقت مأیوس باشد.

[ کسی که می خواهد نماز بخواند]

مسأله 797 کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف (1) نداشته باشد (و احتمال ندهد، که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن به پوشاند (2))، در صورتی که نامحرم او را می بیند (3) باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود به پوشاند (4) و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و جلوی خود را با دست به پوشاند (5) و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام می دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر می آورد.

(1) (خوئی ، تبریزی ) و گِل و لجن ..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه تبریزی نیست ]

(3) (خوئی ، تبریزی) در صورتی که احتمال بدهد که نامحرم او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند و اگر اطمینان دارد که نامحرم او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و بنا بر احتیاط دست را بر عورت خود بگذارد و در هر دو حال رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد و (خوئی : بنا بر احتیاط استحبابی ) اشاره سجود را بیشتر نماید.

(4) (اراکی) و رکوع و سجده را با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر ببرد و مُهر را بالا بیاورد و بر پیشانی بگذارد و اگر کسی او را نمی بیند، بنا بر احتیاط واجب یک بار ایستاده نماز بخواند و جلوی خود را با دست به پوشاند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و یک بار هم مانند کسی که پوشش دارد، ایستاده نماز بخواند و رکوع و سجود را به طور متعارف انجام دهد.

(5) (بهجت) و اگر در رکوع و سجود بیشتر عورت او دیده شود، می تواند رکوع و سجود را در حال قیام با اشاره انجام دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر آورد.

(مکارم ) رجوع کنید به ذیل مسأله 796.

(گلپایگانی ، صافی) مسأله کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و یا گودالی هم که در آن بایستد، پیدا نکند و احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن به پوشاند، در صورتی که احتمال بدهد که ناظر محترم او را می بیند، نشسته نماز بخواند و برای رکوع و سجود به قدری خم شود که عورتش پیدا نباشد و برای سجود کمی بیشتر از رکوع خم شود و مُهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد و اگر اطمینان دارد که ناظر محترم او را نمی بیند، احتیاط آن است که دو نماز ایستاده بخواند و موقعی که ایستاده است ، قُبُل خود را با دست به پوشاند و در یکی از آن دو نماز، رکوع و سجود را به جا آورد و در دیگری به جای رکوع و سجود با سر اشاره نماید، (گلپایگانی : اگر چه بنا بر اقوی می تواند اکتفاء کند به نماز با اشاره سر در رکوع و سجود) و اگر گودالی هست که بتواند در آن بایستد، باید نماز مُختار بخواند.

(زنجانی ) مسأله کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف و گِل و لجن و مانند آن پیدا نکند و تا آخر وقت هم چیزی پیدا نکند که خود را با آن به پوشاند، در صورتی که احتمال بدهد که کسی که پوشاندن عورت از او واجب است او را ببیند، باید نشسته نماز بخواند، و چنانچه کسی او را از پشت سر می بیند رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد، و اگر کسی او را از پشت سر نبیند رکوع و سجود را به طور معمولی به جا آورد؛ و در صورتی که اصلًا احتمال ندهد که کسی که پوشاندن عورت از او واجب است او را ببیند، باید ایستاده نماز بخواند و رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد.

(سیستانی) مسأله کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف و گِل و لجن نداشته باشد و مأیوس باشد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن به پوشاند، در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجب است نمی بیند، ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد که ناظر محترم او را می بیند، باید به طوری نماز بخواند که عورت او نمایان نباشد مثل این که نشسته نماز بخواند و اگر برای این که خودش را از دیدِ ناظر محترم نگاه دارد، ناچار شود ایستادن و رکوع و سجود را ترک کند، یعنی در هر سه حالت دیده می شود، بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر یکی از این سه چیز را فقط ناچار است ترک کند، همان را ترک کند؛ پس اگر می تواند بایستد و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر ایستادن موجب دیده شدن است ، بنشیند و رکوع و سجود را انجام دهد، گر چه در این صورت ، احتیاط مستحب آن است که جمع کند بین این گونه نشستن و نماز ایستاده با اشاره به رکوع و سجود و احتیاط لازم آن است که شخص برهنه در حال نماز عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود به پوشاند مثل دو ران در حال نشستن و دو دست در حال ایستاده .

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وظیفه شخص برهنه برای نماز [احکام پوشاندن بدن در نماز ]

پرسش : وظیفه شخص برهنه، که چیزی برای پوشاندن بدن در نماز ندارد چه می باشد؟

پاسخ : هرگاه شخص برهنه، چیزى براى پوشانیدن بدن در نماز ندارد، چنانچه احتمال مى‏ دهد تا آخر وقت پیدا کند، احتیاط واجب آن است که نماز را به تاخیر اندازد و اگر پیدا نکرد چنانچه کسى او را مى‏ بیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را به این طریق بپوشاند و اگر کسى او را نمى ‏بیند ایستاده نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب عورت را با دست بپوشاند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و براى سجود سر را قدرى پایین ‏تر بیاورد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

3 نظرات
 1. محمدحسام صفري می گوید

  آیا برهنه خوابیدن(در صورت داشتن لباس زیر) یا نیمه برهنه خوابیدن(برهنه کردن بالا تنه)جایز است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر غیر همسر نمی بیند اشکال ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

  سلام علیکم
  با منطقی که در ذهن شماست پاسخ می دهم، چون ظاهرا دلایل عقلانی را قبول نمی کنید.
  به نظر شما فرق شما با حیوان در چه چیز هست؟ چون هم شما برهنه خلق شده اید و هم حیوان برهنه هست؟ آیا برای خدا تفاوتی می کند؛ حالا شما برهنه بیرون بروید مگر خدا شما را با همین منطق که دارید خلق نکرده است؟ به نظر شما چه اتفاقی می افتد، آیا مردم به چنین شخصی با این استدلال خلق برهنه بودن به عنوان یک فرد احمق نگاه نمی کنند. کمی تفکر کنید بعد شروع کنید به شبهه ای که هیچ کسی در عالم امکان به ذهنش نمی آید.
  چرا جلو مادر که شما را برهنه به دنیا آورده است برهنه این سمت و آن سمت نمی روید؟
  اصلا شما مفهوم ادب را می دانید چیست. ما چیزی داریم به عنوان ادب مع الله.
  کمی تفکر کنید به نظرم مسئله ساده است خودتان با کمی تعقل پاسخ ابهامات را می فهمید.
  موفق باشید