وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نذر زن بدون اجازه شوهر چه حكمي دارد

2

نذر زن بدون اجازه شوهر چه حكمي دارد

فهرست این نوشتار:

نذر زن بدون اجازه شوهر چه حكمي دارد

در نوشتار قبل «احکام نذر و عهد مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

تصرفات مالى زن

پرسش 108 . آيا شوهر مى تواند همسر را از تصرف در اموال خودش، نهى كند؟

همه مراجع: خير، زن مى تواند هر گونه تصرفى در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نيست (هر چند بهتر است اجازه بگيرد).

تبصره. در مورد نذر زن از اموال خودش، به مسئله نذر زن مراجعه شود. [در ادامه … ].

نذر مالى زن

پرسش 104 . آيا زن مى تواند بدون اذن شوهر از مال خودش نذر كند؟

آيات عظام امام و خامنه اى: خير، نذر زن در اموال خودش نيز بدون اذن شوهر صحيح نيست.[1]

آيه اللّه  بهجت: نذر زن بدون اذن شوهر، بنابر احتياط واجب صحيح نيست  (حتى در اموال خودش).[2]

آيات عظام تبريزى و مكارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او  [در هر حال] صحيح نيست و اگر مزاحم نباشد، احتياط مستحب آن است كه با  اجازه او باشد (حتى در اموال خودش).[3]

آيات عظام سيستانى، صافى و وحيد: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون  اذن او [در هر حال] صحيح نيست و بنابر احتياط واجب در اموال خودش نيز  ـ غير از حج، زكات، صله رحم و احسان به پدر و مادر ـ با اذن شوهر نذر كند.[4]

آيه اللّه  فاضل: اگر نذر زن، مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او [در هر حال]    صحيح نيست و اگر مزاحم نباشد، احتياط واجب آن است كه با اذن او باشد؛ به خصوص در نذر اموال (هر چند متعلّق به اموال خودش باشد).[5]

آيه اللّه  نورى: آرى، نذر زن از مال خودش بدون اذن شوهر صحيح است.[6]

نذر زن

پرسش 105 . اگر زن بدون اذن شوهر نذر كند و بعد از او اجازه بگيرد، آيا اين نذر صحيح است؟

آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل، مكارم و نورى: خير، اجازه بعد از نذر  فايده ندارد.[7]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: آرى، اجازه بعد از نذر هم كافى است.[8]

پرسش 106 . حكم نذر زن، بدون اجازه شوهر چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: نذر زن بدون اجازه شوهر، باطل است.[9]

آيه اللّه  بهجت: نذر زن بنابر احتياط واجب، بدون اجازه شوهر باطل است.[10]

آيات عظام تبريزى و مكارم: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او  باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتياط مستحب آن است كه با اجازه او باشد.[11]

آيه اللّه  فاضل: نذر زن اگر با حق زناشويى شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه  او باطل است و اگر منافات نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه با اجازه او  باشد (به ويژه در نذر مال).[12]

آيات عظام سيستانى، صافى و وحيد: اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او [در هر حال] صحيح نيست و بنابر احتياط واجب در اموال خودش نيز  ـ غير از حج، زكات، صله رحم و احسان به پدر و مادر ـ با اذن شوهر نذر كند.[13]

 • [209]. تبريزى، صراط النجاة، ج5، س 518 ؛ دفتر: همه مراجع.
 • [1]. امام، استفتائات، ج 2، نذر، س 10 و خامنه اى، استفتاء، س 1093.
 • [2]. بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2644.
 • [3]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 2644 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1551.
 • [4]. صافى و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 2644 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2708.
 • [5]. فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 2644.
 • [6]. نورى، استفتائات، ج 1، س 759.
 • [7]. امام، استفتائات، ج 2، نذر، س 9 ؛ فاضل، بهجت و صافى، توضيح المسائل مراجع، م 2644. نورى،  توضيح المسائل، م 2642.
 • [8]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1551 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 1551 ؛ سيستانى،  توضيح المسائل مراجع، م 2644.
 • [9]. توضيح المسائل مراجع، م 2644 و نورى، توضيح المسائل، م 2642 و خامنه اى، استفتاء، س 1093.
 • [10]. توضيح المسائل مراجع، م 2644.
 • [11]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 2644 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1551.
 • [12]. توضيح المسائل مراجع، م 2644.
 • [13]. صافى و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 2644 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2708. (احكام روابط زن و شوهر، پرسمان).

رساله توضیح المسائل تقلید[نذر زن بی اجازه شوهر]

مسأله 2644 نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است.

(گلپایگانی): مسأله اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید و یا زن بدون اجازه شوهر نذر کند، نذر او باطل است.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، زن نمی‌تواند در صورتی که وفا به نذرش مُنافی با حق ّ شوهر باشد نذر کند ((خوئی): بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن منعقد نمی‌شود).

(فاضل)، (مکارم): مسأله نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بی اجازه او باطل است ((مکارم): و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب ّ آن است که با اجازه او باشد).

(صافی): مسأله نذر زن در موردی که منافی با حق ّ شوهر باشد بدون اذن او منعقد نمی‌شود بلکه بنا بر احتیاط در امور مالی غیر از حج ّ و زکات و احسان به پدر و مادر و صله رحم نیز با اذن شوهر نذر نماید.

(بهجت): مسأله نذر زن بدون اجازه شوهر بنا بر احتیاط واجب وضعاً منعقد می‌شود.

(سیستانی): مسأله نذر زن بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حق ّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل ّ اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج ّ و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

(زنجانی): مسأله بنا بر مشهور نذر زن با نهی شوهر، بلکه بی اذن او صحیح نیست، و ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می‌شود، ولی بنا بر احتیاط حتّی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.

[مخالفت شوهر پس از اجازه نذر]

مسأله 2645 اگر زن با اجازه شوهر (1) نذر کند شوهرش نمی‌تواند (2) نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید (3) .

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (1) (مکارم): در جایی که احتیاج به اجازه شوهر دارد.. (2) (مکارم): بنا بر احتیاط واجب.. (3) (خوئی): مگر این که در ظرف عمل ِ وفا به نذر، منافی با حق ّ شوهر باشد که در این صورت بعید نیست بتواند به هم بزند.

(زنجانی): مگر زن عملی را نذر کرده که انجام آن بدون اذن شوهر جایز نیست، در این صورت شوهر می‌تواند در هنگام عمل اجازه انجام آن را ندهد، در نتیجه عمل به نذر لازم نخواهد بود هر چند در هنگام نذر اجازه داده باشد.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر، اگر چه در مورد اموال زن باشد، باطل است.
مسئله
۱. اگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر، مانع شود، نذر واجب ­الوفاء است.
۲. معنای لزوم اذن شوهر آن نیست که زن در اموال خودش اجازه تصرف ندارد. بلکه بدین معناست که نذر او واجب ­الوفاء نیست. رساله آموزشي، آيت الله خامنه اي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۶۶۱ ـ نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

مسأله ۲۶۶۲ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله ۲۶۶۳ ـ در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که آن را نذر کرده است، منعش کنند ـ اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد ـ نذرش باطل می‌شود. 

کتب فتوایی » توضیح المسائل

سؤال 121 : اگر زن بخواهد قبل از میقات با نذر مُحرم شود، آیا بدون اجازه شوهرش این نذر صحیح است؟
جواب : در صورتی که این نذر با حق تمتع شوهر از او منافاتی نداشته باشد ـ مانند آن که در این مدت از او دور باشد ـ یا آن که این حج بر او واجب بوده باشد، مانند حجة الاسلام و یا حجی که پیش از ازدواج بر اثر نذر بر او واجب شده باشد و راه مُحرم شدن منحصر به نذر قبل از میقات باشد، نذرش صحیح است. در غیر این چند صورت، صحت نذرش منوط به اجازه شوهر است.

کتب فتوایی » ملحقات مناسک حج.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بى اجازه او باطل است. و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.
مسأله ـ اگر زن در جایى که احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر کند، شوهر بنابر احتیاط واجب نمى‌تواند نذر او را به هم بزند، یا از عمل کردن به نذر او جلوگیرى نماید.

مسأله ـ هر گاه شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم او صحیح نیست، حتّى اگر زن بدون اجازه شوهر قسم یاد کند قسم او صحیح نمى‌باشد. حکام بانوان (جدید) >  22 مسائل متفرّقه.

نذر احرام زن قبل از میقات بدون اجازه شوهر 

پرسش :زنى بدون اجازه شوهرش نذر نموده، و قبل از رسیدن به میقات با نذر محرم مى شود. آیا احرام وى و اعمال پس از آن صحیح است؟

پاسخ :اگر نذر او منافاتى با حقّ شوهرش ندارد، احرامش صحیح است.

اجازه شوهر در انجام حج نذری مربوط به زمان تجرد [حج نذری]

پرسش :اگر زنی در زمان قبل از ازدواج خود نذر حج بکند و شرایط بگونه ای باشد که بعد از ازدواج بخواهد به نذرخود عمل کند مثلا حاجتش بعد از ازدواج برآورده شده تکلیف چیست ؟ آیا نیاز به اجازه شوهر دارد ؟

پاسخ :اگر خانمى قبل از ازدواج نذر کرده باشد که حجّى بجا آورد، پس از ازدواج جهت انجام فریضه حج، اجازه شوهر لازم است، و شوهر حقّ ممانعت دارد .

حج نذری زن بدون اجازه شوهر [حج نذری]

پرسش :آیا زن شوهر دار می تواند نذر رفتن به حج را بکند ؟ و اساسا در چه صورتی باید حج نذری را بجا بیاورد ؟

پاسخ :نذر زن بدون اجازه شوهر ـ در صورتى که با حقّ او منافات داشته باشد ـ جایز نیست، و در صورتى که منافات نداشته باشد صحیح است، مثل این که زن همسفر شوهر باشد. استفتائات آيت الله مكارم شيرزاي.

 نذر زن

 نذر زن : نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بى‌اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتياط مستحبّ است كه با اجازه او باشد.
. نذر فرزند : نذر فرزند احتياج به اجازه پدر ندارد، مگر اينكه كار او مايه آزار پدر باشد كه در اين صورت نذر او صحيح نيست.
. نذر شمع : چون در گذشته روشنايى اماكن وامامزادگان با شمع بوده و اكنون اين مطلب از بين رفته، نذر شمع رجحانى ندارد.
. آجيل مشكل‌گشا : نذرهايى كه در مورد پخش آجيل مشكل‌گشاصورت مى‌گيرداعتبارى نداردوعمل به آن واجب نيست. احکام ویژه ( 600 مسئله كثير الابتلاء، آيت الله مكارم شيرازي).

 

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=23788


حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام حجاب و آرايش

*- ويژه نامه احكام روابط زن و شوهر

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. م.ی می گوید

  سلام.در اینجا منظور از نذر هر نوع نذری است یا ندری که نیازمند استفاده از مال و ثروت است؟
  مثلا بعضی از نذر ها خواندن دعا یا صلوات است یا انجام کاری مختصر که هیچ مداخله ای در روابط همسران ندارد . این چنین نذر هایی هم باطل است؟
  اینکه گفته شد نذر باطل است یعنی گناه است یا خیر ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نذر می توان هزینه کردن پول باشد یا انجام دادن کار.
   باطل است یعنی وجوب انجام ندارد و ضرورتی به انجام آن نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر