وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

عادت مضطربه چیست

2

عادت مضطربه چیست

انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:

 1. انواع عادت ماهانه (شش قسم)
 2. عادت وقتيه و عدديه
 3. عادت وقتیه
 4. عادت عدديه
 5. مبتدئه
 6. ناسیه

زن مضطربه

پرسش 52 . مضطربه به چه زنى گفته مى شود؟

همه مراجع: «مضطربه» زنى است كه چند ماه خون ديده و از نظر وقت يا عدد، عادت معينى پيدا نكرده است و يا اگر عادتى هم داشته، عادتش از بين رفته و عادت ديگرى پيدا نكرده است.

مضطربه و نشانه هاى حيض

پرسش 53 . اگر زن مضطربه بيشتر از ده روز با رنگ هاى مختلف (سرخ، سياه و زرد) خون ببيند، تكليف چيست؟

همه مراجع: آنچه كه نشانه هاى حيض را دارد و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد، حيض و آنچه با نشانه هاى استحاضه است، استحاضه قرار دهد.[2]

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 494 و وحيد، توضيح المسائل، م 500.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 494 و 495 و وحيد، توضيح المسائل، م 501.احكام بانوان،پرسمان.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

4 مُضطَرِبه

[تعریف مضطربه]

مسأله 494 مضطربه یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا نکرده (1) اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد (2) چنانچه عادت خویشان او هفت روز است باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر کمتر است مثلًا پنج روز است باید همان را حیض قرار دهد. و بنا بر احتیاط واجب، در تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز، که دو روز است، کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید و کارهای استحاضه را به جا آورد، یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد و اگر عادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلًا نه روز است، باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنا بر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان، که دو روز است، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید.

(1) (گلپایگانی، صافی:) یا عادتش به هم خورده و عادت دیگری پیدا نکرده است..

(سیستانی:) مضطربه یعنی زنی که دو ماه پشت سر هم خون دیده است ولی با اختلاف هم از جهت وقت و هم از جهت عدد..

(مکارم:) اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‌اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند چنانچه بعضی نشانه حیض داشته باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض محسوب می‌شود و اگر همه‌اش یک جور باشد مطابق عادت خویشاوندان خود عمل کند (اگر عادت همه یا اکثریّت قاطع آنها یکسان باشد) و هر گاه عادت آنها مختلف باشد، احتیاط آن است که عادت خود را هفت روز قرار دهد.

(زنجانی:) یا عادتش از بین رفته و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است، اگر بیشتر از ده روز خون یک رنگ ببیند پس اگر تمام خونها زرد رنگ یا قرمز روشن بود، همه استحاضه است؛ و اگر همه سیاه یا قرمز تیره بود، باید به مقدار عادت بعضی از خویشان خود از خونی که دیده، حیض قرار دهد؛ (و بنا بر احتیاط مقدار عادت را از اول خونی که می‌بیند قرار دهد) و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و باید بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر هیچ کدام از خویشانش عادت معینی نداشته باشند یا به آنها دسترسی نداشته باشد، عادت خود را شش یا هفت روز قرار می‌دهد. (2) (اراکی:) باید شماره عادت خویشان را حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه و چنانچه خویشاوندانی نداشته باشد یا شماره عادت آنها مثل هم نباشد، هم چنان که در مسأله [(486)] بیان شد عمل نماید. [پایان مسأله] (گلپایگانی:) باید به عادت خویشان خود رجوع کند چه عادت آنان هفت روز باشد یا کمتر یا بیشتر و اگر خویشانش، عادتی ندارند یا در عادت مختلف باشند باید در هر ماه از روزی که خون می‌بیند سه روز یا هفت روز یا شش روز را به دستوری که در مسأله [491] گذشت حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(صافی:) باید به عادت خویشان خود رجوع کند چه عادت آنان هفت روز باشد یا کمتر یا بیشتر ولی اگر عادت آنها از هفت روز کمتر یا بیشتر باشد باید احتیاطی را که در مسأله [489] گفته شد، رعایت نماید و اگر خویشان عادتی ندارند یا در عادت مختلف باشند باید در هر ماه از روزی که خون می‌بیند هفت روز یا شش روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(بهجت:) چنانچه عادت خویشان او مشخص است آن مقدار را برای خود حیض و بقیه را استحاضه قرار می‌دهد. [پایان مسأله] (سیستانی:) به این معنی که همه آنها یا دارای نشانه‌های حیض یا دارای نشانه‌های استحاضه باشد حکم او بنا بر احتیاط حکم صاحب عادت وقتیه است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به نشانه نتواند حیض را از استحاضه تمیز بدهد که باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد و در صورتی که ممکن نباشد عددی بین سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد به بیان و شرحی که در مسأله [488 و (489)] گذشت.

(خوئی، تبریزی:) اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده دارای نشانه‌های حیض باشد، شش یا هفت روز را حیض قرار دهد و بقیه استحاضه است. [پایان مسأله]

[مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند]

مسأله 495 مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز نباشد (1)، همه آن حیض است (2) و اگر خونی که نشانه حیض را دارد کمتر از سه روز باشد باید همان را حیض قرار دهد و تا هفت روز بقیه به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید (3) و هم چنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض قرار دهد (4) و بقیه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (سیستانی:) باید به دستوری که در ابتدای مسأله [489] گفته شد عمل نماید.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

(2) (گلپایگانی، صافی:) چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد باید به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید و اگر خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند باید در هر دو خون که نشانه حیض دارد احتیاط کند به ترک آن چه بر حائض حرام است و به جا آوردن کارهای مستحاضه.

(خوئی، تبریزی:) چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است و اگر همه آن را که نشانه حیض دارد نشود حیض قرار دهد مثل آن که پنج روز به نشانه‌های حیض و پنج روز به نشانه‌های استحاضه و پنج روز دوباره به نشانه‌های حیض ببیند، پس اگر آن چه به نشانه‌های حیض است هر کدام را بشود حیض قرار دهد به این که هر کدام کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد باید در هر دو خون احتیاط کند و آن چه در وسط است و به نشانه‌های حیض نیست استحاضه قرار دهد و اگر فقط یکی از آنها را بشود حیض قرار داد همان را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(تبریزی:) باید اوّلی را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

(فاضل:) چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد خونی که نشانه حیض دارد حیض است و خونی که نشانه استحاضه دارد استحاضه می‌باشد و اگر خونی که نشانه حیض را دارد کمتر از سه روز باشد باید به عادت خویشان خود نگاه کند اگر هفت روز است باید هفت روز حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر عادت خویشان کمتر از هفت روز یا بیشتر از هفت روز است به دستوری که در مسأله قبل گفته شد عمل نماید، یعنی باید همان را حیض قرار دهد و تا هفت روز بقیه به دستوری که در مسائل قبل گفته شد رفتار نماید. و اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اول را حیض قرار دهد و بقیه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید. (بهجت:) چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است و اگر خونی که نشانه حیض را دارد، کمتر از سه روز باشد باید بنا بر احتیاط تا هفت روز را حیض قرار دهد.

(زنجانی:) چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز باشد، بنا بر احتیاط واجب تا سه روز به احکام حائض رفتار نماید و پس از پاک شدن، نماز و سایر عبادتهای واجبی را که ترک کرده، قضا کند (و بنا بر احتیاط اگر می‌تواند کسری سه روز را از بعد حساب کند) و اگر بین سه تا ده روز بود همه خونهای نشانه دار، حیض است و اگر بیش از ده روز بود، به مقدار عادت بعضی از خویشاوندانش از خونهای نشانه دار را حیض قرار می‌دهد (و بنا بر احتیاط این مقدار را از اول خونهای نشانه دار قرار دهد)، و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و بقیه را استحاضه قرار می‌دهد. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض را دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد؛ مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و چند روز خون سیاه ببیند، پس اگر مجموع خونهای نشانه دار بیشتر از ده روز نشود، همه حیض است و اگر بیشتر از ده روز بود، به مقدار ده روز از خون نشانه دار، حیض قرار دهد (بنا بر احتیاط آن را در اول خون نشانه دار قرار دهد) و مستحب است تا ده روز استظهار نماید و باید بقیه را استحاضه قرار دهد.

(3) (اراکی:) باید همان را حیض قرار دهد و در تعداد روزها به خویشاوندان خود مراجعه کند و به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید..

(4) (اراکی:) و در بقیه آن به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید.

[ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد]

مسأله 500 مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض داشته باشد (یا یقین کنند (1) که سه روز طول می‌کشد (2))، باید (3) عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادتهایی را که به جا نیاورده‌اند قضا نمایند (4) ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می‌کشد و نشانه‌های (5) حیض را هم نداشته باشد، بنا بر احتیاط واجب (6) باید تا سه روز (7) کارهای استحاضه را به جا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند (8) و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند باید آن را حیض قرار دهند.

(1) (گلپایگانی، صافی:) نشانه حیض داشته باشد و یقین کنند..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، مکارم و تبریزی نیست]

(3) (مکارم:) باید فوراً..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) ولی اگر نشانه‌های حیض را نداشته باشد بر طبق حکم مستحاضه عمل می‌کند تا ثابت شود که خون حیض است؛ ولی زنی که عادت «وقتیّه» یا «وقتیّه و عددیّه» دارد به محض دیدن خون در ایّام عادت، عبادت را ترک می‌کند.

(5) (گلپایگانی، صافی:) نشانه..

(6) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(7) (اراکی:) باید تا سه روز احتیاط کرده و..

[عبارت «تا سه روز» در رساله آیات عظام: گلپایگانی و صافی نیست]

(8) (گلپایگانی، صافی:) اگر چه تا ده روز طول بکشد. [پایان مسأله] (زنجانی:) مسأله مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که فقط عادت عددیه دارد اگر خونی ببیند که نشانه حیض را داشته باشد باید به وظایف حائض رفتار نمایند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهای واجبی را که به جا نیاورده‌اند، قضا نمایند، و اگر نشانه حیض را نداشته باشد، باید به وظایف استحاضه عمل نمایند.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=21908

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. انواع عادت ماهانه
 2. ملاك به هم خوردن عادت ماهانه
 3. تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد
 4. عادت وقتيه و عدديه چيست
 5. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
 6. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز
 7. اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست
 8. وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند
 9. حكم ترشحات زرد رنگ
 10. حكم لكه بيني بعد از حيض
 11. جلو افتادن عادت ماهانه
 12. عادت عدديه چيست
 13. عادت عدديه با كمتر از ده روز
 14. عادت عدديه با بيشتر از ده روز
 15. اگر خانم كمتر از عادت خود خون ببيند
 16. عادت وقتيه چيست
 17. عادت وقتيه با كمتر از ده روز
 18. عادت وقتيه با بيشتر از ده روز


عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست عادت مضطربه چیست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. m می گوید

  سلام از من نامنظمه و تابحال فقط روز شش یا هفت غسل کردم و نماز خواندم و بعد اگر روز هشت یا نه یا ده لکه ای دیدم دیگه غسل نکردم و به نماز و روزه ام ادامه دادم . چون واقعا برام سخت بود مدام بخام غسل بکنم و نمیتونم هم تشخیص بدم که ایا الان که غسل میکنم باز هم بعدش لکه بینی خواهم داشت یا نه و دوباره مجبور به غسل نشوم . ایا نماز و روزه های همه ی این سال هایم باطل است و باید همه را قضا کنم یا نه چون خیلی سخت میشود این کار . و ایا اگر روز هفت ظاهرا پاک شدم و غسل کردم و نماز خواندم برای روز های بعد اگر لکه ای دیدم میشه تا اخروقت صبر کنم و بعد تیمم کنم و نماز بخونم و دیگه غسل نکنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بدین کیفیت که انجام داده اید ابهام دارد!، حتما با دفتر مرجعتان تماس بگیرید کامل توضیح بدهید، آنها نیز چه بسا سوالاتی از شما می پرسند و به صورت کامل راهنمایی می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر