وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شستن صورت در وضو

6

شستن صورت در وضو

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل « چند بار شستن دست و صورت در وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[ واجبات وضو]

مسأله 236 در وضو واجب است (1) صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند.

(1) (بهجت:) با نیّت..

[ بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‌آید]

مسأله 237 در ازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‌آید تا آخر چانه شست و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست (1) قرار می‌گیرد باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است (2). و برای آن که یقین کند این مقدار کاملًا شسته شده باید کمی اطراف آن را هم بشوید (3).

(1) (بهجت:) (یعنی انگشت میانی که وسطی و انگشت بزرگ که ابهام است)..

(2) (زنجانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(3) (سیستانی:) اگر انسان یقین نکند که این مقدار کاملًا شسته شده باید برای این که یقین کند، کمی اطراف آن را هم بشوید.

[اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد]

مسأله 238 اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم (1) باشد باید ملاحظه کند که مردمان معمولی (2) تا کجای صورت خود را می‌شویند، او هم تا همان جا را بشوید (و اگر دست و صورتش هر دو بر خلاف معمول باشد ولی با هم متناسب باشند لازم نیست ملاحظه معمول را بکند بلکه به دستوری که در مسأله پیش گفته شد وضو بگیرد (3) و نیز اگر در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد باید به اندازه معمول پیشانی را بشوید.

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) از متعارف مردم.. (فاضل:) از حدّ معمول..

(2) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) مردمان متعارف.. (فاضل:) افراد معمولی..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی، گلپایگانی، خوئی، سیستانی، تبریزی و صافی نیست (زنجانی:) مسأله اگر نسبت صورت و دست کسی کوچک‌تر یا بزرگتر از نسبت صورت و دست متعارف مردم باشد، باید ملاحظه کند که مردم متعارف تا کجای صورت خود را می‌شویند، او هم تا همان جا بشوید و نیز اگر در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد باید به اندازه معمول، پیشانی را بشوید.

(مکارم:) مسأله هر گاه انگشتانش بیش از حدّ معمول بزرگ یا کوچک باشد اعتباری به آن نیست، بلکه باید ببیند افراد معمولی چه اندازه از صورت خود را می‌شویند، او هم همان مقدار را بشوید، هم چنین کسی که رستنگاه موی او بسیار بالا یا بسیار پایین است مطابق افراد معمولی صورت خود را می‌شوید.

(بهجت:) مسأله میزان در رستنگاه مو و در انگشتان، افراد مستوی الخلقه و عادی می‌باشد، پس کسانی که رستنگاه مو یا انگشتان آنها غیر عادی است، در مقدار شستن، افراد عادی را میزان قرار دهند.

[اگر احتمال دهد چرک در گوشه‌های چشم و لب او هست]

مسأله 239 اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه‌های چشم و لب او هست که نمی‌گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، باید پیش از وضو (1) وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.

(1) (بهجت:) یا وقت شستن آنها..

(مکارم:) مسأله صورت و دستها را باید آن چنان شست که آب به پوست بدن برسد، و اگر موانعی وجود دارد باید برطرف کند، حتّی اگر احتمال مانع می‌دهد باید وارسی نماید.

[اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد]

مساله (240) اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید (1) آب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است (2) و رساندن آب به زیر آن لازم نیست.

(1) (بهجت:) علاوه بر شستن ظاهر موها بنا بر أحوط باید..

(2) (بهجت:) شستن ظاهر مو کافی است.. (زنجانی:) شستن ظاهر مو کافی است. [پایان مسأله]

[ اگر شک کند که پوست صورت از لای مو پیدا است]

مسأله 241 اگر شک کند که پوست صورت از لای مو پیدا است یا نه بنا بر احتیاط واجب (1) باید (2) مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند.

(1) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه زنجانی نیست]

(2) (فاضل:) واجب است احتیاطاً..

[ شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم]

مسأله 242 شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی‌شود واجب نیست (1)، (ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده، واجب است مقداری از آنها را هم بشوید (2)). و کسی که نمی‌دانسته باید این مقدار را بشوید، اگر نداند در وضوهائی که گرفته این مقدار را شسته یا نه (3)، نمازهایی که خوانده صحیح است (4).

(1) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی:) ولی انسان اگر یقین نکند که از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده واجب است برای آن که یقین کند، مقداری از آنها را هم بشوید. و کسی که این امر را نمی‌دانسته، اگر نداند در وضوئی که گرفته مقدار لازم را شسته یا نه، نمازهایی را که با آن وضو خوانده صحیح است و لازم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد.

(زنجانی:) و شستن ظاهر بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده می‌شود لازم است..

(2) (فاضل:) برای آن که یقین کند همه جاهایی که باید شسته شود شسته شده، مقداری از آنها را هم بشوید. [پایان مسأله [] قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست.]

(3) (گلپایگانی، صافی:) اگر بداند در وضوهایی که گرفته مقدار واجب را شسته..

(4) (خوئی، تبریزی:) نمازی را که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است با وضوی جدید اعاده نماید و قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب نیست.

(زنجانی:) نمازی را که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است، با وضوی جدید اعاده نماید و بنا بر احتیاط قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب است.

[باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از بالا به پایین شست]

مسأله 243 باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از بالا به پایین شست (1) اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است (2) و دستها را باید از مرفق به طرف سر انگشتان بشوید.

(1) (اراکی:) باید صورت را از بالا به پایین شست..

(2) (فاضل:) وضو اشکال دارد..

(خوئی، گلپایگانی، مکارم، تبریزی، صافی، زنجانی، نوری:) مسأله باید صورت و دستها را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا بشوید، وضو باطل است.

(سیستانی:) باید دستها و هم چنین صورت را بنا بر احتیاط لازم از بالا به پایین شست..

(بهجت:) مسأله باید صورت و دستها را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا بشوید و به همان شستن اکتفا کند، بلکه مطلقاً در بعضی موارد، وضو باطل است. و احتیاط واجب آن است که در هر عضو، ابتدا قسمتهای بالاتر و سپس قسمتهای پایین‌تر را بشوید و رعایت ترتیب عُرفی کافی است.

[ اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد]

مسأله 244 اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد، چنانچه تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست، آب کمی بر آنها جاری شود کافی است (1).

(1) (مکارم:) به قدری باشد که به آن شستن گفته شود کافی است.

(زنجانی:) به قدری باشد که بگویند صورت و دستها را شسته است کافی است.

(سیستانی:) به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب، آن‌ها را فرا گیرد کافی است. و لازم نیست که بر آنها جاری شود.

(بهجت:) باید بنا بر احتیاط‌تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست، کمی آب بر آنها جاری شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

شستن صورت و دست‌ها
۱. در شستشوی صورت باید به اندازه‌یی که ما بین انگشت وسط و شست قرار گیرد شسته شود.
۲. در صورت‌های پوشیده از مو، شستن روی موها کفایت می‌کند و لازم نیست آب وضو را به پوست صورت برساند، مگر در جایی که مو به قدری کم پشت است که پوست صورت کاملاً دیده می‌شود.
۳. صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است، هر چند به وسیله‌ی دست کشیدن باشد و مسح اعضا با دست مرطوب به تنهایی کافی نیست.
۴. صورت و دستها در وضو باید از بالا به پایین شسته شود، اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است.
۵. شستن صورت و دستها
بار اول: واجب.   بار دوم: جایز.
بار سوم و بیشتر: غیر مشروع (حرام).
توجه:

ملاک برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اولِ شستن چند مرتبه آب بریزد اشکال ندارد.    رساله آموزشي.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/BfuMkq

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. براى وضو چگونه بايد نيت كرد
 2. وضو در چه مواردي واجب مي شود
 3. احكام شستن صورت در وضو
 4. شستن صورت از پایین به بالا در وضو
 5. شستن دست ها در وضو
 6. دست کشیدن در وضو و جريان آب بر اعضا
 7. آيا شستن سه بار صورت وضو را باطل مى كند
 8. اسراف آب در وضو و غسل
 9. محل مسح سر و مقدار مسح در وضو
 10. مسح سر در موهاي بلند


کلید:  شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو شستن صورت در وضو   شستن صورت در وضو با دست چپ شستن دستها در وضو شستن صورت با دو دست در وضو احکام وضو مکارم چند بار شستن صورت در وضو شستن دست در وضو چگونگی وضو گرفتن ریش محاسن رساندن آب به پوست بین ریش

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

6 نظرات
 1. Reza می گوید

  سلام
  برای اینکه مو های جلوی پیشانی را کنار بزنم تا دست هایم به محل رویش مو برسد دستم بر روی پوست سر از پایین به بالا در حد چند سانتی متر حرکت میکند ایا وضو باطله؟??

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   لغزش جزئی دست اشکال ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. امیرحسین می گوید

  ‎‫با توجه به اینکه در وضو هنگام شستن صورت باید از محل رویش مو شروع و به اندازه یک دست بشوییم، موی سر من تقریبا هلالی شکل است و از محل رویش مو به پایین در فاصله یک دست موی سرم نیز وجود دارد آیا شستن این مو ها هم که موی سر محسوب میشود و نه صورت، واجب است؟
  مقلد مقام معظم رهبری هستم و این مطلب را من از چند مرکز پیامکی پرسیده ام و نظرات مختلفی داده اند‬‎ لطفا دقیق راهنمایی کنین.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مسئله بسیار سختی نیست که از چند جا سوال کرده اید، نیازی به وسواس هم نیست. از محل رویش موی سر شروع کنید و صورت را بشویید. اگر پایین تر یا بالاتر هست ملاک را عرف قرار بدهید که صورت شما را از کجا می دانند، مثل افراد عادی بشویید. لذا اگر منظورتان این هست که پیشانی شما کوچک هست، از همانجایی که مو رشد کرده شروع کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. امیرحسین می گوید

    از محل رویش موی سر شروع میکنم ولی باتوجه به اینکه پیشانی را باید به فاصله انگشت شصت تا میانی شست، در این فاصله در پیشانی من به موی سرم میرسم،آیا شستن این قسمت از موی سرم که کم هم نیست واجب است؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     از جایی که مو سر می روید شروع کنید و احتیاط مستحب هم این هست کمی از اطراف و بالاتر شروع کنید و اشکالی ندارد.
     وفقکم الله لکل الخیر