وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

رویای صادقه چیست و چه کسانی رویای صادقه میبینند

34

رویای صادقه چیست و چه کسانی رویای صادقه میبینند

فهرست این نوشتار:

اقسام خواب ديدن

 

1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «رؤيا وخواب ديدن بر سه قسم است: بشارت خدا براى مؤمن، ترسانيدن شيطان، خواب‌هاى پريشان».[1] 
2. در روايت ديگرى فرمود: «خواب دروغ كه اثرش ظاهر نمى‌شود خوابى است كه در اوّل شب ديده مى‌شود، همان زمانى كه وقت سلطه واستيلاى شيطان است وآن خواب، خيالاتى است كه شياطين نزد انسان جلوه مى‌دهند وريشه‌اى ندارد. امّا خواب راست خوابى است كه در يك‌سوم آخر شب، هنگام نزول ملائكه ديده مى‌شود. خوابى كه به هنگام سحر مى‌بيند خواب راست است وإن شاء الله تخلّف نمى‌كند، مگر آنكه در حال جنابت بوده يا بى‌وضو خوابيده باشد، يا آنچه از ذكر وياد خدا كه سزاوار است پيش از خواب بگويد، به جا نياورده باشد كه در اين صورت، خوابش يا تحقّق نمى‌يابد ويا با تأخير محقّق مى‌شود».[2] 

 

خواب راست
1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «خواب‌هاى مؤمن صحيح است، زيرا نفسش پاكيزه ويقينش درست است وچون روحش از بدن مفارقت كند با ملائكه ملاقات مى‌كند، پس خواب او به منزله وحى است».[3] (اين حديث مربوط به مؤمنانى است كه در درجه والاى ايمان هستند).
2. در حديثى ديگر فرمود: «وحى پس از حضرت رسول صلى الله عليه و آله قطع شد، امّا خواب‌هاى بشارت‌دهنده وجود دارد».[4] 
3. در روايتى ديگر فرمود: «خواب‌هاى راست، يك‌هفتادم پيغمبرى است».[5] 
4. نيز در روايتى فرمود: «رأى مؤمن وخواب او در آخرالزّمان، دلالت يك جزء از هفتاد جزءِ پيغمبرى است».[6] 
5. در روايتى صحيح از امام رضا عليه السلام مى‌خوانيم كه: «حضرت رسول صلى الله عليه و آله صبح هنگام به اصحابش مى‌فرمود: آيا كسى خواب بشارت‌دهنده‌اى ديده است؟»[7] 
6. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «در آخرالزّمان خواب مؤمن دروغ نمى‌شود وهر كه راستگوتر باشد خوابش درست‌تر است».[8] 
7. در حديثى ديگر فرمود: «هر كس مرا در خواب ببيند چنان است كه مرا در بيدارى ديده، زيرا شيطان نمى‌تواند به شكل وصورت من، بلكه به صورت شيعيان خالص درآيد. وبى‌شك خواب‌هاى راست يك جزء از هفتاد جزء پيامبرى است».[9] 
8. در حديثى معتبر مى‌خوانيم كه امام باقر عليه السلام فرمود: «كسى از حضرت رسول صلى الله عليه و آله در مورد تفسير اين آيه شريفه سؤال كرد: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِى‌الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَفِى‌الاَْخِرَةِ)[10] ، حضرت فرمود: بشارت زندگانى دنيا، خواب‌هاى نيكو است كه مؤمن در دنيا مى‌بيند وبه آن بشارت مى‌يابد وشاد مى‌شود».[11] 
(بايد توجّه داشت كه خواب غير معصومين عليهم السلام به هر صورت كه باشد حجّت نيست؛ هر چند ممكن است در آن اشاره ودلالتى به طور اجمال بوده باشد).

 

سرّ خواب‌هاى خوب وخواب‌هاى پريشان

1. در روايتى معتبر آمده است كه از حضرت صادق عليه السلام پرسيدند: چرا گاهى اوقات مؤمن خوابى مى‌بيند ولى اثرى از آن در بيدارى آشكار نمى‌شود؟

فرمود : «هرگاه مؤمن به خواب رود، روحش به سوى آسمان حركت مى‌كند. آنچه را روح او در ملكوت آسمان مى‌بيند حقّ است واثرش در محلّ تقدير وتدبير آنظاهر مى‌شود. وآنچه را در زمين وهوا مى‌بيند خواب پريشان است». راوى پرسيد: آيا روح مؤمن به‌طور كامل به آسمان مى‌رود وچيزى از آن در بدن نمى‌ماند؟ حضرت فرمود: «اگر چنين باشد كه مى‌ميرد، بلكه مثَل آن مثَل خورشيد است كه خودش در آسمان و روشنى وشعاع آن در زمين است؛ بنابراين، اصل روح در بدن است وپرتوى از آن به آسمان مى‌رود».[12] 
2. از حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هرگاه مؤمن به خواب رود روح او را نزد عرش پروردگار مى‌برند. آنچه را در آنجا ببيند حقّ است وآنچه را به هنگام بازگشت در هوا ببيند خواب پريشان است».[13] 
روايات به اين مضمون بسيار است.
3. در حديثى معتبر آمده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «شيطانى است كه هزع نام دارد كه هر شب از شرق تا غرب عالم را با بدن خود پر مى‌كند وبه خواب مردم مى‌آيد وبدين جهت مردم خواب پريشان مى‌بينند».[14] 
4. دو مرد مسيحى نزد ابوبكر آمدند واز او سؤالاتى كردند كه نتوانست جواب بدهد.[15] حضرت على عليه السلام كه در آنجا حضور داشت، به پرسش‌هاى او 
پاسخ داد. از جمله پرسش‌ها اين بود كه علّت خواب‌هاى راست ودروغ چيست؟ حضرت فرمود: «خداوند روح را خلق كرد وبراى آن سلطه‌اى قرار داد كه نفس است، هنگامى كه انسان به خواب مى‌رود روح خارج مى‌شود وسلطه‌اش در بدن مى‌ماند. روح به گروهى از ملائكه وجنّيان برخورد مى‌كند، خواب‌هاى راست از ملائكه وخواب‌هاى دروغ از جنّيان است».[16] 
خواب خود را به كسى نگوييد
1. در حديثى‌از امام باقر عليه السلام مى‌خوانيم كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: «خواب مؤمن بر بالاى سرش در ميان زمين وآسمان پرواز مى‌كند تا خودش آن ر
براى خود تعبير كند، يا ديگرى اين كار را انجام دهد، سپس به همان شكلى
كه تعبير شده واقع مى‌شود؛ بنابراين، خواب خود را جز براى شخص عاقل
بازگو نكنيد».[17] 
2. از امام باقر عليه السلام رواست شده است كه فرمود: «خواب را جز براى مؤمنى كه داراى حسادت وعداوت وطغيان نباشد، نبايد بازگو كرد».[18] 

 

براى خوابتان تعبير خوب كنيد

در حديث آمده است: زمان حضرت رسول صلى الله عليه و آله زنى كه شوهرش در سفر بود خواب ديد ستون خانه‌اش شكسته است. خوابش را براى حضرت بيان كرد. حضرت فرمود: «شوهرت به سلامت از سفر بازمى‌گردد». همان‌طور شد. بار ديگر شوهرش به سفر رفت وآن زن همان خواب را ديد وبراى پيامبر بازگو كرد وحضرت همان‌گونه تعبير كرد وشوهرش به سلامت بازگشت. براى بار سوم شوهرش به سفر رفت وهمان خواب را ديد وآن را براى مردى شوم نقل كرد، او گفت: شوهرت مى‌ميرد وشوهرش مُرد. وقتى خبر به حضرت رسول صلى الله عليه و آله رسيد، فرمود: «چرا براى خواب آن زن، تعبير خوبى نكرد؟»[19] 

 

تعبير خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله

در حديث آمده است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: «در خواب ديدم ظرف شيرى به دستم دادند، آن‌قدر خوردم كه شيرها از ميان ناخن‌هايم بيرون آمد». پرسيدند: چگونه تعبير كرديد؟ فرمود: «به علم ودانش».[20] 

 

تعبير خواب   امام صادق عليه السلام 

1. در حديث است كه كسى خدمت امام صادق عليه السلام رسيد وعرض كرد: خواب ديدم آفتاب فقط بر سرم مى‌تابد نه بدنم. حضرت فرمود: «نور ساطع ودين كاملى نصيب تو مى‌شود. اگر آفتاب همه وجودت را فرا مى‌گرفت در دين حق غوطه‌ور مى‌شدى». آن شخص گفت: ديگران خواب مرا به پادشاهى تعبير مى‌كنند. حضرت فرمود: «كدام‌يك از پدرانت پادشاه بودند كه چنين خيالى براى تو پديد آمده است؟ وكدام پادشاهى بهتر از دين حق كه با آن اميد رفتن به بهشت را داشته باشى!».[21] 
2. در حديثى مى‌خوانيم كه محمّد بن مسلم به امام صادق عليه السلام عرض كرد : خواب ديدم وارد خانه شدم وهمسرم گردوهاى فراوانى شكسته وبر سرم ريخت. حضرت فرمود: «ازدواج موقّت خواهى كرد و همسرت خبردار مى‌شود ولباس‌هاى نو را بر بدنت پاره مى‌كند، چرا كه پوست گردو به منزله لباس است». محمّد بن مسلم مى‌گويد: چون صبح جمعه شد لباس‌هاى نو خود را كه در اعياد مى‌پوشيدم بر تن كردم وبر در خانه نشستم. زنى از آنجا مى‌گذشت، او را به خانه آوردم و(پس از توافق) متعه كردم. همسرم متوجّه شد وبه سراغ ما آمد. آن زن گريخت ومن در خانه ماندم، لباس‌هاى نو را بر بدنم پاره پاره كرد».[22] 
3. در حديث آمده است كه كسى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: خوابى ديدم كه از آن بسيار مى‌ترسم. دامادى داشتم كه از دنيا رفته، خواب ديدم دست در گردن من انداخته، مى‌ترسم بميرم. حضرت فرمود: «هر صبح و شام در انتظار مرگ باش و از آن گريزان مباش، ولى معانقه (وروبوسى) با مردگان نشانه طول عمر است. دامادت چه نام داشت؟»

گفت: حسين. حضرت فرمود: «زيارت امام حسين عليه السلام نصيب تو خواهد شد، زيرا هر كس با همنام آن حضرت در خواب معانقه كند، توفيق زيارت آن حضرت نصيبش مى‌شود».[23] 
4. در حديثى صحيح مى‌خوانيم كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كس در خواب ببيند كه در حرم است، اگر ترسان باشد آرام ودر امان گردد».[24] 
5. در حديث است كه كسى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: خواب ديدم چوب نيزه در دست دارم. حضرت فرمود: «آيا آهنى بر سر آن بود؟» عرض كرد: نه. فرمود: «اگر آهن مى‌داشت، خداوند به تو پسرى مى‌داد ولى چون آهن نداشت، خداوند به تو دخترى خواهد داد». سپس اندكى صبر كرد وفرمود: «آن نيزه چند بند داشت؟» عرض كرد: دوازده بند. فرمود: «خداوند دوازده دختر به تو خواهد داد». محمّد بن يحيى مى‌گويد من اين حديث را براى شخصى نقل كردم، او گفت: من فرزند يكى از آن دختران هستم ويازده خاله دارم.[25] 
6. در روايتى آمده است كه كسى خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: خواب ديدم از شهر كوفه بيرون رفته، در مكانى معروف كسى را سوار بر اسب چوبى ديدم كه شمشيرى در دست داشت وآن را حركت مى‌داد؛ او را كه مى‌ديدم مى‌ترسيدم. حضرت فرمود: «تعبير آن اين است كه مى‌خواهى با فريب ونيرنگ روزى شخصى را قطع كنى. از خدا بترس ومرگ را به خاطر داشته باش واين كاررا نكن». سؤال‌كننده گفت: گواهى مى‌دهم كه خداوند دانش عظيم وفراوانى به تو داده وتو علم را از معدن وجايگاه آن گرفته‌اى. آرى، همسايه‌اى دارم كه مى‌خواست مزرعه‌اش را به من بفروشد. چون ديدم مشترى ديگرى ندارد به فكر افتادم كه به قيمت بسيار ارزانى از او بخرم.[26] 

 

تعبير خواب امام رضا عليه السلام 

1. در روايتى معتبر وصحيح مى‌خوانيم كه امام رضا عليه السلام فرمود: «بسيارى از اوقات خوابى مى‌بينم وآن را براى خود تعبير مى‌كنم وخواب به همان صورتى كه تعبير كرده‌ام واقع مى‌شود».[27] 
2. نيز در روايتى صحيح مى‌خوانيم كه امام رضا عليه السلام فرمود: «ديشب خادم على بن يقطين را در خواب ديدم كه در ميان دو چشمش سفيدى بود، چنين تعبير كردم كه به دين حق درخواهد آمد».[28] 
3. در حديث است كه ياسر خادم به امام رضا عليه السلام عرض كرد: خواب ديدم هفده شيشه در ميان قفسه‌اى بود، ناگاه آن قفسه افتاد وشيشه‌ها شكست (تعبير آن چيست؟) حضرت فرمود: «اگر خواب تو راست باشد بايد يكى از اهل‌بيت وخويشان من هفده روز پادشاه شود، سپس بميرد». راوى گويد: محمّد بن ابراهيم در كوفه به همراه ابوالسرايا قيام كرد وپس از هفده روز مرد.[29] 

 

تحقيقى در مورد حقيقت خواب ورؤيا

هنگامى كه خداوند متعال روح مؤمن را از عالَم قدس خلق كرد و او را با ارواح انبيا واوصيا ارتباط داد و در عالَم ارواح با آنها محشور بود (چنانچه در روايات فراوانى آمده است كه ارواح در عالم ارواح، لشكر به هم پيوسته‌اى در گروه‌ها وفوج‌هاى مختلف بودند).[30] پس ارواحى كه در آن عالم با يكديگر آشنا بودند در اين جهان هم آشنا مى‌شوند و آنها كه در آن عالم از يكديگر بيگانه وجدا بودند در اين عالم نيز يكديگر را نمى‌شناسند واز هم دورى مى‌كنند واز آنجا كه با توجّه به مصالح غير قابل شمارش، آن ارواح مقدّسه را در زندان‌هاى بدن‌هاى مادّى ظلمانى قرار دادند وبه انواع تعلّقات جسمانى وشهوات نفسانى وخيالات شيطانى مبتلا ساختند، به اين سبب روح انسان (كه از عالم قدس آمده) بُعد وغفلتى نسبت به عالم قدس پيدا كرده است؛ البتّه همه انسان‌ها در اين جهت مساوى نيستند بلكه اختلاف بسيار است :

1. گروهى كه مقرّبان درگاه الهى‌اند ارواحشان به ملأ اعلى درآويخته وبا آن آميخته شده ولذا اين تعلّقات جسمانى آنها را از آن عالم دور نكرده وبيگانه نساخته، بلكه با بدن خاكى با مردم محشورند وارواحشان پيوسته با قدسيان ملأ اعلى مشغول مكالمه وگفت‌وگو هستند وروح‌القدس با آنان مشغول راز ونياز است وافاضات ربّانى همواره بر ارواحشان فيض مى‌رسانَد.
2. گروه ديگر كه از اشقيا هستند وبه‌طور كلّى عالم قدس را فراموش كرده‌اند وبه غير از اين دنياى فانى ولذّات پست آن چيزى به خاطر نمى‌آورند وحتّى برخى از آنها بر اثر كثرت شقاوت وگمراهى، جهان آخرت را باور ندارند وپيامبران را در مسأله معاد تكذيب مى‌كنند، مُهر بر ديده وگوش ودل آنها زده وراه‌هاى خير وسعادت را بر آنان بسته‌اند.
3. گروه سوم كسانى‌اند كه على‌رغم گرفتار شدن در وابستگى‌هاى دنيوى ولذّات پست آن، دست از تحصيل كمالات برنداشته ونفس لوّامه خود را زنده 
نگاه داشته‌اند. گاه گوش ودل به شيطان مى‌سپارند وگاه پاى نصيحت فرشتگان مى‌نشينند. زمانى با واعظان وراهنمايان بشر محشورند ودر برخى اوقات با شياطين انسى مشغول فسق وفجورند. گاه به رنگ گناه خود را آلوده مى‌سازند وگاه با آب تضرّع وتوبه خويش را تطهير مى‌نمايند وچون روح اين گروه از انسان‌ها به خاطر اشتغالات وتعلّقات وخطاها وسيّئات وگناهان فاصله بسيارى با قاضى الحاجات وانبيا وائمّه وفرشتگان آسمان پيدا كرده، لذا به هنگام خواب كه روح اجمالا از اشغال بدنى خلاص مى‌شود وراه خيال‌هاى فاسد كه از روزنه‌هاى مشاعر بدنى بر نفس داخل مى‌شود مسدود مى‌گردد، فى‌الجمله آشنايان قديم به يادش مى‌آيد وبا دوستان روحانى طرح رفت وآمد مى‌اندازد وبه آسمان صورت ومعنى عروج مى‌كند وبا روحانيان وقدسيان همزبان مى‌گردد.
امّا چون در اوّل شب پاره‌اى از تصاوير خيالات بيدارى در ذهنش حاضر است، هنوز در هواى تعلّقات خود پرواز مى‌كند وارتباطش با آن عالم ناقص است، لذا شياطين بر او مسلّط مى‌شوند وخيالات وعلايق باطل او را به صورت‌هاى گوناگون در نظرش مى‌آورند وهر چه از اوّل شب فاصله مى‌گيرد ونقش خيالات بيدارى بيشتر مى‌شود، پرواز به عالم بالا رساتر مى‌شود تا آنكه چون وقت سحر شود از بين آسمان وزمين وهوى‌ها وخواهش‌ها وزينت‌هاى رنگارنگ خارج شده وبه زير عرش الهى به همنشينى مقرّبان توفيق مى‌يابد.
استيلا وتسلّط شياطين ضعيف گشته ولطف ربانى، ملائكه آسمانى را براى تنبيه غافلان وبيدار كردن در خواب غفلت رفتگان ودور كردن لشكريان شياطين وجنّيان فرو مى‌فرستد. ولذا در آن وقت، خواب‌هاى رحمانى وافاضات سبحانى بر ارواح مؤمنان واصل مى‌شود وآنها را براى نماز وتضرّع وزارى وتوبه وپشيمانى آنچه در روز از روى غفلت انجام داده‌اند، بيدار مى‌كنند.
وبدين جهت نماز شب را در آن زمان مقرّر ساخته‌اند وآيه شريفه (إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً)[31] در شأنش فرستاده‌اند كه حاصل مضمونش به اين شرح است :
عبادتى كه در شب انجام مى‌شود موافقت دل با زبان در آن بيشتر وگفتار در آن درست‌تر است.
پس خوشا به حال سعادتمندى كه قدر آن وقت را بداند واندازه آن نعمت‌هاى بى‌اندازه را بشناسد وملائكه روحانى را بر دور كردن وساوس شيطانى يار وياور خود گرداند وروح مقدّس خود را از آلودگى تعلّقات پست پاك كند وبه ساحت قُرب پروردگار خود برساند ودر آن وقت مبارك كه هنگام راز ونياز مقرّبان است، با خداوند بى‌نياز خود را هماواز ايشان گرداند وقدرى قدر خود را بداند واندكى اصل خود را به ياد آورد وآن جوهر قدسى را به بهاى كم نفروشد وآن طاير عرشى را در قفس علايق محبوس نگرداند (وَفَّقَنَا اللهُ تَعَالى وَسَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ لِسُلُوکِ مَسالِکَ الْمُقَرَّبِينَ وَلِتَنْبِيهِ نَوْمِ الْغافِلِينَ).[32] 
وبدان كه چون اين پرده‌هاى رنگارنگ تعلّقات جسمانى وشيشه‌هاى الوان وزينت‌هاى دنيوى به هنگام خواب در پيش ديده دل آويخته است وبا وجود عروج به مراتب بالاى روحانى باز بصيرتش با اين خيالات آميخته است، لذا در خواب، اشياء به صورت‌هاى ديگر ديده مى‌شود وهر چيزى را به اعتبار مناسبات، شكل‌ها وصورت‌هايى است كه در كلام الهى وسخنان انبيا واوصيا براى عقل‌هاى ضعيف وبصيرت‌هاى آفت‌زده محبوسان سراى غرور، به آنها مثَل زده‌اند. يعنى با توجّه به اينكه آنها خود را از معقولات معزول ساخته ومدار 
وملاكشان بر محسوسات است، لذا معقولات را در لباس محسوسات به آنها نشان مى‌دهند.
چنانچه فرموده‌اند: «دنيا مانند مارى است كه خطّ وخال نيكو دارد وكودك نادان، فريب آن را مى‌خورد در حالى كه در درونش زهر كشنده‌اى است».[33]
وهمان‌گونه كه علم را كه باعث حيات دل‌هاست[34] به آب كه باعث حيات بدن‌هاست[35] تشبيه كرده وفرموده‌اند: «چنانچه سبزى زمين به آب است سرسبزى دل‌ها به علم است» وهمان‌گونه كه علم را بار ديگر به نور آفتاب[36] وچراغ[37] تشبيه كرده‌اند زيرا نور، تاريكى‌هاى ظاهر را برطرف مى‌كند وعلم، ظلمت‌هاى شبهات وشك وترديدها وحيرت‌هاى جهل وضلالت را زايل مى‌سازد.
آرى، كلام حق تعالى وانبيا واوصيا مملو از اين مثال‌هاست وسرّش همان است كه گذشت. ازاين‌رو، در عالم خواب نيز به دليل ضعف بصيرتشان هر چيزى به صورت وشكلى جلوه مى‌كند وبه همين علّت، خواب نياز به تعبير دارد وكار تعبيركننده آن است كه از آن شكل وصورت به حقيقت برسد. مثلا كسى كه در خواب مشاهده مى‌كند در ميان فضله افتاده، يا دستش به فضله آلوده شده، معبّر مى‌داند كه اين صورت وشكل دنياست كه در نزد مردم آگاه از فضله ومردار گنديده‌تر است ومى‌داند كه مالى به دست او مى‌آيد. يا اگر در خواب ببيند مارى متوجّه او شده، مالى به او رو مى‌كند.
يا اگر ديد كه در ميان آب است، علم ودانش نصيبش مى‌شود. واين (علم تعبير خواب) دانش عظيمى است ومخصوص پيامبران وجانشينان آنهاست 
ومعجزه حضرت يوسف عليه السلام محسوب مى‌شد.
البتّه تحقيق اين موضوع نياز به بحث مبسوط وگسترده‌اى دارد كه اينجا جاى آن نيست وإن شاء الله در كتاب‌هاى ديگر كه در نظر دارم ـ اگر خداوند بخواهد ـ به‌طور كامل بيان خواهد شد.[38] 
[1] . كافى، ج 8، ص 76، ح 61.
[2] . كافى، ج 8، ص 76، ح 62.
[3] . جامع الأخبار، ص 172.
[4] . همان.
[5] . همان.
[6] . كافى، ج 8، ص 90، ح 58.
[7] . كافى، ج 8، ص 90، ح 59.
[8] . بحارالأنوار، ج 58، ص 172، ح 31.
[9] . جامع الأخبار، ص 172.
[10] . ترجمه: «در زندگى دنيا ودر آخرت، شاد (ومسرور)ند». سوره يونس، آيه 64.
[11] . البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص 38، ح 4926؛ تفسير نور الثّقلين، ج 2، ص 309، ح 95.
[12] . امالى صدوق، ص 145، ح 15.
[13] . همان، ص 146، ح 17.
[14] . همان، دنباله حديث 17 از امام باقر علیه السلام .
[15] . مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 357.
[16] . علّامه مجلسى؛ پس از نقل روايات بالا، در مورد روح ونحوه تعلّق آن به بدن وخواب‌هايى كه انسانمى‌بيند سخن گفته، كه در ادامه خواهد آمد.
[17] . كافى، ج 8، ص 277، ح 529.
[18] . همان، ح 530.
[19] . همان، ص 276، ح 528.
[20] . بحارالأنوار، ج 58، ص 175، ح 35.
[21] . كافى، ج 8، ص 243، ح 445.
[22] . همان، ح 447.
[23] . كافى، ج 8، ص 244.
[24] . قرب الإسناد، ص 84، ح 258.
[25] . الخرائج، ج 2، ص 638، ح 43.
[26] . كافى، ج 8، ص 244، ح 448.
[27] . همان، ص 276، ح 527.
[28] . بحارالأنوار، ج 58، ص 160، ح 8.
[29] . مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 352.
[30] . بحارالأنوار، ج 61، ص 135، ح 9 وص 139، ح 17 و19 وص 149، ح 27.
[31] . ترجمه: «به يقين نماز وعبادت شبانه، گامى استوارتر وگفتارى پايدارتر است». سوره مزمّل، آيه 6.
[32] . ترجمه: «خداوند ما وديگر مؤمنان را در پيمودن راه مقرّبان درگاهش وبيدار كردن غافلان از خواب غفلتموفّق بگرداند».
[33] . ميزان الحكمة، ج 3، باب 1253، ح 6005 .
[34] . امالى صدوق، ص 616.
[35] . نهج الفصاحة، ص 847.
[36] . مجمع البحرين، ج 2، ص 1260 .
[37] . اعلام الدّين في صفات المؤمنين، ص 82 .
[38] . علّامه در بحارالأنوار (ج 61 ص 151 ـ 234) بحثى را ذيل عنوان «حقيقة الرّؤيا وتعبيرها وفضل الرّؤياالصّادقة وعلّتها وعلّة الكاذبة» مطرح كرده كه 75 روايت در آن باب ذكر شده واز صفحه 195 ـ 334 به شرحوتفصيل مباحث مربوط به رؤيا پرداخته است.

منبع: کتاب حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

34 نظرات
 1. ریحانه می گوید

  با عرض سلام و وقت بخیر به امید اینکه این پیام رو پاسخ بدهید
  حدود شش سالی هست که بنده رویاهای صادقه میبینم ، ایتدا فقط خواب هارو به صورت کلی می دیدم و تعبیر می شدن مثلا تصادف هایی که اتفاق می افته و دقیقا رخ می داد ، آدم هایی که در آینده نباتات می کردیم ، افرادی که بچه دار میشن و یا فوت می کنن و همه چیز رو به صورت کلی و به دور از جزییات میدیدم ، موضوع اینجاست که این دو سال اخیر واقعیت و جزییات خواب ها بیشتر شده و از این جهت که بنده انسان کامل و با ایمانی نیستم و با این جزئیات آینده رو میبینم نگران هستم که این اخباری که از آینده بهم داده میشه از سمت شیاطین و اجنه باشه چرا که معمولا اخبار خوب رو نمی شنوم و بیماری ها و مشکلات و بیشتر میبینم حتی مرگ و اتفاقات کوچک برای افراد اطراف ولی مجموعا اتفاقات خوب از خواب بنده دور هستن
  از اونجایی که اخیرا در رابطه با اخرالزمان خواب هایی رو دیدم و این خواب ها مثل دانه های تسبیح پیوسته و بشارت دهنده هستن خواهان این هستم که از صحیح بودنشون مطمین بشم .
  هیچ نشانه ای در این رابطه که شنیدن نفخ صور و دیدن تاریخ دقیق ظهور در خواب درست هست یا نه وجود داره ؟
  و اینکه چه راهی برای خلاص شدن از دست این رویا های صادقه موجوده ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   از قسمت مشاوره یک وقت مشاوره بگیرید تا درخدمت باشیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. N می گوید

  سلام توروخدااا جوابمو بدید من ۱۸ سالمه وچن ماه پیش خواب دیدم ک ی صدایی بم گف تو در این سن بر اثر فلان مریضی میمیری ی صدایی شبیه ب صدای خودم بود انگار دقیق یادم نیستش ولی اینو تو ۵ دیقه دیدم و یهو پریدم از خواب ساعت حدود ۱ نصفه شب بود توروخدا بگید واقن تعبیرش همون میشه یا این نه ؟؟؟ خیلیا میگفتن اینا شیطانی هستن نظر شما چیه خاهشا بگید بمن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در این موارد اعتنا نکنید و فقطه صدقه بدهید کافی است، حتی اگر بلایی هم باشد با صدقه دفع می شود و جای نگرانی نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. دخت ترک می گوید

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم ک در عروسی هستم و مردی منو اذیت میکمه منم هم با چوب زدمش و انداختمش پایین از ایوان و از در زنها وارد شدند و برای پرد عزاداری کردن هم عروسی بود هم عزا و بعدشاز چن روز بهم خبر رسید ک پدر دوستم از ارتفاع بلندی افتاده و مرده😐خوابم تعبیر شده؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. تایماز می گوید

  سلام حاج آقا خسته نباشی
  میخواستم بدونم اگر پدر و مادری از دنیا رفته باشند
  ولی فرزندان از اینکه پدر و مادر از اونها راضی بوده یا ناراضی بوده بی خبر باشند
  چه بلایی سر اون بچه ها میاد ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   وظیفه فرزندان حتی بعد از فوت پدر و مادر این است که به فکر آنها باشند و اسباب رضایت آنها را فراهم کنند.
   برای پدر و مادر خیرات و اعمال صالحه انجام بدهند. واجبات آنها مثل نماز و روزه و خمس اگر مانده انجام بدهند در برزخ از ایشان انشاالله راضی خواهند بود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. ارمان می گوید

  سلام خسته نباشید من امروز صبح زود خواب دیدم که خانواده ام را در زلزله از دست دادم از ناراحتی بسیار از خواب بیدار شدم سه بار ایت الکرسی و سوره ناس رو خوندم بعد از ظهر ماشین ناگهانی اتش گرفت و کسی هم نفهمید به چه دلیل خوشبختانه ضرر مالی داشتیم نه جانی . ممکنه همین اتفاق تعبیر خواب من بوده باشه؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تعبیر خواب انجام نمی دهیم.
   صدقه بدهید کفایت می کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. نگین می گوید

  چطور میتونم با شما تماس برقرار کنم

 7. نگین می گوید

  سلام
  لطفا جواب کامنت منو حتما بدین خیلی برام مهم
  من وقتی میخوام بخوابم قبل از خواب یا بعد خواب هنوز کامل بیدار نشدم وارد خلسه میشم و همه افمار باهم ب من هجوم میارن انگار تو اون لحظه صدای همه ادمارو باهم میشنوم، وبعد یک جمله بلد میشه و بلند توسط ی صدا ک معمولا مردونه هست تکرار میشه انقدر تکرار میکنه ک منم همزمان باهاش شروع میکنم ب تکرار و بعد کم کم از خواب بیدار میشم و چند مدت بعد اون جمله ک گفته بود تو زندگیم اتفاق میفته، یا بعضی وقتا جواب سوالاتم در طول روز تو حالت خلسه میتونم پیدا کنم ب همین طریق
  لطفا ب من بگین این شرایط دقیقا چیه و چطور رخ میده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما خاص شماست لازم هست که به صورت شخصی بررسی گردد تا پاسخ کامل داده شود.
   اگر لازم می بینید یک وقت مشاوره با بنده بگیرید، تست بزنید، تا بتوان بهتر راهنمایی بکنم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید
  من ۱۸ سالمه و از کودکی خواب هایی می دیم با محتوای تقریبا یکسان
  من از کودکی خواب می بینم که با دشمنان خدا مبارزه می کنم با هر نوع سلاحی
  حدود دو سه ماه پیش اول خواب یک فرشته را دیدم که بهم میگفت این آدم ها را از شر این نیرو های دشمن نجات بده چند بار این دستورات را دریافت کردم و همه را انجام دادم و آدم های زیادی را نجات دادم
  چند وقت پیش خواب دیدم که با گروهی سفری را آغاز کردیم همه گروه اهل خدا و پیامبر خدا بودن و این سفر ما به سوی آسمان بود اخر این سفر من پیامبر حضرت محمد 《ص》را دیدم که نورانی نورانی جولی خورشید بودن و چند نفر هم کنارشان ایستاده بودن و خیلی خوشحال بودم و لبخند میزدم . اخر این سفر وقتی به زمین برگشتیم کنار مادرم نشستم و میز کناری ما تکان می خورد مادرم به من گفت چرا این میز تکان می خورد من گفتم این بخاطر لشکر جنیان هست که از ترس پیامبر پا به فرار گذاشته اند
  خیلی دلم می خواهد بدانم چرا این خواب ها را از کودکی می بینم ؟
  لطفا اسم من منتشر نشود

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خواب هست، و زیاد از جهت تفسیر و تعبیر جدی نگیرید. گاهی به خاطر روحیات خواب بیننده است مثلا افرادی که طول روز بسیار اهل فیلم یا افکار و تخیلات هستند در شب نفس همین را بازخورد می دهد. یا به خاطر نوع تغذیه شماست.
   در هر حال قبل خواب آیت الکرسی بخوانید و با وضو بخوابید.
   اگر در خواب یک موضوع بسیار تکرار می شود و حالت دستوری دارد، حتما با یک مشاور مذهبی هم صحبت نمایید تا دقیق با تست های روانشناختی و مصاحبه بالینی بررسی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. نگار می گوید

  این کامنت را از اینجا حذف کنید.بیجا میکنید منو نمیشناسید قضاوتم میکنید.خود مردمم مشغولشن.باعث گمراهیه مردم میشید .واگذار خداس کسی که به مردم تهمت بیروا بزنه.****

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   دقت کنید کسی شما را قضاوت نکرد، شما خودتان دارید با این موضع گیری نابجا خود را قضاوت می کنید!. گمراهی مردم!، چه گمراهی دقیقا!. در هر حال خواب صادقه را هم یک انسان مومن می تواند ببیند و هم یک انسان غیر مومن این یک اصل است. حالا شما یا بنده چه هستیم این نزد خداست. این اصل در قرآن و روایات اشاره شده است. و بنده هم به همین اصل اشاره کردم که ظاهرا شما به خودتان گرفته اید. تامل کنید یکبار دیگر پاسخ را نگاه کنید.
   پس ما یک اصل داریم خواب صادقه دلیل بر خوب بودن یا بد بودن نه شماست نه بنده و نه هیچ شخص دیگری است، یک خواب صادق را می تواند یک شیعه ببیند مثل بنده و شما و یا هر شخص دیگری که روی این کره خاکی با هر عقیده ای زندگی می کند. حتی مرتاض های کافر هند مکاشفاتی از آینده دارند که بالاتر از خواب است، آیا این دلیل خوب بودن آنهاست؟!!!!. این حرف را به عنوان اصل در ذهن داشته باشیم. ربطی هم به قضاوت هیچ کسی ندارد.
   اصل دوم: در هر حال نیت پاک در کنار عمل به دستورات دین است است که نشان دهنده بهشتی بودن افراد است.اگر کسی نیتش خوب است اما به دستورات خدا عمل نمی کند، در روایات اشاره شده که بهره کمی دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. نگار می گوید

  *** واقن خوابهای عجیبی هستن.خواب که از سمت مادربزرگم به من نشان داده شد بهم میگفت چون قلبت پاکه وذاتت خوبه ،باید که باتاکید زیاد ،بود خوشبخت بشی البته بخت من به صورت نمادین بود.نماز نمیخونم چون تنبل وبی حوصلم نه فقط نماز کلن حوصله هیچ کاری ندارم.در ضمن ذات ادمایی که دور ورم میشناسمو به شکل حیوان در خوابهام میبینم.وحشتناکه کسایی که نماز میخونن ،دو ماه از سال روزه هستن ولی خدا گنهکار خطابشون میکنه.
  شما کسایی که بهشت را تجربه کردن ینی تجربه های نزدیک به مرگ داشتن را دیدین.!حرفایی که به خدا تو خلوتم میزدم وخدا تو خوابهام جوابمو داد دقیقن شبیه همون چیزایی که دوستان نزدیک به مرگ از تقرب خدا درک کردن😢.چرا دوس دارید جوونارو از خدا ناامید کنید.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اینکه روحیه خوبی دارید قطعا همین هست. اما خواهر عزیز حتما باید با یک مشاور ارتباط داشته باشید. دقت کنید خدا کجا کسی رو که نماز بخونه رو گنه کار خطاب می کنه؟!. حتما از آدم های بی نماز باید تقدیر و تشکر کرد آیا این عدل خداست که کسی با مجاهدت سالها دستورات الهی را انجام بدهد به جهنم برود و کسی که به خودش گفته دلت پاک باشه بی خیال دستورات الهی؛ بعد چنین شخصی مستقیم برود در بهشت کنار انبیاء عظام الهی بنشیند!!!. بزرگوار اگر نمازخوانی باشد که به دین عمل نکند این نماز وزر و وبال اوست و گرنه اولین سوالی که شب اول قبر از ما و شما می پرسند نماز است. نماز واقعی است که کمال انسان و معراج مومن هست. اگر کسی نخواند مثل این می ماند که در برگه امتحان چیزی ننوشته و نمره هم مشخص هست حالا آنهایی که نماز خوان بوده اند را می آورند و حساب و کتاب می کنند که نمازش چه کیفیتی بوده و نمره اش چند است. حالا ما خودمان به خودمان آگاهی داریم ببینیم نمره ما چند است.
   اساس سیر برزخی و جهنم برای این است که افراد تطهیر بشوند، بله ذات خوب را خیلی ها دارند و اکثر مردم اهل بهشت هستند و افراد شقی کم هستند اما اگر این ذات خوب را زنگار گناه بگیرد و با اعمال صالحه مثل نماز یا توبه تطهیر نشد در آیات داریم که برای اینکه از رفتارهای بد این ذات خوب خدا بشود مدتی را در جهنم باید باشد. این خلاصه برخی از آیات هست.
   اینکه خوابهای شما اینطور هست و برخی از خطاهای شناختی هم هست من حتما توصیه می کنم یکبار با یک مشاور روانشناس از نزدیک صحبت کنید، برخی از تست ها را هم با حضور مشاور بزنید و در باره این خوابها با مشاور صحبت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. نگار می گوید

  سلام من ۷سال خواب صادقه دارم نماز نمیخونم ولی تو دلم مدام اسم خدا را میارم دو تا خواب برای ازدواجم دیدم که صادقه بود ولی چند سال گذشته هنوز تعبیر نشده.چرا؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خواب صادقه زیاد مهم نیست، حاکم مصر در زمان حضرت یوسف هم خواب صادقه دید که قرآن کریم هم آن را نقل می کند.
   خوابی که هنوز تعبیر نشده است را از کجا فهمیده اید که صادقه است!.
   در هر حال یاد خدا زمانی واقعی و ارزشمند است که ما به حرف و دستورات الهی عمل کنیم، چرا نباید نماز بخوانیم؟! آیا از سر تکبر در برابر خدا نیست؟!. مشرکین مکه هم می گفتن «لیقولن الله»؛ صرف یاد خدا با این کیفیت بدون عمل؛ اصلا ارزشی ندارد، و اهل البیت هم فرموده اند به شفاعت ما نمی رسد کسی که نماز را سبک بشمارد.
   خواب مسئله مهمی نیست چه تعبیر بشود چه نشود، چه صادق باشد چه کاذب باشد دلیل بر خوب یا بد بودن نیست!؛ تعبیر هم اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است این است که شب اول قبر از ما ابتدا از نماز سوال می کنند، چه خواهیم گفت و چه خواهیم کرد!. کمی تامل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. mahdie می گوید

  سلام من بعضی وقت ها خواب هایی که میبینم کاملا تعبیر میشه این نشونه اینه که روحم تقریبا پاکه و کامله؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خواب دلیل بر خوب یا بد بودن نیست، یا خواب صادقه دلیل بر پاک بودن نیست چه بسا بخاطر جنبه های جسمانی و ارثی باشد.
   در داستان حضرت یوسف پادشاه مصر هم خواب صادقه دید!، دلیل بر خوب بودن که نیست.
   بزرگانی که سالها سیر و سلوک کرده اند هیچ گاه ادعای پاکی و کمال روح را ندارد، به نظر می رسد هنوز زود باشد برای این ادا ها. گاهی شیطان از این مسیر افراد را مغرور و فریب می دهد، یعنی زمینه خواب صادقه را فراهم می کند!.
   وفقکم الله لکل خیر

 13. یاحسین می گوید

  سلام
  من خیلی دلم میخواد رویای صادقه ببینم.باید چیکار کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در طول روز زبان و نگاه را باید از حرام مثل موسیقی و اموری که لغو هست کنترل کرد. و یاد و ذکر خدا را در قلب و زبان داشت. آرام آرام آنطور که بزرگان گفته اند آثار و برکات غیبی شامل حال انسان می شود.
   قبل از خواب با وضو و روبه قبله باشید و آداب خواب را که در روایات هم اشاره شده و در سایت هم موجود هست را بخوانید و مداوم عمی کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 14. م.ی می گوید

  سلام. مطلب خیلی مفیدی بود ممنون. یک سوال داشتم، افرادی که در هنگام خواب دیدن متوجه میشن که دارن خواب می بینن، و حتی می تونن اون خواب رو تحت کنترل خودشون دربیارن، این خوابی که می بینن از شیاطین و ساخته ذهن هست؟ یعنی وقتی روح پرواز کنه و به عرش الهی بره نمیتونه از خواب بودنش آگاه بشه و فقط وقتی در خیالات نفسانی قرار داره این امکان براش وجود داره؟ خودم بارها این رو تجربه کردم برای همین می پرسم و برام سواله.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خواب همیشه به عرش الهی رفتن نیست، گاهی همین سیر نفسانی در عالم دنیا هست و ربطی هم به مومن یا کافر هم ندارد.
   گاهی بخاطر سبک بودن و اینکه مشغله های کمتری هست یا عوامل دیگر که فعلا جای مطرح کردن آن در اینجا نیست برخی از افراد توانایی های بیشتری در خواب از جهت روحی دارند، این نشان پاکی یا فضیلت یا مانند آن نیست بلکه یک قدرت روح هست، بله رویاهای صادقه نیز گاهی برای مومنین اتفاق می افتد و شما هم چه بسا تجربه کرده اید اما نوعا چه بسا همان قدرت روحی و نفسانی هست. گاهی هم بازی های ذهن و نفس هست، و بخشی دیگر هم از خوابها تاثیر اجنه و شیاطین می باشد.
   در هر خواب عالم خاص به خود را دارد و مطالب زیاد هست برای گفتن در این رابطه، اما اساسا زیاد نباید به خوابها حجیت داد چون زمینه نفس و تاثیر شیطان در آن زیاد هست، بخش دیگر خواب هم مربوط به روحیات افراد هست.
   وفقکم الله لکل خیر

 15. ماه خانوم می گوید

  سلام
  من بیست سال سن دارم و دوسالی هست خوابهای ظهرم، چه درمورد خودم و چه درمورد بقیه درسته ….. خدا از گناه همه بگذره ولی توی توضیحات نوشته، به مومن همچین بشارتی میدن …. منکه دختر مومنی نیستم مثل بقیه گناه کردم … نمیدونم این لطف بزرگ واسه چی هست دقیقا … میشه درموردش بیشتر بگید ؟؟؟ یه آدم باید چه چیزایی داشته باشه که یه همچین نعمت بزرگی رو خدا بهش بده !!!!!!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خواب صادقه دیدن صرفا برای مومنین نیست و سایر افراد و حتی در ادیان دیگر هم هست اما مومنین خوابهایشان ویژگی های دیگری هم دارد. ثانیا ما در روایات داریم هرچقدر ایمان شخص بالاتر می رود خواب دیدن او کمتر می شود. یعنی خواب دیدن صرفا دلیل ایمان هم نیست چه بسا کسی عشق به خدا و اهل البیت در مراحل اولیه داشته باشد و چنین خوابهایی ببیند. در هر حال بر فرض کسی فلان خواب صادق را ببیند این شاید یک نعمت باشد اما مسئولیت هم دارد، باید مراقب باشد که با حرفها و یا رفتارها باعث نشود که به دیگران آسیبی برسد.
   علت خواب می تواند کیفیت زندگی و نوع غذا ها نیز باشد صرفا دلیل بر این نیست که شخص حتما ایمان دارد.
   از همه اینها گذشته اساسا خواب حجت نیست، چه بسا این خوابها از شیطان باشد، گاهی آنقدر زیاد می شود و پس از آن شخص ادعاهای عجیب و غریب می کند و عده ای را دور خود جمع می کند. بیشتر افراد هم دچار همین جریان می شوند که خطرناک است.
   درر هر حال تا می توانید خوابها را برای هیچ کسی تعریف نکنید، آثار روحی خوبی ندارد، و همواه صدقه بدهید، واجبات و محرمات را هم ترک کنید و زیاد صلوات بفرستید و زیاد به این خوابها نیز اعتنا نکنید. و توجه کنید که خواب صادقه صرفا از خدا نیست بلکه می تواند از شیطان و بازی نفس باشد.
   وفقکم الله لکل خیر

 16. زهرا سادات می گوید

  خیلی خوب بود‌..من یه مشکلی دارم اینه ک تمام صحنه های زندگیمو دیدم یا میبینم تو خواب انگار زندگیم داره دوباره تکرار میشه واقعا دیگ کفری شدم و بریدم توروخدا اگه راه کاری میدونید بگید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقیقا حالات شما مشخص نیست، بهتر است از نزدیک با یک مشاور صحبت نمایید.
   توصیه می کنیم، قبل از خواب حتما با وضو باشید، در اتاق خواب با رعایت احترام یک آیت الکرسی روی دیوار نصب کنید، حتما قبل از خواب آیت الکرسی و سوره ناس و فلق را با توجه بخوانید. در اتاقی که هستید مراقب باشید گناه نکنید، به هیچ عنوان موسیقی گوش نکنید و تا می توانید فیلم و تصاویر را کمتر ببینید.
   قبل از خواب مقداری پنیر و گردو میل کنید برخی از این حالات از بین می رود، انشاالله.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. غزاله قرآنی می گوید

  عالی و کامل بود خداوند خیرتان دهد فقط من یه سوال داشتم چرا من خوابی رو که میبینیم نیاز به تعبیر ندارم و دقیقا عین همان خواب تعبیر میشود؟؟ یعنی اتفاقاتی میبینم خیلی ساده و کوتاه هستند و چیز پیچیدیی نیست که به تعبیر احتیاج داشته باشد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دلیل خاصی ندارد که خوابتان نیاز به تعبیر ندارد.
   برای بهتر شدن خواب ها زیاد صلوات بفرستید و استغفار زیاد هم در روز انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر