وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز

2

حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز

رساله توضيح المسائل نماز

مبطل ششم نماز:

از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که از آن کلمه قصد معنی کند اگر چه معنی هم نداشته باشد و یک حرف هم باشد بلکه اگر قصد هم نکند بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتی که دو حرف یا بیشتر باشد، ولی اگر سهواً بگوید نماز باطل نمی شود.

(خوئی، تبریزی:) ششم: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای بگوید که یک حرف یا بیشتر باشد اگر چه معنی هم نداشته باشد.

(اراکی، گلپایگانی، صافی، زنجانی:) ششم: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای (زنجانی: عمداً لفظی) بگوید که دو حرف یا بیشتر باشد؛ اگر چه معنی هم نداشته باشد، ولی اگر سهواً بگوید نماز باطل نمی شود.

(فاضل:) ششم: از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه ای را بگوید و آن را در معنایی استعمال کند، خواه یک حرف باشد یا بیشتر؛ و اگر سهواً بگوید نمازش باطل نمی شود.

(بهجت:) ششم: آن که عمداً کلمه ای بگوید که دو حرف یا بیشتر داشته، ولی بی معنی باشد و یا این که یک حرف یا بیشتر بوده، ولی معنا داشته باشد.

(سیستانی:) ششم: از مبطلات نماز آن است که عمداً تکلم کند هر چند به کلمه ای که بیش از یک حرف نداشته باشد؛ اگر آن حرف مُفهم معنای خودش باشد مثل (ق ِ) که در زبان عربی به معنای این است که (نگهداری کن) یا مُفهم معنای دیگری مثل (ب) در جواب کسی که از حرف دوّم الفبا سؤال کند. و چنانچه مُفهم هیچ معنایی نباشد، اگر مرکّب از دو حرف یا بیشتر باشد باز هم بنا بر احتیاط مُبطل نماز است.

(مکارم:) ششم: حرف زدن. اگر عمداً حرف بزند حتّی یک جمله، یا یک کلمه، حتّی کلمه دو حرفی مانند «من» و «ما» نماز او باطل است بلکه بنا بر احتیاط اگر دو حرف معنی دار هم نباشد نماز باطل می شود (منظور از احتیاط در مبطلات نماز آن است که نماز را تمام کرده بعد اعاده کند). سخن گفتن از روی سهو و فراموشی و نسیان، نماز را باطل نمی کند.

[اگر کلمه ای بگوید که یک حرف دارد]

مسأله 1132 اگر کلمه ای بگوید که یک حرف دارد، چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد مثل «ق» که در زبان عرب به معنای این است که نگهداری کن (1)، چنانچه معنی آن را بداند و قصد آن را نماید، نمازش باطل می شود، بلکه اگر قصد معنای آن را نکند ولی ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند (2).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (مکارم:) و معنی آن را قصد کند نمازش باطل است و اگر قصد نکند، امّا متوجّه معنی آن باشد، احتیاط آن است که نماز را اعاده کند.

(2) (صافی:) [و] بلکه اگر کلمه یک حرفی، معنی هم نداشته باشد احتیاط، دوباره خواندن آن است.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله اگر سهواً کلمه ای بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد، اگر چه آن کلمه معنی داشته باشد، نمازش باطل نمی شود ولی (سیستانی: بنا بر احتیاط) لازم است بعد از نماز سجده سهو به جا آورد چنانکه خواهد آمد.

(زنجانی:) مسأله اگر با عمد لفظی بگوید که دو حرف یا بیشتر دارد، نمازش باطل می شود؛ اگر چه به قصد جدی نباشد، بلکه مثلًا به جهت شوخی آن لفظ را بگوید.

(فاضل:) مسأله اگر کلمه ای بگوید چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد مثل (ق) که در زبان عرب به معنای این است که (نگهداری کن) چنانچه معنی آن را بداند و قصد آن معنی را نماید نمازش باطل می شود، و اگر قصد معنای آن را نکند ولی ملتفت معنای آن باشد نمازش باطل نمی شود و نیز اگر آن کلمه معنایی نداشته باشد و او هم آن را در معنایی استعمال نکند ولی اگر دو حرف یا بیشتر باشد در این دو صورت نیز بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می کند.

[اگر انسان اشتباهاً حرف بزند]

مسأله 1237 اگر انسان اشتباهاً یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند، باید (1) دو سجده سهو به جا آورد.

(1) (سیستانی:) باید بنا بر احتیاط.. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله (1236)، شماره 1.

[برای حرفی که از آه کشیدن و سرفه پیدا می شود]

مسأله 1238 برای حرفی (1) که از آه کشیدن و سرفه پیدا می شود، سجده سهو واجب نیست، ولی اگر مثلًا سهواً آخ یا آه بگوید، باید سجده سهو نماید.

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) برای صدایی..

(سیستانی:) مسأله برای صدایی که از سرفه کردن پیدا می شود، سجده سهو واجب نیست. ولی اگر سهواً ناله بکند یا آه بکشد یا آه بگوید، باید بنا بر احتیاط واجب سجده سهو نماید.

[اگر چیزی را که غلط خوانده]

مسأله 1239 اگر چیزی را که غلط خوانده (1) دوباره به طور صحیح بخواند، برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست (2).

(1) (خوئی، زنجانی، سیستانی:) سهواً غلط خوانده..

(2) (بهجت:) و هم چنین اگر در بین نماز احتیاط موجبات سجده سهو پیش بیاید، بنا بر اظهر سجده سهو واجب نمی شود.

[اگر در نماز سهواً مدتی حرف بزند]

مسأله 1240 اگر در نماز سهواً مدتی (1) حرف بزند (2) و تمام آنها یک مرتبه حساب شود (3)، دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافی است (4).

(1) (گلپایگانی، صافی:) سهواً چند کلمه..

(2) (سیستانی:) و همه آن ناشی از یک اشتباه باشد دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافی است.

(3) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) عرفاً یک مرتبه حساب شود..

(4) (فاضل:) برای تمام آنها کافی است.

(مکارم:) مسأله اگر در نماز چند کلمه یا چند جمله بگوید به طوری که از صورت نمازگزار خارج نشود و همه آن یکی حساب شود، دو سجده سهو برای همه کافی است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

            طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي     حضرت آیت الله مکارم شیرازی

گفتن کلمه يک حرفى در نماز [احکام حرف زدن ]

پرسش : اگر نمازگزار عمدا در نماز حرفی را ادا کند که معنا داشته باشد حکم نماز چیست؟
پاسخ : هرگاه کلمه ‏اى بگوید که یک حرف بیشتر ندارد چنانچه معنى داشته باشد (مانند «ق» در عربى یعنى نگه‏دار) و معنى آن را قصد کند نمازش باطل است و اگر قصد نکند امّا متوجّه معنى آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را اعاده کند.

گفتن عمدی یک حرف بی معنا در نماز [احکام حرف زدن ]

پرسش : آیا در نماز یک حرف که معنا ندارد مثل ب بگوید نماز باطل است؟
پاسخ : باطل نیست.

حرف زدن سهوی در نماز [احکام حرف زدن ]

پرسش : اگر نماز گزار سهوا در نماز حرف بزند نماز او چه حکمی دارد؟
پاسخ : سخن گفتن از روى سهو و فراموشى و نسیان نماز را باطل نمى ‏کند.

حرف زدن سهوی در نماز جماعت [موارد وجوب سجده سهو ]

پرسش : آیا حرف زدن سهوی در نماز جماعت، سبب وجوب سجده ی سهو می گردد؟
پاسخ : فرقی بین نماز جماعت و فرادی نمی باشد و بنابر احتیاط واجب سجده ی سهو دارد.

حکم سجده ی سهو در صورت تکرار سخن گفتن [موارد وجوب سجده سهو ]

پرسش : چنانچه نمازگزار سهوا در نماز حرف بزند چنانچه چند کلمه باشد، آیا برای هرکدام باید سجده ی سهو به جا آورد؟
پاسخ : اگر در نماز چند کلمه یا چند جمله بگوید بطورى که از صورت نمازگزار خارج نشود و همه آن یکى حساب شود، دوسجده سهو براى همه‏ کافى است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نمازحکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز حکم حرف زدن سهوی یا عمدی در نماز  حرف زدن عمدی تکلم عمدی در نماز 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. صبا می گوید

  سلام.ببخشیدکه سوالمواینجامیپرسم.میخواستم بدونم برای نمازدحوالارض که نوشته شده درزمان چاشت خوانده شودیعنی دقیقا کی؟چون توچندتاسایت که گشتم هرکدوم یه زمانی روگفته بودن اگه لطف کنیدزودجوابموبدین تابه نمازبرسم ممنون میشم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   چاشت به معنای «اول صبح، بخش نخستِ روز» می باشد.
   وفقکم الله لکل الخیر